2010–2019
การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์

พี่น้องทั้งหลาย ประธานเนลสันขอให้ข้าพเจ้าดำเนินกิจธุระของการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรามารวมกันในวันนี้

นี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 1880 เมื่อจอห์น เทย์เลอร์ได้รับสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งต่อจากบริคัม ยังก์ ในฐานะ ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทุกครั้งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการของศาสนจักรเพื่อเป็นการออกเสียงในศาสนจักร

เราจะออกเสียงตามโควรัมและกลุ่ม ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ท่านจะยืนขึ้นได้เมื่อได้รับการร้องขอและแสดงเสียงโดยการยกมือของท่านว่าท่านเลือกสนับสนุนรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ท่านควรออกเสียงต่อเมื่อท่านได้รับการขอให้ยืนขึ้นเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายไปที่แทเบอร์นาเคิลและแอสเซมบลีฮอลล์ที่เท็มเปิลสแควร์จะสังเกตการออกเสียงในสถานที่เหล่านั้น ในศูนย์สเตค สมาชิกในฝ่ายประธานสเตคจะสังเกตการออกเสียง ถ้ามีการออกเสียงเป็นอื่น บุคคลเหล่านั้นควรติดต่อประธานสเตคของตน

บัดนี้เราจะดำเนินต่อ ขอย้ำอีกครั้ง โปรดยืนขึ้นและออกเสียงเมื่อขอให้ทำเช่นนั้นเท่านั้น

ขอให้ฝ่ายประธานสูงสุดยืนขึ้น

ขอเสนอว่าฝ่ายประธานสูงสุดสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสันเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ฝ่ายประธานสูงสุดผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าฝ่ายประธานสูงสุดสนับสนุนดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งและเฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร

สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าฝ่ายประธานสูงสุดสนับสนุนดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองและเมลวิน รัสเซลล์ บัลลาร์ด ในฐานะรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าฝ่ายประธานสูงสุดสนับสนุนโควรัมอัครสาวกสิบสอง: เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง และอูลิส์เสส ซวาเรส

สมาชิกฝ่ายประธานสูงสุดผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าฝ่ายประธานสูงสุดสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดโปรดยกมือ

ขอให้ฝ่ายประธานสูงสุดนั่งลง

ขอเชิญเอ็ลเดอร์กองและเอ็ลเดอร์ซวาเรสขึ้นมานั่งกับโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ขอให้สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองเท่านั้น รวมถึงเอ็ลเดอร์กองและเอ็ลเดอร์ซวาเรสยืนขึ้น

ขอเสนอว่าโควรัมอัครสาวกสิบสองสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียงโดยฝ่ายประธานสูงสุด

สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ขอเชิญนั่งลง

ขอให้สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุมยืนขึ้น

ขอเสนอว่าสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุมสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียงโดยฝ่ายประธานสูงสุด

สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุมทุกท่านผู้เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

ขอเชิญนั่งลง

ขอให้ทุกท่านต่อไปนี้ยืนขึ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลก สาวกเจ็ดสิบภาค ผู้ประสาทพรที่ได้รับการวางมือแต่งตั้ง มหาปุโรหิต และเอ็ลเดอร์ทุกคน

ขอเสนอว่ารัสเซลล์ มาเรียน เนลสันได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเชิญนั่งลง

ขอให้สมาชิกทุกคนในสมาคมสงเคราะห์—ได้แก่สตรีทุกคนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป—โปรดยืนขึ้น

ขอเสนอว่ารัสเซลล์ มาเรียน เนลสันได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียงไปก่อนหน้านี้

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดแสดงให้ประจักษ์โดยการยกมือ

ผู้คัดค้าน โปรดยกมือ

ขอเชิญนั่งลง

ขอให้ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทุกท่านยืนขึ้น—ได้แก่ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายกทุกคนที่ได้รับการวางมือแต่งตั้ง

ขอเสนอว่ารัสเซลล์ มาเรียน เนลสันได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียงไปก่อนหน้านี้

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดแสดงให้ประจักษ์โดยการยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดแสดงให้ประจักษ์

ขอเชิญนั่งลง

ขอให้เยาวชนหญิงอายุ 12 ถึง 18 ปียืนขึ้น

ขอเสนอว่ารัสเซลล์ มาเรียน เนลสันได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียงไปก่อนหน้านี้

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดแสดงให้ประจักษ์โดยการยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดแสดงให้ประจักษ์

ขอเชิญนั่งลง

ต่อไปนี้ขอให้สมาชิกทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด รวมถึงผู้ที่เคยยืนก่อนหน้านี้ยืนขึ้น

ขอเสนอว่ารัสเซลล์ มาเรียน เนลสันได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อมกับที่ปรึกษาของท่านและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองตามที่ได้รับการเสนอชื่อและออกเสียง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน โปรดยกมือ

ขอเชิญทุกท่านนั่งลง

ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน สำหรับความรักและการสนับสนุนของท่าน