2019
Nadverden og å bli mer lik Kristus

Det siste ordet

Nadverden og å bli mer lik Kristus

Fra en generalkonferansetale i oktober 2017.

Liahona Magazine, 2019/01 Jan

Symbolikken i Herrens nadverd er vakker å tenke på. Brødet og vannet symboliserer hans kjød og blod som er livets brød og det levende vann (se Johannes 4:10), noe som på gripende vis minner oss om prisen han betalte for å forløse oss. Når brødet brytes, minnes vi Frelserens opprevne kjød. Når vi drikker vannet, tenker vi på utgytelsen av hans blod i Getsemane og på korset og dets helliggjørende kraft (se Moses 6:60).

Men i overført betydning har det å spise hans kjød og drikke hans blod en videre betydning, og det er å tilegne seg Kristi egenskaper og karakter … Når vi tar del i nadverdsbrødet og vannet hver uke, gjør vi klokt i å overveie i hvilken grad vi må innlemme hans karakter og mønsteret på hans syndfrie liv i vårt liv og vesen. Jesus kunne ikke ha sonet for andres synder med mindre han selv var syndfri. Siden rettferdigheten ikke hadde noe krav på ham, kunne han gi seg selv i vårt sted for å tilfredsstille rettferdigheten og deretter vise barmhjertighet…

Å ta del i Frelserens kjød og drikke hans blod betyr å fjerne fra vårt liv alt som er uforenelig med en Kristus-lignende karakter, og å gjøre hans egenskaper til våre egne. Dette er den større betydningen av omvendelse: ikke bare å vende seg bort fra tidligere synd, men også “å overgi sitt hjerte og sin vilje til Gud” og gå fremad (se Bible Dictionary, “Repentance” eller Veiledning til Skriftene, “Omvende, omvendelse”). Gud [vil] vise oss våre feil og svakheter, men han vil også hjelpe oss å vende svakhet til styrke (se Ether 12:27). Hvis vi oppriktig spør: “Hva er det så jeg mangler?” (Matteus 19:20) vil han ikke la oss gjette, men svare i kjærlighet for at vi kan være lykkelige. Og han vil gi oss håp.