2010–2019
การปฏิบัติศาสนกิจด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การปฏิบัติศาสนกิจด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า

เราจะปฏิบัติศาสนกิจในพระนามของพระองค์ ด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระองค์ และด้วยความการุณย์รักของพระองค์

พี่น้องที่รัก ขอบคุณสำหรับความภักดีที่ท่านมีต่อพระเจ้าและงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่าน ในฐานะฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ เราขอบคุณสำหรับคำสวดอ้อนวอนและการสนับสนุนของท่าน เราสำนึกคุณต่อชีวิตท่านและการรับใช้พระเจ้าของท่าน ความภักดีของท่านต่อหน้าที่และการรับใช้โดยไม่คำนึงถึงตนเองมีความสำคัญในการเรียกของท่านเทียบเท่ากับการเรียกของเรา ตลอดชีวิตของการรับใช้ในศาสนจักรนี้ ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าไม่สำคัญเลยว่าเรารับใช้ ที่ใด สิ่งที่พระเจ้าสนพระทัยคือเรารับใช้ อย่างไร

ข้าพเจ้าแสดงความสำนึกคุณอย่างสุดซึ้งต่อประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผู้เป็นแบบอย่างต่อข้าพเจ้ามานานกว่า 50 ปี และสำหรับที่ปรึกษาของท่าน ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์และประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าชมเชยการรับใช้ของท่านทั้งสองเพื่อพระเจ้าและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ผู้รับใช้ที่ภักดีทั้งสองท่านนี้ได้รับงานมอบหมายใหม่ พวกท่านยังคงรับใช้ด้วยความกระฉับกระเฉงและมุ่งมั่น ข้าพเจ้ายกย่องและรักท่านทั้งสอง

นับเป็นพรอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ในศาสนจักรที่แท้จริงและดำรงอยู่ของพระเจ้าด้วยสิทธิอำนาจและพลังอำนาจของพระองค์ การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า พร้อมด้วยกุญแจของฐานะปุโรหิต เปิดกว้างให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีค่าควรได้รับพรประเสริฐสุดในบรรดาพรทางวิญญาณทั้งปวง เราเห็นพรเหล่านั้นหลั่งไหลมาถึงชายหญิงและเด็กทั่วโลก

เราเห็นสตรีที่ซื่อสัตย์ผู้เข้าใจพลังแฝงในการเรียกของพวกเธอ ในเอ็นดาวเม้นท์ของพวกเธอ และศาสนพิธีอื่นของพระวิหาร สตรีเหล่านี้รู้วิธีใช้พลังของสวรรค์คุ้มครองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามี บุตรธิดา และคนอื่นๆ ที่พวกเธอรัก นี่คือสตรีที่เข้มแข็งทางวิญญาณผู้ที่นำ สอน และปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่หวั่นเกรงในการเรียกของพวกเธอด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า!1 ข้าพเจ้าขอบคุณพวกเธออย่างยิ่ง!

ในทำนองเดียวกัน เราเห็นบุรุษที่ซื่อสัตย์ผู้ดำเนินชีวิตสมกับเอกสิทธิ์การเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพวกเขา พวกเขานำและรับใช้โดยเสียสละในวิธีของพระเจ้าด้วยความรัก ความเมตตา และความอดทน พวกเขาให้พร นำทาง คุ้มครอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่นโดยพลังอำนาจแห่งฐานะปุโรหิตที่พวกเขาดำรงอยู่ พวกเขานำปาฏิหาริย์มาให้คนที่พวกเขารับใช้ขณะพวกเขารักษาชีวิตแต่งงานและครอบครัวของตนเองให้ปลอดภัย พวกเขาหลีกเลี่ยงความชั่วและเป็นเอ็ลเดอร์ที่เกรียงไกรในอิสราเอล2 ข้าพเจ้าขอบคุณพวกเขามากที่สุด!

ตอนนี้ ข้าพเจ้าขอบอกข้อกังวล คือ พี่น้องชายหญิงของเรามากมายเหลือเกินไม่เข้าใจถ่องแท้เรื่องแนวคิดของพลังและสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิต พวกเขาทำประหนึ่งต้องการให้ตนเองสมความปรารถนาและความอยากของตนมากกว่าจะใช้เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค์

ข้าพเจ้าเกรงว่าพี่น้องของเรามากมายเหลือเกินที่ไม่ไขว่คว้าเอกสิทธิ์ซึ่งน่าจะเป็นของพวกเขา3 ตัวอย่างเช่น พี่น้องชายบางคนทำเหมือนพวกเขาไม่เข้าใจว่าฐานะปุโรหิตคืออะไรและเปิดทางให้พวกเขาทำอะไรได้บ้าง ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน

เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกซึ่งมีการตั้งชื่อทารกแรกเกิดและให้พรของบิดา คุณพ่อวัยหนุ่มอุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขน ตั้งชื่อให้เธอ จากนั้นกล่าว คำสวดอ้อนวอน ที่ไพเราะ แต่เขา ไม่ ได้ให้พรเด็กคนนั้น เด็กผู้หญิงที่น่ารักคนนั้นได้ชื่อแต่ไม่ได้พร! เอ็ลเดอร์ที่รักคนนั้นไม่ทราบความแตกต่างระหว่างการสวดอ้อนวอนกับการให้พรฐานะปุโรหิต ด้วยสิทธิอำนาจและพลังอำนาจฐานะปุโรหิตของเขา เขาสามารถให้พรลูกน้อยของเขาได้ แต่เขาไม่ให้ ข้าพเจ้าคิดในใจ “เขาพลาดโอกาส!”

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างอื่นๆ บ้าง เรารู้เรื่องของพี่น้องชายผู้วางมือมอบหน้าที่พี่น้องสตรีให้เป็นผู้นำและครูของปฐมวัย เยาวชนหญิง หรือสมาคมสงเคราะห์แต่ไม่ได้ให้พร—ไม่ได้ให้พรพวกเธอให้มีพลังทำการเรียกให้เกิดสัมฤทธิผล พวกเขาให้เพียงคำตักเตือนและคำแนะนำ เราเห็นบิดาที่มีค่าควรไม่ได้ให้พรฐานะปุโรหิตแก่ภรรยาและบุตรธิดาทั้งที่คนเหล่านั้นต้องการ พลังอำนาจฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูสู่โลกนี้ แต่ยังมีพี่น้องชายหญิงมากมายเหลือเกินประสบการทดลองอันน่าหวาดหวั่นในชีวิตโดยไม่ได้รับพรฐานะปุโรหิตที่แท้จริง นี่เป็นเรื่องเศร้า! นั่นเป็นเรื่องเศร้าที่เราขจัดได้

พี่น้องทั้งหลาย เราดำรงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า! เรามีสิทธิอำนาจให้พรผู้คนของพระองค์ ลองนึกถึงคำมั่นสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่เราเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ผู้ใดก็ตามที่เจ้าให้พรเราจะให้พร”4 เอกสิทธิ์ของเราคือกระทำในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อให้พรบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าตามพระประสงค์ที่ทรงมีต่อพวกเขา ประธานสเตคและอธิการครับ โปรดให้สมาชิกทุกคนของโควรัมภายในความพิทักษ์ของท่านเข้าใจวิธีให้พรฐานะปุโรหิต—รวมถึงความมีค่าควรส่วนตัวและการเตรียมทางวิญญาณที่จำเป็นต่อการใช้เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างเต็มที่5

ถึงพี่น้องชายทุกคนที่ดำรงฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกรักษาพันธสัญญา อดอาหารและสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ นมัสการในพระวิหาร และรับใช้ด้วยศรัทธาในฐานะบุรุษและสตรีของพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถช่วยให้ทุกคนเห็นด้วยดวงตาแห่งศรัทธาว่าการเชื่อฟังและความชอบธรรมจะดึงพวกเขาเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้น ช่วยให้พวกเขาชื่นชมความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประสบปีติในชีวิต!

ตราสัญลักษณ์ของศาสนจักรที่แท้จริงและดำรงอยู่ของพระเจ้าคือการพยายามปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีระเบียบและถูกทิศทางต่อบุตรธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของพวกเขา6 เพราะนี่เป็นศาสนจักรของพระองค์ เราในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์จะปฏิบัติต่อคนหนึ่งเฉกเช่นพระองค์ทรงปฏิบัติ7 เราจะปฏิบัติศาสนกิจในพระนามของพระองค์ ด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระองค์ และด้วยความการุณย์รักของพระองค์

ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ามีเมื่อ 60 กว่าปีที่แล้วในบอสตันสอนข้าพเจ้าว่าเอกสิทธิ์ของการปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายบุคคลมีอานุภาพอย่างยิ่ง เวลานั้นข้าพเจ้าเป็นศัลยแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์—เข้าเวรทุกวัน คืนเว้นคืน และสุดสัปดาห์เว้นสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้ามีเวลาจำกัดให้ภรรยา บุตรสี่คน และกิจกรรมศาสนจักร แต่ประธานสาขาของเรามอบหมายให้ข้าพเจ้าไปเยี่ยมบ้านของวิลเบอร์และเลโอโนรา ค็อกซ์โดยหวังว่าบราเดอร์ค็อกซ์จะกลับมาแข็งขันในศาสนจักร เขากับเลโอโนรารับการผนึกในพระวิหารแล้ว8 แต่วิลเบอร์ไม่ได้มีส่วนร่วมนานหลายปี

ข้าพเจ้ากับคู่ไปบ้านของพวกเขา เมื่อเราเข้าไป ซิสเตอร์ค็อกซ์ต้อนรับเราอย่างอบอุ่น9 แต่บราเดอร์ค็อกซ์เดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งทันทีและปิดประตู

ข้าพเจ้าเดินไปเคาะประตู หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยินไม่ชัดนักว่า “เข้ามา” ข้าพเจ้าเปิดประตูพบบราเดอร์ค็อกซ์นั่งอยู่ข้างอุปกรณ์วิทยุสมัครเล่นที่จัดเป็นระเบียบ ในห้องเล็กๆ นั้น เขาจุดซิการ์ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ยินดีกับการเยี่ยมของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามองไปรอบๆ ห้องด้วยความสงสัยและพูดว่า “บราเดอร์ค็อกซ์ครับ ผมอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับงานวิทยุสมัครเล่น คุณยินดีจะสอนผมไหมครับ เสียดายที่คืนนี้ผมอยู่ต่อไม่ได้ แต่ผมจะกลับมาคราวหน้าได้ไหมครับ”

เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ตอบว่าได้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่งดงาม ข้าพเจ้ากลับไปและเขาสอนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเริ่มรักและเคารพเขา เพราะการเยี่ยมต่อๆ มาของเรา ความยิ่งใหญ่ของชายผู้นี้จึงปรากฏ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก เช่นเดียวกับคู่นิรันดร์ของเราทั้งสอง ต่อมา ครอบครัวเราย้ายไปอยู่ที่อื่น ผู้นำในท้องที่ยังคงดูแลครอบครัวค็อกซ์10

ราวแปดปีหลังจากการเยี่ยมครั้งแรก ศาสนจักรจัดตั้งสเตคบอสตัน11 ท่านเดาออกไหมครับว่าใครเป็นประธานสเตคคนแรก ใช่! บราเดอร์ค็อกซ์! ในช่วงปีต่อๆ มา เขารับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่และประธานพระวิหารด้วย

หลายปีต่อมา ในฐานะสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดตั้งสเตคใหม่ในแซนพีทเคาน์ตี ยูทาห์ ระหว่างการสัมภาษณ์ปกติ ข้าพเจ้าประหลาดใจแกมดีใจที่พบบราเดอร์ค็อกซ์สหายรักอีกครั้ง! ข้าพเจ้ารู้สึกได้รับการกระตุ้นให้เรียกเขาเป็นผู้ประสาทพรสเตคคนใหม่ หลังจากวางมือแต่งตั้งเขา เราโอบกอดกันและร้องไห้ คนในห้องสงสัยว่าทำไมชายสูงวัยสองคนนี้ร้องไห้ แต่เรารู้ และซิสเตอร์ค็อกซ์รู้ น้ำตาของเราเป็นน้ำตาแห่งปีติ! เรานึกในใจถึงการเดินทางอันน่าทึ่งของความรักและการกลับใจที่เริ่มต้นเมื่อ 30 กว่าปีก่อน คืนหนึ่งในบ้านของพวกเขา

เรื่องราวไม่จบตรงนั้น ครอบครัวของบราเดอร์และซิสเตอร์ค็อกซ์เพิ่มจำนวนเป็นบุตรธิดา 3 คน หลาน 20 คน และเหลน 54 คน นอกจากนั้นพวกเขายังมีอิทธิพลต่อผู้สอนศาสนาหลายร้อยคน อีกหลายพันคนในพระวิหาร และอีกหลายร้อยคนที่ได้รับปิตุพรจากมือวิลเบอร์ ค็อกซ์ อิทธิพลของเขาและเลโอโนราจะกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นต่อไปอีกหลายรุ่นทั่วโลก

ประสบการณ์เช่นเดียวกับวิลเบอร์และเลโอโนรา ค็อกซ์เกิดขึ้นทุกสัปดาห์—หวังว่าจะเกิดขึ้นทุกวัน—ในศาสนจักรนี้ ผู้รับใช้ที่อุทิศตนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ดำเนินงานของพระองค์ ด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระองค์

พี่น้องทั้งหลาย มีประตูที่เราเปิดได้ พรฐานะปุโรหิตที่เราให้ได้ ใจที่เราเยียวยาได้ ภาระที่เราแบ่งเบาได้ ประจักษ์พยานที่เราเสริมสร้างได้ ชีวิตที่เราช่วยได้ และปีติที่เราสามารถนำเข้ามาในบ้านของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย—ทั้งหมดเพราะเราดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า เราเป็นบุรุษผู้ “ได้รับเรียกและเตรียมไว้นับจากการวางรากฐานของโลกตามความรู้ล่วงหน้าของพระผู้เป็นเจ้า, อันเนื่องมาจากศรัทธายิ่ง [ของเรา]” ให้ทำงานนี้12

คืนนี้ข้าพเจ้าเรียนเชิญท่านทั้งหลายให้ยืนอยู่กับข้าพเจ้าในภราดรภาพนิรันดร์อันยิ่งใหญ่ของเรา เมื่อข้าพเจ้าบอกชื่อตำแหน่งฐานะปุโรหิตของท่าน กรุณายืนขึ้นและยืนอยู่อย่างนั้นนะครับ มัคนายก ยืนขึ้นครับ! ผู้สอน ยืนขึ้นครับ! ปุโรหิต! อธิการ! เอ็ลเดอร์! มหาปุโรหิต! ผู้ประสาทพร! สาวกเจ็ดสิบ! อัครสาวก!

ตอนนี้ ขอให้เรายืนอยู่ที่เดิมและร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องของเราในเพลง “Rise Up, O Men of God”13 ทั้งสามข้อ ขณะร้องเพลง ขอให้นึกถึงหน้าที่ของท่านในกองทัพอันเกรียงไกรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า นี่คือความรับผิดชอบของเรา เอกสิทธิ์ของเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน