2010–2019
Ang Pagpangandam nga Priesthood
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpangandam nga Priesthood

Sa pagpangandam sa priesthood, ang “pakit-a ko” mas importante kay sa “sultihi ko.”

Mapasalamaton ko nga mapundok uban sa priesthood sa Dios, nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat ko sa inyong hugot nga pagtuo, pagserbisyo ug mga pag-ampo.

Ang akong mensahe karong gabhiona mahitungod sa Aaronic Priesthood. Alang usab kini kanatong tanan kinsa motabang nga matuman ang mga saad sa Ginoo alang niadtong naghupot sa unsay gihulagway sa kasulatan nga “ubos nga pagkapari.”1 Gitawag usab kini nga pagpangandam nga priesthood. Kana nga mahimayaong pagpangandam ang akong hisgutan karong gabhiona.

Ang plano sa Ginoo alang sa Iyang buhat puno sa pagpangandam. Giandam niya ang yuta aron kita makasinati sa mga pagsulay ug mga oportunidad sa pagka-mortal. Samtang ania kita dinhi, anaa kita sa unsay gitawag sa kasulatan nga usa ka “kahimtang sa pagpangandam.”2

Si propeta Alma mihulagway sa bug-at nga importansya nianang pagpangandam alang sa kinabuhing dayon, diin kita mahimong magpuyo sa kahangturan isip mga pamilya uban sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo.

Iyang gipasabut ang panginahanglan sa pagpangandam niini nga paagi: “Ug kita nakasabut nga ang kamatayon modangat diha sa katawhan, oo, ang kamatayon nga gipamulong ni Amulek, nga mao ang temporal nga kamatayon; bisan pa niana adunay gidugayon sa panahon nga gihatag ngadto sa tawo diin siya unta maghinulsol; busa kini nga kinabuhi nahimo nga usa ka kahimtang sa pagsulay; usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios; usa ka panahon sa pagpangandam alang sa walay katapusan nga kahimtang nga gipamulong pinaagi kanato, nga mao ang human sa pagkabanhaw sa mga patay.”3

Sama nga ang atong panahon sa pagkamortal mao ang pagpangandam sa pagsugat sa Dios, ang panahon nga gihatag kanato sa pagserbisyo diha sa Aaronic Priesthood usa ka oportunidad sa pag-andam kanato nga makat-on unsaon paghatag og mahinungdanong tabang ngadto sa uban. Sama nga ang Ginoo naghatag og tabang nga atong gikinahanglan aron makalatas sa mga pagsulay sa mortal nga kinabuhi, nagpadala usab Siya kanato og tabang sa atong pagpangandam sa priesthood.

Ang akong mensahe alang niadtong gipadala sa Ginoo aron motabang sa pag-andam sa mga Aaronic Priesthood ingon man niadtong mga naghupot sa Aaronic Priesthood. Mamulong ako ngadto sa mga amahan. Mamulong ako ngadto sa mga bishop. Ug mamulong ako ngadto sa mga Melchizedek Priesthood kinsa gisaligan nga mga kauban ug mga magtutudlo sa batan-ong mga lalaki nga anaa sa pagpangandam sa priesthood.

Mamulong ako diha sa pagdayeg ug pasalamat sa kadaghanan kaninyo sa tibuok kalibutan ug kapanahonan.

Sayop ko kon dili nako hisgutan ang usa ka branch president ug usa ka bishop sa akong kabatan-on. Nahimo kong deacon sa edad nga 12 sa gamay nga branch sa silangang bahin sa Estados Unidos. Ang branch gamay ra kaayo nga ang akong magulang nga lalaki ug ako mao lang ang tighupot og Aaronic Priesthood hangtud nga ang akong amahan, kinsa maoy presidente sa branch, midapit sa usa ka hamtong nga tawo nga mopasakop sa Simbahan.

Ang bag-o nga kinabig nakadawat sa Aaronic Priesthood ug, uban niini, usa ka tawag sa pagbantay sa mga Aaronic Priesthood. Nakahinumdom gihapon ko nga ingon og kagahapon lang. Makahinumdom ko sa nindot nga mga dahon sa tinglarag samtang ang bag-o nga kinabig miuban namo sa akong igsoon nga adunay buhaton alang sa usa ka biyuda. Wala na ko mahinumdom kon unsa kadto nga proyekto, apan nahinumdom ko nga mibati nga ang gahum sa priesthood miapil sa pagbuhat sa unsay akong nahibaloan nga gisulti sa Ginoo nga angay natong tanan nga buhaton aron mapasaylo sa atong mga sala ug maandam sa pakigkita Kaniya.

Samtang ako naghinumdom karon, akong gibati ang pasalamat alang sa branch president kinsa mitawag sa bag-ong kinabig aron sa pagtabang sa Ginoo nga maandam ang duha ka lalaki kinsa usab sa umaabot mahimong mga bishop nga gisangunan sa pag-atiman sa mga kabus ug timawa ug usab sa pagdumala sa pagpangandam nga priesthood.

Deacon pa gihapon ko sa dihang ang among pamilya mibalhin og dakong ward sa Utah. Mao kadto ang unang higayon nga akong gibati ang gahum sa hingpit nga korum sa Aaronic Priesthood. Gani, una tong higayon nga nakakita ko og usa niini. Ug sa wala madugay mao kadto ang unang higayon nga akong gibati ang gahum ug ang panalangin sa bishop nga nagdumala sa korum sa mga priest.

Ang bishop mitawag nako nga iyang unang assistant sa korum sa mga priest. Nakahinumdom ko nga siya mismo nagtudlo sa korum—bisan busy siya uban sa batid nga mga tawo nga mahimo niyang tawgon sa pagtudlo kanamo. Gipaalirung niya pagpahimutang ang mga bangko sa klasrom. Gipalingkud ko niya sa bangko tapad kaniya, sa iyang tuo.

Makatan-aw ko sa iyang abaga samtang magtudlo siya. Mitan-aw siya panagsa sa maayong pagka-type nga mga sulat diha sa gamay nga binder sa iyang paa ug sa gamit na kaayo ug minarkahan nga kasulatan nga bukas diha sa pikas tuhod. Akong mahinumduman ang kahinam samtang misaysay siya sa mga istorya sa kaisug gikan sa basahon ni Daniel ug sa iyang pagpamatuod sa Manluluwas, sa Ginoo nga si Jesukristo.

Kanunay nakong hinumduman kon giunsa sa Ginoo pagtawag og mga kauban nga maayong pagkapili alang sa mga naghupot sa pagpangandam nga priesthood.

Ang akong bishop adunay lig-ong mga magtatambag, ug tungod sa mga rason nga wala nako niadto masabti, sobra kausa mitawag siya kanako sa telepono ug miingon, “Hal, magpakuyog ko nimo sa mga pagbisita.” Kausa, gipakuyog ko niya ngadto sa balay sa usa ka biyuda nga nag-inusara pagpuyo ug walay pagkaon. Sa pagpamauli iyang gihunong ang iyang sakyanan, giablihan ang iyang kasulatan, ug misulti kanako ngano nga iyang gitratar ang biyuda ingon og aduna siyay gahum dili lang sa pag-atiman sa iyang kaugalingon apan, sa umaabut nga panahon, makahimo sa pagtabang sa uban.

Laing pagbisita gihimo ngadto sa lalaki nga dugay nang wala sa Simbahan. Ang akong bishop midapit kaniya nga mobalik sa pagpakig-uban sa mga Santos. Gibati nako ang iyang gugma sa tawo nga sa akong hunahuna supakan ug lisud higugmaon.

Sa laing higayon mibisita kami og balay diin ang duha ka batang babaye maoy gipasugat sa ilang palainom nga mga ginikanan ngari kanamo diha sa pultahan. Ang gagmayng bata misulti pinaagi sa screen nga pultahan nga natulog ang ilang mama ug papa. Ang bishop padayon nga nakigsulti kanila, nagpahiyum ug nagdayeg sa ilang pagkamaayo ug kaisug, nga daw kanako mga 10 minutos o sobra pa. Sa among pagbiya, siya hilum nga miingon, “Nindot kadto nga pagbisita. Dili gayud makalimot kadtong mga bataa nga miadto ta.”

Ang duha sa panalangin nga mahatag sa senior nga kompanyon sa priesthood mao ang pagsalig ug ang usa ka ehemplo sa pag-amuma. Nakita ko kana sa dihang ang akong anak gihatagan og kompanyon sa home teaching nga adunay mas dakong kasinatian sa priesthood kay sa iyang gihimo. Ang iyang senyor nga kompanyon kaduha na nahimong presidente sa misyon ug nakaserbisyo sa uban pang posisyon sa pagpangulo.

Sa wala pa sila mobisita sa usa sa ilang gi-assign nga mga pamilya, kanang sinati nga priesthood lider mihangyo nga mobisita daan sa akong anak diha sa among balay. Mitugot sila nga maminaw ko. Gisugdan sa senior nga kompanyon pinaagi sa pag-ampo, nangayo og tabang. Dayon misulti siya og sama niini sa akong anak nga lalaki: “Tingali kinahanglan ta nga motudlo og leksyon nga para niining pamilya usa ka panawagan sa paghinulsol. Nagtuo kong di kaayo sila maminaw nako. Nagtuo ko nga mas dawaton nila ang mensahe kon gikan nimo. Unsay imong pagbati bahin niana?”

Kahinumdom gihapon ko sa kalisang diha sa mga mata sa akong anak. Mabati gihapon nako ang kalipay niana nga higayon sa dihang ang akong anak midawat sa pagsalig.

Dili kadto sulagma lang nga ang bishop mihimo niadto nga panag-uban. Pinaagi kadto sa mabinantayong pagpangandam nga ang senior nga kompanyon nakat-un sa mga pagbati niana nga pamilya nga ilang tudloan. Pinaagi kadto sa inspirasyon nga iyang gibati nga dili siya angayng mohatag sa mensahe, nga mosalig sa usa ka batan-on sa pagtawag og mas magulang nga mga anak sa Dios ngadto sa paghinulsol ug sa kaluwasan.

Wala ko masayud sa resulta sa ilang pagbisita, apan nasayud ko nga ang bishop, usa ka tighupot sa Melchizedek Priesthood, ug ang Ginoo nag-andam sa batan-ong lalaki nga mahimong tawo nga adunay priesthood ug bishop sa umaabut.

Karon, ang ingon nga mga istorya sa kalampusan sa pagpangandam sa priesthood pamilyar na kaninyo sumala sa inyong nakita ug nasinati sa inyong kaugalingong kinabuhi. Nakaila kamo ug nahimo nga ingon nga mga bishop, kompanyon, ug ginikanan. Inyong nakita ang kamot sa Ginoo diha sa inyong pagpangandam sa mga katungdanan sa priesthood nga Siya nasayud nagpaabut kaninyo.

Kitang tanan diha sa priesthood adunay obligasyon sa pagtabang sa Ginoo sa pag-andam sa uban. Adunay pipila ka butang nga atong mabuhat nga mahimong importante kaayo. Ang mas gamhanan kay sa paggamit sa mga pulong sa atong pagtudlo sa doktrina mao ang atong ehemplo sa pagsunod sa doktrina.

Importante kaayo sa atong pagserbisyo sa priesthood mao ang pagdapit sa mga tawo sa pagduol ngadto kang Kristo pinaagi sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag, ug pagdawat sa Espiritu Santo. Si Presidente Thomas S. Monson, sama pananglit, mihatag og makadasig nga mga wali sa tanan niadto nga mga doktrina. Apan ang akong nahibaloan sa iyang gibuhat sa mga tawo ug mga misyonaryo ug mga higala sa Simbahan sa dihang nagdumala sa misyon sa Toronto nagdasig kanako sa paglihok.

Sa pagpangandam sa priesthood, ang “pakit-a ko” mas importante kay sa “sultihi ko.”

Mao kana nganong ang mga kasulatan importante kaayo sa pag-andam kanato sa priesthood. Puno kini sa mga ehemplo. Gibati nako nga daw makita nako si Alma nga nagsunod sa sugo sa anghel ug dayon nagdali pagbalik sa pagtudlo sa dautang katawhan sa Ammonihah kinsa misalikway kaniya.4 Akong mabati ang kabugnaw diha sa prisohan sa dihang si Propeta Joseph Smith giingnan sa Dios nga magmaisugon ug nga siya gibantayan.5 Naghunahuna niadto nga mga imahe sa kasulatan, mahimo kitang andam sa paglahutay sa atong pagserbisyo kon kini ingon og malisud.

Ang usa ka amahan o bishop o senior nga kompanyon sa home teaching kinsa nagpakita nga siya misalig sa batan-ong tighupot sa priesthood makausab sa iyang kinabuhi. Ang akong amahan gihangyo kausa sa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa pagsulat og mubo nga hilisgutan kabahin sa siyensa ug relihiyon. Ang akong amahan usa ka inila nga scientist ug usa ka matinud-anon nga tighupot sa priesthood. Nakahinumdom gihapon ko sa higayon nga iyang gihatag nako ang iyang gisulat ug miingon, “Ania, sa dili pa nako ni ipadala ngadto sa Napulog Duha, gusto ko nga basahon una nimo kini. Makahibalo ka kon kini husto ba.” Magulang siya og 32 anyos kay kanako ug dili masukod nga mas maalamon siya ug intelihente.

Nalig-on gihapon ko niana nga pagsalig gikan sa usa ka maayong amahan ug tawo nga adunay priesthood. Nasayud ko nga ang iyang pagsalig wala kanako apan nga ang Dios makahimo ug mosulti kanako unsa ang tinuod. Kamo nga sinati nga mga kompanyon makapanalangin sa nangandam nga batan-ong tighupot sa priesthood matag higayon nga inyong mapakita kaniya ang samang pagsalig. Kini makatabang kaniya nga mosalig mismo sa malumong pagbati sa pagdasig kon kini moabut samtang siya sa umaabut mosilyo sa panalangin sa pag-ayo sa usa ka bata nga giingon sa mga doktor nga mamatay. Kana nga pagsalig nakatabang kanako dili lang kausa.

Ang atong kalampusan sa pag-andam sa uban diha sa priesthood moabut sumala sa gidak-on sa atong gugma kanila. Kana labi pa nga tinuod kon kinahanglan nato silang korihian. Paghunahuna og higayon dihang ang usa ka tighupot sa Aaronic Priesthood tingali diha sa lamesa sa sakrament nasayop sa pagpahigayon sa usa ka ordinansa. Seryuso kana nga butang. Usahay ang sayop kinahanglang makorihian diha sa publiko nga posibleng moresulta sa kasuko, pagbati nga naulawan o gani ingon og wala hiangayi.

Inyong mahinumduman ang tambag sa Ginoo: “Pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga kahigpit, kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagkahuman og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton, basin pa unya siya moisip kanimo nga iyang kaaway.”6

Ang pulong nga dugang dunay espesyal nga kahulugan sa pag-andam sa mga tighupot sa priesthood kon sila nagkinahanglan og koreksyon. Ang pulong nagsugyot og dugang nga gugma nga anaa na. Ang “pagpakita” mao ang mahitungod sa pagdugang. Kamo kinsa nag-andam sa mga tighupot sa priesthood sigurado nga makakita kanila nga masayop. Sa dili pa ninyo sila makorihian, kinahanglang nabati na nila daan ug kanunay ang inyong gugma. Kinahanglan nabati na nila ang inyong tinuoray nga pagdayeg sa dili pa sila modawat sa inyong pagkorihir.

Ang Ginoo Mismo mitagad niadtong naa sa ubos nga priesthood pinaagi sa pagtahud sa ilang potensyal ug sa ilang bili ngadto Kaniya. Paminawa kini nga pulong, gipamulong ni Juan Bautista dihang gipahiuli ang Aaronic Priesthood: “Diha kaninyo nga akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan sa Pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel, ug sa ebanghelyo sa paghinulsol, ug sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala; ug kini dili na pagakuhaon pag-usab gikan sa yuta, hangtud nga ang mga anak ni Levi maghalad pag-usab og halad ngadto sa Ginoo diha sa pagkamatarung.”7

Ang Aaronic Priesthood usa ka sumpay sa labaw nga Melchizedek Priesthood.8 Isip presidente sa tanang priesthood, ang Presidente sa Simbahan nagdumala usab sa pagpangandam nga priesthood. Ang iyang mga mensahe sa katuigan sa pag-adto aron sa pagluwas hingpit nga haum sa sugo sa pagdala sa ebanghelyo sa paghinulsol ug bunyag ngadto sa mga kinabuhi sa uban.

Ang mga korum sa deacon, teacher, ug mga priest makigtambag kanunay sa pagpaduol sa matag sakop sa korum ngadto sa Ginoo. Ang mga kapangulohan mo-assign sa mga miyembro sa pagtabang uban sa hugot nga pagtuo ug gugma. Ang mga deacon mopaambit sa sakrament uban sa balaang pagtahud ug hugot nga pagtuo nga ang mga miyembro mobati sa epekto sa Pag-ula ug magtinguha sa pagsunod sa mga sugo samtang sila moambit niadtong sagradong mga simbolo.

Ang mga teacher ug priest mag-ampo uban sa ilang mga kompanyon sa pagtuman sa mando sa pagbantay sa Simbahan, tawo sa tawo. Ug ang managkompanyon dungan nga mag-ampo samtang sila nagkat-on sa mga panginahanglan ug sa mga gilauman sa mga nangulo sa pamilya. Samtang ilang buhaton, sila giandam alang sa mahinungdanong adlaw kon sila modumala isip usa ka amahan, uban sa hugot nga pagtuo, sa kaugalingon nilang pamilya.

Ako mopamatuod nga ang tanan nga nanag-alagad diha sa priesthood nag-andam og mga tawo sa pag-anhi sa Ginoo sa Iyang Simbahan. Ang Dios nga Amahan buhi. Nasayud ko—nasayud ko—nga si Jesus mao ang Kristo ug nga Siya nagmahal kanato. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang buhi nga propeta sa Ginoo. Ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.