2010–2019
Pagpaluyo sa mga Propeta
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpaluyo sa mga Propeta

Ang atong pagpaluyo sa mga propeta usa ka personal nga pasalig nga atong himoon ang atong labing maayo sa pagsuporta sa ilang propetikanhong prayoridad.

Presidente Eyring, salamat sa imong matulun-anon ug makadasig nga mensahe. Minahal nga kaigsoonan, nagpasalamat kami sa inyong pagtuo ug debosyon. Kagahapon, gidapit kita sa pagpaluyo ni Thomas S. Monson isip propeta sa Ginoo ug Presidente sa Simbahan sa Ginoo. Manganta kita pirme og, “Salamat, O Dios, sa Propeta.”1 Ato bang nasabtan og maayo unsay gipasabut niana? Hunahunaa ang pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanato sa pagpaluyo sa Iyang propeta, kansang tambag lunsay, limpyo, walay tinguha alang sa kaugalingon, ug tinuod gayud!

Unsaon gayud nato pagpaluyo ang propeta? Sa wala pa siya nahimong Presidente sa Simbahan, si Presidente Joseph F. Smith mipasabut, “Usa kini ka mahinungdanon nga katungdanan nga nakapatong sa mga Santos kinsa … [n]agpaluyo sa mga awtoridad sa Simbahan, ang pagbuhat sa ingon dili lamang pinaagi sa pagpataas sa kamot, ang porma lamang, apan diha sa buhat ug sa kamatuoran.”2

Nahinumdom gyud ko sa akong labing talagsaong “buhat” sa pagpaluyo sa propeta. Isip doktor sa kasingkasing, duna koy responsibilidad sa pag-opera sa kasingkasing ni Presidente Spencer W. Kimball niadtong 1972, dihang Acting President siya sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Nagkinahanglan siya og komplikado kaayo nga operasyon. Apan wala koy kasinatian sa pagbuhat sa ingon ngadto sa usa ka 77 anyos nga pasyente nga dunay sakit sa kasingkasing. Wala ko morekomendar sa operasyon ug gipahibalo si Presidente Kimball ug ang Unang Kapangulohan. Apan, tungod sa pagtuo, si Presidente Kimball mipili nga operahan, kay kini ang gitambag sa Unang Kapangulohan. Nagpakita kana kon giunsa niya pagpaluyo ang iyang mga lider! Ug ang iyang desisyon nakapakurog nako!

Salamat sa Ginoo, malampuson ang operasyon. Dihang mibalik pagpitik ang kasingkasing ni Presidente Kimball, kusog na kaayo kini! Niana gayung gutloa, duna koy klarong pagsaksi sa Espiritu nga kining tawhana mahimong Presidente sa Simbahan!3

Nahibalo na mo sa resulta. 20 ka bulan human niana, si Presidente Kimball nahimong Presidente sa Simbahan. Ug nakahatag siya og kusganon ug maisugong pagpangulo sulod sa daghang katuigan.

Sukad niadto atong gipaluyohan si Presidente Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, ug karon si Thomas S. Monson isip mga Presidente sa Simbahan—mga propeta sa tinud-anay nga kahulugan sa maong pulong.

Minahal kong kaigsoonan, kon dunay nahimo ang Pagpahiuli, giguba niini ang karaang tinuohan nga mihunong na ang Dios sa pagpakigsulti sa Iyang mga anak. Walay mas layo pa sa kamatuoran. Usa ka propeta naggiya sa Simbahan sa Dios sa tanang dispensasyon, gikan kang Adan hangtud karon.4 Ang mga propeta nagpamatuod kang Jesukristo—sa Iyang kabalaan ug sa Iyang misyon ug pangalagad dinhi sa yuta.5 Gipasidunggan nato si Propeta Joseph Smith isip propeta niining katapusang dispensasyon. Ug gipasidunggan nato ang matag tawo nga mipuli niya isip Presidente sa Simbahan.

Kon atong paluyohan ang mga propeta ug ubang mga lider,6 atong gigamit ang balaod nga inuyunan sa kadaghanan, kay ang Ginoo miingon, “Kini dili ikahatag ngadto ni bisan kinsa ang paglakaw sa pagsangyaw sa akong ebanghelyo o sa pagtukod sa akong simbahan, gawas kon siya ma-orden pinaagi sa usa kinsa adunay pagtugot, ug nahibaloan sa simbahan nga siya adunay pagtugot ug na-orden pinaagi sa mga pangulo sa simbahan.”7

Naghatag kini nato, isip mga miyembro sa Simbahan sa Ginoo, sa pagsalig ug pagtuo samtang naningkamot kita sa pagtuman sa tambag sa kasulatan sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo8 pinaagi sa tingog sa Iyang mga sulugoon ang mga propeta.9 Tanang lider sa Simbahan sa Ginoo gitawag pinaagi sa tukmang awtoridad. Walay propeta o lider niining Simbahan, ang mitawag sa iyang kaugalingon. Walay propeta ang gibotaran sukad. Giklaro kana sa Ginoo sa dihang siya miingon, “Kamo wala magpili kanako, hinonoa ako ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kaninyo.”10 Kamo ug ako wala “mobotar” sa mga lider sa Simbahan, bisan asa. Kita, hinoon, dunay pribilehiyo sa pagpaluyo nila.

Ang pamaagi sa Ginoo lahi sa pamaagi sa tawo. Ang pamaagi sa tawo motangtang sa mga tawo gikan sa katungdanan o negosyo kon tigulang na sila o mabaldado na. Apan ang pamaagi sa tawo dili gayud maoy pamaagi sa Ginoo. Ang atong pagpaluyo sa mga propeta usa ka personal nga pasalig nga atong himoon ang labing maayo sa pagsuporta sa ilang propetikanhong prayoridad. Ang atong pagpaluyo nagpakita nga atong giila ang ilang tawag isip propeta nga balido ug mahinungdanon kanato.

Baynte sais ka tuig sa wala pa siya nahimong Presidente sa Simbahan, si Elder George Albert Smith miingon: “Ang obligasyon nga atong gihimo sa dihang atong gipataas ang atong mga kamot … usa gayud ka sagrado nga butang. Kini wala magpasabut nga magpakahilum lang kita ug mosanong lang nga ang propeta sa Ginoo mao ang mangulo niini nga buhat, apan kini nangahulugan … nga kita mobarug sa iyang kiliran; kita mag-ampo alang kaniya; kita manalipod sa iyang maayong pangalan, ug kita maningkamot sa pagtuman sa iyang mga panudlo ingon nga ang Ginoo momando kaniya.”11

Ang buhi nga Ginoo nangulo sa Iyang buhi nga Simbahan!12 Ang Ginoo nagpadayag sa Iyang kabubut-on alang sa Simbahan ngadto sa Iyang propeta. Kagahapon, human kita gidapit sa pagpaluyo ni Thomas S. Monson isip Presidente sa Simbahan, duna usab kitay pribilehiyo sa pagpaluyo niya, sa mga magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug sa mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostole isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag. Hunahunaa kana! Atong gipaluyohan ang 15 ka lalaki isip mga propeta sa Dios! Naghupot sila sa tanang yawe sa priesthood nga sukad natugyan sa tawo niining dispensasyon.

Ang tawag sa 15 ka lalaki ngadto sa balaang pagka-apostol naghatag og dakong panalipod kanato isip mga miyembro sa Simbahan. Ngano man? Kay ang mga desisyon niining mga lider kinahanglang magkauyon.13 Hunahunaa lang unsaon sa Espiritu pagtandog sa 15 ka lalaki aron magkauyon? Kining 15 ka lalaki dunay lainlaing background sa edukasyon ug propesyon, nga nagkalahi og opinyon sa daghang butang. Tuo lang nako! Kining 15 ka lalaki—mga propeta, manalagna, ug tigpadayag—nasayud unsay kabubut-on sa Ginoo kon magkauyon na! Mapasaligon sila nga ang kabubut-on sa Ginoo mahitabo gayud. Ang Pag-ampo sa Ginoo naghatag og sumbanan alang niining 15 ka lalaki kon sila mag-ampo: “Pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, dinhi sa yuta maingon sa langit.”14

Ang kinadugayang Apostol maoy mangulo.15 Kanang sistemaha kasagaran magdala sa mas edaran nga mga lalaki sa katungdanan sa pagka-Presidente sa Simbahan.16 Anaa niini ang pagpadayon, igong kahingkod, kasinatian, ug grabeng pagpangandam, sigun sa giya sa Ginoo.

Ang Simbahan karon giorganisar sa Ginoo Mismo. Siya mihan-ay og talagsaong sistema sa pagdumala nga dili gayud maputol. Kanang sistema nakahatag og propetikanhong pagpangulo bisan kon ang dili kapugngan nga mga sakit ug kawalay mahimo tungod sa katigulangon moabut.17 Anaa ang mga pagtuki ug pagpanalipod aron walay tawo nga mopahisalaag sa Simbahan. Ang mga senior leader kanunayng gitudloan aron usa ka adlaw andam silang molingkod sa kinatas-ang mga konseho. Nakakat-on sila sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo pinaagi sa mga hunghong sa Espiritu.

Samtang nagserbisyo isip Unang Magtatambag ni Presidente Ezra Taft Benson, kinsa nagkaduol na sa katapusan sa iyang mortal nga kinabuhi, si Presidente Gordon B. Hinckley mipasabut:

“Ang mga baruganan ug pamaagi nga gitakda sa Ginoo alang sa pagdumala sa Iyang simbahan nag-andam og paagi alang sa bisan unsa nga … kahimtang. Importante kini … nga walay pagduha-duha o mga problema kalabut sa pagdumala sa Simbahan ug sa paggamit sa propetikanhong mga gasa, lakip na ang katungod sa inspirasyon ug pagpadayag sa pagdumala sa mga kalihokan ug mga programa sa Simbahan, kon ang Presidente masakit o dili na hingpit nga makabuhat sa katungdanan.

“Ang Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gitawag ug gi-orden nga maghupot sa mga yawe sa priesthood, dunay awtoridad ug responsibilidad sa pagdumala sa Simbahan, sa pagpahigayon sa mga ordinansa niini, sa pagpasabut sa doktrina niini, ug sa pag-establisar ug pagmintinar sa mga naandan niining gimbuhaton.”

Si Presidente Hinckley nagpadayon:

“Kon ang Presidente sa Simbahan masakit o dili makahimo sa pagbuhat sa hingpit sa tanan nga mga katungdanan sa iyang buhatan, ang iyang duha ka Magtatambag naglangkob sa Korum sa Unang Kapangulohan. Mopadayon sila sa inadlaw-adlaw nga trabaho sa Kapangulohan. …

“… Apan bisan unsa nga dinagkong mga pangutana bahin sa polisiya, pamaagi, programa, o doktrina sabutan ug ampuan og maayo sa Unang Kapangulohan ug sa Napulog Duha.”18

Sa miaging tuig, dihang si Presidente Monson miabut sa 5 ka tuig nga pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan, namalandong siya sa iyang 50 ka tuig nga apostolikanhong pagserbisyo ug namulong niini: “Ang katigulangon sa katapusan dunay dautang epekto natong tanan. Hinoon, idugang nato ang atong tingog kang Haring Benjamin, nga miingon, … ‘Ako sama sa inyong mga kaugalingon, ilawom sa tanan nga matang sa mga kahuyang sa lawas ug hunahuna; apan ako gipili … ug gipahinungod sa akong amahan, … ug giampingan ug gipanalipdan sa iyang dili hitupngan nga gahum, nga makaalagad kaninyo uban sa tanan nga gahum, hunahuna ug kusog diin gihatag sa Ginoo ngari kanako’ (Mosiah 2:11).”

Si Presidente Monson mipadayon: “Bisan pa man sa mga hagit sa panglawas nga moabut nato, bisan sa kahuyang sa lawas o hunahuna, moserbisyo kita kutob sa atong mahimo. Ipasalig nako ninyo nga ang Simbahan anaa sa maayong mga kamot. Ang sistema nga gipahimutang alang sa Konseho sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha [ka mga Apostoles] nagpasalig [nato] nga kini anaa gayud kanunay sa maayong mga kamot ug nga, unsa may mahitabo, walay angay ikabalaka o ikahadlok. Ang atong Manluluwas, si Jesukristo, nga atong gisunod, gisimba, ug gialagaran, maoy nangulo.”19

Presidente Monson, salamat nianang mga kamatuoran! Ug salamat sa imong tibuok kinabuhi nga talagsaon ug mapahinungurong pagserbisyo. Mamulong ko alang sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan sa among hiniusa ug sinserong pagpadayag sa pasalamat alang kanimo. Nagpasidungog kami kanimo! Nahigugma kami kanimo! Nagpaluyo kami kanimo, dili lamang sa gipaisa nga mga kamot apan sa tibuok namong kasingkasing ug sa gipahinungod nga paningkamot. Mapaubsanon ug sa tinud-anay, “kanunay kaming nag-ampo alang kanimo, among minahal nga propeta”!20 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.