การปฏิบัติศาสนกิจ
  Footnotes

  การปฏิบัติศาสนกิจ

  เราจะใช้วิธีที่ใหม่กว่า บริสุทธิ์กว่าในการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น

  ขอบคุณเอ็ลเดอร์กองและเอ็ลเดอร์ซวาเรสสำหรับการแสดงศรัทธาอันจริงใจของท่าน เราสำนึกคุณต่อท่านและภรรยาที่รักของท่านมาก

  พี่น้องที่รัก ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองแสวงหาการนำทางจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอถึงวิธีที่จะช่วยสมาชิกรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบัญญัติสำคัญสองข้อที่ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรา1

  เป็นเวลาหลายเดือนที่เราแสวงหาวิธีที่ดีกว่าในการปฏิบัติศาสนกิจต่อความต้องการทางวิญญาณและทางโลกของผู้คนของเราในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

  เราตัดสินใจยกเลิกการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนในแบบที่พวกเรารู้จัก แต่จะใช้วิธีที่ใหม่กว่า บริสุทธิ์กว่าในการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น เราจะเรียกความพยายามเหล่านี้อย่างง่ายๆ ว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ”

  ความพยายามด้านการปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ด้วยของประทานโดยกำเนิดของพี่น้องสตรี และด้วยพลังอำนาจอันหาที่เปรียบมิได้ของฐานะปุโรหิต เราทุกคนต้องการความคุ้มครองเช่นนั้นให้พ้นจากกลอุบายอันแยบยลของปฏิปักษ์

  เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง และซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ จะอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของพี่น้องชายฐานะปุโรหิตและพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ตลอดจนเยาวชนหญิงที่ได้รับมอบหมายในการรับใช้และดูแลสมาชิกศาสนจักรทั่วโลก

  ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองเป็นหนึ่งเดียวกันในการสนับสนุนข่าวสารของท่านทั้งสอง เราเปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรด้วยความสำนึกคุณร่วมกับการสวดอ้อนวอน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน