Hoonal re b’ichank
Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

137

Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek

Rikʼin sahilal

Ebʼ li kokʼal keʼbʼichan chi bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek.

Najter tzʼaqal, keʼbʼichan chi bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek.

Keʼkʼanjelak, ut keʼxajok,

Ut saʼ doming nekeʼtijok.

Wulaj wulaj keʼbʼichan chi bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek ut bʼeek.

Raatinul ut xyaabʼal: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1957 IRI