2010–2019
Ako Nasayud Niini nga mga Butang sa Akong Kaugalingon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ako Nasayud Niini nga mga Butang sa Akong Kaugalingon

Ang pagkat-on sa kaugalingon nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo tinuod usa sa mahinungdanon ug makalipay nga kasinatian sa kinabuhi.

Minahal kong mga igsoon, kanunay kitang nadasig pinaagi sa personal nga ehemplo ug sa priesthood nga pangalagad ni Presidente Thomas S. Monson. Bag-o lang, daghang deacon ang gipangutana, “Unsay ganahan kaayo ninyo ni Presidente Monson?” Ang usa ka deacon miingon nga ang paghatag ni Presidente Monson sa iyang mga dulaan sa gamay pa siya, sa mga higalang nagkinahanglan. Lain sab miingon nga ang pamaagi sa pag-atiman ni Presidente Monson sa mga biyuda sa iyang ward. Ang ikatulo miingon nga ang pagkahimong Apostol sa bata pa kaayo nga edad ug mipanalangin sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Dayon usa ka batan-on miingon, “Ang ganahan kaayo nako ni Presidente Monson mao ang lig-on niyang pagpamatuod.”

Oo, tanan kita mibati sa espesyal nga pagsaksi sa atong propeta bahin sa Manluluwas si Jesukristo ug sa iyang pasalig sa pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu. Sa matag kasinatian nga iyang gipakigbahin, gidapit kita ni Presidente Monson nga sundon sa hingpit ang ebanghelyo ug palig-unon ang atong personal nga pagpamatuod. Hinumdumi ang iyang gisulti dinhi pipila ka komperensya nang milabay: “Aron mahimo tang lig-on ug makabuntog sa tanang mga pwersa nga mobira nato sa sayop nga direksyon … , kinahanglang duna kitay kaugalingong pagpamatuod. Nag-edad man kamo og 12 o 112—o bisan sa tunga-tunga—masayud kamo mismo nga ang ebanghelyo ni Jesukristo tinuod.”1

Bisan og ang akong mensahe karong gabhiona gitumong ngadto sa mga 12 kay sa 112 ang mga baruganan niini magamit sa tanan. Agig tubag sa pamahayag ni Presidente Monson, mangutana ko: Ang matag usa ba kanato nahibalo sa atong kaugalingon nga tinuod ang ebanghelyo? Masaligon ba kitang moingon nga ang atong mga pagpamatuod atoa gayud? Mokutlo ko pag-usab kang Presidente Monson: “Ako moingon nga ang lig-ong pagpamatuod sa atong Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo … manalipod kaninyo gikan sa sala ug kadautan sa inyong palibut … Kon kamo wala pay pagpamatuod niining mga butanga, buhata kanang gikinahanglan aron makabaton niini. Mahinungdanon alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingon nga pagpamatuod, kay ang mga pagpamatuod sa uban igo lang nga moabag kaninyo.”2

Ako Nasayud Nini nga mga Butang sa Akong Kaugalingon

Ang pagkat-on sa kaugalingon nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo tinuod usa sa mahinungdanon ug makalipay nga kasinatian sa kinabuhi. Tingali sa pagsugod magsalig kita sa pagpamatuod sa uban—moingon, sama sa batan-ong manggugubat, “Kami wala magduhaduha nga ang among mga inahan nasayud niini.”3 Maayo kini nga dapit sa pagsugod, apan sugod dinhi kini atong palig-unon. Aron lig-on nga magsunod sa ebanghelyo, walay mas importante kay sa pagdawat ug paglig-on sa kaugalingon natong pagpamatuod. Kinahanglang makapahayag kita, sama ni Alma, “Ako … nasayud niining mga butanga sa akong kaugalingon.”4

“Ug giunsa ninyo sa pagdahum nga ako nasayud sa ilang kasiguroan?” Mipadayon si Alma. “Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga sila gihimo nga mabutyag ngari kanako pinaagi sa Balaang Espiritu sa Dios. Tan-awa, ako nagpuasa ug nag-ampo sa daghan nga mga adlaw nga ako unta masayud niini nga mga butang sa akong kaugalingon. Ug karon ako nasayud sa akong kaugalingon nga sila tinuod.”5

Nagtinguha Ako nga Makakita sa mga Butang nga Nakita sa Akong Amahan

Sama ni Alma, si Nephi sa iyang kaugalingon nasayud usab sa kamatuoran. Human maminaw sa iyang amahan nga namulong sa daghan niyang espirituhanong kasinatian, gusto si Nephi nga mahibalo sa nahibaloan sa iyang amahan. Lapas kini sa yano nga pagkakuryuso—butang kini nga iyang gusto ug gipangita. Bisan “sa iyang kabatan-on,” anaa niya ang “dako nga tinguha nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios.”6 Nangandoy siya nga “makakita, ug makadungog, ug masayud niini nga mga butang, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”7

Dihang si Nephi “naglingkod nga nagpalandong sa [iyang] kasingkasing,” siya “gibayaw sa Espiritu … ngadto sa hilabihan ka taas nga bukid,” siya gipangutana, “Unsa ang imong gitinguha?” Yano ang iyang tubag: “Ako nagtinguha nga makakita sa mga butang nga nakita sa akong amahan.”8 Tungod sa matuohon niyang kasingkasing ug paningkamot, gipanalanginan si Nephi og talagsaong kasinatian. Nakadawat siya og saksi sa pagkatawo, kinabuhi, ug Paglansang sa Manluluwas nga si Jesukristo, nakita niya ang pag-abut sa Basahon ni Mormon ug ang Pagpahiuli sa ebanghelyo sa ulahing mga adlaw—tanan gumikan sa sinsero niyang tinguha nga mahibalo sa iyang kaugalingon.9

Kining personal nga mga kasinatian uban sa Ginoo nag-andam kang Nephi alang sa mga kalisdanan ug sa mga hagit nga iyang atubangon sa umaabut. Naghimo kini nga nalig-on siya bisan ang uban sa iyang pamilya naglisud. Makahimo siya niini kay siya nakakat-on sa iyang kaugalingon nga siya nasayud sa iyang kaugalingon. Gipanalanginan siya og kaugalingon niyang pagpamatuod.

Papangayoa Siya sa Dios

Sama ni Nephi, si Propeta Joseph Smith sab “batan-on kaayo” dihang ang iyang “hunahuna gitawag sa mahinungdanong pagpamalandong” sa espirituhanong mga kamatuoran. Alang ni Joseph, panahon kadto sa “dako nga kabalisa,” nga gilibutan sa kagubot ug kalibug sa mga mensahe bahin sa relihiyon. Gusto siyang masayud asa nga simbahan ang tinuod.10 Nadasig sa mga pulong sa Biblia: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan ug kaalam, papangayoa siya sa Dios,”11 sa iyang kaugalingon milihok siya alang sa tubag. Sayo sa buntag sa tingpamulak niadtong 1820, miadto siya sa kakahoyan duol sa iyang balay ug nag-ampo. Tungod sa iyang pagtuo ug kay ang Dios dunay espesyal nga buluhaton alang kaniya, nadawat ni Joseph ang panan-awon sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug nakat-unan sa kaugalingon ang angay buhaton.

Makita ba ninyo sa kasinatian ni Joseph ang sumbanan nga magamit sa pag-angkon o paglig-on sa kaugalingon ninyong pagpamatuod? Gitugutan ni Joseph nga ang kasulatan modulot sa iyang kasingkasing. Gipamalandungan gayud ug gigamit kini sa kaugalingon niyang sitwasyon. Dayon gibuhat ang iyang nakat-unan. Ang resulta mao ang mahimayaong Unang Panan-awon—ug tanan pa human niini. Kini nga Simbahan natukod sa baruganan nga ang tanan—lakip ang 14 anyos nga batang mag-uuma—“makapangayo sa Dios” ug tubagon ang iyang pag-ampo.

Unsa ang Pagpamatuod?

Sagad natong madunggan sa mga miyembro sa Simbahan nga ang ilang pagpamatuod sa ebanghelyo maoy pinakabililhon nilang kabtangan. Sagrado kini nga gasa gikan sa Dios nga moabut kanato pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Kini ang malinawon, di matarug nga kasiguroan nga atong madawat kon kita magtuon, mag-ampo ug magsunod sa ebanghelyo. Pagbati kini gikan sa Espiritu Santo nga nagsaksi sa atong kalag nga ang atong nakat-unan ug gibuhat maayo.

Moingon ang uban nga ang pagpamatuod sama sa usa ka switch sa suga—pweding on o off; pweding duna kay pagpamatuod o wala. Sa reyalidad, ang pagpamatuod labaw pa kay sa kahoy nga moagi og daghang ang-ang sa pagtubo ug paglambo. Ang ubang pinakataas nga kahoy sa yuta tua sa Redwood National Park sa kasadpang Estados Unidos. Kon mobarug ka sa may punoan ining dagkong kahoy, makatingalang hunahunaon nga kini gikan sa gamayng liso. Mao usab kana sa atong pagpamatuod. Bisan og nagsugod kini sa usa ra ka espirituhanong kasinatian, motubo kini sa kadugayan pinaagi sa padayong pag-alima ug sa mga espirituhanong kasinatian.

Dili ikatingala, nga dihang si Propeta Alma mipasabut unsaon sa pagpalambo sa atong pagpamatuod, gihisgutan niya ang binhi nga nahimong kahoy. “Kon kamo mohatag og luna,” miingon siya, “nga ang usa ka binhi mahimo nga matanom diha sa inyong kasingkasing, tan-awa, kon kini usa ka tinuod nga binhi, kon kamo dili molabay niini pinaagi sa inyong pagkawalay pagtuo, … kini mosugod sa pagtubo diha sulod sa inyong mga dughan; ug kon kamo makamatikod niining pagtubo nga mga tinguha, kamo magsugod pag-ingon diha sa inyong kaugalingon—Kini kinahanglan nga usa ka maayo nga binhi, o nga ang pulong maayo, kay kini misugod pagpadako sa akong kalag; oo, kini misugod sa pagdan-ag sa akong salabutan, oo, kini misugod sa pagkaanindot ngari kanako.”12

Sagad ingon niini ang pagsugod sa pagpamatuod: uban sa sagrado, makadan-ag, siguradong pagbati nga mopakita kanato nga ang pulong sa Dios tinuod. Bisan pa, kining nindot nga pagbati, sinugdanan lamang kini. Ang inyong trabaho sa pagpatubo sa pagpamatuod wala pa mahuman—sama sa pagpadako sa redwood tree wala mahuman sukad misugod sa pagtubo ang binhi. Kon ibaliwala nato ang unang mga pag-aghat, kon dili nato atimanon pinaagi sa padayong pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo ug sa dugang pang kasinatian uban sa Espiritu, ang atong pagbati magkaawop ug ang atong pagpamatuod mokunhod.

Sa giingon ni Alma: “Kon kamo mopasagad sa kahoy, ug dili maghunahuna sa iyang pag-alima, tan-awa kini dili mogamot; ug kon ang kainit sa adlaw moabut ug mosunog niini, tungod kay kini walay gamot kini malawos, ug kamo moibut niini ug molabay.”13

Sa daghang sitwasyon, ang atong pagpamatuod motubo sama sa pagtubo sa kahoy: hinay-hinay, dili mamatikdan tungod sa atong pag-alima ug paningkamot. “Apan kon kamo moalima sa pulong,” misaad si Alma, “oo, moalima sa kahoy samtang kini misugod pagtubo, pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo uban sa dako nga kakugi, ug uban sa pailub, naglantaw sa bunga niini, kini mogamot, ug tan-awa kini mahimo nga usa ka kahoy magtubo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan.”14

Karon ang Panahon; Karon mao ang Adlaw

Nagsugod ang kaugalingon nakong pagpamatuod dihang gitun-an ug gipamalandungan nako ang Basahon ni Mormon. Dihang miluhod ko nangutana sa Dios sa mapaubsanong pag-ampo, ang Espiritu Santo mipamatuod sa akong kalag nga tinuod ang akong gibasa. Kining una nga saksi nahimo nga saan sa akong pagpamatuod sa daghang kamatuoran sa ebanghelyo, kay, sa gitudlo ni Presidente Monson: “Kon kita masayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod, nan masayud usab kita nga si Joseph Smith tinuod nga propeta ug nakakita sa Dios nga Amahan sa Kahangturan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo. Mosunod sab nga ang ebanghelyo napahiuli niining ulahing mga adlaw pinaagi ni Joseph Smith—lakip ang pagpahiuli sa Aaronic ug Melchizedek nga Pagkapari.”15 Sukad niadto daghan kog sagradong kasinatian uban sa Espiritu Santo nga mipamatuod nako nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Iyang gipahiuli nga ebanghelyo tinuod. Uban ni Alma, makaingon ko uban sa kasiguroan nga nahibaloan ko kini sa akong kaugalingon.

Batan-on kong mga higala, karon ang panahon ug karon mao ang adlaw sa pagkat-on o pagmatuod og usab sa kaugalingon nga tinuod ang ebanghelyo. Matag usa nato may importanting buluhaton. Aron mahimo kini, ug aron mapanalipdan gikan sa kalibutanong mga impluwensya nga ingon og naghulga sa kanunay kinahanglang may pagtuo kita sama ni Alma, Nephi ug ni Joseph Smith aron makabaton ug makapalambo og kaugalingong pagpamatuod.

Sama sa batan-ong deacon nga akong gihisgutan, akong gidayeg si Presidente Monson sa iyang pagpamatuod. Sama kini sa taas kaayong kahoy, ang pagpamatuod ni Presidente Monson gipatubo ug gipalambo sa taas nga panahon. Atong mahibaloan sa kaugalingon, sama ni Presidente Monson, nga si Jesukristo atong Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan, si Joseph Smith propeta sa Pagpahiuli, lakip ang pagpahiuli sa priesthood sa Dios. Kita aduna nianang balaan nga priesthood. Hinaut magkat-on kita ug masayud niini sa kaugalingon maoy akong pag-ampo sa sagrado nga pangalan ni Jesukristo, amen.