2010–2019
Pagpuyo sumala sa mga Pulong sa mga Propeta
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpuyo sumala sa mga Pulong sa mga Propeta

Aron mahiuyon sa balaang mga katuyoan sa langit, mopaluyo kita sa propeta ug mopili sa pagpuyo sumala sa iyang mga pulong.

Ang Atong Amahan sa Langit nahigugma sa tanan Niyang anak ug nagtinguha nga sila masayud ug makasabut sa Iyang plano sa kalipay. Busa, mitawag Siya og mga propeta, kinsa gi-orden uban sa gahum ug awtoridad sa paglihok sa ngalan sa Dios alang sa kaluwasan sa Iyang mga anak. Sila mga sinugo sa pagkamatarung, mga saksi ni Jesukristo ug sa mahangturong gahum sa Iyang Pag-ula. Naghupot sila sa mga yawe sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug nagtugot sa pagpahigayon sa makaluwas nga mga ordinansa.

Sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo, “wala gayud gawas sa usa sa ibabaw sa yuta sa matag higayon kang kinsa kini nga gahum ug mga yawe niining pagkapari natugyan.”1 Mopaluyo kita ni Presidente Thomas S. Monson isip atong propeta, manalagna, ug tigpadayag. Siya mopadayag sa mga pulong sa Ginoo aron sa paggiya ug pagdirekta sa atong tibuok Simbahan. Sama sa gipasabut ni Presidente J. Reuben Clark Jr., “Ang Presidente sa Simbahan … lang ang adunay katungod sa pagdawat og pagpadayag alang sa Simbahan.”2

Kabahin sa buhing propeta, ang Ginoo nagsugo sa mga tawo sa Iyang Simbahan:

“Ikaw maminaw ngadto sa tanan niyang pulong ug mga sugo diin siya mihatag nganha kanimo ingon nga siya nakadawat kanila, maglakaw sa tanan nga pagkabalaan diha sa akong atubangan;

“Kay ang iyang pulong ikaw makadawat, ingon og gikan sa akong kaugalingon nga ba-ba, sa tanan nga pagpailub ug hugot nga pagtuo.

“Kay pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo.”3

Aron mahiuyon sa balaang mga katuyoan sa langit, mopaluyo kita sa propeta ug mopili sa pagpuyo sumala sa iyang mga pulong.

Mopaluyo usab kita sa mga magtatambag ni Presidente Monson ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag. “Anaa silay katungod, gahum, ug awtoridad sa pagpahayag sa hunahuna ug kabubut-on sa [Ginoo] … , ubos sa … Presidente sa Simbahan.”4 Sila mamulong diha sa ngalan ni Kristo. Sila managna diha sa ngalan ni Kristo. Sila mobuhat sa tanang butang sa ngalan ni Jesukristo. Sa ilang mga pulong atong madungog ang tingog sa Ginoo ug atong mabati ang gugma sa Manluluwas. “Ug bisan unsa ang ilang ipamulong kon nadasig diha pinaagi sa Espiritu Santo mahimo nga kasulatan … ug ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.”5 Ang Ginoo Mismo namulong: “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.”6

Mapasalamaton kita sa usa ka simbahan nga “tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, nga niini si Jesukristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang.”7 Ang balay sa Ginoo usa ka balay sa kahusay, ug kinahanglang dili kita magpalingla kon asa mangita sa tubag sa atong mga pangutana o dili sigurado asa nga tingog ang sundon. Kinahanglang dili kita “igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuluohan.”8 Ang Dios mopadayag sa Iyang pulong pinaagi sa Iyang gi-orden nga mga sulugoon, “alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo: hangtud makakab-ut kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo, ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios.”9 Kon kita magpuyo sumala sa pulong sa mga propeta, anaa kita sa dalan sa pakigsaad padulong sa mahangturong kahingpitan.

Gikan sa nag-inusarang inahan nga nanlimbasug nga mabuhi sa usa ka panahon sa kagutom, kita makakat-on unsa ang kahulugan sa pagpaluyo sa propeta. Ang Ginoo misugo ni propetang Elias sa pag-adto sa Sarepta, diin siya makakita og usa ka biyuda kinsa gisugo sa Dios sa pagpaluyo kaniya. Sa pagkaduol ni Elias sa siyudad, iyang nakit-an ang biyuda nga nangahoy. Iya siyang gitawag, “Dad-i ako, ako nagahangyo kanimo, ug madiyutay nga tubig sa usa ka sudlanan, aron ako makainum.”10

“Ug sa diha nga nagapadulong siya sa pagdala niana iyang gitawag siya [pag-usab], ug miingon, Dad-i ako, nagahangyo ako kanimo, ug usa ka buok nga tinapay sa imong kamot.

“Ug siya miingon, Ingon nga ang Ginoo nga imong Dios buhi, wala akoy usa ka buok nga tinapay, apan usa ka kumkom nga harina anaa sa tadyaw, diyutayng lana anaa sa tibud-tibud; ug, ania karon, ako namunit niining duha ka kahoy aron sumulod ug magluto niana alang kanako ug sa akong anak, aron kan-on namo kini, ug mamatay.”

Si Elias mitubag, “Ayaw kahadlok; lakaw ug buhata ingon sa imong gipamulong: apan buhati ako didto sa usa ka diyutayng tinapay pag-una, ug dad-a kanako, ug sa tapus niana pagbuhat alang kanimo ug alang sa imong anak.”11

Hunahunaa sa makadiyot ang kalisud sa gihangyo sa propeta nga buhaton sa gigutom nga inahan. Sigurado, ang Dios Mismo makahatag og pagkaon alang sa Iyang matinud-anong sulugoon. Apan, naglihok sa ngalan sa Ginoo, si Elias mituman sa sugo, nga mohangyo sa hinigugmang anak nga babaye sa Dios sa pagsakripisyo sa unsay anaa niya aron sa pagpaluyo sa propeta.

Apan si Elias misaad usab og usa ka panalangin sa pagkamasulundon: “Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoong Dios sa Israel, ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ni mahutdan ang tibud-tibud sa lana.”12 Ang Ginoo mihatag sa biyuda sa oportunidad sa pagpili nga motuo ug mosunod sa mga pulong sa propeta.

Sa kalibutan nga gihulga sa kanihit sa pagkamatarung ug espirituhanong kagutom, gisugo kita sa pagpaluyo sa propeta. Samtang mosunod, mosuporta, ug manghimatuod kita sa mapanagnaong pulong, nagsaksi kita nga kita dunay pagtuo nga mapainubsanong monunot sa kabubut-on, kaalam, ug panahon sa Ginoo.

Mosunod kita sa mapanagnaong pulong bisan kon kini ingon og dili resonable, hasol ug lisud. Sumala sa mga sumbanan sa kalibutan, ang pagsunod sa propeta mahimong dili popular, sayop ug dili madawat sa politikanhon ug sosyal nga paagi. Apan ang pagsunod sa propeta kanunayng husto. “Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna.”13 “Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.”14

Ang Ginoo motahud ug mopabor niadtong mopatalinghug sa propetikanhong direksyon. Alang sa biyuda sa Sarepta, ang pagsunod kang Elias miluwas sa kinabuhi niya ug sa iyang anak nga lalaki. Sama sa gisaad sa propeta, “siya, ug siya nga lalaki, ug ang mga kauban sa iyang balay, mingkaon sulod sa daghang mga adlaw … sumala sa pulong sa Ginoo, diin siya namulong pinaagi ni Elias.”15

Ang Ginoo “mopakaon niadtong kinsa nagsalig Kaniya.”16 Ang mga pulong sa mga propeta sama sa mana sa atong mga kalag. Kon kita moambit, kita panalanginan, panalipdan, ug ipatunhay sa temporal ug espirituhanong paagi. Kon kita magbusog sa ilang mga pulong, kita makakat-on unsaon sa pagduol ngadto kang Kristo ug mabuhi.

Si Elder Bruce R. McConkie misulat nga pinaagi sa mga propeta “ang Ginoo mopadayag sa mga kamatuoran sa kaluwasan, … kaluwasan nga anaa kang Kristo; ug siya moplano … sa dalan paingon sa kinabuhing dayon. … Sa matag panahon ang Ginoo mohatag og direksyon sa iyang mga katawhan nga ilang gikinahanglan sa higayon sa ilang kalisud ug kakuyaw. Ug sigurado sa moabut nga mga adlaw nga adunay mga panahon nga walay lain gawas sa kaalam sa Dios, mikunsad gikan sa langit ug gipamulong sa mga propeta, ang makaluwas sa iyang katawhan.”17

Alang kanako, ang pulong sa mga propeta nga gitudlo sa akong magtutudlo sa Laurel mihatag nako og panabut kon sama sa unsa ang kaminyoon diha sa pakigsaad. Ang pulong sa mga propeta mihatag nako sa hugot nga pagtuo ug paglaum nga ako makaandam ug makaangkon og malipayong panimalay. Ang kanunayng pagtuon sa mga pagtulun-an sa mga propeta, karaan ug moderno, mipatunhay nako panahon sa budlay ug kapoy nga katuigan sa pagpanganak, pagtudlo, ug pag-amuma sa pito ka anak. Ang mga pulong sa mga propeta diha sa kasulatan ug gitudlo gikan niini nga pulpito mga pulong sa kahupayan, gugma, kalig-on ug kalipay nga magamit natong tanan.

Kon kita mosunod sa mga pulong sa mga propeta, atong gitukod ang atong mga panimalay ug kinabuhi diha sa siguradong tukuranan, “sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, … nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, ang iyang mga pana diha sa alimpulos, oo, sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos mohampak diha kaninyo, kini walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa … pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot.”18

Kita dunay kapilian. Mahimo kitang mobaliwala, magtiaw-tiaw, motamay, o mosukol batok sa mga pulong ni Kristo nga gipamulong pinaagi sa Iyang gi-orden nga mga sulugoon. Apan ang Manluluwas nagtudlo nga kadtong mobuhat sa ingon isalikway gikan sa Iyang mga katawhan sa pakigsaad.19

Samtang mainampoon kitang mobasa ug magtuon sa propetikanhong pulong uban ang pagtuo diha kang Kristo, sa tinuod nga katuyoan, ang Espiritu Santo mamulong sa kamatuoran sa atong mga hunahuna ug kasingkasing. Unta atong ablihan ang atong mga dunggan nga makadungog, atong mga kasingkasing nga makasabut, ug atong mga hunahuna nga ang mga misteryo sa Dios mabuksan sa atong pagtan-aw.20

Ako mopamatuod nga si Joseph Smith mao ang propeta nga gitawag sa Dios sa pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa Iyang priesthood dinhi sa yuta. Ug ako mopamatuod nga pinaagi ni Presidente Monson kita gigiyahan sa usa ka propeta sa Dios karon. Unta kita mopili sa pagbarug uban sa mga propeta ug magpuyo sumala sa ilang mga pulong hangtud mahiusa kita diha sa hugot nga pagtuo, maputli diha kang Kristo, ug mapuno sa kahibalo sa Anak sa Dios. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.