2010–2019
Joseph Smith
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Joseph Smith

Si Jesukristo mipili og balaang tawo, matarung nga tawo, nga mangulo sa Pagpahiuli sa kahingpitan sa Iyang ebanghelyo. Siya mipili ni Joseph Smith.

Sa iyang unang pagbisita ni Propeta Joseph Smith sa edad nga 17, usa ka anghel ang mitawag sa ngalan ni Joseph ug gisultihan siya nga siya, si Moroni, sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios ug nga ang Dios dunay ipabuhat niya. Unsa kahay gihunahuna ni Joseph sa dihang ang anghel misulti niya nga ang iyang ngalan “pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, ug mga pinulongan.”1 Siguro ang kakurat sa mga mata ni Joseph maoy nakapahimo ni Moroni sa pagsubli, nga maayo ug dautan masulti bahin niya sa tanang katawhan.2

Ang maayo nga gisulti bahin ni Joseph Smith hinay; ang dautan nga gisulti dali kaayong nakasugod. Si Joseph misulat, “Kahibulongan nga ang usa ka wala mailhi nga bata nga lalaki … gihunahuna … nga may igo nga kadungganan sa pagdani … sa labing mapait nga pagpanggukod.”3

Samtang ang gugma alang ni Joseph milambo, mao usab ang pagpanggukod. Sa edad nga 38, gipatay siya sa 150 ka manggugubot nga panon nga may pintal sa mga nawong.4 Samtang ang kinabuhi sa Propeta daling natapos, ang maayo ug dautan nga gisulti bahin ni Joseph mao pay pagsugod.

Angay ba kitang makurat sa dautang gisulti batok niya? Si Apostol Pablo gitawag nga nabuang ug nagsalimoang.5 Ang atong Pinalanggang Manluluwas, ang Anak sa Dios, gitawag nga ulitan, palahubog, ug giyawaan.6

Ang Ginoo misulti kang Joseph sa iyang kapalaran:

“Ang lumulupyo sa yuta magpakisayud sa imong ngalan, ug ang mga buang mobiay-biay kanimo; ug ang impyerno makig-away batok kanimo;

“Samtang ang putli og kasingkasing, … ang maalamon, … ug ang buotan, mangayo og … mga panalangin gikan sa imong kamot sa kanunay.”7

Nganong ang Ginoo mitugot nga ang pagsulti og dautan magauban sa maayo? Usa ka rason mao nga ang pagsupak sa mga butang sa Dios mopaluhod sa mga nagpangita og kamatuoran alang sa mga tubag.8

Si Joseph Smith mao ang propeta sa Pagpahiuli. Ang iyang espirituhanong buhat nagsugod sa pagpakita sa Amahan ug sa Anak, gisundan sa daghang langitnong mga pagbisita. Siya ang instrumento sa kamot sa Dios sa pagpagawas sa sagradong kasulatan, pagpadayag sa nawala nga doktrina, ug sa pagpahiuli sa priesthood. Ang kaimportante sa buhat ni Joseph nagkinahanglan og labaw pa sa intelektwal nga konsiderasyon; nagkinahanglan kini kanato, sama ni Joseph, sa “pagpangutana sa Dios.”9 Ang espirituhanong mga pangutana nagkinahanglan og espirituhanong mga tubag gikan sa Dios.

Daghan niadtong misalikway sa buhat sa Pagpahiuli wala motuo nga ang langitnong mga binuhat nakig-istorya sa katawhan dinhi sa yuta. Imposible, moingon sila, nga bulawang mga palid gihatag sa usa ka anghel ug gihubad pinaagi sa gahum sa Dios. Tungod nianang kawalay pagtuo, dali nilang gisalikway ang pagpamatuod ni Joseph, ug ang pipila nakahimo gani sa pagpawalay-bili sa kinabuhi sa Propeta ug sa pagbutang-butang sa iyang pagkatawo.

Ilabi nang makapaguol kanato kon dunay tawo kinsa mitahud kaniadto ni Joseph nga mobakwi sa iyang lig-on nga pagtuo ug dayon mopakaulaw sa Propeta.10

“Ang pagkat-on bahin sa Simbahan … pinaagi sa pagpaminaw sa mga mibiya sa Simbahan,” si Elder Neal A. Maxwell kausa miingon, “sama ra sa pag-interbyu kang Judas aron masabtan si Jesus. Ang mga mibiya sa Simbahan kanunayng mosulti kanato bahin sa ilang kaugalingon kay sa ilang gibiyaang organisasyon.”11

Si Jesus miingon, “[Panalangini sila] nga nagtunglo kaninyo, … ug pag-ampo alang kanila kinsa nag-amung-among kaninyo ug nanggukod kaninyo.”12 Magmabination kita niadtong nagtamay kang Joseph Smith, kay nasayud sa atong kasingkasing nga si Joseph usa ka propeta sa Dios ug mahupay nga kining tanan dugay nang gipanagna ni Moroni.

Unsaon nato pagtubag ang sinserong nangutana kinsa nabalaka sa negatibong mga komentaryo nga iyang nadungog o nabasa bahin ni Propeta Joseph Smith? Siyempre, modawat kita kanunay sa matinuoron ug tinud-anay nga mga pangutana.

Sa mga pangutana bahin sa kinaiya ni Joseph, atong ipaambit ang mga pulong sa liboan nga personal nga nakaila niya ug mitugyan sa ilang kinabuhi alang sa buhat nga gitabangan niya og establisar. Si John Taylor, nga gipusil og kaupat sa manggugubot nga panon nga mipatay ni Joseph, sa wala madugay namahayag: “Ako mopamatuod sa atubangan sa Dios, sa mga anghel, ug sa mga tawo, nga [si Joseph] usa ka maayo, dungganan, [ug] mahiyason nga tawo— … [ug] nga ang iyang kinaiya sa pribado ug sa publiko dili masaway—ug siya nabuhi ug namatay isip usa ka tawo sa Dios.”13

Mahimong atong pahinumduman ang sinserong nangutana nga ang impormasyon sa Internet walay salaan sa “kamatuoran”. Ang ubang impormasyon, bisan unsa pa ka makakumbinsir, dili gayud tinuod.

Mga tuig na ang milabay nakabasa ko og artikulo sa Time nga magasin nga mireport sa pagkadiskobre sa usa ka sulat, nga gisulat kuno ni Martin Harris, nga misukwahi sa asoy ni Joseph Smith bahin sa pagkakaplag sa mga palid sa Basahon ni Mormon.14

Pipila ka mga miyembro ang mibiya sa Simbahan tungod sa dokumento.15

Ang nakaguol, dali kaayo silang mibiya. Pipila ka bulan ang milabay ang mga eksperto (ug ang nagtumo-tumo mikumpisal) nga ang sulat usa ka pagpangilad.16 Masabtan ra nga makapangutana kamo bahin sa unsay inyong nadungog sa balita, apan dili gayud ninyo dudahan ang pagpamatuod sa mga propeta sa Dios.

Mahimong atong pahinumduman ang nangutana nga ang ubang impormasyon bahin ni Joseph, bisan tinuod, mahimong ipresentar nga lahi og kahulugan sa iyang panahon ug sitwasyon.

Si Elder Russell M. Nelson mihulagway niini nga punto: Miingon siya: “Nagserbisyo ko isip consultant sa gobyerno sa Estados Unidos sa National Center for Disease Control sa Atlanta, Georgia. Kausa samtang naghulat og taxi padulong sa airport human sa among mga miting, mihigda ko sa nataran aron magpainit og kadali sa dili pa mobalik sa tugnaw nga panahon sa Utah. … Wala madugay nakadawat ko og litrato nga gi-mail nga kuha sa usa ka litratista [photographer] gamit ang telephoto lens, nga nakakuha sa akong gutlo sa pagpahayahay sa nataran. Ubos niini mao ang caption, ‘Consultant sa gobyerno sa National Center.’ Ang litrato tinuod, ang caption tinuod, apan ang kamatuoran gigamit aron paghatag og sayop nga impresyon.”17 Dili nato isalikway ang atong nasayran nga tinuod alang sa butang nga wala pa nato masabti.

Mahimong atong pahinumduman ang nangutana nga dili lamang si Joseph ang gibisitahan sa mga anghel.

Ang mga saksi sa Basahon ni Mormon misulat, “Kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligdong, nga usa ka anghel sa Dios mikunsad gikan sa langit, ug … kami nakasud-ong ug nakakita sa mga palid.”18 Ato usab nga makutlo ang daghan pa.19

Ang sinsero nga nangutana kinahanglang makakita sa pagkaylap sa gipahiuli nga ebanghelyo isip bunga sa buhat sa Ginoo pinaagi sa Propeta.

Karon dunay sobra sa 29,000 ka mga kongregasyon ug 88,000 ka mga misyonaryo nga nagtudlo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Minilyon ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang nagtinguha nga mosunod kang Jesukristo, nagpakabuhi nga madungganon, nag-atiman sa mga kabus, ug naghatag sa ilang panahon ug mga talento sa pagtabang sa uban.

Si Jesus miingon:

“Ang maayong kahoy dili makabungag mga bungang walay pulos, ug usab ang kahoyng walay pulos dili makabungag mga maayong bunga. …

“… Maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.”20

Kining mga pagpasabut makapadani, apan ang sinserong nangutana dili gayud magsalig lamang niini aron masulbad ang pagpangita niya sa kamatuoran.

Ang matag tumutuo nagkinahanglan og espirituhanong pagmatuod sa balaanong misyon ug kinaiya ni Propeta Joseph Smith. Kini tinuod sa tanang henerasyon. Ang espirituhanong mga pangutana nagkinahanglan og espirituhanong mga tubag gikan sa Dios.

Bag-o lang samtang didto ko sa East Coast, usa ka returned missionary ang misulti nako bahin sa usa ka higala nga naglibug sa impormasyon nga iyang nadawat bahin ni Propeta Joseph Smith. Kadaghan na sila nagkaistorya, ug ang returned missionary daw may kaugalingong mga pagduda isip resulta sa ilang mga panaghisgut.

Bisan og naglaum ko nga makalig-on siya sa iyang higala, nabalaka ko sa iyang kaugalingong pagpamatuod. Mga kaigsoonan, mohatag ko ninyo og pasidaan: dili gyud mo makatabang sa uban kon ang kaugalingon ninyong pagtuo dili lig-on.

Pipila ka semana ang milabay misakay ko og eroplano padulong sa South America. Ang flight attendant mipatan-aw namo og safety video. “Pwedeng dili mahitabo,” gipasidan-an mi, “apan kon ang cabin pressure mausab, ang mga panel ibabaw sa inyong lingkuranan moabli, mogawas ang mga oxygen mask. Kon mahitabo kini, kab-uta ug biraha ang mask padulong ninyo. Ibutang ang mask sa inyong ilong ug ba-ba. Ibutang ang mainat-inat nga higut diha sa inyong ulo ug i-adjust ang mask kon gikinahanglan.” Dayon kining pasidaan: “Siguradoha nga na-adjust ang inyong mask sa dili pa motabang sa uban.”

Ang negatibong komentaryo bahin ni Propeta Joseph Smith modaghan samtang nagpadulong kita sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Ang morag mga tinuod ug mga panglingla dili mokunhod. Dunay mga sakop sa pamilya ug mga higala nga magkinahanglan sa inyong tabang. Karon ang panahon sa pag-adjust sa inyong espirituhanong oxygen mask aron andam kamo sa pagtabang sa uban nga nangita sa kamatuoran.21

Ang pagpamatuod bahin ni Propeta Joseph Smith moabut nga lahi sa matag usa nato. Mahimong moabut kini samtang nagluhod kamo sa pag-ampo, naghangyo sa Dios sa pagmatuod nga siya tinuod nga propeta. Mahimong moabut kini samtang nagbasa kamo sa asoy sa Propeta bahin sa Unang Panan-awon. Usa ka pagpamatuod mahimong motuhop diha sa inyong kalag samtang magbalik-balik kamo og basa sa Basahon ni Mormon. Mahimong moabut kini samtang magpamatuod kamo bahin sa Propeta o samtang magbarug kamo sa templo ug makaamgo nga pinaagi ni Joseph Smith ang balaang gahum sa sealing gipahiuli sa yuta.22 Uban sa hugot nga pagtuo ug tinuod nga katuyoan, ang inyong pagpamatuod kang Propeta Joseph Smith malig-on. Ang pirme nga water balloon nga mopisik gikan sa daplin usahay makapabasa ninyo, apan kini dili gayud makapalong sa inyong nagdilaab nga pagtuo.

Sa kabatan-onan nga naminaw karon o makabasa niining mga pulong sa umaabut nga mga adlaw, mohatag ko ninyo og piho nga hagit: Pagbaton og personal nga pagsaksi bahin ni Propeta Joseph Smith. Himoa nga ang inyong tingog motabang sa pagtuman sa propetikanhong mga pulong ni Moroni sa pagsulti og maayo bahin sa Propeta. Ania ang duha ka mga ideya: Una, pangita og kasulatan sa Basahon ni Mormon nga sa inyong pamati ug pagtuo tinuod gayud. Dayon ipaambit kini sa pamilya ug mga higala sa family home evening, seminary, ug sa inyong mga klase sa Young Men ug Young Women, moila nga si Joseph usa ka instrumento sa mga kamot sa Dios. Sunod, basaha ang pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith sa Perlas nga Labing Bililhon o niini nga pamphlet, nga anaa na sa 158 ka mga pinulongan. Inyo kining makita sa internet diha sa LDS.org o sa mga misyonaryo. Kini ang kaugalingong pagpamatuod ni Joseph sa unsay tinuod nga nahitabo. Basaha kini kanunay. Ikonsiderar ang pagrekord sa pagpamatuod ni Joseph Smith sa inyong kaugalingong tingog, pagpaminaw niini kanunay, ug pagpaambit niini sa mga higala. Ang pagpaminaw sa pagpamatuod sa Propeta sa inyong kaugalingong tingog makatabang nga moabut ang pagsaksi nga inyong gitinguha.

The Testimony of the Prophet Joseph Smith

Ang Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith anaa karon sa 158 ka mga pinulongan.

Dunay importante ug talagsaong mga adlaw sa umaabut. Si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Kining importanting kawsa … magpadayon, mag-usab ug magpanalangin sa mga kinabuhi. … Walay pwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Dios. Bisan unsay mahitabo, kining importanting kawsa magpadayon.”23

Akong ipaambit kaninyo ang akong pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang atong Manluluwas ug Manunubos. Siya mipili og balaang tawo, matarung nga tawo, nga mangulo sa Pagpahiuli sa kahingpitan sa Iyang ebanghelyo. Siya mipili ni Joseph Smith.

Ako mopamatuod nga si Joseph Smith matinuoron ug mahiyason nga tawo, usa ka disipulo ni Ginoong Jesukristo. Ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, tinuod nga mipakita kaniya. Gihubad niya ang Basahon ni Mormon pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.

Human sa atong kamatayon, klaro natong masabtan ang sagradong tawag ug balaang misyon ni Propeta Joseph Smith. Nianang dili kaayo layo nga adlaw, kamo ug ako ug ang “minilyon [pa] makaila kang ‘Igsoong Joseph’ pag-usab.”24 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.