ขอให้เรารุดไป
  Footnotes
  Theme

  ขอให้เรารุดไป

  ความปรารถนาจะเชื่อฟังจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านจดจำและใคร่ครวญสิ่งที่ท่านรู้สึกในสองวันที่ผ่านมา

  พี่น้องที่รัก เมื่อเราจบการประชุมใหญ่ครั้งประวัติการณ์นี้ ข้าพเจ้าพร้อมใจกันกับท่านขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับการนำทางและอิทธิพลของการดลใจจากพระองค์ เสียงเพลงไพเราะและยกจิตวิญญาณ ข่าวสารไม่เพียงจรรโลงใจเท่านั้น แต่เปลี่ยนชีวิตด้วย

  ในการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์เราสนับสนุนฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ บุรุษที่ยิ่งใหญ่สองท่านได้รับเรียกเข้ามาในโควรัมอัครสาวกสิบสอง และสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนใหม่แปดท่านได้รับเรียก

  เพลงสวดที่โปรดปรานสรุปความตั้งใจใหม่ ความท้าทาย และความรับผิดชอบของเราไว้ดังนี้

  ขอให้เรารุดไปในการงานของพระเจ้า

  เมื่อชีพเราหาไม่ก็จะได้รับรางวัล

  ให้เรามั่นแกว่งดาบปราบปรามเพื่อความดี

  ดาบนี้คือดาบสัจจา

  อย่ากลัวแม้ศัตรูหยันประณามลง

  จงกล้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

  หูอย่าเบาเชื่อเมื่อคนชั่วพูดบอกเรา

  แต่พระเจ้าเท่านั้นเราจะเชื่อฟัง1

  ข้าพเจ้าชักชวนให้ท่านศึกษาข่าวสารการประชุมใหญ่ครั้งนี้บ่อยๆ—ซ้ำหลายๆ ครั้ง—ในช่วงหกเดือนถัดไป ตั้งใจมองหาวิธีรวมข่าวสารเหล่านี้ไว้ในการสังสรรค์ครอบครัว การสอนพระกิตติคุณ การสนทนากับครอบครัวและมิตรสหาย และแม้กระทั่งการสนทนากับผู้ที่มีความเชื่อต่างจากเรา คนดีมากมายจะขานรับความจริงที่สอนในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เมื่อมอบให้ด้วยความรัก ความปรารถนาจะเชื่อฟังจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านจดจำและใคร่ครวญสิ่งที่ท่านรู้สึกในสองวันที่ผ่านมา

  การประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการปฏิบัติศาสนกิจ พระเจ้าทรงทำการปรับเปลี่ยนที่สำคัญในวิธีที่เราดูแลเอาใจใส่ต่อกัน พี่น้องชายหญิง—ทั้งสูงวัยและอ่อนวัย—จะรับใช้กันในวิธีใหม่ที่บริสุทธิ์กว่า โควรัมเอ็ลเดอร์จะได้รับการเสริมกำลังเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตของชาย หญิง และเด็กทั่วโลก พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์จะปฏิบัติศาสนกิจต่อไปในวิธีของพวกเธอที่เป็นเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยความรัก โดยขยายโอกาสสู่สตรีรุ่นเยาว์ที่จะเข้าร่วมงานนี้่กับพวกเธอตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

  ข่าวสารของเราต่อโลกเรียบง่ายและจริงใจ นั่นคือ เราเชื้อเชิญให้บุตรธิดาทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองด้านของม่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอด รับพรของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ มีปีติที่ยั่งยืน และคู่ควรรับชีวิตนิรันดร์2

  ความสูงส่งในที่สุดเรียกร้องความภักดีโดยสมบูรณ์ต่อพันธสัญญาที่เราทำและพันธสัญญาที่เราได้รับในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ณ เวลานี้เรามีพระวิหารที่เปิดดำเนินการ 159 แห่ง และอีกหลายแห่งกำลังก่อสร้าง เราต้องการนำพระวิหารเข้าใกล้สมาชิกภาพศาสนจักรที่กำลังขยายมากขึ้น เราจึงยินดีที่จะประกาศแผนสร้างพระวิหารเพิ่มอีกเจ็ดแห่ง พระวิหารเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ต่อไปนี้: ซัลตา อาร์เจนตินา, บังคาลอร์ อินเดีย, มานากัว นิการากัว, กายายันเดโอโร ฟิลิปปินส์, เลย์ตัน ยูทาห์, ริชมอนด์ เวอร์จิเนีย และเมืองใหญ่ที่ยังไม่ได้กำหนดในรัสเซีย

  พี่น้องทั้งหลาย การก่อสร้างพระวิหารเหล่านั้นอาจไม่เปลี่ยนชีวิตของท่าน แต่เวลาที่ท่านใช้ในพระวิหารจะเปลี่ยนชีวิตท่านแน่นอน ในเจตนารมณ์นั้น ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านค้นพบสิ่งที่ท่านหยุดพักไว้ก่อนเพื่อท่านจะใช้เวลาในพระวิหารได้มากขึ้น ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านมีความปรองดองและความรักมากขึ้นในบ้านและมีความปรารถนาจะดูแลสัมพันธภาพครอบครัวนิรันดร์ของท่านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านมีศรัทธาเพิ่มขึ้นในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และสามารถทำตามพระองค์ได้มากขึ้นในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์

  ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านเปล่งเสียงในประจักษ์พยาน เช่นที่ข้าพเจ้าทำเวลานี้ว่า เรากำลังมุ่งทำงานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ! พระเยซูคือพระคริสต์ นี่คือศาสนจักรของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกำกับดูแลผ่านผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเจิม ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความรักที่มีต่อทุกท่านในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน