2013
Kodėl mums reikalinga Mormono Knyga
2013 m. balandis


Kodėl mums reikalinga Mormono Knyga

Paveikslėlis
Biblija, Mormono Knyga

Iliustravo Brajenas Byčas; filmo kadras © 2001 IRI

Kai kurie žmonės gali paklausti, kodėl mums reikalinga Mormono Knyga, jei jau turime Bibliją. Tiesą sakant, kad taip bus liudijo net pats Jėzus Kristus (žr. 2 Nefio 29:3). Yra daug priežasčių, dėl ko šiais laikais svarbi Mormono Knyga (pavyzdžiui, žr. 2 Nefio 29:7–11). Štai keletas argumentų, kodėl ji yra būtina.

Dar vienas liudijimas apie Jėzų Kristų

Šie Raštai parodo, kaip per kelis liudininkus Kristaus Bažnyčioje yra įtvirtinama tiesa. Mormono Knyga, po Biblijos, yra antras liudijimas apie Kristų. Vyresnysis Markas E. Pytersenas (1900–1984) iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo kartą pasakė: „Esminė priežastis, dėl kurios turime Mormono Knygą, yra ta, kad kiekvienas žodis bus patvirtintas dviejų ar trijų liudininkų burnomis (žr. 2 Kor. 13:1). Mes turime Bibliją; mes taip pat turime Mormono Knygą. Jos yra du balsai – du Šventųjų Raštų tomai – parašyti dviejų visiškai skirtingų tautų ir liudijantys apie Viešpaties Jėzaus Kristaus dieviškumą.“1 Prezidentas Ezra Taftas Bensonas (1899–1994) papildė: „Negalime užmiršti, kad pats Viešpats Mormono Knygą davė kaip Savo pagrindinį liudininką.“2

Evangelijos pilnatvė

Žinome, kad iš Biblijos ilgainiui buvo pašalinti aiškūs ir vertingi dalykai (žr. 1 Nefio 13:40). Mormono Knyga paaiškina Kristaus doktriną ir į žemę vėl sugrąžina Evangelijos pilnatvę (žr. 1 Nefio 13:38–41). Pavyzdžiui, iš Mormono Knygos sužinome, kad krikštas turi būti atliekamas panardinant (žr. 3 Nefio 11:26) ir kad mažų vaikų krikštyti nereikia (žr. Moronio 8:4–26).

Atkurtosios Bažnyčios ašis

Džozefas Smitas liudijo, kad Mormono Knyga yra „mūsų religijos sąvaros akmuo.“3 Kadangi tai žinome, tai visai neatsitiktinai Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia buvo suorganizuota 1830 m. balandžio 6 d., tepraėjus 11 dienų nuo 1830 m. kovo 26 d., kai buvo pradėta viešai prekiauti Mormono Knyga. Ši Bažnyčia nebuvo suorganizuota tol, kol jos nariai neturėjo savo kertinių Raštų.

Palaima mūsų gyvenimams

Kalbėdamas apie Mormono Knygą Džozefas Smitas mokė, kad „žmogus labiau priartės prie Dievo, gyvendamas pagal jos priesakus, negu pagal bet kurios kitos knygos“.4 Ji turi galios pakeisti gyvenimą – tiek jūsų, tiek tų, su kuriais pasidalinsite Mormono Knyga. Prezidentas Henris B. Airingas, Pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje, liudijo: „Mormono Knygos poveikis jūsų charakteriui, galiai ir drąsai būti Dievo liudytoju yra neginčijamas. Tos knygos doktrina ir narsūs pavyzdžiai jus pakylės, nukreips ir padrąsins. […] Mormono Knygos studijavimas su malda sustiprins tikėjimą Dievu Tėvu, Jo Mylimuoju Sūnumi ir Jo Evangelija. Tai sustiprins jūsų tikėjimą tiek senovės, tiek dabartiniais Dievo pranašais. […] Ji gali jus priartinti prie Dievo labiau nei bet kuri kita knyga. Ji gali padaryti gyvenimą geresnį.“5

Išnašos

  1. Markas E. Pytersenas, „Evidence of Things Not Seen“, Ensign, 1978 m. gegužė, p. 63.

  2. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), p. 204.

  3. Džozefas Smitas, Mormono Knygos įvadas

  4. Džozefas Smitas, Mormono Knygos įvadas

  5. Henris B. Airingas, „Liudytojas“, 2011 m. spalio Visuotinės konferencijos medžiaga.

Sekmadieninės pamokos

Šio mėnesio tema: Atsimetimas ir Sugrąžinimas

Spausdinti