2010–2019
สิ่งที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนพึงเข้าใจ
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

สิ่งที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนพึงเข้าใจ

การแต่งตั้งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของท่านสำคัญต่อการช่วยบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าให้ได้รับเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์

พี่น้องชายทั้งหลาย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่านในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ สมัยข้าพเจ้าเป็นประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ ข้าพเจ้าตื่นเต้นที่จะได้รับผู้สอนศาสนาที่มาใหม่กลุ่มแรก ผู้สอนศาสนาสองสามคนที่มีประสบการณ์มากกว่ากำลังเตรียมการประชุมสั้นๆ กับคนใหม่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นพวกเขาจัดเก้าอี้เด็กเป็นครึ่งวงกลม

“ใช้เก้าอี้ตัวเล็กพวกนี้ทำไมครับ” ข้าพเจ้าถาม

ผู้สอนศาสนาตอบอย่างเขินอายว่า “สำหรับผู้สอนศาสนาคนใหม่ครับ”

ข้าพเจ้าเชื่อว่าวิธีที่เรามองผู้อื่นส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการรับรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาจะเป็นอะไร1 วันนั้นผู้สอนศาสนาคนใหม่ของเรานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่

บางครั้งข้าพเจ้าเกรงว่าเราให้เยาวชนชายฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนนั่งเก้าอี้เด็ก แทนที่จะช่วยให้พวกเขาเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์และงานสำคัญให้พวกเขาทำ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันแนะนำเราว่าเยาวชนชายพึงเข้าใจว่า “การเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า … หมายความว่าอย่างไร พวกเขาพึงได้รับการนำทางให้ตระหนักทางวิญญาณถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการเรียกที่ได้รับแต่งตั้ง”2

วันนี้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางเราให้เข้าใจพลังและความศักดิ์สิทธิ์ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมากขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เราจดจ่อกับหน้าที่ฐานะปุโรหิตของเราอย่างขยันหมั่นเพียรมากขึ้น ข่าวสารของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทุกคน รวมทั้งผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเช่นกัน

เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์สอนว่าจุดประสงค์ของฐานะปุโรหิตคือให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเข้าถึงเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์3 เพื่อรับเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์ในชีวิตเรา เราต้องเชื่อในพระองค์ กลับใจจากบาปของเรา ทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ผ่านศาสนพิธี และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์4 สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักธรรมที่เรามีส่วนเพียงครั้งเดียว แต่ทำงานด้วยกัน โดยเสริมและสร้างบนกันและกันในกระบวนการต่อเนื่องของความก้าวหน้าขึ้นไป “หาพระคริสต์, และได้รับการทำให้ดีพร้อมในพระองค์”5

ดังนั้น อะไรคือบทบาทของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในเรื่องนี้ บทบาทนั้นช่วยให้เราเข้าถึงเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์อย่างไร ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำตอบอยู่ในกุญแจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน—กุญแจแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพและของพระกิตติคุณขั้นเตรียม6

การปฏิบัติของเหล่าเทพ

เราจะเริ่มกับด้านหนึ่งของการปฏิบัติของเหล่าเทพ ก่อนบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าจะมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ พวกเขาต้องรู้จักพระองค์และได้เรียนพระกิตติคุณ ดังที่อัครสาวกเปาโลกล่าว

“พวกที่ยังไม่‍ได้‍ยินถึงพระ‍องค์จะเชื่อในพระ‍องค์ได้อย่าง‍ไร? และเมื่อไม่‍มีผู้ประ‌กาศ เขาจะได้‍ยินถึงพระ‍องค์อย่าง‍ไร?

“และถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไป เขาจะไปประกาศได้อย่างไร …

“ฉะนั้นความเชื่อเกิด‍ขึ้นได้ก็เพราะการได้‍ยิน และการได้‍ยินเกิด‍ขึ้นได้ก็เพราะการประ‌กาศพระ‍คริสต์”7

นับจากปฐมกาล พระผู้เป็นเจ้าทรง “ส่งเทพมาปฏิบัติต่อลูกหลานมนุษย์, เพื่อแสดงให้ประจักษ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์”8 เหล่าเทพเป็นสัตภาวะบนสวรรค์ที่ส่งข่าวสารของพระผู้เป็นเจ้า9 ทั้งในภาษาฮีบรูและกรีก รากศัพท์ของ angel(เทพ) คือ “ผู้ส่งสาร”10

ในวิธีเดียวกับที่เหล่าเทพคือผู้ส่งสารที่ได้รับสิทธิอำนาจซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมาประกาศพระวจนะของพระองค์แล้วดังนั้นจึงสร้างศรัทธา เราผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับการวางมือแต่งตั้งให้ “สอน, และเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหาพระคริสต์”11 การสั่งสอนพระกิตติคุณเป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิต พลังเกี่ยวกับหน้าที่นี้ไม่เพียงสำหรับศาสดาพยากรณ์หรือสำหรับผู้สอนศาสนาเท่านั้น แต่สำหรับท่านด้วย!12

แล้วเราได้รับพลังนี้อย่างไร มัคนายกวัย 12 ปี—หรือเราทุกคน—นำศรัทธาในพระคริสต์เข้าไปในใจบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร เราเริ่มโดยสั่งสมพระวจนะเพื่อให้พลังของพระวจนะอยู่ในเรา13 พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าเราทำเช่นนั้น เราจะมี “อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการสร้างความเชื่อมั่นแก่มนุษย์”14 เวลานั้นอาจเป็นโอกาสให้สอนในการประชุมโควรัมหรือไปเยี่ยมบ้านของสมาชิก เวลานั้นอาจไม่เป็นทางการนัก เช่น การสนทนากับเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัว ในสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ ถ้าเราเตรียมมาแล้ว เราจะสอนพระกิตติคุณตามวิธีของเหล่าเทพได้ นั่นคือ สอนโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์15

Elder Douglas D. Holmes with young man

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ยินเจคอบ ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในปาปัวนิวกินีเป็นพยานถึงพลังของพระคัมภีร์มอรมอนและพลังนั้นช่วยเขาต่อต้านความชั่วและทำตามพระวิญญาณอย่างไร คำพูดของเขาเพิ่มพูนศรัทธาของข้าพเจ้าและผู้อื่น ศรัทธาของข้าพเจ้าเติบโตเช่นกันเมื่อได้ยินผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสอนและเป็นพยานในการประชุมโควรัมของพวกเขา

เยาวชนชายทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ส่งสารที่ได้รับสิทธิอำนาจ โดยผ่านคำพูดและการกระทำของท่าน ท่านสามารถนำศรัทธาในพระคริสต์มาสู่ใจของบุตรธิดาของพระองค์16 ดังที่ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวไว้ว่า “ท่านจะเป็นเทพผู้ปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขา”17

พระกิตติคุณขั้นเตรียม

ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นในพระคริสต์มักทำให้เกิดความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงหรือกลับใจเสมอ18 ด้วยเหตุนี้จึงสมเหตุผลที่กุญแจแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพจึงมาคู่กับกุญแจแห่งพระกิตติคุณขั้นเตรียม“พระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และแห่งบัพติศมา, และปลดบาป”19

เมื่อท่านศึกษาหน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ท่านจะเห็นความรับผิดชอบชัดเจนในการเชื้อเชิญผู้อื่นให้กลับใจและปรับปรุง20 นั่นมิได้หมายความว่าเราจะยืนตะโกนอยู่ตรงมุมถนนว่า “จงกลับใจ!” เรามักจะหมายความว่า เรา กลับใจ เราให้อภัย และเมื่อเราปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น เรามอบความหวังและสันติสุขที่การกลับใจนำมา—เพราะเราประสบมาด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าเคยอยู่กับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่อพวกเขาเยี่ยมเพื่อนสมาชิกในโควรัม ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าความห่วงใยของพวกเขาทำให้ใจอ่อนลงและช่วยให้พี่น้องของพวกเขารู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินเยาวชนชายคนหนึ่งแสดงประจักษ์พยานต่อเพื่อนวัยเดียวกันถึงพลังแห่งการกลับใจ ขณะทำเช่นนั้น ใจของเพื่อนอ่อนโยนลง เพื่อนให้คำมั่นสัญญา และรู้สึกถึงเดชานุภาพการเยียวยาของพระคริสต์

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์สอนว่า “การกลับใจเป็นเรื่องหนึ่ง การปลดบาปและการให้อภัยบาปของเราเป็นอีกเรื่องหนึ่ง พลังที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมีอยู่ในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน”21 ศาสนพิธีแห่งบัพติศมาและศีลระลึกของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นพยานและทำให้การกลับใจเพื่อการปลดบาปของเราสมบูรณ์22 ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์อธิบายดังนี้ “เราได้รับบัญชาให้กลับใจจากบาป มาหาพระเจ้าด้วยใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดและรับส่วนศีลระลึก … เมื่อเราต่อพันธสัญญาบัพติศมาของเราในวิธีนี้ พระเจ้าทรงต่อผลการชำระให้สะอาดของบัพติศมา”23

พี่น้องทั้งหลาย นับเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ปฏิบัติศาสนพิธีซึ่งนำการปลดบาปมาสู่ใจที่กลับใจผ่านพลังแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด24

เมื่อเร็วๆ นี้มีคนบอกข้าพเจ้าเรื่องปุโรหิตคนหนึ่งที่ไม่กล้าแสดงออก เขากำลังให้พรศีลระลึกเป็นครั้งแรก ขณะให้พร วิญญาณอันทรงพลังสถิตกับเขาและผู้เข้าร่วมประชุม ต่อมาในการประชุม เขาแสดงประจักษ์พยานที่เรียบง่ายทว่าชัดเจนถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่เขารู้สึกระหว่างศาสนพิธีนั้น

Mbuelongo Baptism

ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย สมาชิกโควรัมปุโรหิตสี่คนให้บัพติศมาสมาชิกของครอบครัวมบูลองโก คุณแม่ของปุโรหิตคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าประสบการณ์นี้ส่งผลอันมีพลังต่อลูกชายของเธออย่างไร ปุโรหิตเหล่านี้ได้เข้าใจความหมายของการ “ได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์”25

ดังที่ท่านทราบ เวลานี้ปุโรหิตสามารถประกอบพิธีบัพติศมาแทนคนตายในพระวิหารได้ ลูกชายวัย 17 ปีเพิ่งให้บัพติศมาข้าพเจ้าแทนบรรพชนบางคนของเรา เราทั้งคู่สำนึกคุณอย่างสุดซึ้งต่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเอกสิทธิ์ของการกระทำเพื่อความรอดของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า

เยาวชนชายทั้งหลาย เมื่อท่านมีส่วนร่วมในหน้าที่ฐานะปุโรหิตของท่านอย่างขยันขันแข็ง ท่านมีส่วนร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในงานของพระองค์ “คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”26 ประสบการณ์แบบนี้เพิ่มความปรารถนาของท่านและเตรียมท่านสอนการกลับใจและให้บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในฐานะผู้สอนศาสนา และยังช่วยเตรียมท่านเพื่อรับใช้ตลอดชีวิตในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา แบบอย่างของเรา

ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทั้งหลาย เรามีเอกสิทธิ์และหน้าที่ที่จะเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ยอห์นถูกส่งมาเป็นผู้ส่งสารที่ได้รับมอบอำนาจให้กล่าวคำพยานถึงพระคริสต์และเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงกลับใจและรับบัพติศมา—กล่าวคือ เขาใช้กุญแจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่เราพูดถึง แล้วยอห์นจึงประกาศว่า “ข้าพ‌เจ้าให้ท่านรับบัพ‌ติศ‌มาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับ‍ใจใหม่ก็จริง แต่พระ‍องค์ผู้จะมาภาย‍หลังข้าพ‌เจ้าทรงยิ่ง‍ใหญ่กว่าข้าพ‌เจ้า … พระ‍องค์จะทรงให้พวก‍ท่านรับบัพ‌ติศ‌มาด้วยพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์และด้วยไฟ”27

ดังนั้นโดยกุญแจแห่งการปฏิบัติศาสนกิจของเหล่าเทพและพระกิตติคุณขั้นเตรียม ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจึงเตรียมทางให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของประทานประเสริฐสุดที่เราจะได้รับในชีวิตนี้ผ่านฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค28

นี่เป็นความรับผิดชอบอันลึกซึ้งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน!

คำเชื้อเชิญและคำสัญญา

บิดามารดาและผู้นำฐานะปุโรหิต ท่านเข้าใจหรือไม่ถึงความสำคัญของคำแนะนำจากประธานมอนสันให้ช่วยเยาวชนชายเข้าใจ “ความหมายของ … การเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า”29 การเข้าใจและขยายฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะเตรียมพวกเขาให้เป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่ซื่อสัตย์ ผู้สอนศาสนาที่เปี่ยมด้วยพลัง สามีและบิดาที่ชอบธรรม โดยผ่านการรับใช้ พวกเขาจะเข้าใจและรู้สึกถึงความเป็นจริงของพลังฐานะปุโรหิต พลังที่จะกระทำในพระนามของพระคริสต์เพื่อความรอดของบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าด้วย

เยาวชนชายทั้งหลาย พระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานให้ท่านทำ30 การแต่งตั้งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของท่านสำคัญต่อการช่วยบุตรธิดาของพระองค์ให้ได้รับเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์ ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านทำให้หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นศูนย์กลางของชีวิตท่าน ท่านจะรู้สึกถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ท่านจะเข้าใจอัตลักษณ์ของท่านในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับเรียกด้วยการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ให้ทำงานของพระองค์ เช่นเดียวกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ท่านจะช่วยเตรียมทางเพื่อรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระองค์ ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงความจริงเหล่านี้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน