2013
  Šeimą čia žemėje turiu
  Footnotes
  Theme

  Šeimą čia žemėje turiu

  (Supaprastinta)

  Šviesiai 80–96

  1. Šei-mą čia že-mė-je tu-riu.

  Ji man to-kia ge-ra.

  No-riu drau-ge su ja da-lin-tis lai-me am-ži-na.

  2. Jau nuo ma-žens ruo-šiuo-si aš,

  Ži-nau, a-teis die-na,

  Ka-da šven-tyk-loj su-jung-ta šei-ma bus am-ži-na.

  Ga-li šei-ma drau-ge būt per am-žius,

  Nes Tė-vo tai va-lia.

  Aš trokš-tu vi-sa-da būt su sa-va šei-ma

  Ir ga-liu pa-siekt sva-jo-nę šią.

  Ga-liu pa-siekt sva-jo-nę šią.

  Žodžiai ir muzika © 1980 IRI. Aranžuota © 2012 IRI. Visos teisės saugomos. Šią giesmę galima kopijuoti epizodiniam nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ir namuose.