2019
Hensikten som vil forandre vår omsorgstjeneste

Prinsipper for omsorgstjeneste

Hensikten som vil forandre vår omsorgstjeneste

Selv om det er mange formål med omsorgstjeneste, skulle vår innsats være ledet av et ønske om å hjelpe andre til å oppnå en dypere, personlig omvendelse og bli mer som Frelseren.

Ministering Principles Banner

Levende vann, av Simon Dewey

Når vi elsker andre slik Frelseren gjør, ønsker vi å hjelpe dem slik han gjorde. Som den gode hyrde, er han det beste eksempel på meningsfylt omsorgstjeneste.

Når vi former vår omsorgstjeneste etter Ham, er det viktig å huske at hans innsats for å vise kjærlighet, løfte, tjene og velsigne hadde et høyere mål enn det umiddelbare behovet. Ja visst kjente han til deres daglige behov og hadde medlidenhet med dem i lidelsen de opplevde. Derfor helbredet han, ga næring, tilga og underviste. Men han ønsket å gjøre mer enn å ta hånd om dagens tørst (se Johannes 4:13–14). Han ønsket at de som var rundt ham skulle følge ham (se Lukas 18:22; Johannes 21:22), kjenne ham (se Johannes 10:14; Lære og pakter 132:22–24) og nå sitt guddommelige potensial (se Matteus 5:48). Det samme gjelder i dag (se Lære og pakter 67:13).

Det finnes utallige måter vi kan hjelpe til med å velsigne andre på, men når det endelige målet med vår omsorgstjeneste er å hjelpe andre å kjenne Frelseren og bli ham mer lik, vil vi arbeide mot den dagen da vi ikke trenger å undervise vår neste om å kjenne Herren fordi vi alle vil kjenne ham (se Jeremia 31:34).

Frelserens fokus gikk lengre enn de umiddelbare behov

  • Flere personer gikk langt for å bringe sin venn til Jesus for å bli helbredet for lammelse. Til slutt helbredet Frelseren mannen, men han var mer interessert i å tilgi ham hans synder (se Lukas 5:18–26).

  • Da folket bragte kvinnen som var grepet i hor til Frelseren, reddet han hennes fysiske liv ved å tilbakeholde sin fordømmelse. Men han ønsket å redde henne åndelig også, og sa til henne “gå bort, og synd ikke mer” (se Johannes 8:2–11).

  • Maria og Marta sendte beskjed til Jesus og ba ham om å komme og helbrede sin venn Lasarus. Jesus, som hadde helbredet andre ved utallige anledninger, utsatte sin ankomst til etter at Lasarus var død. Jesus visste hva familien ønsket, men ved å oppreise Lasarus fra de døde, styrket han deres vitnesbyrd om Hans guddommelighet (se Johannes 11:21–27).

Hvilke andre eksempler kan du føye til denne listen?

Hva kan vi gjøre?

Hvis vårt formål er å hjelpe andre å bli mer som Frelseren, vil det forandre hvordan vi yter omsorgstjeneste. Her er noen måter denne forståelsen kan veilede vår innsats i å yte omsorgstjeneste på.

Forslag 1: Sett tjeneste i sammenheng med Frelseren

All vår innsats for å gjøre godt er verdifullt, men vi kan se etter anledninger til å forbedre vår tjeneste ved å sette den i sammenheng med Frelseren. For eksempel, hvis den familien du yter omsorgstjeneste til er syk, kan et måltid være nyttig, men ditt enkle uttrykk for kjærlighet kan forøkes ved ditt vitnesbyrd om Frelserens kjærlighet til dem. Din hjelp med hagearbeid vil bli verdsatt, men kan kanskje bli mer meningsfylt sammen med et tilbud om en prestedømsvelsignelse.

Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum sa: “En person med et godt hjerte kan hjelpe noen med å fikse et dekk, frakte en romkamerat til legen, spise lunsj med noen som er trist, eller smile og si hei for å gjøre dagen lettere.

Men en som følger det første bud vil på en naturlig måte gjøre mer enn disse viktige tjenestegjerningene.”1

Forslag 2: Fokuser på paktens sti

Da han talte til medlemmene for første gang som Kirkens president, sa president Russell M. Nelson: “Hold deg på paktens sti.” Å inngå og holde pakter “vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privilegium som er tilgjengelig.”2

Som siste-dagers-hellige blir vi døpt, bekreftet og mottar Den hellige ånds gave. Verdige mannlige medlemmer mottar prestedømmet. Vi går i tempelet for å motta vår begavelse og for å bli beseglet som familier for evig. Disse frelsende ordinansene og deres tilhørende pakter er vesentlige for at vi skal bli som Ham slik at vi kan være hos Ham.

Vi kan spille en viktig rolle i å hjelpe andre langs stien når vi hjelper dem å holde sine pakter og forberede seg til å inngå ytterligere pakter.3 Hvordan kan du hjelpe enkeltpersonene eller familiene du tjener å motta de neste ordinansene de trenger? Dette kan bety å hjelpe til med å forberede en far til å døpe sin datter, forklare velsignelsene ved de neste paktene som skal inngås eller fortelle om hvordan vi kan ha en mer meningsfylt opplevelse med å fornye våre pakter når vi tar del i nadverden.

Composite Image for Magazines

Kristus og den rike unge mannen, av Heinrich Hofmann

Forslag 3: Innby og oppfordre

Når det er passende, rådfør deg med dem du yter omsorgstjeneste til om deres omvendelse og innsats for å bli mer lik Kristus. La dem få vite om de sterke sidene du ser og beundrer hos dem. Finn ut hvor de føler at de kan forbedre seg, og snakk om hvordan du kan være til hjelp. (For mer om å rådføre seg med dem du yter omsorgstjeneste til, se “Rådslagning om deres behov”, Liahona, sept. 2018, 6–9.)

Ikke vær redd for å innby dem til å følge Frelseren og la ham hjelpe dem å nå sitt guddommelige potensial. Denne innbydelsen kan være livsendrende når den kommer sammen med et uttrykk for din tillit til dem og din tro på Ham.

Seks måter vi kan hjelpe andre å nærme seg Kristus på

Forslag til å støtte andre i å gjøre forbedringer i livet og ha fremgang langs paktens sti.(Se Forkynn mitt evangelium, kap. 11, for flere ideer.)

  1. Del. Vær ekte og modig når du deler hvordan Frelseren har hjulpet deg når du har prøvd å komme nærmere ham ved å etterleve prinsipper i evangeliet til tross for tilbakeslag.

  2. Lov velsignelser. Folk trenger en grunn til å forandre seg som er mer overbevisende enn grunnene til å ikke gjøre det. Å forklare velsignelsene som er tilknyttet en handling, kan gi sterk motivasjon (se Lære og pakter 130:20–21).

  3. Innby. Å etterleve et prinsipp i evangeliet, gir et vitnesbyrd om at det er sant (se Johannes 7:17) og fører til en dypere omvendelse.4 Nesten alle samtaler kan inkludere en enkel innbydelse til å gjøre noe som vil hjelpe dem å ha fremgang.

  4. Planlegg sammen. Hva må skje for at de skal lykkes i å holde sin forpliktelse om å forandre seg? Hvordan kan du være til hjelp? Er det noen tidsfrister i dette?

  5. Støtt. Når det kan være til hjelp, lag et nettverk av støttespillere som kan hjelpe personen å holde seg motivert og lykkes. Vi trenger alle noen som heier på oss.

  6. Følg opp. Fortell regelmessig om fremgang. Hold fokus på planen, men forbedre den om nødvendig. Vær tålmodig, utholdende og oppmuntrende. Forandring kan ta tid.

Oppfordring til å handle

Overvei hvordan din innsats i omsorgstjenesten – både stor og liten – kan hjelpe andre å oppnå en dypere omvendelse og bli mer som Frelseren.

Fortell om dine erfaringer

Send oss dine erfaringer når du har utført omsorgstjeneste til andre eller andre har utført omsorgstjeneste til deg. Gå til liahona.lds.org og klikk på “Submit an Article or Feedback.”