2010–2019
Pagdawat og usa ka Pagpamatuod sa Kahayag ug Kamatuoran
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagdawat og usa ka Pagpamatuod sa Kahayag ug Kamatuoran

Ang inyong personal nga pagpamatuod sa kahayag ug kamatuoran dili lamang mopanalangin kaninyo ug sa inyong kaliwatan dinhi sa mortalidad, apan magauban usab kini kaninyo hangtud sa kahangturan.

Isip usa ka piloto, mipalupad ko kadaghan tabok sa mga kontinente ug kadagatan atol sa ngitngit nga kagabhion. Nagtan-aw sa kawanangan sa gabii gawas sa bintana sa eroplano, ilabi na sa Milky Way, kasagaran nakapatingala nako sa kalapad sa minugna sa Dios—nga gihulagway sa mga kasulatan isip “mga kalibutan nga dili maihap.”1

Minus sa usa ka siglo ang milabay nga kasagaran sa mga astronomer nagtuo nga ang atong galaxy nga Milky Way mao ra ang galaxy sa universe.2 Nagtuo sila nga ang tanan lapas pa sa atong galaxy usa ka walay katapusang wanang—walay sulod, bugnaw, ug walay mga bitoon, kahayag, ug kinabuhi.

Sa dihang mas milambo na ang mga teleskopyo—lakip sa mga teleskopyo nga magamit sa kawanangan—ang mga astronomer nakakita na og sugod sa mga katingalahan, hapit dili masabtan nga kamatuoran: mas lapad ang universe kay sa gituohan kaniadto, nga ang langit puno sa dili maihap nga mga galaxy, sa dili mahunahuna nga gilay-on gikan kanato, matag usa adunay binilyon ka mga bitoon.3

Sa mubo kaayo nga panahon, ang atong panabut sa universe hingpit nga nausab.

Karon ato nang makita ang pipila niining layo nga mga galaxy.4

Nasayud kita nga anaa kini.

Anaa na kini daan sulod sa dugay na kaayong panahon.

Apan sa wala pa mahimo sa tawo ang mga instrumento nga maayong modakop sa celestial nga kahayag ug makita kining mga galaxy, wala kita motuo nga posible kini.

Wala dayon nausab ang kalapdon sa universe, apan ang atong katakus nga makakita ug makasabut niini nga kamatuoran klaro kaayong nausab. Ug uban nianang mas dako nga kahayag, ang katawhan nakakita sa mahimayaong mga talan-awon nga wala pa nato mahunahuna sukad.

Lisud alang Nato nga Tuohan ang Dili Nato Makita

Ibutang nato nga nakabalik kamo sa karaang panahon ug nakigsulti og mga tawo nga dinhi na mga liboan o bisan mga gatusan ka tuig ang milabay. Hunahunaa nga naningkamot kamo nga mahulagway ngadto kanila ang pipila sa mga teknolohiya nga sa karon normal ra sa atoa. Pananglit, unsa kaha ang hunahuna niining mga tawhana bahin nato kon sultihan nato sila bahin sa dagko nga mga eroplano, mga microwave oven, madala-dala nga mga device nga kasudlan og daghang impormasyon, ug mga video sa atong mga apo nga ikapakita dayon nato sa minilyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan?

Ang uban tingali motuo nato. Ang uban mobiay-biay, mosupak, o tingali magtinguha nga pahilumon kita o pasakitan. Ang uban tingali mogamit sa lohikal nga hunahuna, pangatarungan ug mga kamatuoran nga ilang nahibaloan aron ipakita nga sayop kita, nabuang, o gani peligro kita nga tawo. Tingali hukman kita nga misulay sa pagpangilad sa uban.

Apan siyempre, kining mga tawhana sayop gayud. Tingali maayo sila og intensyon ug sinsero. Tingali positibo sila sa ilang gituohan. Apan dili nila kini kaayo makita kay wala man sila makadawat sa mas kompletong kahayag sa kamatuoran.

Ang Saad sa Kahayag

Maingon og usa ka tawhanong kinaiya ang pag-ingon nga husto kita bisan kon sayop kita. Kon mao kana, unsa may paglaum alang natong tanan? Magpakabuhi lang ba kita nga dili mahibalo sa kamatuoran tungod sa nagkasukwahi nga mga ideya ug magsalig na lang kita sa kaugalingon natong panabut ug gituohan?

Posible ba nga makaplagan ang kamatuoran?

Ang tuyo sa akong pakigpulong mao ang pagpahayag sa makalipay nga mensahe nga ang Dios Mismo—ang Ginoo sa mga Panon—misaad sa Iyang mga anak nga sila sa ilang kaugalingon mahimong masayud sa kamatuoran.

Palihug hunahunaa ang kaanindot niini nga saad:

Ang Walay Katapusan ug Labawng Makagagahum nga Dios, ang Tiglalang niining lapad nga universe, makigsulti niadtong kinasingkasing ug may tinuod nga katuyoan Kaniya.

Siya makigsulti kanila pinaagi sa mga damgo, mga panan-awon, mga hunahuna, ug mga pagbati.

Mamulong Siya sa paagi nga dili masaypan ug mopatigbabaw kana sa tawhanong kasinatian. Mohatag Siya kanila og balaang direksyon ug mga tubag alang sa kaugalingon nilang kinabuhi.

Siyempre, dunay mamugalbugal ug moingon nga imposible kini, nga kon ugaling dunay Dios, may mas maayo pa Siyang buhaton kay sa maminaw ug motubag sa pag-ampo sa usa ka tawo.

Apan sultihan ko kamo niini: Ang Dios nagpakabana kaninyo. Siya maminaw, ug Siya motubag sa inyong personal nga mga pangutana. Ang mga tubag sa inyong mga pag-ampo moabut sa kaugalingon Niyang paagi ug panahon, ug busa, kinahanglang makakat-on kamo sa pagpaminaw sa Iyang tingog. Gusto sa Dios nga makabalik kamo Kaniya, ug ang Manluluwas mao ang dalan.5 Gusto sa Dios nga makakat-on kamo sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug makasinati sa dako nga kalinaw ug kalipay nga moabut gumikan sa pagsunod sa dalan sa balaang pagkadisipulo.

Minahal kong mga higala, mao kini ang prangka nga eksperimento, uban sa garantiya gikan sa Dios, nga makita diha sa karaang kasulatan nga magamit sa matag lalaki, babaye, ug bata nga andam mohimo sa pagsulay:

Una, kinahanglang magsiksik kamo sa pulong sa Dios. Nagpasabut kana nga basahon ninyo ang mga kasulatan ug magtuon sa mga pulong sa karaan ingon man sa modernong mga propeta bahin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo—sa walay pagduhaduha apan sa sinsero nga tinguha sa pagdiskubre sa kamatuoran. Pamalandungi ang mga butang nga inyong bation, ug andama ang inyong mga hunahuna sa pagdawat sa kamatuoran.6 “Bisan kamo kutob ra sa pagtinguha sa pagtuo, tugoti kini nga tinguha nga molihok diha kaninyo … nga kamo makahatag og luna alang [sa pulong sa Dios].”7

Ikaduha, kinahanglan kamong mohunahuna, mamalandong, walay kahadlok nga motuo,8 ug magpasalamat sa kamaloloy-on sa Ginoo ngadto sa Iyang mga anak gikan sa panahon ni Adan hangtud karon pinaagi sa paghatag og mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag sa paggiya sa Iyang Simbahan ug tabangan kita nga makakita sa dalan balik ngadto Kaniya.

Ikatulo, kinahanglang mangayo kamo sa inyong Langitnong Amahan, sa pangalan sa Iyang Anak, si Jesukristo, nga ipakita kaninyo nga tinuod Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mangutana sa kinasingkasing ug uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo.9

Adunay ikaupat usab nga lakang, nga gihatag sa Manluluwas: “Bisan kinsa ang mobuhat sa kabubut-on [sa Dios], iyang mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios, o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulot-an.”10 Sa laing pagkasulti, kon sulayan ninyo ang pagsuta sa kamaturoan sa mga baruganan sa ebanghelyo, kinahanglang sundon una ninyo kini. Sulayi ang doktrina sa ebanghelyo ug mga pagtulun-an sa Simbahan diha sa inyong kinabuhi. Buhata kini sa tinuod nga katuyoan ug sa molahutay nga pagtuo sa Dios.

Kon buhaton ninyo kining mga butanga, kamo adunay saad gikan sa Dios—kinsa motuman sa Iyang pulong11—nga ipakita Niya ang kamatuoran kaninyo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Mohatag Siya kaninyo og mas dakong kahayag aron makakita kamo bisan sa kangitngit ug makasaksi sa dili matukib nga mahimayaong mga talan-awon sa mortal nga panan-aw.

Ang uban moingon nga lisud ra kaayo ang mga lakang o dili kini motugbang sa paningkamot. Apan moingon ko nga kining personal nga pagpamatuod sa ebanghelyo ug sa Simbahan maoy pinakaimportante nga inyong maangkon niini nga kinabuhi. Dili lamang kini mopanalangin ug mogiya ninyo niining kinabuhia, apan may direkta kining epekto sa inyong kinabuhi hangtud sa kahangturan.

Ang mga Butang sa Espiritu Masabtan Lamang pinaagi sa Espiritu

Ang mga scientist naglisud sa pagsabut sa kalapdon sa universe hangtud nga milambo ang instrumento igo nga motigum og kahayag aron ilang masabtan ang mas hingpit nga kamatuoran.

Si Apostol Pablo mitudlo og sama nga baruganan kalabut sa espirituhanong kahibalo. “Ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios,” sulat niya sa mga taga-Corinto, “kay alang kaniya kini mga binuang: ug siya dili arang makasabut niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi.”12

Sa laing pagkasulti, kon gusto ninyong mailhan ang espirituhanong kamatuoran, kinahanglan ninyong gamiton ang tukma nga mga instrumento. Dili ninyo masabtan ang espirituhanong kamatuoran gamit ang mga instrumento nga dili makamatikod niini.

Miingon ang Manluluwas kanato karon, “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.”13

Kon mas ipaduol nato ang atong kasingkasing ug hunahuna ngadto sa Dios, mas dugang nga langitnong kahayag ang ihatag kanato. Ug matag higayon nga kita andam ug mangita niana nga kahayag, gipakita nato sa Dios ang atong kaandam sa pagdawat og dugang nga kahayag. Anam-anam, ang mga butang nga kaniadto lubog, ngitngit, ug layo magkaklaro, magkahayag, ug mas mapamilyar ngari kanato.

Sa samang paagi, kon mopalayo kita sa kahayag sa ebanghelyo, ang atong kahayag magkaawop—dili diha-diha dayon o sa usa ka semana apan anam-anam—hangtud sa atong paglingi ug dili na kita makasabut nganong mituo kita nga ang ebanghelyo tinuod. Ang kanhi natong kahibalo daw sama na og binuang kanato tungod kay ang klaro kaniadto nalubog na usab, hanap, ug layo.

Mao nga gipasabut kini ni Pablo nga ang mensahe sa ebanghelyo kabuang niadtong mga nagkahanaw, “apan alang [niadto] nga ginaluwas kini mao ang gahum sa Dios.”14

Walay Pagtesting Gamit ang Litmus

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw usa ka dapit sa mga tawo nga anaa ang tanang matang sa pagpamatuod. Dunay ubang mga miyembro sa Simbahan kansang pagpamatuod sigurado ug nagdilaab gayud sulod kanila. Ang uban naningkamot pa nga mahibalo sa ilang kaugalingon. Ang Simbahan usa ka panimalay aron mag-abut ang tanan, sa walay pagtagad sa kadako o kataas sa atong pagpamatuod. Walay nakasulat sa mga pultahan sa atong mga meetinghouse nga nag-ingon, “Kinahanglan nga ingon niani kadako ang inyong pagpamatuod aron makasulod.”

Ang Simbahan dili lang para sa perpekto nga mga tawo, apan para sa tanan nga “[mo]duol ngadto kang Kristo, ug [m]aghingpit diha Kaniya.”15 Ang Simbahan para sa mga tawo nga sama kaninyo ug kanako. Ang Simbahan usa ka dapit sa pag-abi-abi ug pag-alima, dili aron magtinagsa o magsinawayay. Usa kini ka dapit diin motabang kita sa pag-awhag, pagbayaw, ug pagsuporta sa usag usa samtang padayon kita sa tinagsa nga pagpangita sa balaang kamatuoran.

Sa katapusan, mga tigbiyahe kita nga nangita sa kahayag sa Dios samtang magbiyahe kita sa dalan sa pagkadisipulo. Dili kita mohukom sa uban kon may kahayag ba sila o wala; hinoon, moalima kita ug moawhag sa tanang kahayag hangtud nga kini motin-aw, mosanag, ug tinuod.

Usa ka Saad alang sa Tanan

Atong dawaton nga sagad ang pagbaton og pagpamatuod dili sa usa ka buluhaton nga usa ra ka minuto, usa ka oras o usa ka adlaw. Dili kini kausa ra unya human na. Ang proseso sa pagtigum og espirituhanong kahayag usa ka tibuok kinabuhi nga panaw.

Ang inyong pagpamatuod sa buhi nga Anak sa Dios ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, tingali dili dayon moabut sigun sa inyong gitinguha, apan mosaad ko kaninyo niini: kon buhaton ninyo ang inyong bahin, moabut kini.

Ug mahimayaon kini.

Akong ihatag kaninyo ang akong personal nga pagsaksi nga ang espirituhanong kamatuoran mopuno sa inyong kasingkasing ug modan-ag sa inyong espiritu. Mopadayag kini kaninyo og tiunay nga salabutan uban sa talagsaong kalipay ug langitnong kalinaw. Nasinati nako kini sa akong kaugalingon pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Sama sa gisaad sa karaang mga kasulatan, ang dili matukib nga presensya sa Espiritu sa Dios makahimo kaninyo sa pag-awit sa matubsanon nga gugma,16 sa pagpahangad kaninyo sa langit, ug sa pagpataas sa inyong tingog sa pagdayeg sa Labawng Makagagahum nga Dios, ang inyong Kadangpan, ang inyong Paglaum, ang inyong Tigpanalipod, ang inyong Amahan. Ang Manluluwas misaad nga kon kamo mangita, kamo makakita.17

Akong ipamatuod nga kini tinuod. Kon mangita kamo sa kamatuoran sa Dios, nga tingali sa pagkakaron ngitngit pa, wala sa focus, ug ang gilay-on mag-anam ra kaduol ug kaklaro ug maduol sa inyong kasingkasing pinaagi sa kahayag sa grasya sa Dios. Ang mahimayaon nga espirituhanong mga talan-awon, nga dili makita sa tawhanong mata, ipadayag ra nganha kaninyo.

Kini akong pagpamatuod nga kining espirituhanong kahayag makab-ot sa matag anak sa Dios. Modan-ag kini sa inyong hunahuna ug moayo sa inyong kasingkasing ug magdala og kalipay sa inyong mga adlaw. Akong minahal nga mga higala, palihug ayaw ilangay ang oras sa pagpangita ug paglig-on sa inyong personal nga pagpamatuod sa balaang buhat sa Dios, nga mao ang buhat sa kahayag ug kamatuoran.

Ang inyong personal nga pagpamatuod sa kahayag ug kamatuoran dili lamang mopanalangin kaninyo ug sa inyong kaliwatan dinhi sa mortalidad, apan magauban usab kini kaninyo hangtud sa kahangturan, sa mga kalibutang walay katapusan. Niini ako mopamatuod ug mobilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Jesukristo, amen.