2010–2019
Kinabuhing Dayon—ang Pagkaila sa Atong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kinabuhing Dayon—ang Pagkaila sa Atong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo

Ang Dios ug si Kristo literal nga Amahan ug Anak—bulag, managlahi, tagsa-tagsa nga mga binuhat kinsa hingpit nga nagkahiusa sa Ilang katuyoan.

Daghang katuigan na ang milabay akong gitun-an ang katapusang mga pagpamatuod sa mga propeta sa matag dispensasyon. Matag usa mipamatuod og gamhanang pagsaksi sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.

Sa akong pagbasa niining mga pagpamatuod—ug daghang sama niini sa mga katuigan—kanunayng matandog ang akong kasingkasing nga mobati kon unsa ka mahal sa Langitnong Amahan ang Iyang kinamagulangang Anak ug giunsa pagpakita ni Jesus sa Iyang gugma pinaagi sa Iyang pagsunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Mopamatuod ko nga kon buhaton ta ang gikinahanglan aron makaila Kanila ug sa Ilang gugma sa usag usa, atong maangkon “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios”—gani ang kinabuhing dayon.1 Kay “ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala.”2

Unsaon nato pagkaangkon niini nga gasa? Moabut kini pinaagi sa personal nga pagpadayag, nga gihisgutan ug gitudlo karong buntaga.

Nakahinumdom ba mo sa unang higayon nga kamo nasayud nga dunay Dios ug mibati sa Iyang gugma? Sa bata pa ko, permi kong mohangad sa langit nga daghan og bitoon ug mamalandong ug mobati sa Iyang presensya. Nalipay kong magsuhid sa talagsaong katahum sa gilalang sa Dios—gikan sa gagmayng mga insekto ngadto sa tag-as nga mga kahoy. Samtang akong nakita ang katahum niini nga yuta, nasayud ko nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanako. Nasayud ko nga literal ko nga espirituhanong anak, nga kitang tanan mga anak sa Dios.

Giunsa nako pagkasayud niini? tingali mangutana mo. Ang kasulatan nagtudlo, “Ngadto sa uban kini gihatag pinaagi sa Espiritu Santo aron masayud nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ug … ngadto sa uban kini gihatag sa pagtuo sa ilang mga pulong, nga sila unta makabaton og kinabuhing dayon kon sila magpadayon nga matinud-anon.”3 Sa akong panglantaw, wala kini magpasabut nga ang ubang tawo magsalig sa mga pagpamatuod sa uban sa kahangturan.

Ang akong kaugalingong pagpamatuod mitubo samtang nakat-on ko bahin sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas gikan sa mga panudlo ug pagpamatuod sa akong mga ginikanan, magtutudlo, mga kasulatan—nga makugihon nakong gibasa—ug ilabi na sa Espiritu Santo. Sa akong paggamit sa hugot nga pagtuo ug pagsunod sa mga sugo, ang Espiritu Santo mipamatuod nga ang akong nakat-unan tinuod. Sa ingon niini nga paagi ako nasayud alang sa akong kaugalingon.

Niini nga proseso, ang pagtinguha sa personal nga pagpadayag mao ang yawe. Si Nephi nagdapit kanato sa “pagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton.”4

Sa wala pa ang akong ikawalong birthday, nagtinguha ko nga dugang masayud kabahin sa bunyag. Mibasa ko sa mga kasulatan ug nag-ampo. Nakat-unan nako nga makadawat ko sa gasa sa Espiritu Santo kon ako kumpirmahan na. Misugod usab ko sa pagsabut nga ang Dios ug si Kristo literal nga Amahan ug Anak—bulag, managlahi, tagsa-tagsa nga mga binuhat kinsa hingpit nga nagkahiusa sa Ilang katuyoan. “Kita nagahigugma [Kanila], tungod kay [Sila] mao man ang unang nahigugma kanato.”5 Ug balik-balik nakong naobserbahan giunsa Nila sa paghigugma ang usag usa ug nagtinabangay alang sa atong kaayohan. Paminaw sa pipila sa daghang mga kasulatan nga nagtudlo niining kamatuoran:

Nagtudlo sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ang Langitnong Amahan mitawag ni Jesukristo isip “ang akong Hinigugmang Anak, nga mao ang akong Hinigugma ug Pinili sukad sa sinugdanan.”6 Sa dihang ang Amahan milalang sa yuta, gibuhat Niya kini “pinaagi sa [Iyang] Bugtong” Anak.7

Ang inahan ni Jesus, si Maria, giingnan nga manganak siya og “ang Anak sa Labing Halangdon.”8 Ug sa dihang si Jesus usa na ka batan-on, Iyang giingnan Iyang inahan nga Siya kinahanglang “anhi gayud [Siya] sa balay sa [Iyang] Amahan.”9 Paglabay sa katuigan, dihang ang Manluluwas gibunyagan, ang Langitnong Amahan namulong gikan sa langit, nag-ingon, “Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako.”10

Aron pagtudlo sa Iyang mga disipulo sa pag-ampo, si Jesus namulong niini:

“Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.

“Paanhia ang imong gingharian. Pagabuhaton unta ang imong kabubut-on, dinhi sa yuta maingon sa langit.”11

Iyang gitudloan si Nicodemo, “gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak.”12 Ug gipasabut Niya ang Iyang mga milagro sa pag-ingon, “Walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang kaugalingong kabubut-on, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa Amahan: kay bisan unsay ginabuhat sa Amahan, ginabuhat usab kana sa Anak sa samang paagi.”13

Samtang ang takna sa Pag-ula nagkaduol na, si Jesus nag-ampo, nag-ingon: “Amahan, ang takna nahiabut na. … Dinhi sa yuta gipasidunggan ko ikaw: sanglit natuman ko man ang buhat nga gitugyan kanako.”14 Dayon, samtang gibati Niya ang gibug-aton sa atong mga sala, nangamuyo Siya, “Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kopa: ngani, dili sumala sa akong pagbuot kondili sa imo.”15 Sa katapusan Niyang mga higayon sa krus, si Jesus nag-ampo, “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabut sa ilang ginabuhat” ug dayon misinggit, “Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu.”16

Dayon mibisita siya sa mga espiritu niadtong namatay na, sa kalibutan sa espiritu, sa paghatag kanila og “gahum sa pagtungha, human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, aron sa pagsulod ngadto sa gingharian sa iyang Amahan.”17 Human sa Pagkabanhaw sa Manluluwas, Siya mipakita ngadto ni Maria Magdalena, nag-ingon, “Mosaka ako ngadto sa akong Amahan, ug inyong Amahan.”18

Sa dihang miadto Siya sa mga katawhan sa Kontinente sa Amerika, ang Iyang Amahan mipaila Kaniya sa pag-ingon, “Tan-awa ang akong Hinigugmang Anak, kinsa Ako nahimuot kaayo, kang kinsa Ako mihimaya sa akong ngalan.”19 Dihang si Jesus mikunsad sa katawhan didto sa templo, Iyang gipaila-ila ang iyang Kaugalingon sa pag-ingon: “Tan-awa, Ako mao si Jesukristo. … Ako [ng] … gihimaya ang Amahan sa akong pagpas-an sa mga sala sa kalibutan.”20 Sa Iyang pagtudlo sa Iyang doktrina, Siya mipasabut:

“Kini mao ang doktrina nga gihatag sa Amahan ngari kanako; ug ako magpamatuod sa Amahan, ug ang Amahan magpamatuod kanako.”21

“Sa pagkatinuod … ang Amahan ug Ako usa ra.”22

Makita ba nato ang sumbanan niining kasulatan nga nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak isip managlahi nga mga indibidwal ug binuhat? Nan, sa unsang paagi sila usa? Dili tungod kay usa ra Sila ka tawo apan tungod kay Sila nagkahiusa sa katuyoan, parehong nagtinguha sa “pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”23

Si Jesus usa ka Dios, apan kanunay Niyang gipaila ang iyang Kaugalingon isip usa ka bulag, indibidwal nga binuhat pinaagi sa pag-ampo ngadto sa Iyang Amahan ug sa pag-ingon nga Siya nagbuhat sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Atol sa Iyang pangalagad taliwala sa mga Nephite, Siya nangamuyo, “Amahan, Ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, apan alang niadto kinsa ikaw mihatag kanako gikan sa kalibutan, … nga Ako unta anaa kanila ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, nga kita magkahiusa, nga Ako unta mahimaya diha kanila.”24

Sa paghunahuna niini, dili na kita matingala nga ang Pagpahiuli sa ebanghelyo nagsugod sa pagpakita sa dili usa apan duha ka nahimaya nga mga binuhat. Sa iyang Unang Panan-awon, si Propeta Joseph Smith mipamatuod: “Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!25

Ang batan-ong propeta, kinsa miadto sa kakahoyan aron masayud unsa nga simbahan iyang apilan, miadto uban sa hugot nga pagtuo nga dili matarug ug migawas uban sa kahibalo ug usa ka saksi sa bugtong tinuod nga Dios ug ni Jesukristo, kinsa gipadala sa Dios. Si Joseph, sama sa mga propeta kaniadto, nahimong instrumento sa pagpahiuli ngadto sa kalibutan sa kahibalo nga modala ngadto sa kinabuhing dayon.

Kamo usab mahimong magtinguha sa atong Langitnong Amahan ug “niini nga Jesus diin ang mga propeta ug mga apostoles [mipamatuod],”26 sa mga kasulatan ug niining kinatibuk-ang komperensya. Samtang kamo nagtinguha og personal nga pagsaksi—inyong personal nga pagpadayag—inyong masayran nga ang Langitnong Amahan naghatag og espesyal nga paagi aron kamo mismo masayud sa kamatuoran: pinaagi sa ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan, personahe sa espiritu nga atong nailhan isip ang Espiritu Santo.

“Ug kon kamo makadawat niini nga mga butang”—lakip ang akong gipakigbahin karon—“ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud [uban sa kasiguroan] sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”27

Mga kaigsoonan, mopamatuod ko nga ang atong Langitnong Amahan gusto nga magtinguha kita niini nga kahibalo karon. Ang mga pulong ni propetang Helaman nangamuyo gikan sa abug: Hinumdumi, hinumdumi, nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan … , tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan.”28 Sa pagkatinuod, dili kita mapakyas.

Kana nga lig-ong tukuranan mao si Jesukristo. Siya mao ang “Bato sa Langit.”29 Kon atong tukuron ang atong balay diha Kaniya, ang ulan sa ulahing mga adlaw mobundak, ang lunop moabut, ug ang hangin mohuros, apan dili kita mapukan. Dili kita mapakyas, kay ang atong panimalay ug pamilya gipasikad diha kang Kristo.30

Ako mopamatuod nga ang ingon nga panimalay “usa ka balay sa himaya.”31 Didto kita magpundok aron mag-ampo sa atong Langitnong Amahan sa ngalan ni Jesukristo, ang Iyang Hinigugmang Anak. Didto kita mohimaya ug magpasalamat Kanila. Didto atong madawat ang Espiritu Santo ug “ang saad nga [Siya naghatag ngari kanato] sa kinabuhi nga dayon, gani ang himaya sa celestial nga gingharian.”32

Ako mohatag sa akong linain nga pagsaksi nga ang atong Manluluwas mao si Jesukristo, nga Siya buhi, nga ang atong Mahangturon nga Langitnong Amahan nahigugma kanato ug nagbantay kanato, nga kita adunay usa ka propeta niining dispensasyon—gani si Presidente Thomas S. Monson—aron mangulo ug mogiya kanato. Ang Espiritu Santo nagpamatuod nga kini tinuod ngadto sa matag usa nga nagtinguha sa kahibalo. Sa pangalan ni Jesukristo, Amen.