2010–2019
เยาวชนหญิงในงาน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

เยาวชนหญิงในงาน

เยาวชนหญิงทุกคนในศาสนจักรควรรู้สึกมีคุณค่า มีโอกาสรับใช้ และรู้สึกว่าเธอมีบางสิ่งคู่ควรแก่การเอื้อประโยชน์ต่องานนี้

หนึ่งปีก่อน ในภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต อธิการเจราลด์ คอสเซ พูดกับผู้ชายของศาสนจักรโดยอธิบายว่าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดคเป็นหุ้นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในการทำให้งานแห่งความรอดประสบผลสำเร็จ 1 ข่าวสารนั้นเป็นพรอย่างมากที่ช่วยให้เยาวชนชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเห็นส่วนที่เป็นบทบาทของตนเองในการเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก การรับใช้ร่วมกันของพวกเขาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศาสนจักรและทำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและคำมั่นสัญญาในใจเยาวชนชายของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะพวกเขาเห็นว่าการเอื้อประโยชน์ของพวกเขามีคุณค่าเพียงใดและงานนี้ล้ำเลิศเพียงใด

วันนี้ขอให้คำพูดของดิฉันเป็นคำพูดปิดท้ายของข่าวสารดังกล่าวขณะที่ดิฉันจะพูดว่าเยาวชนหญิงของศาสนจักรนี้ผู้มีค่าและสำคัญยิ่งเช่นกันเท่าเทียมกับเยาวชนชายในการทำให้งานของพระเจ้าในครอบครัวและในศาสนจักรของพระองค์ประสบผลสำเร็จ

เช่นเดียวกับอธิการคอสเซ ดิฉันอยู่ในสาขาเล็กๆ ของศาสนจักรในช่วงที่ดีช่วงหนึ่งของชีวิตวัยรุ่น สาขามักจะขอให้ดิฉันทำงานมอบหมายและการเรียกที่โดยปกติต้องให้ผู้ใหญ่ทำจึงจะสำเร็จ นอกจากนี้ตัวอย่างเช่น พวกเราที่อยู่ในโปรแกรมเยาวชนมักจะต้องเป็นผู้นำเพื่อช่วยจัดการในแผนการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมตลอดจนงานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษของเราด้วยตนเอง เราเขียนบทละคร จัดคณะนักร้องเพื่อสร้างความบันเทิงในงานกิจกรรมของสาขาและเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในทุกการประชุมของสาขา ดิฉันได้รับเรียกเป็นผู้นำเพลงของสาขาและนำการร้องเพลงในการประชุมศีลระลึกทุกสัปดาห์ ลองคิดดูว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพียงใดสำหรับเด็กสาวอายุ 16 ปีที่ต้องยืนต่อหน้าทุกคนในสาขาทุกวันอาทิตย์และนำพวกเขาร้องเพลงสวด ดิฉันรู้สึกเป็นคนมีค่าและรู้ว่ามีบางสิ่งที่ดิฉันเอื้อประโยชน์ได้ ผู้คนที่นั่นพึ่งพาดิฉัน ดิฉันชอบที่รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ ประสบการณ์นั้นช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตดิฉันในการรับใช้พระกิตติคุณ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับอธิการคอสเซ

สมาชิกแต่ละคนควรรู้ว่าตนเองมีค่าเพียงใด บุคคลแต่ละคนมีสิ่งสำคัญบางอย่างในการเอื้อประโยชน์ อีกทั้งมีพรสวรรค์และความสามารถที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะช่วยผลักดันงานสำคัญนี้ เยาวชนชายของเรามีหน้าที่ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่อธิบายไว้ในหลักคำสอนและพันธสัญญาซึ่งมองเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน อาจจะชัดเจนน้อยกว่ากับเยาวชนหญิงของศาสนจักร บิดามารดาและผู้นำของพวกเธอ นับตั้งแต่รับบัพติศมา เยาวชนหญิงมีความรับผิดชอบตามพันธสัญญาที่จะ “โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ [พวกเธอ] อยู่, แม้จนถึงความตาย.”2 เยาวชนหญิงมีโอกาสทำความรับผิดชอบนี้ในวอร์ดและสาขาให้เกิดสัมฤทธิผลและเมื่อพวกเธอรับใช้ในฝ่ายประธานชั้นเรียน ในสภาเยาวชนและในการเรียกอื่นๆ เยาวชนหญิงทุกคนในศาสนจักรควรรู้สึกมีคุณค่า มีโอกาสรับใช้ และรู้สึกว่าเธอมีบางสิ่งคู่ควรแก่การเอื้อประโยชน์ต่องานนี้

ใน คู่มือเล่ม 2 เราเรียนรู้ว่างานแห่งความรอดในวอร์ดของเราได้แก่ “งานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การทำให้สมาชิกแข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน งานพระวิหารและประวัติครอบครัว และการสอนพระกิตติคุณ”3งานนี้กำกับดูแลโดยอธิการผู้ซื่อสัตย์ของเรา ผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตสำหรับวอร์ดของพวกเขา ขณะนี้ฝ่ายประธานของเราได้รับคำถามนี้มานานหลายปี “มีส่วนไหนในงานนี้ที่กล่าวไว้ว่าเยาวชนหญิงของเรา ไม่ ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง” คำตอบคือพวกเธอมีบางสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อ ทุก ส่วนของงานนี้

ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันพบเยาวชนหญิงหลายคนในภาคลาสเวกัสที่ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด สีหน้าของพวกเธอฉายแววตื่นเต้นด้วยความกระตือรือร้นที่สามารถสอนและช่วยให้สมาชิกวอร์ดของพวกเธอค้นหาบรรพชน พวกเธอมีทักษะอันทรงคุณค่าในด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีใช้ FamilySearch และตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความรู้นั้นกับผู้อื่น เห็นได้ชัดว่าพวกเธอมีประจักษ์พยานและเข้าใจความสำคัญของการค้นหารายชื่อบรรพชนผู้ล่วงลับเพื่อจะได้นำไปประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดที่สำคัญยิ่งให้พวกเขาในพระวิหาร

หลายเดือนก่อน ดิฉันมีโอกาสทดสอบแนวคิดเรื่องหนึ่งกับเยาวชนหญิงวัย 14 ปี สองคน ดิฉันมีสำเนาวาระการประชุมสภาวอร์ดตามความเป็นจริงสองฉบับและให้เอ็มมากับแมกกีไปคนละฉบับ ดิฉันขอให้พวกเธออ่านวาระการประชุมจนจบและดูว่ามีการดำเนินงานของสภาวอร์ดเรื่องใดบ้างที่พวกเธอสามารถจะรับใช้ เอ็มมาเห็นว่ามีครอบครัวใหม่ครอบครัวหนึ่งกำลังย้ายเข้ามาในวอร์ด เธอบอกว่าเธอจะช่วยขนของและนำของออกจากกล่องมาจัดได้ เธอคิดว่าเธอสามารถผูกมิตรกับเด็กๆ ในครอบครัวดังกล่าวและพาชมบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนใหม่ได้ เธอเห็นว่าวอร์ดกำลังจะจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นและรู้สึกว่ามีหลายวิธีที่เธอจะรับใช้ได้

แมกกีเห็นว่ามีผู้สูงวัยหลายคนในวอร์ดที่ต้องการคนไปเยี่ยมและผูกมิตร เธอกล่าวว่าเธอต้องการไปเยี่ยมและช่วยเหลือสมาชิกสูงวัยที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ เธอรู้สึกด้วยว่าเธอสามารถช่วยสอนสมาชิกวอร์ดให้รู้วิธีติดตั้งและใช้บัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วย จริงๆ แล้วไม่มีสักเรื่องเดียวในวาระการประชุมนั้นที่เยาวชนหญิงทั้งสองคนช่วย ไม่ได้ !

ผู้ที่นั่งในสภาวอร์ดหรือมีการเรียกในวอร์ดท่านใดบ้างที่เห็นว่าเยาวชนหญิงเป็นแหล่งช่วยอันล้ำค่าในการช่วยเติมเต็มความต้องการต่างๆ ในวอร์ดของเรา โดยปกติจะมีรายการสถานการณ์ต่างๆ หลายรายการที่ต้องการใครสักคนเข้าไปรับใช้ และเรามักจะนึกถึงแต่ผู้ใหญ่ในวอร์ดที่จะเข้าไปทำหน้าที่นี้ เช่นเดียวกับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่เรามักจะเชื้อเชิญให้ทำงานกับบิดาของพวกเขาหรือชายคนอื่นๆ ที่ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เยาวชนหญิงของเราก็สามารถได้รับเรียกให้ทำหน้าที่รับใช้และปฏิบัติศาสนกิจให้สมาชิกในวอร์ดกับมารดาหรือสตรีผู้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ พวกเธอมีความสามารถ กระตือรือร้น และเต็มใจทำอย่างยิ่งมากกว่าการมาโบสถ์เฉยๆ ในวันอาทิตย์

เมื่อเราพิจารณาบทบาทที่คาดหวังจากเยาวชนหญิงของเราในไม่ช้า เราอาจถามตนเองว่าเวลานี้เราจะจัดเตรียมประสบการณ์ประเภทใดบ้างที่จะช่วยให้พวกเธอเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา ผู้รอบรู้พระกิตติคุณ ผู้นำองค์การช่วยของศาสนจักร เจ้าหน้าที่พระวิหาร ภรรยา มารดา ครูพี่เลี้ยง แบบอย่าง และเพื่อน อันที่จริงพวกเธอสามารถเริ่มเตรียมรับบทบาทบางอย่างเหล่านั้นได้ทันที เรามักจะขอให้เยาวชนช่วยสอนบทเรียนในชั้นเรียนวันอาทิตย์ของพวกเขา ขณะนี้เยาวชนหญิงของเรามีโอกาสที่จะประกอบพิธีในพระวิหารซึ่งก่อนหน้านี้เคยกระทำเสร็จสิ้นโดยเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีหรืออาสาสมัครเมื่อพวกเธอเข้าพระวิหารกับคณะเยาวชนเพื่อประกอบศาสนพิธีบัพติศมาแทนคนตาย ปัจจุบันเด็กหญิงปฐมวัยของเราได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมตัวสำหรับพระวิหารและฐานะปุโรหิตด้วย ซึ่งจะช่วยให้พวกเธอเข้าใจว่าตนเองมีส่วนสำคัญเช่นกันในงานที่กำกับดูแลโดยฐานะปุโรหิต พวกเธอเรียนรู้ว่าบุรุษ สตรี เยาวชนและเด็กทุกคนต่างเป็นผู้รับพรฐานะปุโรหิตและทุกคนสามารถรับบทบาทที่แข็งขันในการผลักดันงานของพระเจ้า

อธิการทั้งหลาย เราทราบว่าหน้าที่ของท่านมักจะหนักอยู่เสมอ แต่เช่นเดียวกับลำดับความสำคัญสูงสุดของท่านอย่างหนึ่งคือการควบคุมดูแลโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน คู่มือเล่ม 2 อธิบายว่า “อธิการและที่ปรึกษาเป็นผู้นำฐานะปุโรหิตสำหรับองค์การเยาวชนหญิง พวกเขาดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนหญิงแต่ละคนทำงานใกล้ชิดกับบิดามารดาและผู้นำเยาวชนหญิงในเรื่องนี้” กล่าวไว้ด้วยว่า “อธิการและที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการประชุม การรับใช้ และกิจกรรมของเยาวชนหญิงเป็นประจำ”4 เราสำนึกคุณอธิการที่ให้เวลาเยี่ยมเยียนชั้นเรียนเยาวชนหญิงและให้โอกาสเยาวชนหญิงเป็นมากกว่าผู้สังเกตการณ์ ขอบคุณอธิการที่ทำให้แน่ใจว่าเยาวชนหญิงของท่านได้มีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าในการช่วยเหลือสมาชิกวอร์ด! โอกาสที่ได้รับใช้ในวิธีที่มีความหมายเหล่านี้เป็นพรแก่พวกเธอมากกว่ากิจกรรมที่ให้แต่ความบันเทิง

ถึงพวกท่าน เยาวชนหญิงของศาสนจักร ช่วงเวลาหลายปีที่ท่านเป็นวัยรุ่น ท่านอาจไม่มีเวลาว่างและมักจะมีแต่เรื่องท้าทาย เราสังเกตว่า พวกท่านหลายคนกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องคุณค่าในตนเอง ความกังวล ความเครียดที่หนักหนาสาหัส และบางทีถึงกับซึมเศร้า แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเอง ที่อาจไม่มีวันแก้ไขได้หมดสิ้น ลองหันมาเอาใจใส่ผู้อื่นดูบ้าง เพราะการรับใช้มักจะช่วยให้ภาระของท่านเบาลงได้และทำให้ปัญหาของท่านดูง่ายขึ้น วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองคือการแสดงออกผ่านความห่วงใยและการรับใช้ผู้อื่น ซึ่งเรามีคุณค่ามากมายที่จะเอื้อประโยชน์ได้5 ดิฉันสนับสนุนให้ท่าน เยาวชนหญิง ยกมือขึ้นอาสาและใช้มือนั้นลงมือทำเมื่อเห็นว่ามีเรื่องจำเป็นอยู่รอบตัวท่าน เมื่อท่านทำความรับผิดชอบตามพันธสัญญาของท่านให้เกิดสัมฤทธิผลและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า พรจะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตท่านและท่านจะค้นพบปีติอันลึกซึ้งและยั่งยืนตลอดกาลของความเป็นสานุศิษย์

พี่น้องทั้งหลาย เยาวชนหญิงของเราคือสิ่งอัศจรรย์ พวกเธอมีพรสวรรค์ มีความกระตือรือร้นอันไม่มีขีดจำกัด และมีพลัง พวกเธอมีความเมตตาสงสารและห่วงใย พวกเธอ ต้องการ รับใช้ พวกเธอจำเป็นต้องรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสำคัญยิ่งต่องานแห่งความรอด เฉกเช่นเยาวชนชายเตรียมตัวในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสำหรับการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อพวกเขาก้าวหน้าสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเยาวชนหญิงของเราก็กำลังเตรียมตัวเป็นสมาชิกขององค์การสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินโลก—สมาคมสงเคราะห์ เยาวชนชายหญิงผู้สวยงาม เข้มแข็งและซื่อสัตย์เหล่านี้กำลังเตรียมตัวไปพร้อมๆ กันเพื่อเป็นภรรยากับสามี และมารดากับบิดาผู้จะเลี้ยงดูครอบครัวที่คู่ควรแก่อาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า

ดิฉันเป็นพยานว่างานของพระบิดาบนสวรรค์คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์6 เยาวชนหญิงผู้เลอค่าของเรามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้งานยิ่งใหญ่นี้บรรลุผลสำเร็จ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน