2010–2019
Pabilin sa Sakayan ug Manggunit!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pabilin sa Sakayan ug Manggunit!

Kon pabilin nga nakatutok kita diha sa Ginoo, gisaaran kita og walay ikatandi nga panalangin.

Bag-o lang, gidala sa akong higala ang iyang anak nga lalaki sa usa ka biyahe sa Colorado River ngadto sa Cataract Canyon, sa habagatang Utah. Ang canyon naila sa 14 milyas (23 km) nga sulog nga suba nga peligro gayud.

Agig pangandam sa ilang biyahe, gitun-an nilang daan ang website sa National Park Service, diin naa ang importanting impormasyon bahin sa personal nga pagpangandam ug sa komon, dili makita nga mga peligro.

Sa sinugdanan sa biyahe, usa sa hanas nga mga tiggiya sa suba misubli sa importanting mga instruksyon sa kahilwasan, mihatag og gibug-aton sa tulo ka mga lagda nga mosiguro sa luwas nga biyahe latas sa kusog nga sulog. “Unang lagda: pabilin sa sakayan! Ikaduhang lagda: magsul-ob kanunay og life jacket! Ikatulong lagda: manggunit kanunay gamit ang duha ka kamot!” Misulti siya pag-usab, uban sa dugang gibug-aton, “Labaw sa tanan, hinumdomi ang unang lagda: pabilin sa sakayan!”

Kini nga biyahe nagpahinumdom kanako sa atong mortal nga panaw. Kadaghanan nato makasinati og mga panahon sa kinabuhi diin ang linaw nga tubig sa kinabuhi matagamtam. Sa ubang panahon, makasugat kita og sulog nga suba nga ikakumpara sa 14-milyas nga Cataract Canyon—mga hagit nga tingali maglakip sa pisikal ug mental nga mga problema, kamatayon sa usa ka minahal, napapas nga mga pangandoy ug paglaum, ug—sa uban—ang hagit sa pagtuo kon mag-atubang og mga problema sa kinabuhi, mga pangutana, ug pagduhaduha.

Ang Ginoo sa Iyang pagkamaayo mihatag og tabang, nga naglakip sa sakayan, importanting mga gamit sama sa life jacket, ug hanas nga mga tiggiya sa suba nga mogiya ug mohatag sa mga instruksyon sa pagtabang kanato sa atong biyahe sa suba sa kinabuhi ngadto sa katapusan natong destinasyon.

Atong hunahunaon ang unang lagda: pabilin sa sakayan!

Si Presidente Brigham Young migamit sa “Old Ship Zion” isip simbolo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Miingon siya sa usa ka okasyon: “Ania kita sa tunga sa lawod. Ang unos moabut, ug, sama sa giingon sa mga manlalayag, maningkamot siya og maayo. ‘Dili ako magpabilin dinhi,” miingon ang usa; “Dili ako motuo nga mao kini ang ‘Ship Zion.”’ ‘Apan ania kita sa tunga sa lawod.’ ‘Bahala na, dili ko magpabilin dinhi.’ Iyang gihubo ang iyang kupo, ug miambak siya. Dili ba siya malumos? Oo. Mao usab kadtong mobiya niini nga Simbahan. Mao kini ang “Old Ship Zion,” magpabilin kita niini.”1

Sa laing okasyon, miingon si Presidente Young nga nabalaka usab siya sa mga tawo nga nahisalaag dihang gipanalanginan sila—dihang maayo ang kinabuhi: “Diha sa maayo nga panahon, nga ang karaang barko sa Zion maayo ang paglawig, [ug] dihang ang tanan hilum ra sa sulod, ang ubang kaigsoonan gustong mangadto sa gagmayng sakayan aron … maglangoy-langoy, ug ang uban nangalumos, ang uban nangawala, ug ang uban nakabalik pa sa barko. Magpabilin kita sa karaang barko ug modala kini kanato nga [luwas] ngadto sa pantalan. dili kamo kinahanglang mabalaka.”2

Ug sa katapusan, gipahinumduman ni Presidente Young ang mga Santos: “Ania kita sa old ship Zion. … [Dios] mao ang nagtimon ug magpabilin didto. … Ang tanan maayo ra, kanta og aleluya, kay ang Ginoo anaa dinhi. Siya momando, mogiya ug motudlo. Kon ang mga tawo hingpit nga masaligon sa ilang Dios, dili mobiya sa ilang pakigsaad ni sa ilang Dios, Siya mogiya kanato sa husto.”3

Uban sa mga hagit nga giatubang natong tanan karon, Unsaon nato nga magpabilin sa Old Ship Zion?

Ania ang paagi. Kinahanglan kitang makasinati og padayong pagkakabig pinaagi sa pagpalambo sa atong pagtuo kang Jesukristo ug sa atong kamatinud-anon sa Iyang ebanghelyo sa tibuok natong kinabuhi—dili lang kausa apan kanunay. Si Alma nangutana, “Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, akong mga kaigsoonan, kon kamo nakasinati og usa ka kausaban sa kasingkasing, ug kon kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?”4

Ang hanas nga tiggiya sa suba karon ikapahisama sa mga apostoles ug mga propeta sa Simbahan ug dinasig nga mga lokal nga lider sa priesthood ug auxiliary. Motabang sila aron kita makaabut nga luwas sa atong katapusang destinasyon.

Bag-o lang namulong ko sa seminar sa bag-ong mga presidente sa misyon ug gitambagan sila:

“Tabangi ang tanan ninyong mga misyonaryo nga makig-alayon sa mga lider sa Simbahan. … Kami dili ug dili… mogiya [kaninyo] sa pagkasayop.

“Ug kon magtudlo kamo sa inyong mga misyonaryo sa pagpokus ngari kanamo, tudloi sila sa dili gayud pagsunod niadtong nagtuo nga mas dako sila og nahibaloan kon unsaon sa pagpangalagad ang mga kalihokan sa Simbahan kaysa … Langitnong Amahan ug sa Ginoo nga si Jesukristo pinaagi sa mga lider sa priesthood kinsa dunay mga yawe sa pagdumala.

“Akong nadiskubrihan sa akong pagpangalagad nga kadtong nahisalaag [ug] anaa sa kalibug mao kadtong sa kasagaran … nakalimot nga kon ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha mamulong uban sa hiniusa nga tingog, mao kini ang tingog sa Ginoo nianang higayona. Gipahinumduman kita sa Ginoo, “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra’ [D&P 1:38].”5

Sa laing pagkasulti, gibiyaan nila ang Old Ship Zion—nahisalaag sila; miapostasiya sila. Subo kaayo, kasagaran masinati nila ang mubo o taas nga wala damhang mga sangputanan, dili lang sa ilang kaugalingon apan sa ilang pamilya usab.

Ang mga lokal nato nga lider sa Simbahan, susama sa hanas na nga mga tiggiya sa suba, gitudloan pinaagi sa mga kasinatian sa kinabuhi; gibansay ug gigiyahan sa mga apostoles ug mga propeta ug sa ubang mga opisyal sa Simbahan; ug, mas labaw pa, gitudloan sa Ginoo Mismo.

Sa laing okasyon niining tuiga, namulong ko sa mga young adult sa Simbahan niadtong Mayo nga CES devotional broadcast. Miingon ko:

“Nakadungog ko nga ang ubang mga tawo naghunahuna nga ang mga lider sa Simbahan ‘walay nahibaloan mahitungod sa kalibutan.’ Unsay ilang nakalimtan mao nga kami may daghang mga kasinatian, ug nakapuyo sa daghang mga dapit ug nakatrabaho uban sa daghang mga tawo gikan sa nagkalain-laing mga kahimtang. Ang among bag-ong mga buluhaton karon sa tinuod nagdala kanamo sa tibuok kalibutan, diin among gikahimamat ang politikanhon, relihiyuso, negosyante, ug humanitarian nga mga lider sa kalibutan. Bisan tuod og kami nakabisita sa [mga lider sa] White House sa Washington, D.C., ug mga lider sa mga nasud [ug mga relihiyon] sa tibuok kalibutan, kami usab nakabisita sa labing kabus nga [mga pamilya ug katawhan] sa kalibutan. …

“Kon inyong hunahunaon pag-ayo ang among mga kinabuhi ug pagpangalagad, kamo kasagaran mouyon nga kami nakakita ug nakasinati sa kalibutan sa mga paagi nga diyutay ra ang nakasinati. Inyong masabtan nga kami ‘daghan og nahibaloan’ kay sa kadaghanan. …

“… Hinoon, adunay butang kabahin sa indibidwal ug sa tinipon nga kaalam sa mga [lider sa Simbahan] nga kinahanglan nga mohatag og gamayng kahupayan. Among nasinati kining tanan, lakip ang mga sangputanan sa lain-laing mga balaod ug mga polisiya sa publiko, pagkawala sa kadasig, mga trahedya, ug kamatayon sa atong pamilya. Nasabtan namo ang mga panghitabo sa inyong mga kinabuhi.”6

Uban sa unang lagda nga akong gigamit, hinumdumi ang ikaduhang lagda ug ang ikatulo: magsul-ob kanunay og life jacket, ug manggunit gamit ang duha ka kamot. Ang mga pulong sa Ginoo makita diha sa mga kasulatan ug sa mga pagtulun-an sa mga apostoles ug mga propeta. Naghatag kini kanato og tambag ug direksyon nga, kon sundon, mahimong sama sa usa ka espirituhanong life jacket ug motabang kanato nga masayud unsaon sa paggunit gamit ang duha ka kamot.

Kinahanglang mamahimo kitang sama sa mga anak ni Mosiah, kinsa “nag-anam kalig-on diha sa kahibalo sa kamatuoran.” Mamahimo kitang mga tawo nga “mabuot og salabutan.” Matuman lamang kini pinaagi sa atong “[pag] siksik sa mga kasulatan sa kakugi, nga [kita] unta masayud sa pulong sa Dios.”7

Sa pagsiksik sa kasulatan ug sa mga pulong sa nangagi ug kasamtangang mga apostoles ug mga propeta, kinahanglang tutukan nato ang pagtuon, pagsunod, ug paghigugma sa doktrina ni Kristo.

Agi og dugang sa pagpalambo og kinaiya sa personal nga pagbasa sa kasulatan, kinahanglang mahisama kita sa mga anak ni Mosiah ug mohatag sa atong kaugalingon og “tuman nga pag-ampo, ug pagpuasa.”8

Ingon og kining mga butanga nga dili sayon masukod dako kaayo og importansya. Tutuki kining yano nga mga butang, ug likayi ang pagkalinga.

Sa akong nahibaloan ang mga tawo kinsa wala magpabilin sa sakayan ug wala manggunit gamit ang duha ka kamot atol sa mga pagsulay ug kalisud o kinsa wala magpabilin sa sakayan atol sa linaw nga panahon, akong nabantayan nga daghan kanila nawala sa ilang focus sa mahinungdanong mga kamatuoran sa ebanghelyo—ang hinungdan nganong mipasakop sila sa Simbahan; ang hinungdan nganong nagpabilin silang aktibo sa pagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo ug ang pagpanalangin sa uban pinaagi sa mapahinungurong pagserbisyo; ug ang mga paagi nga ang Simbahan nahimo diha sa ilang kinabuhi nga “usa ka dapit sa espirituhanong pag-alima ug kalamboan.”9

Gitudlo ni Joseph Smith kining mahinungdanong kamatuoran: “Ang sukaranan nga mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles ug mga propeta, mahitungod ni Jesukristo, … ‘nga Siya namatay, gilubong, ug mibangon sa ikatulong adlaw, ug mikayab ngadto sa langit;’ ug ang ubang mga butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang niini.”10

Kon pabilin nga nakatutok kita diha sa Ginoo, gisaaran kita og walay ikatandi nga panalangin: “Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”11

Usahay ang matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ang sinserong mga investigator magsugod sa pag-focus sa “mga sumpay” imbis sa mahinungdanong mga baruganan. Si Satanas nagtintal kanato nga malinga kita gikan sa yano ug klaro nga mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kadtong mga nalinga sa kasagaran dili na moambit sa sakrament tungod kay sila naka-focus, gani napuno, sa dili kaayo importanting mga buhat o pagtulun-an.

Ang uban tingali mag-focus sa mga pangutana ug mga pagduha-duha nga ilang nasinati. Siyempre, ang mga pangutana ug pagsinati sa mga pagduha-duha wala magpasabut nga dili masinati sa mapahinungurong pagkadisipulo. Bag-o lang, ang Konseho sa Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: “Nakasabut mi nga sa matag karon ug unya dunay mga pangutana ang mga miyembro bahin sa doktrina sa Simbahan, kasaysayan, o binuhatan. Sa kanunay ang mga miyembro gawasnong makapangutana sa ingon niana ug sa pagsiksik og dugang nga kahibalo.”12

Hinumdumi, si Joseph Smith mismo may mga pangutana nga maoy sinugdanan sa Pagpahiuli. Usa siya ka tigsiksik ug, sama ni Abraham, nakakita sa mga tubag sa pinakaimportanting mga pangutana sa kinabuhi.

Ang mahinungdanong mga pangutana nagpunting sa unsay pinakaimportante—ang plano sa Langitnong Amahan ug ang Pag-ula sa Manluluwas. Ang atong pagsiksik kinahanglang mohimo natong buotan, maaghup, mapinanggaon, mapasayloon, mapailubon, ug mapahinungurong mga disipulo. Kinahanglang andam kita, sama sa gitudlo ni Pablo, nga “magyayongay kamo sa mga kabug-at sa usa ug usa, ug sa ingon niana tumana ang kasugoan ni Kristo.”13

Ang pagyayong naglakip sa pagtabang, pagsuporta, ug pagsabut sa tanan, lakip sa masakiton, may balatian, kabus sa espiritu ug lawas, sa nagsiksik ug may problema, ug uban pang mga miyembro nga disipulo—lakip ang mga lider sa Simbahan kinsa gitawag sa Ginoo nga moserbisyo sa mubo nga panahon.

Mga kaigsoonan, pabilin sa sakayan, gamita ang inyong mga life jacket, ug manggunit gamit ang duha ka kamot. Likayi ang pagkalinga! Ug kon duna man kaninyo ang nahulog sa sakayan, pangitaon namo kamo, pangalagaran kamo ug luwas kamong ibalik sa Old Ship Zion, diin ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoo nga si Jesukristo mao ang nagtimon ug mogiya kanato sa husto, niini ako mapainubsanong mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.