Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 9


Luku 9

Jaakob selittää, että juutalaiset kootaan kaikkiin lupauksen maihinsa. Sovitus lunastaa ihmisen lankeemuksesta. Kuolleiden ruumiit tulevat esiin haudasta ja heidän henkensä helvetistä ja paratiisista. Heidät tuomitaan. Sovitus pelastaa kuolemasta, helvetistä, Perkeleeltä ja loputtomasta piinasta. Vanhurskaat pelastetaan Jumalan valtakuntaan. Synnin rangaistukset esitetään. Israelin Pyhä on portin vartija. Noin 559–545 eKr.

1 Ja nyt, rakkaat veljeni, minä olen lukenut nämä, jotta te tietäisitte Herran aliitoista, jotka hän on tehnyt koko Israelin huoneen kanssa –

2 jotka hän on puhunut juutalaisille pyhien profeettojensa suulla aina alusta asti, polvesta polveen, kunnes tulee aika, jolloin heidät atuodaan takaisin Jumalan tosi kirkkoon ja lammastarhaan, kun heidät bkootaan kotiin cperintömaihinsa ja asetetaan asumaan kaikkiin lupauksen maihinsa.

3 Katso, rakkaat veljeni, minä puhun teille tämän, jotta te riemuitsisitte ja anostaisitte päänne ikuisesti niiden siunausten tähden, jotka Herra Jumala suo teidän lapsillenne.

4 Sillä minä tiedän, että te olette tutkineet paljon, monet teistä, tietääksenne tulevista asioista; sen vuoksi minä tiedän teidän tietävän, että meidän lihamme täytyy kuihtua ja kuolla; kuitenkin me saamme aruumiissamme nähdä Jumalan.

5 Niin, minä tiedän teidän tietävän, että hän näyttäytyy ruumiissa niille, jotka ovat Jerusalemissa, mistä me tulimme; sillä on tarpeen, että se tapahtuu heidän keskuudessaan; sillä on välttämätöntä, että suuri aLuoja sallii itsensä tulla ihmisen alamaiseksi lihassa ja kuolee bkaikkien ihmisten puolesta, jotta kaikki ihmiset voisivat tulla hänen alamaisikseen.

6 Sillä koska kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, suuren Luojan armollisen asuunnitelman toteuttamiseksi on oltava bylösnousemuksen voima, ja ylösnousemuksen on tultava ihmisen osaksi clankeemuksen tähden; ja lankeemus tuli rikkomuksen tähden; ja koska ihmisestä tuli langennut, hänet derotettiin pois Herran luota.

7 Sen vuoksi on oltava aääretön bsovitus – ellei olisi ääretöntä sovitusta, tämä katoava ei voisi pukeutua katoamattomaan. Sen vuoksi censimmäisen tuomion, joka kohtasi ihmistä, olisi täytynyt jäädä dvoimaan loputtomasti. Ja jos niin, tämä liha olisi joutunut äitiinsä maahan lahoamaan ja hajoamaan ollakseen enää nousematta.

8 Oi Jumalan aviisautta, hänen blaupeuttaan ja carmoaan! Sillä katso, ellei dliha enää koskaan nousisi, meidän henkemme täytyisi joutua sen enkelin alaisuuteen, joka elankesi iankaikkisen Jumalan edestä ja tuli fPerkeleeksi, ollakseen enää nousematta.

9 Ja meidän henkemme olisi täytynyt tulla hänen kaltaisekseen ja meistä olisi täytynyt tulla riivaajia, aPerkeleen enkeleitä, niin että olisimme joutuneet bsuljetuiksi pois Jumalamme luota ja jäämään cvalheiden isän luo, kurjuuteen niin kuin hänkin, niin, sen olennon luo, joka dpetti ensimmäiset vanhempamme ja joka emuuttaa itsensä miltei fvalon enkeliksi ja yllyttää ihmislapsia gsalaisiin murhaliittoihin ja kaikenlaisiin salaisiin pimeyden tekoihin.

10 Oi kuinka suuri on meidän Jumalamme hyvyys, hänen, joka valmistaa meille pakokeinon tämän kauhean hirviön otteesta, eli tuon hirviön, akuoleman ja bhelvetin, jota minä kutsun ruumiin kuolemaksi ja myös hengen kuolemaksi.

11 Ja meidän Jumalamme, Israelin Pyhän, avapautuskeinon ansiosta tämä bkuolema, josta minä olen puhunut, joka on ajallinen, luovuttaa kuolleensa; tämä kuolema on hauta.

12 Ja tämä akuolema, josta olen puhunut, joka on hengellinen kuolema, luovuttaa kuolleensa; tämä hengellinen kuolema on bhelvetti; sen vuoksi kuoleman ja helvetin on luovutettava kuolleensa, ja helvetin on luovutettava vangitut henkensä, ja haudan on luovutettava vangitut ruumiinsa, ja ihmisten ruumis ja chenki dyhdistetään jälleen toisiinsa, ja se tapahtuu Israelin Pyhän ylösnousemuksen voimasta.

13 Oi kuinka suuri on Jumalamme asuunnitelma! Sillä toisaalta Jumalan bparatiisin on luovutettava vanhurskaiden henget, ja haudan on luovutettava vanhurskaiden ruumiit, ja henki ja ruumis cyhdistetään jälleen, ja kaikista ihmisistä tulee katoamattomia ja dkuolemattomia, ja he ovat eläviä sieluja, joilla on etäydellinen ftieto, kuten meillä lihassa, paitsi että meidän tietomme tulee täydelliseksi.

14 Ja niin meillä on oleva täydellinen atieto kaikesta bsyyllisyydestämme ja epäpuhtaudestamme ja calastomuudestamme; ja vanhurskailla on oleva täydellinen tieto ilostaan ja dvanhurskaudestaan, ja he ovat epuetut fpuhtauteen, niin, nimittäin gvanhurskauden viittaan.

15 Ja tapahtuu, että kun kaikki ihmiset ovat siirtyneet tästä ensimmäisestä kuolemasta elämään, koska heistä on tullut kuolemattomia, heidän täytyy saapua Israelin Pyhän atuomioistuimen eteen; ja sitten tulee btuomio, ja silloin heidät on tuomittava Jumalan pyhän tuomion mukaisesti.

16 Ja niin totta kuin Herra elää, sillä Herra Jumala on näin puhunut, ja se on hänen iankaikkinen asanansa, joka ei voi bkadota, että ne, jotka ovat vanhurskaita, ovat edelleenkin vanhurskaita, ja ne, jotka ovat csaastaisia, ovat edelleenkin dsaastaisia; ja nyt, ne, jotka ovat saastaisia, ovat ePerkele ja hänen enkelinsä, ja he joutuvat fikuiseen tuleen, joka on heille valmistettu; ja heidän piinansa on kuin gtuli- ja tulikivijärvi, jonka liekki kohoaa ylös aina ja ikuisesti ja vailla loppua.

17 Oi meidän Jumalamme suuruutta ja aoikeudenmukaisuutta! Sillä hän toteuttaa kaikki sanansa, ja ne ovat lähteneet hänen suustansa, ja hänen lakinsa on täytyttävä.

18 Mutta katso, vanhurskaat, Israelin Pyhän apyhät, ne, jotka ovat uskoneet Israelin Pyhään, ne, jotka ovat kestäneet maailman bristit ja halveksineet sen häväistystä, he cperivät dJumalan valtakunnan, joka on ollut valmistettuna heille emaailman perustamisesta asti, ja heidän ilonsa on täysi fikuisesti.

19 Oi meidän Jumalamme, Israelin Pyhän, armon suuruutta! Sillä hän apelastaa pyhänsä tuolta bkauhealta hirviöltä, Perkeleeltä, ja kuolemalta ja chelvetiltä, ja siitä tuli- ja tulikivijärvestä, joka on loputon piina.

20 Oi kuinka suuri on meidän Jumalamme apyhyys! Sillä hän btietää kaiken, eikä ole mitään, mitä hän ei tietäisi.

21 Ja hän tulee maailmaan voidakseen apelastaa kaikki ihmiset, jos he kuulevat hänen ääntään; sillä katso, hän kärsii kaikkien ihmisten tuskat, niin, jokaisen elävän olennon btuskat, niin miesten, naisten kuin lastenkin, jotka kuuluvat cAadamin sukuun.

22 Ja hän kärsii tämän, jotta ylösnousemus tulisi kaikkien ihmisten osaksi, jotta kaikki seisoisivat hänen edessään suurena tuomiopäivänä.

23 Ja hän käskee kaikkia ihmisiä, että heidän on tehtävä aparannus ja otettava bkaste hänen nimeensä uskoen täydellisesti Israelin Pyhään, tai muuten heitä ei voida pelastaa Jumalan valtakuntaan.

24 Ja elleivät he tee parannusta ja usko hänen nimeensä ja ota kastetta hänen animeensä ja bkestä loppuun asti, heidät on ctuomittava, sillä Herra Jumala, Israelin Pyhä, on näin puhunut.

25 Ja nyt, hän on antanut alain; ja missä blakia ei ole annettu, siinä ei ole rangaistusta; ja missä ei ole rangaistusta, siinä ei ole tuomiota; ja missä ei ole tuomiota, siinä Israelin Pyhän armoteoilla on oikeus heihin, sovituksen tähden; sillä he ovat vapautettuja hänen voimansa avulla.

26 Sillä asovitus tyydyttää hänen boikeudenmukaisuutensa vaatimukset kaikkiin niihin nähden, joille clakia dei ole annettu, niin että he ovat vapautettuja tuon kauhean hirviön, kuoleman ja helvetin ja Perkeleen, vallasta ja tuli- ja tulikivijärvestä, joka on loputon piina; ja heidät tuodaan takaisin sen Jumalan luokse, joka antoi heille ehengen ja joka on Israelin Pyhä.

27 Mutta voi sitä, jolle alaki on annettu, niin, jolla on kaikki Jumalan käskyt niin kuin meillä ja joka rikkoo niitä ja joka tuhlaa koetusaikansa, sillä kauhea on hänen tilansa!

28 Oi tuota Paholaisen viekasta asuunnitelmaa! Oi ihmisten bturhamaisuutta ja heikkoutta ja järjettömyyttä! Kun he ovat coppineita, he pitävät itseään dviisaina eivätkä kuule Jumalan eneuvoa, sillä he panevat sen syrjään luullen tietävänsä itse, minkä vuoksi heidän viisautensa on järjettömyyttä, eikä se heitä hyödytä. Ja he hukkuvat.

29 Mutta on hyvä olla oppinut, jos he akuulevat Jumalan bneuvoja.

30 Mutta voi arikkaita, jotka ovat rikkaita maailman tavarasta. Sillä rikkautensa tähden he halveksivat bköyhiä, ja he vainoavat sävyisiä, ja heidän sydämensä on heidän aarteissaan; sen vuoksi heidän aarteensa on heidän jumalansa. Ja katso, heidän aarteensakin katoaa heidän mukanaan.

31 Ja voi kuuroja, jotka eivät tahdo akuulla; sillä he hukkuvat.

32 Voi sokeita, jotka eivät tahdo nähdä, sillä hekin hukkuvat.

33 Voi sydämeltään ympärileikkaamattomia, sillä tieto heidän pahoista teoistansa vaivaa heitä viimeisenä päivänä.

34 Voi avalehtelijaa, sillä hänet syöstään alas bhelvettiin.

35 Voi murhaajaa, joka tarkoituksellisesti atappaa, sillä hän on bkuoleva.

36 Voi niitä, jotka harjoittavat ahaureutta, sillä heidät syöstään alas helvettiin.

37 Niin, voi niitä, jotka apalvovat epäjumalia, sillä kaikkien riivaajien Riivaaja on mieltynyt heihin.

38 Ja sanalla sanoen, voi kaikkia niitä, jotka kuolevat synneissään, sillä heidän pitää apalata Jumalan luokse ja nähdä hänen kasvonsa ja jäädä synteihinsä.

39 Oi rakkaat veljeni, muistakaa, kuinka kauheaa on rikkoa tuota pyhää Jumalaa vastaan sekä kuinka kauheaa on taipua tuon aviekastelijan houkutuksiin. Muistakaa: blihallinen mieli tuottaa ckuoleman ja hengellinen mieli tuottaa diankaikkisen eelämän.

40 Oi rakkaat veljeni, kallistakaa korvanne minun sanoilleni. Muistakaa Israelin Pyhän suuruus. Älkää sanoko, että minä olen puhunut kovia asioita teitä vastaan, sillä jos niin teette, te herjaatte atotuutta vastaan; sillä minä olen puhunut teidän Luojanne sanoja. Minä tiedän, että totuuden sanat ovat bkovia kaikkea epäpuhtautta vastaan, mutta vanhurskaat eivät pelkää niitä, sillä he rakastavat totuutta eivätkä järky.

41 Oi siis rakkaat veljeni, atulkaa Herran, Pyhän, luokse. Muistakaa, että hänen polkunsa ovat vanhurskaat. Katso, ihmisen btie on ckaita, mutta se on suorana reittinä hänen edessään, ja dportin vartija on Israelin Pyhä; eikä hän käytä siihen palvelijaa; eikä ole mitään muuta tietä kuin portin kautta; sillä häntä ei voi pettää, sillä Herra Jumala on hänen nimensä.

42 Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, hän avaa; ja aviisaat ja oppineet ja ne, jotka ovat rikkaita, jotka bpöyhkeilevät tietämyksensä ja viisautensa ja rikkauksiensa tähden – niin, he ovat niitä, joita hän halveksii; ja elleivät he luovu näistä ja pidä itseänsä cmielettöminä Jumalan edessä ja alennu dnöyryyden syvyyksiin, hän ei aukaise heille.

43 Mutta se, mikä on viisaiden ja ymmärtäväisten, pysyy heiltä ikuisesti asalassa – nimittäin se onni, joka on pyhille valmistettu.

44 Oi rakkaat veljeni, muistakaa minun sanani. Katso, minä riisun vaatteeni ja puistelen ne teidän edessänne; minä rukoilen pelastukseni Jumalaa, että hän katsoisi minua akaikkitutkivalla silmällänsä; sen vuoksi te tulette tietämään viimeisenä päivänä, kun kaikki ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan, että Israelin Jumala näki, että minä bpuistelin teidän pahat tekonne sielustani ja että minä seison kirkkaana hänen edessään ja olen cvapaa teidän verestänne.

45 Oi rakkaat veljeni, kääntykää pois synneistänne; ravistakaa yltänne sen akahleet, joka haluaa sitoa teidät kiinni; tulkaa sen Jumalan luokse, joka on teidän pelastuksenne bkallio.

46 Valmistakaa sielunne sitä kirkkauden päivää varten, jolloin vanhurskaille jaetaan aoikeutta, sitä btuomion päivää varten, jotta ette vetäytyisi pois kauhean pelon vallassa, jotta ette muistaisi täydellisesti kauheaa csyyllisyyttänne, niin että teidän olisi pakko huudahtaa: Pyhät, pyhät ovat sinun tuomiosi, oi Herra Jumala dKaikkivaltias – mutta minä tiedän syyllisyyteni; minä rikoin sinun lakiasi vastaan, ja rikkomukseni ovat minun; ja Perkele on saanut minut, niin että minä olen hänen kauhean kurjuutensa saalis.

47 Mutta katso, veljeni, onko välttämätöntä, että minä herätän teidät näkemään näiden asioiden kauhean todellisuuden? Raastaisinko minä teidän sieluanne, jos mielenne olisi puhdas? Puhuisinko minä teille suoraan totuuden suoruuden mukaisesti, jos olisitte synnistä vapautettuja?

48 Katso, jos te olisitte pyhiä, minä puhuisin teille pyhyydestä; mutta koska te ette ole pyhiä ja te pidätte minua opettajana, minun täytyy välttämättä aopettaa teille bsynnin seuraukset.

49 Katso, minun sieluni kammoaa syntiä, ja minun sydämeni iloitsee vanhurskaudesta, ja minä aylistän Jumalani pyhää nimeä.

50 Tulkaa, veljeni, kaikki janoiset, tulkaa avesien ääreen; ja se, jolla ei ole rahaa, tulkoon ostamaan ja syömään; niin, tulkaa ostamaan viiniä ja maitoa bilmaiseksi ja maksutta.

51 Ja nyt, älkää tuhlatko rahaa sellaiseen, millä ei ole arvoa, älkääkä atyötänne sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi. Kuulkaa minua tarkasti ja muistakaa sanat, jotka olen puhunut, ja tulkaa Israelin Pyhän luokse ja bkestitkää itseänne sillä, mikä ei häviä eikä voi turmeltua, ja antakaa sielunne nauttia runsaista antimista.

52 Katso, rakkaat veljeni, muistakaa Jumalanne sanat; rukoilkaa häntä alati päivisin, ja akiittäkää hänen pyhää nimeään öisin. Riemuitkoon sydämenne.

53 Ja katso, kuinka suuret ovat Herran aliitot ja kuinka suuri hänen alentumisensa ihmislasten puoleen; ja suuruutensa ja armonsa ja blaupeutensa tähden hän on luvannut meille, ettei meidän jälkeläisiämme hävitetä kokonaan, lihan mukaisesti, vaan että hän varjelee heidät; ja tulevien sukupolvien aikana heistä tulee vanhurskas coksa Israelin huoneelle.

54 Ja nyt, veljeni, minä tahtoisin puhua teille enemmän, mutta huomenna minä julistan teille loppuosan sanoistani. Aamen.