Skrifterna
Moroni 10


Kapitel 10

Ett vittnesbörd om Mormons bok kommer genom den Helige Andens kraft – Andens gåvor ges till de trofasta – Andliga gåvor åtföljer alltid tron – Moronis ord talar ur stoftet – Kom till Kristus, bli fullkomnade i honom och heliggör era själar. Omkring 421 e.Kr.

1 Nu skriver jag, Moroni, något som synes mig viktigt, och jag skriver till mina bröder alamaniterna. Och jag vill att de ska veta att mer än fyra hundra och tjugo år har gått sedan tecknet på Kristi ankomst gavs.

2 Och jag aförseglar dessa uppteckningar sedan jag talat några ord som uppmaning till er.

3 Se, jag vill uppmana er att när ni läser dessa uppteckningar, om det är enligt Guds visdom att ni ska läsa dem, ni då kommer ihåg hur barmhärtig Herren har varit mot människobarnen, från Adams skapelse ända fram till den tid då ni får dessa uppteckningar, och abegrundar det i era bhjärtan.

4 Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, afrågar Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar bär sanna. Och om ni frågar med ett cuppriktigt hjärta, med därligt uppsåt och med etro på Kristus, ska han fuppenbara gsanningen om dem för er genom den Helige Andens kraft.

5 Och genom den Helige Andens kraft kan ni få aveta bsanningen om allting.

6 Och allt som är gott är rätt och sant. Inget som är gott förnekar därför Kristus, utan erkänner att han är till.

7 Och ni kan veta att han är till genom den Helige Andens kraft. Därför vill jag uppmana er att inte förneka Guds makt, för han verkar med makt aenligt människobarnens tro på samma sätt i dag som i morgon och för evigt.

8 Och vidare uppmanar jag er, mina bröder, att inte förneka aGuds gåvor, för de är många, och de kommer från samme Gud. Och det finns bolika sätt varpå dessa gåvor ges, men det är samme Gud som verkar i allt och alla. Och de ges genom Guds Andes uppenbarelser till människorna, till deras nytta.

9 För se, aåt en är det genom Guds Ande givet att kunna bundervisa om visdomens ord,

10 och åt en annan att genom samma Ande kunna undervisa om kunskapens ord,

11 och åt en annan mycket stor atro, och åt en annan bhelbrägdagörelsens gåvor genom samma Ande.

12 Och vidare: Åt en annan att kunna utföra mäktiga aunderverk.

13 Och vidare: Åt en annan att kunna profetera om allting.

14 Och vidare: Åt en annan att se änglar och tjänande andar.

15 Och vidare: Åt en annan alla slags tungomål.

16 Och vidare: Åt en annan att kunna uttyda språk och olika slags atungomål.

17 Och alla dessa gåvor kommer genom Kristi Ande, och de kommer till var och en enligt hans vilja.

18 Och jag vill uppmana er, mina älskade bröder, att komma ihåg att avarje god gåva kommer från Kristus.

19 Och jag vill uppmana er, mina älskade bröder, att komma ihåg att han är adensamme i går, i dag och i evighet, och att alla dessa gåvor som jag har talat om, vilka är andliga, aldrig ska avskaffas så länge världen består, utom för människobarnens botros skull.

20 Därför måste det finnas atro, och om det måste finnas tro så måste det även finnas hopp, och om det måste finnas hopp så måste det även finnas kärlek.

21 Och om ni inte har akärlek kan ni på intet sätt bli frälsta i Guds rike. Inte heller kan ni bli frälsta i Guds rike om ni inte har tro. Inte heller kan ni det om ni inte har något hopp.

22 Och om ni inte har något hopp måste ni förtvivla, och förtvivlan kommer av ondska.

23 Och Kristus sa i sanning till våra fäder: ”aOm ni har tro kan ni göra allt som är nödvändigt inför mig.”

24 Och nu talar jag till alla jordens ändar: Om den dagen kommer då Guds makt och gåvor avskaffas bland er, då sker det aför er botros skull.

25 Och ve människobarnen om detta händer, för då ska det ainte finnas någon bland er som gör gott, nej, inte en enda. För om det finns en bland er som gör gott så verkar han genom Guds makt och gåvor.

26 Och ve dem som avskaffar dessa gåvor och dör, för de adör i sina bsynder och kan inte bli frälsta i Guds rike. Och jag säger detta enligt Kristi ord, och jag ljuger inte.

27 Och jag uppmanar er att komma ihåg dessa ord, för tiden kommer snart då ni ska veta att jag inte ljuger, för ni ska se mig inför Guds skrank, och Herren Gud ska säga till er: ”Förkunnade jag inte mina aord för er, vilka skrevs av denne man liksom en som bropar från de döda, ja, liksom en som talar ur cstoftet?”

28 Jag förkunnar detta för profetiornas uppfyllelses skull. Och se, de ska komma fram ur den evige Gudens mun, och hans ord ska atränga fram från släktled till släktled.

29 Och Gud ska visa er att det som jag har skrivit är sant.

30 Och vidare vill jag uppmana er att akomma till Kristus och hålla fast vid varje god gåva och binte vidröra någon ond gåva eller något orent.

31 Och avakna upp och stå upp ur stoftet, o Jerusalem, ja, kläd dig i dina vackra kläder, o dotter bSion, cförstärk dina dstavar och utvidga dina gränser för evigt så att du einte mer må uppblandas, och så att den evige Faderns förbund, som han har slutit med dig, o Israels hus, må bli fullbordade.

32 Ja, akom till Kristus och bli bfullkomnade i honom och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudaktighet och cälskar Gud av all er förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans nåd tillräcklig för er så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus, och om ni genom dGuds nåd blir fullkomliga i Kristus kan ni på intet sätt förneka Guds makt.

33 Och vidare: Om ni genom Guds nåd blir fullkomliga i Kristus och inte förnekar hans makt, då blir ni aheliggjorda i Kristus genom Guds nåd, genom utgjutelsen av bKristi blod, vilken ingår i Faderns förbund till era csynders förlåtelse, så att ni kan bli dheliga och obefläckade.

34 Och nu bjuder jag er alla farväl. Jag går snart till avila i Guds bparadis till dess min cande och kropp dåterförenas och jag segerrik förs fram genom eluften för att möta er inför den store fJehovas gbehagliga skrank, han som är den evige hDomaren över både levande och döda. Amen.

Slut