2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Gisugyot nga atong paluyohan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; si Henry Bennion Eyring isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Boyd Kenneth Packer isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang mosunod isip mga sakop niana nga korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ug Neil L. Andersen.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat sa ilang maayo nga pagserbisyo sila si Elder Carlos H. Amado ug William R. Walker isip mga sakop sa Unang Korum sa Seventy ug motudlo kanila nga emeritus nga mga General Authority.

Kadtong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag sa pasalamat alang sa ilang maayo kaayo nga pagserbisyo, palihug ipakita kini.

Sila si Elder Arayik V. Minasyan ug Gvido Senkans gi-release isip mga Area Seventy. Gisugyot nga sila atong hatagan og pasalamat sa ilang pagserbisyo.

Ang tanan nga uyon, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Bisan kinsa nga supak mahimong mopakita niini.

Salamat kaninyo, mga kaigsoonan, alang sa inyong hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo alang kanamo.