2010–2019
พร้อมใจกัน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

พร้อมใจกัน

เพื่อให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของเรา เราต้องมีกันและกัน เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกคือผีเสื้อจักรพรรดิ ขณะเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวของสามี เราไปเที่ยวเขตรักษาพันธุ์ผีเสื้อซึ่งมีผีเสื้อจักรพรรดิหลายล้านตัวมาอยู่ที่นั่นในช่วงฤดูหนาว น่าตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นภาพประทับใจเช่นนั้น ทำให้เรานึกถึงตัวอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวกันและการเชื่อฟังกฎสวรรค์ที่งานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็น1

Butterflies
Butterflies

ผีเสื้อจักรพรรดิเป็นผู้เชี่ยวชาญการสำรวจ ผีเสื้อใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์หาทิศทางที่ต้องไป ทุกฤดูใบไม้ผลิ ผีเสื้อเดินทางหลายพันไมล์จากเม็กซิโกไปแคนาดา และทุกฤดูใบไม้ร่วง ผีเสื้อบินกลับมาป่าสนศักดิ์สิทธิ์แห่งเดิมในเม็กซิโก2 ผีเสื้อทำเช่นนี้ปีแล้วปีเล่า ปีกเล็กจิ๋วค่อยๆ กระพือทีละครั้ง ระหว่างเดินทาง ผีเสื้อจักรพรรดิเกาะกลุ่มกันตอนกลางคืนบนต้นไม้เพื่อป้องกันตัวจากความหนาวเย็นและจากผู้ล่า3

Butterflies
Butterflies

ผีเสื้อกลุ่มหนึ่งเรียกว่าผีเสื้อสลับลาย4 ภาพนั้นไม่สวยงามหรอกหรือ ผีเสื้อแต่ละตัวมีลายเฉพาะตัวต่างกัน แต่พระผู้สร้างทรงออกแบบสัตว์ที่ดูเปราะบางเหล่านี้ให้สามารถอยู่รอด เดินทางขยายพันธุ์ และแพร่พันธุ์ขณะบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งเพื่อผสมเกสร และแม้ผีเสื้อแต่ละตัวต่างกัน แต่พวกมันช่วยกันทำให้โลกสวยงามและออกผลมากขึ้น

เหมือนผีเสื้อจักรพรรดิ เรากำลังเดินทางกลับไปบ้านบนสวรรค์ที่เราจะอยู่กับพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์อีกครั้ง5 ดังเช่นผีเสื้อ เราได้รับคุณลักษณะแห่งสวรรค์ที่ยอมให้เราได้สำรวจชีวิตเพื่อ “ทำให้จุดประสงค์ของการสร้าง [เรา] เกิดสัมฤทธิผล”6 ดังเช่นผีเสื้อ ถ้าเรามีใจผูกพันกัน7 พระเจ้าจะทรงคุ้มครองเรา “ดังแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้ใต้ปีกของมัน”8 และจะทรงทำให้เราเป็นผีเสื้อสลับลายที่สวยงาม

เด็กหญิงและเด็กชาย เยาวชนหญิงและเยาวชนชาย พี่น้องสตรีและพี่น้องชาย ทั้งหลาย เรากำลังเดินทางด้วยกัน เพื่อให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของเรา เราต้องมีกันและกัน เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้าทรงบัญชาเรา “จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา”9

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างสูงสุดของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาของพระองค์ เป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ ในความรัก และในการทำงาน โดยให้ “พระประสงค์ของพระบุตรกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระบิดา”10

เราจะทำตามแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระเจ้าในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับทั้งสองพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นได้อย่างไร

รูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจมีอยู่ใน กิจการ 1:14 เราอ่านว่า “[ผู้ชายทุกคน] อุทิศตัวอธิษฐาน ด้วยกัน พร้อมกับพวกผู้หญิง”11

ดิฉันคิดว่าสำคัญที่วลี “ด้วยกัน” ปรากฏหลายครั้งในหนังสือกิจการซึ่งเราอ่านสิ่งที่ผู้ติดตามพระเยซูทำทันทีหลังจากพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์เมื่อฟื้นคืนพระชนม์แล้ว และพรที่พวกเขาได้รับเพราะความพยายามของพวกเขา สำคัญเช่นกันที่เราพบรูปแบบคล้ายกันในบรรดาผู้คนที่ซื่อสัตย์แห่งทวีปเมริกาเมื่อครั้งพระเจ้าเสด็จเยือนและทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขา “ด้วยกัน” หมายถึงเห็นพ้องต้องกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน และพร้อมกัน

บางสิ่งที่วิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์ทั้งสองที่ทำในความเป็นหนึ่งเดียวกันคือพวกเขาเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ ศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก12

ผู้ติดตามพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ ความรัก และการทำงาน พวกเขารู้ว่าตนเป็นใคร พวกเขารู้ว่าต้องทำอะไร และพวกเขาทำด้วยความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อกัน พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของผีเสื้อสลับลายที่พร้อมใจกันก้าวไปข้างหน้า

พรบางประการที่พวกเขาได้รับคือพวกเขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในบรรดาพวกเขา ศาสนจักรเติบโต ไม่มีความขัดแย้งในบรรดาผู้คน และพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาในทุกสิ่ง13

เราคาดคิดได้ว่าเหตุผลที่พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะพวกเขารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว พวกเขาสนิทกับพระองค์ และพวกเขาเป็นพยานยืนยันพระพันธกิจของพระองค์ ปาฏิหาริย์ที่พระองค์ทรงทำ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พวกเขาเห็นและสัมผัสรอยแผลในพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ พวกเขารู้แน่นอนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ พระผู้ไถ่ของโลก พวกเขารู้ว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งของการเยียวยา สันติสุข และความก้าวหน้านิรันดร์ทั้งปวง”14

แม้เราอาจไม่เคยเห็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยตาตนเอง แต่เรารู้ได้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ เมื่อเราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น เมื่อเราหมายมั่นให้ได้รับพยานส่วนตัวผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับพระพันธกิจของพระองค์ เราจะเข้าใจจุดประสงค์ของเรามากขึ้น ความรักของพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ในใจเรา15 เราจะมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวในผีเสื้อสลับลายของครอบครัว วอร์ด และชุมชนของเรา และเราจะปฏิบัติศาสนกิจต่อกัน “ด้วยวิธีที่ใหม่กว่า ดีกว่า”16

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทำงานด้วยกันตามการนำทางของพระวิญญาณเพื่อยื่นมือช่วยคนทุกข์ยากเดือดร้อน

Flooded Street

เราได้ยินเรื่องราวมากมายของความรักฉันเพื่อนบ้านในหมู่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อเมืองฮิวสตันประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่แล้ว ผู้คนลืมความต้องการของตนเองและออกไปช่วยชีวิต เมื่อประธานโควรัมเอ็ลเดอร์โทรขอความช่วยเหลือจากชุมชน พวกเขาจัดเรือ 77 ลำให้ทันที ผู้ช่วยชีวิตไปทั่วบริเวณที่ประสบภัยและขนย้ายทุกครอบครัวไปอาคารประชุมหลังหนึ่งของเรา ซึ่งพวกเขาได้หลบภัยและได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการ สมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกัน

Sister Missionaries with Group

ในซานเตียโก ชิลี ประธานสมาคมสงเคราะห์ปรารถนาจะช่วยผู้อพยพในชุมชนของเธอผู้มาจากเฮติ หลังจากหารือกับผู้นำฐานะปุโรหิต เธอและผู้นำคนอื่นๆ เกิดความคิดที่จะจัดชั้นเรียนภาษาสเปนให้ผู้อพยพเหล่านั้นเพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่รวมกันในบ้านใหม่ได้ดีขึ้น ทุกเช้าวันเสาร์ ผู้สอนศาสนามารวมกลุ่มกับนักเรียนที่กระตือรือร้นเหล่านี้ ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในอาคารหลังนั้นเป็นตัวอย่างของผู้มีภูมิหลังต่างกันที่พร้อมใจกันรับใช้

Helping Hands Mexico

ในเม็กซิโก สมาชิกหลายร้อยคนเดินทางหลายชั่วโมงไปช่วยผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สองครั้ง พวกเขามาพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และความรักต่อเพื่อนบ้าน เมื่ออาสาสมัครมารวมกันในอาคารประชุมหลังหนึ่งของเราเพื่อรอคำแนะนำ นายกเทศมนตรีของเมืองอิกซ์ฮัวตันน้ำตาไหลเมื่อเขาเห็นการแสดง “ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์” เช่นนั้น17

เวลานี้พระเจ้าประทานโอกาสให้เราหารือกันทุกเดือนในโควรัมฐานะปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์ เพื่อเราทุกคนจะได้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในวอร์ดหรือสาขาของเรา—สถานที่ซึ่งเราทุกคนแบ่งเวลาให้ได้และที่นี่ต้องการเราทุกคน

เส้นทางของเราทุกคนต่างกัน แต่เราเดินไปด้วยกัน เส้นทางของเราไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำไว้หรือสถานที่ซึ่งเราเคยอยู่ แต่เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเราจะไปและสิ่งที่เราจะเป็นในความเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อเราหารือกันตามการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเห็นว่าเราอยู่ที่ใดและเราต้องอยู่ที่ใด พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานวิสัยทัศน์ที่ดวงตาฝ่ายธรรมชาติของเรามองไม่เห็น เพราะ “การเปิดเผยกระจายอยู่ในบรรดาพวกเรา”18 และเมื่อเรานำการเปิดเผยนั้นมารวมกัน เราจะมองเห็นมากขึ้น

เมื่อเราทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน จุดประสงค์ของเราควรเป็นการมองหาและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งจูงใจของเราควรเป็นความรักที่เรารู้สึกต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อเพื่อนบ้าน19 และความปรารถนาสูงสุดของเราควรเป็นการ “ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร”20 เพื่อเราจะสามารถเตรียมทางรับการเสด็จกลับอันรุ่งโรจน์ของพระผู้ช่วยให้รอด วิธีเดียวที่เราจะทำเช่นนั้นได้คือ “ทำด้วยกัน”

เหมือนผีเสื้อจักรพรรดิ ขอให้เราเดินทางด้วยกันต่อไปในจุดประสงค์ เราแต่ละคนมีคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของเราเอง ทำงานเพื่อให้โลกนี้สวยงามและออกผลมากขึ้น—ก้าวเล็กๆ ทีละก้าวและในความปรองดองกับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราทรงสัญญากับเราว่าเมื่อเรามารวมกันในพระนามของพระองค์ พระองค์จะทรงอยู่ท่ามกลางเรา21 ดิฉันเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ในตอนเช้าของฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามเหมือนวันนี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหาจักรพรรดิเหนือจักรพรรดิทั้งปวง “พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านาย”22

ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวในพระบิดาและในพระบุตรผู้ถือกำเนิดของพระองค์ ขณะที่เรารับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิฉันน้อมสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน