Raštai
2 Nefio knyga 10


10 Skyrius

Žydai nukryžiuos savo Dievą. Jie bus išsklaidyti, kol pradės jį tikėti. Amerika bus laisvės žemė, kur nevaldys joks karalius. Susitaikykite su Dievu ir įgykite išgelbėjimą per jo malonę. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, aš, Jokūbas, vėl kalbu jums, mano mylimi broliai, apie šią teisiąją ašaką, apie kurią kalbėjau.

2 Nes štai, apažadai, kuriuos gavome, yra pažadai mums pagal kūną; todėl, nors man buvo parodyta, kad daugelis iš mūsų vaikų pražus kūne dėl netikėjimo, tačiau Dievas bus gailestingas daugeliui; ir mūsų vaikai bus sugrąžinti, kad galėtų ateiti prie to, kas duos jiems tikrąjį pažinimą apie jų Išpirkėją.

3 Todėl, kaip sakiau jums, būtinai reikia, kad Kristus – nes praėjusią naktį aangelas pasakė man, kad toks bus jo vardas – bateitų tarp žydų, tarp tų, kurie yra nelabesnė pasaulio dalis; ir jie cnukryžiuos jį – nes taip dera mūsų Dievui, ir nėra kitos liaudies žemėje, kuri dnukryžiuotų savo eDievą.

4 Nes jei galingi astebuklai būtų daromi tarp kitų tautų, jos atgailautų ir žinotų, kad jis yra jų Dievas.

5 Bet dėl apiktnaudžiavimo kunigavimu ir nedorybių tie, Jeruzalės žemėje, įtemps savo sprandus prieš jį, kad jis būtų nukryžiuotas.

6 Todėl dėl jų nedorybių sugriovimai, badai, marai ir kraujo praliejimas ištiks juos; ir tie, kurie nebus sunaikinti, bus aišsklaidyti tarp visų tautų.

7 Bet štai, taip sako aViešpats Dievas: bKai ateis diena, kada jie tikės mane, kad aš esu Kristus, tada aš esu sudaręs sandorą su jų tėvais, kad jie bus sugrąžinti kūne ant žemės, į savo paveldo žemes.

8 Ir bus taip, kad jie bus asurinkti iš ilgalaikio išsklaidymo, iš bjūros salų ir iš keturių žemės dalių; ir kitataučių tautos bus didžios mano akyse, – sako Dievas, – catnešant juos į jų paveldo žemes.

9 aTaip, kitataučių karaliai bus jiems tėvai maitintojai, o jų karalienės taps žindančios motinos; dėl to Viešpaties bpažadai yra didūs kitataučiams, nes jis tai pasakė, ir kas gali ginčytis?

10 Bet štai, ši žemė, – sako Dievas, – bus tavo paveldo žemė, ir akitataučiai bus palaiminti šitoje žemėje.

11 Ir ši žemė bus alaisvės žemė kitataučiams, ir šitoje žemėje nebus bkaralių, kurie iškils kitataučiams.

12 Ir aš įtvirtinsiu šitą žemę prieš visas kitas tautas.

13 O tas, kuris akovoja prieš Sionę, bpražus, – sako Dievas.

14 Nes tas, kuris iškelia karalių prieš mane, pražus, nes aš, Viešpats, dangaus akaralius, būsiu jų karalius ir per amžius būsiu bšviesa tiems, kurie girdi mano žodžius.

15 Todėl, kad būtų įvykdytos mano asandoros, sudarytos žmonių vaikams, kurias įvykdysiu jiems, kol jie yra kūne, aš būtinai turiu sunaikinti bslaptus ctamsos ir žmogžudysčių, ir bjaurumų darbus.

16 Todėl tas, kuris kovoja prieš aSionę, tiek žydas, tiek ir kitatautis, tiek vergas, tiek ir laisvasis, tiek vyras, tiek ir moteris, pražus; nes tai bjie yra visos žemės paleistuvė; nes ctie, kas dne už mane, yra eprieš mane, – sako Dievas.

17 Nes aš aįvykdysiu savo pažadus, duotus žmonių vaikams, kuriuos įvykdysiu jiems, kol jie yra kūne.

18 Todėl, mano mylimi broliai, taip sako mūsų Dievas: Aš spausiu tavo palikuonis kitataučių ranka; tačiau aš suminkštinsiu akitataučių širdis, kad jie bus kaip tėvas jiems; todėl kitataučiai bus bpalaiminti ir cpriskaičiuoti prie Izraelio namų.

19 Todėl aš apašvęsiu šią žemę tavo sėklai ir tiems, kurie bus priskaičiuoti prie tavo sėklos, kaip jų paveldo žemę per amžius; nes tai yra rinktinė žemė tarp visų kitų žemių, – sako man Dievas, – todėl aš noriu, kad visi joje gyvenantys žmonės garbintų mane, – sako Dievas.

20 Ir dabar, mano mylimi broliai, matydami, kad mūsų gailestingasis Dievas davė mums tokį didį pažinimą apie tai, atsiminkime jį ir meskime šalin savo nuodėmes, ir nenuleiskime galvų, nes nesame atmesti; tačiau esame aišvaryti iš savo paveldo žemės; bet esame atvesti į bgeresnę žemę, nes Viešpats padarė jūrą mūsų ckeliu, ir mes esame jūros dsaloje.

21 Bet didingi yra Viešpaties pažadai tiems, kas yra jūros asalose; todėl, kai sakoma – salos, tai būtinai turi būti daugiau negu ši, ir jos taip pat apgyvendintos mūsų broliais.

22 Nes štai, Viešpats Dievas laikas nuo laiko aišvesdavo žmones iš Izraelio namų pagal savo valią ir pageidavimą. Ir dabar štai, Viešpats atsimena visus tuos, kurie nulaužti, todėl mus jis taip pat atsimena.

23 Todėl pradžiukite širdimis ir prisiminkite, kad esate alaisvi bveikti savo nuožiūra – cpasirinkti nesibaigiančios mirties arba amžinojo gyvenimo kelią.

24 Todėl, mano mylimi broliai, susitaikykite su Dievo valia, o ne su velnio ir kūno valia; ir atminkite, kad susitaikę su Dievu, jūs esate aišgelbėjami tik Dievo bmalone ir tik per ją.

25 Todėl teprikelia Dievas jus iš mirties prikėlimo galia ir taip pat iš nesibaigiančios mirties aapmokėjimo galia, kad galėtumėte būti priimti į amžinąją Dievo karalystę, idant galėtumėte šlovinti jį per dieviškąją malonę. Amen.