2010–2019
คำปราศรัยนำการประชุม
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

คำปราศรัยนำการประชุม

เราประกาศการปรับโครงสร้างใหม่อันสำคัญยิ่งของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเพื่อทำให้งานของพระเจ้าบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณ บราเดอร์โฮล์มส์ สำหรับข่าวสารสำคัญจากท่าน

พี่น้องชายที่รักทั้งหลาย เรารู้สึกอาลัยประธานโธมัส เอส. มอนสันและเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ อย่างยิ่ง แม้กระนั้นเราทุกคนจะรุดหน้าต่อไปในงานของพระเจ้า1

ข้าพเจ้าสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อชายทุกคนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านคือความหวังของพระผู้ไถ่ของเราผู้ทรงปรารถนาให้ “มนุษย์ทุกคนจะได้พูดในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า, แม้พระผู้ช่วยให้รอดของโลก.”2 พระองค์ทรงประสงค์ให้บุตรของพระองค์ ทุกคน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของพระองค์ พูดแทนพระองค์ กระทำแทนพระองค์ และเป็นพรแก่ชีวิตบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทั่วโลกจนถึงที่สุดเพื่อ “ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนในแผ่นดินโลก [ทั้งหมด] ด้วย”3

พวกท่านบางคนรับใช้ในพื้นที่ซึ่งศาสนจักรจัดตั้งมาหลายรุ่น บางท่านรับใช้ในพื้นที่ซึ่งศาสนจักรยังใหม่ บางท่าน อยู่ในวอร์ดขนาดใหญ่ บางท่านอยู่ในสาขาเล็กๆ ที่อยู่ไกลมาก ไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร ทุกท่านคือสมาชิกของโควรัมฐานะปุโรหิตพร้อมบัญชาจากเบื้องบนให้เรียนรู้และสอน รักและรับใช้ผู้อื่น

คืนนี้เราประกาศการปรับโครงสร้างใหม่อันสำคัญยิ่งของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเพื่อทำให้งานของพระเจ้าบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้ใน แต่ละวอร์ด มหาปุโรหิตและเอ็ลเดอร์จะรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งโควรัมเอ็ลเดอร์ การปรับเปลี่ยนนี้จะช่วยเพิ่มสมรรถวิสัยและความสามารถของชายที่ดำรงฐานะปุโรหิตในการรับใช้ผู้อื่น โควรัมดังกล่าวยินดีต้อนรับและจะผูกมิตรกับผู้หวังเป็นเอ็ลเดอร์ ในแต่ละสเตค ฝ่ายประธานสเตคจะควบคุมดูแลโควรัมมหาปุโรหิตสเตคต่อไป แต่องค์ประกอบของโควรัมดังกล่าวจะมีพื้นฐานอยู่บนการเรียกฐานะปุโรหิต ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะอธิบายให้ทราบในภายหลัง

ต่อจากนี้ไปเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน และ เอ็ลเดอร์โรนัล เอ. ราสแบนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจะสอนเรามากขึ้นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่สำคัญเหล่านี้

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน เรารู้สึกถึงความต้องการเร่งด่วนที่จะปรับปรุงวิธีที่เราดูแลสมาชิกและรายงานเรื่องที่เราติดต่อกับพวกเขา เพื่อทำให้ดีขึ้น เราต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โควรัมฐานะปุโรหิตของเราเพื่อให้การนำทางที่ดีขึ้นสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจด้วยความรักและการสนับสนุนที่พระเจ้าตั้งพระทัยไว้สำหรับวิสุทธิชนของพระองค์

พระเจ้าทรงดลใจให้มีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ ขณะเรานำเรื่องเหล่านี้ไปปฏิบัติเราจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน

เราร่วมงานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระเยซูคือพระคริสต์! เราเป็นผู้รับใช้ที่นอบน้อมถ่อมตนของพระองค์! ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน พี่น้องทั้งหลายขณะเราเรียนรู้และทำหน้าที่ของเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน