2010–2019
Pagpakigbahin sa Inyong Kahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpakigbahin sa Inyong Kahayag

Kinahanglang lig-on natong barugan ang atong tinuohan ug ipahayag ang tinuod nga doktrina.

Karon gusto nakong ikonsiderar ang duha ka importanting responsibilidad: una, kanunayng idugang ang kahayag sa ebanghelyo sa atong kinabuhi, ug ikaduha, ipakigbahin kana sa uban.

Nasayud ba mo unsa mo kaimportante? Matag usa ninyo—karon—bililhon ug importante sa plano sa Langitnong Amahan. Kita dunay buhatunon. Nasayud kita sa kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Andam ba kitang manalipod niana nga kamatuoran? Kita kinahanglang magpakabuhi niini; mopaambit niini. Kinahanglang lig-on natong barugan ang atong tinuohan ug ipahayag ang tinuod nga doktrina.

Niadtong Septyembre 2014 sa Liahona, si Elder M. Russell Ballard misulat: “Kita nagkinahanglan sa talagsaon, impluwensyal nga tingog ug hugot nga pagtuo sa mga babaye. Kinahanglan nga ilang makat-unan ang doktrina ug masabtan ang atong pagtuo aron sila makapamatuod sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”1

Mga sister, gilig-on ninyo ang akong pagtuo ni Jesukristo. Nakita nako ang inyong mga ehemplo, nadungog ang inyong pamatuod, ug nabati ang inyong hugot nga pagtuo gikan sa Brazil ngadto sa Botswana! Makaimpluwensya kamo bisan asa mo moadto. Mabati kini sa mga tawo sa inyong palibut—gikan sa inyong pamilya ngadto sa inyong mga kontak sa cell phone ug gikan sa inyong mga higala sa social media ngadto sa mga naglingkod tupad ninyo karon. Mouyon ko ni Sister Harriet Uchtdorf, kinsa misulat, “Kamo … mga madasigon nga ehemplo sa nagkadautan nga kalibutan kon inyong ipakita, pinaagi sa inyong pagpakabuhi, nga ang ebanghelyo makalipay nga mensahe.”2

Si Presidente Thomas S. Monson mipasabut, “Kon kamo gusto nga mohatag og kahayag sa uban, kamo mismo kinahanglang magsiga.”3 Unsaon nga ang atong kahayag magpabiling nagsiga? Usahay bation nako nga usa ka bombilya nga awop. Unsaon nako aron mas mohayag?

Ang kasulatan nagtudlo, “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag.”4 Kinahanglan kita nga magpadayon diha sa Dios, sumala sa kasulatan. Kinahanglang moadto kita sa tinubdan sa kahayag—ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug sa mga kasulatan. Kita mahimo usab nga moadto sa templo, nasayud nga ang tanang butang sa sulod niini gitumong kang Kristo ug sa Iyang maulaong sakripisyo.

Hunahunaa ang epekto sa templo sa mga naglibut niini. Nagpanindot kini sa mga siyudad; nagdan-ag kini sa kabungturan. Nganong nagpanindot ug nagdan-ag man kini? Tungod kay, sama sa giingon sa kasulatan, “Ang kamatuoran midan-ag,”5 ug anaa sa mga templo ang kamatuoran ug mahangturong katuyoan; ingon man usab kaninyo.

Niadtong 1877, si Presidente George Q. Cannon miingon, “Matag Templo … makapaminus sa gahum ni Satanas sa yuta.”6 Nagtuo ko nga bisan asa nga dunay templong gitukod dinhi sa yuta, mopapahawa kini sa kangitngit. Ang katuyoan sa templo mao ang pagserbisyo sa katawhan ug paghatag sa tanang anak sa Langitnong Amahan og kasarang sa pagbalik ug pagpuyo uban Kaniya. Dili ba susama ang atong katuyoan niining gipahinungod nga mga building, niining mga balay sa Ginoo? Ang pagserbisyo sa uban ug pagtabang nila sa pagpahawa sa kangitngit ug pagbalik ngadto sa kahayag sa Langitnong Amahan?

Ang sagradong buhat sa templo mopalambo sa atong pagtuo ni Kristo, ug unya mas makaimpluwensya sa pagtuo sa uban. Pinaagi sa makapalambo nga espiritu diha sa templo, makat-unan nato ang katinuod, gahum, ug paglaum sa Pag-ula sa Manluluwas sa atong personal nga kinabuhi.

Pipila ka tuig ang milabay ang among pamilya nakasinati og dakong problema. Miadto ko sa templo ug didto hugot nga nag-ampo alang sa tabang. Gihatagan ko og usa ka gutlo sa kamatuoran. Nakadawat ko og klaro nga impresyon sa akong mga kahuyang, ug nahingangha ko. Nianang gutlo sa espirituhanong pagkat-on, nakita nako ang babaye nga puno sa garbo nga naghimo sa mga butang sa iyang paagi, dili sa paagi sa Ginoo, ug giangkon ang bisan unsang gitawag nga kalampusan. Nasayud ko nga nagtan-aw ko sa akong kaugalingon. Nangaliyupo ko sa Langitnong Amahan, miingon, “Dili ko gusto nga maingon niana nga babaye, apan unsaon aron mausab ko?”

Pinaagi sa lunsay nga espiritu sa pagpadayag didto sa templo, gitudloan ko sa akong dakong panginahanglan sa usa ka Manunubos. Miduol ko dayon sa Manluluwas nga si Jesukristo ug gibati nga ang kasakit nahanaw ug ang dakong paglaum misulod sa akong kasingkasing. Siya lamang akong paglaum, ug gusto ko nga maduol Niya. Klaro na nako nga ang hakog nga kinaiyanhong babaye “usa ka kaaway sa Dios”7 ug sa mga tawo nga anaa ubos sa iyang impluwensya. Sa templo nianang adlawa akong nakat-unan nga pinaagi lang sa Pag-ula ni Jesukristo nga ang akong mapagarbuhon nga kinaiya mausab ug ako makahimo og maayo. Gibati nako ang Iyang gugma ug nasayud nga Siya motudlo nako pinaagi sa Espiritu ug mousab nako kon akong itugyan ang akong kasingkasing Niya, sa walay pagpanagana.

Nanlimbasug pa gihapon ko sa akong mga kahuyang, apan misalig ko sa balaanong tabang sa Pag-ula. Kining lunsay nga instruksyon miabut tungod kay misulod ko sa balaang templo, nangita og kahupayan ug mga tubag. Misulod ko sa templo nga gibug-atan, ug mibiya ko nga nasayud nga ako dunay gamhanan gayud nga Manluluwas. Migaan ug malipayon ang akong gibati kay nadawat nako ang Iyang kahayag ug gidawat ang Iyang plano alang nako.

Gibutang sa tibuok kalibutan, ang mga templo nga dunay talagsaong porma ug desinyo sa gawas, apan sa sulod ang tanan dunay sama nga mahangturong kahayag, katuyoan, ug kamatuoran. Sa 1 Mga Taga-Corinto 3:16 atong mabasa, “Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu nagapuyo diha sa sulod ninyo?” Kita usab isip anak nga mga babaye sa Dios gibutang sa tibuok kalibutan, ug kita dunay talagsaong porma ug desinyo sa gawas, sama sa mga templo. Kita adunay espirituhanong kahayag usab, sama sa mga templo. Kining espirituhanong kahayag usa ka dan-ag sa kahayag sa Manluluwas. Ang uban madani niini nga kahayag.

Kita dunay kaugalingong mga tahas sa yuta—gikan sa anak nga babaye, inahan, lider, ug magtutudlo ngadto sa sister, trabahante, asawa, ug daghan pa. Matag usa dako og impluwensya. Matag tahas dunay moral nga gahum samtang atong ipakita sa atong kinabuhi ang mga kamatuoran sa ebanghelyo ug mga pakigsaad sa templo.

Si Elder D. Todd Christofferson miingon, “Sa tanang hitabo, ang inahan makaimpluwensya nga dili matupngan sa ubang tawo o sa bisan unsang relasyon.”8

Dihang mga bata pa ang among mga anak, gibati nako nga sama sa cocaptain, uban sa akong bana, si David, sa usa ka barko, ug akong gitan-aw ang akong 11 ka mga anak isip grupo sa mga sakayan nga naglutaw libut namo sa dunggoanan, nangandam sa paglawig sa dagat sa kalibutan. Si David ug ako mibati nga kinahanglan og kompas sa Ginoo matag adlaw aron masayud asa molawig uban sa among gamayng grupo.

Ang akong mga adlaw puno sa makalimtan ra nga mga butang sama sa pagpilo sa mga linabhan, pagbasa sa mga basahon sa mga bata, ug pagluto alang sa panihapon. Usahay sa dunggoanan sa atong panimalay, dili nato makita nga pinaagi niining yano, kanunayng gibuhat—lakip na ang pamilya nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug family home evening—dunay dagkong mga butang ang mapahinabo. Apan ako mopamatuod nga kini nga mga buhat nagdala og mahangturon nga kamahinungdanon. Dakong kalipay moabut kon kanang gagmayng sakayan—atong mga anak—motubo nga bantugang barko nga puno sa kahayag sa ebanghelyo ug andam nga ma-“anaa sa pangalagad sa Dios.”9 Ang ginagmayng buhat sa pagtuo ug pagserbisyo maoy makapadayon diha sa Dios ug magdala og mahangturong kahayag ug himaya sa atong pamilya, mga higala, ug kaubanan. Kamo makaimpluwensya gayud sa uban!

Hunahunaa ang impluwensya sa hugot nga pagtuo sa usa ka Primary nga bata diha sa iyang pamilya. Ang hugot nga pagtuo sa among anak nga babaye nakapanalangin sa among pamilya dihang nawala ang among anak nga lalaki sa amusement park. Ang pamilya nagkabuang na og pangita niya. Ang among nuybe anyos nga anak nga babaye migunit nako ug miingon, “Ma, dili ba ta mag-ampo?” Sakto siya! Ang pamilya nag-alirong nga dunay daghang tawo nga nanan-aw ug nag-ampo nga makit-an ang among anak. Nakit-an namo siya. Sa tanang batang babaye nga Primary moingon ko, “Palihug pahinumdumi kanunay ang inyong ginikanan nga mag-ampo!”

Niining summer nakatambong ko og kamping sa 900 ka batan-ong mga babaye sa Alaska. Hilabihan ang impluwensya nila ngari kanako. Miadto sila sa kamping nga espirituhanong andam, nakabasa sa Basahon ni Mormon ug nasag-ulo ang “Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga Apostoles.” Sa ikatulong gabii sa kamping, tanang 900 ka batan-ong mga babaye mibarug ug gi-recite ang tibuok dokumento matag pulong.

Ang Espiritu mipuno sa tibuok palibut, ug gusto kong moapil. Apan dili ko makahimo. Wala pa ko kasag-ulo.

Nagsugod ko og kat-on sa mga pulong sa “Ang Buhi nga Kristo” sama sa gihimo niining mga sister, ug tungod sa ilang impluwensya mas hingpit nakong nasinati ang pakigsaad sa sakrament nga kanunayng mohinumdom sa Manluluwas samtang gibalik-balik nako ang pagpamatuod sa mga Apostoles kang Kristo. Ang sakrament mas milawom ang kahulugan alang nako.

Ang akong panghinaut nga mohalad sa Manluluwas og regalo sa Pasko niining tuiga nga masag-ulo ug motuhop sa akong kasingkasing ang “Ang Buhi nga Kristo” inigka-Disyembre 25. Unta mahimo ko nga impluwensya alang sa kaayohan—sama sa nahimo sa mga sister sa Alaska nako.

Makita ba ninyo ang inyong kaugalingon diha sa mga pulong niini nga dokumento, “Ang Buhi nga Kristo”? “Siya mihangyo sa tanan sa pagsunod sa Iyang panig-ingnan. Siya naglakaw sa mga dalan sa Palestina, nag-ayo sa masakiton, naghimo nga ang buta makakita, ug nagbuhi sa patay.”10

Kita, mga sister sa Simbahan, wala maglakaw sa mga dalan sa Palestina nga nag-ayo sa masakiton, apan mahimo kitang mag-ampo ug gamiton ang makaayo nga gugma sa Pag-ula sa nadaut, nagkaproblema nga relasyon.

Bisan og kita dili makahimo nga ang buta makakita sama sa Manluluwas, makapamatuod kita bahin sa plano sa kaluwasan ngadto sa buta sa espiritwal. Makapabuka kita sa mata sa ilang panabut sa kaimportante sa gahum sa priesthood sa mahangturong mga pakigsaad.

Dili kita makabuhi og patay sama sa gihimo sa Manluluwas, apan makapanalangin kita sa mga patay pinaagi sa pagpangita sa ilang mga ngalan alang sa buhat sa templo. Dayon mabuhi gayud nato sila gikan sa bilanggoan sa espiritu ug motanyag nila sa dalan sa kinabuhing dayon.

Ako mopamatuod nga kita dunay buhi nga Manluluwas, si Jesukristo, ug uban sa Iyang gahum ug kahayag makapapahawa kita sa kangitngit sa kalibutan, makapamatuod sa kamatuoran, ug makaimpluwensya sa uban sa pagduol ngadto Kaniya. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.