2010–2019
ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า

นับเป็นปีติอย่างยิ่งสำหรับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคทุกคนที่จะได้รับพรของการสอน การเรียนรู้ และการรับใช้เคียงบ่าเคียงใหล่กัน

พี่น้องฐานะปุโรหิตผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์และประธานที่รักของเรา ให้มายืนอยู่ต่อหน้าท่านในโอกาสอันเป็นประวัติศาสตร์นี้ข้าพเจ้ารักและสนับสนุนบุรุุษผู้ล้ำเลิศของพระผู้เป็นเจ้าท่านนี้และฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ของเรา ข้าพเจ้าขอผนวกพยานของข้าพเจ้ากับพยานของเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศไปเมื่อค่ำวันนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

ดังที่ประธานเนลสันกล่าวไว้ นี่คือเรื่องที่ได้อภิปรายและพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรมาเป็นเวลานาน ความปรารถนานี้คือการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เรื่องนี้ได้รับการดลใจ และเมื่อค่ำวันนี้ศาสดาพยากรณ์ของเราทำให้เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้า “แท้จริงพระยาห์เวห์องค์เจ้านายไม่ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือผู้เผยพระวจนะ”!1 การที่เราต้องมีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนับเป็นพรอย่างยิ่ง!

ตลอดชีวิตของเรา ซิสเตอร์ราสแบนด์และข้าพเจ้าเดินทางทั่วโลกหลายครั้งเนื่องจากงานมอบหมายของศาสนจักรและงานอาชีพ ข้าพเจ้าเห็นโครงสร้างของหน่วยต่างๆ ในศาสนจักรมาแล้วเกือบทุกรูปแบบ อาทิ สาขาเล็กๆ ในรัสเซียซึ่งนับจำนวนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้ด้วยมือข้างเดียว วอร์ดใหม่ที่กำลังเติบโตในแอฟริกาซึ่งมหาปุโรหิตกับเอ็ลเดอร์รวมกันเป็นการประชุมเดียวเพราะจำนวนรวมทั้งหมดของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคยังน้อยมาก และวอร์ดที่มีโครงสร้างดีมากโดยมีจำนวนเอ็ลเดอร์สูงจนจำเป็นต้องแยกออกเป็นสองโควรัม!

ทุกแห่งที่เราไปเราเห็นด้วยตาตนเองว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านำหน้าผู้รับใช้ของพระองค์ โดยเตรียมผู้คนและหนทางล่วงหน้าเพื่อที่บุตรธิดาทั้งปวงของพระองค์จะได้รับพรตามความจำเป็นทุกประการของพวกเขา พระองค์ไม่ได้ทรงสัญญาหรือว่าพระองค์ “จะ [ทรง] ไปเบื้องหน้า [เรา]” และ “จะทรงอยู่ทางขวามือ [ของเรา] และทางซ้าย [ของเรา], และ “พระวิญญาณของ [พระองค์] จะอยู่ในใจ [พวกเรา], และเหล่าเทพของ [พระองค์] ห้อมล้อม [เรา],”2

การคิดถึงพวกท่านทุกคนเตือนให้ข้าพเจ้านึกถึงเพลงสวด “ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า”

ดูเถิด! กองทัพของพระเจ้า

พร้อมดาบง้าวโล่และธง

เดินตรงไปสู่ชัยชนะ

ในสนามรบชีวี

มีทหารเต็มอยู่ทุกกอง

ปรองดอง กล้าหาญ ขึงขัง

ต่างเชื่อฟังผู้บัญชา

และร้องเพลงหรรษาสุขสันต์3

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันตอบคำถามหลายข้อที่แน่ใจว่าเกิดจากการประกาศว่ากลุ่มมหาปุโรหิตและโควรัมเอ็ลเดอร์ที่ระดับวอร์ดจะประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นกองทัพอันเกรียงไกรของพี่น้องชายในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะช่วยให้โควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ทำงานสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังจะช่วยให้การประสานงานของโควรัมกับฝ่ายอธิการและสภาวอร์ดง่ายขึ้นด้วย และยังช่วยให้อธิการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และประธานสมาคมสงเคราะห์ได้มากขึ้นเพื่อให้อธิการและที่ปรึกษาสามารถมุ่งเน้นหน้าที่หลักของตนได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลเยาวชนหญิงและเยาวชนชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

การเปลี่ยนแปลงการวางระเบียบและหน้าที่ต่างๆ ของศาสนจักรไม่ใช่เรื่องผิดปกติในปี 1883 พระเจ้าตรัสกับประธานจอห์น เทย์เลอร์ว่า “[เกี่ยวกับ] การจัดการและการวางระเบียบศาสนจักรและฐานะปุโรหิตของเรา ... เราจะเปิดเผยแก่เจ้าเป็นครั้งคราว ผ่านช่องทางที่เรากำหนด ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและความดีพร้อมในอนาคตของศาสนจักรของเรา เพื่อการปรับปรุงและการรุดหน้าไปของอาณาจักรของเรา”4

เรากล่าวกับท่านทั้งหลาย พี่น้องชายผู้เป็นมหาปุโรหิต—จงรู้ว่าเรารักท่าน พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงรักท่าน! ท่านคือส่วนสำคัญยิ่งในกองทัพแห่งฐานะปุโรหิตของพระเจ้า และงานนี้ไม่อาจรุดหน้าได้ โดยปราศจากคุณงามความดี การรับใช้ ประสบการณ์ และความชอบธรรมของท่าน แอลมาสอนว่ามนุษย์ได้รับเรียกเป็นมหาปุโรหิตเพราะศรัทธาสูงยิ่งและงานดีของพวกเขาที่จะสอนและปฏิบีติศาสนกิจต่อผู้อื่น5 เวลานี้อาจต้องการประสบการณ์เช่นนั้นมากกว่าที่เคย

ในหลายวอร์ด เราอาจมีมหาปุโรหิตที่ขณะนี้กำลังจะมีโอกาสได้รับการควบคุมดูแลโดยเอ็ลเดอร์คนหนึ่งในฐานะประธานโควรัม เรามีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เอ็ลเดอร์ควบคุมดูแลมหาปุโรหิต นั่นคือโดยปกติเอ็ลเดอร์จะทำหน้าที่ประธานสาขาในบางภูมิภาคของโลกซึ่งมีมหาปุโรหิตอาศัยอยู่ในเขตสาขานั้นและมีหลายสาขาที่มีเพียงโควรัมเอ็ลเดอร์แต่มีมหาปุโรหิตอยู่ในโควรัมด้วย

นับเป็นปีติอย่างยิ่งสำหรับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ทุกคน ที่จะได้รับพรของการสอน การเรียนรู้ และการรับใช้เคียงบ่าเคียงใหล่กันกับสมาชิกทุกคนในวอร์ดของตน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนและอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร เราเชื้อเชิญให้ท่านยอมรับโอกาสใหม่ที่จะนำหรือรับการนำร่วมกับการสวดอ้อนวอน ด้วยความซื่อสัตย์และปีติยินดีพร้อมทั้งรับใช้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะกลุ่มพี่น้องชายฐานะปุโรหิต

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงสาระสำคัญเพิ่มเติม ซึ่งอาจต้องการคำอธิบาย ขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าเพื่อดำเนินการให้พระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการวางระเบียบโควรัมฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์บังเกิดผลสำเร็จ

การปรับเปลี่ยนโควรัมมหาปุโรหิตสเตคมีอะไรบ้าง โควรัมมหาปุโรหิตสเตคจะยังคงทำหน้าที่ต่อไป ฝ่ายประธานสเตคยังคงทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายประธานโควรัมมหาปุโรหิตสเตคต่อไป อย่างไรก็ตาม ดังที่เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันแจ้งให้ทราบ สมาชิกโควรัมมหาปุโรหิตสเตคเวลานี้จะประกอบด้วยมหาปุโรหิตที่ ปัจจุบัน ทำหน้าที่ในฝ่ายประธานสเตค ในฐานะสมาชิกของฝ่ายอธิการวอร์ด ในฐานะสมาชิกสภาสูงสเตค และผู้ประสาทพรที่ทำหน้าที่อยู่ พนักงานวอร์ดและสเตค เลขาธิการวอร์ดและสเตคไม่ใช่สมาชิกโควรัมมหาปุโรหิตสเตค เมื่อผู้ใดก็ตามทำหน้าที่ในปัจจุบันในฐานะมหาปุโรหิต ผู้ประสาทพร สาวกเจ็ดสิบหรืออัครสาวกที่อยู่ในระหว่างการเยี่ยมวอร์ดและต้องการเข้าร่วมการประชุมฐานะปุโรหิต เขาจะเข้าประชุมกับโควรัมเอ็ลเดอร์

เมื่อพี่น้องชายในการเรียกเหล่านี้่ถึงเวลาพ้นจากหน้าที่ พวกเขาจะกลับหน่วยบ้านของตนเองในฐานะสมาชิกโควรัมเอ็ลเดอร์

บทบาท ของโควรัมมหาปุโรหิตสเตคคืออะไร ฝ่ายประธานสเตคประชุมกับสมาชิกโควรัมมหาปุโรหิตเพื่อปรึกษาหารือกันเป็นพยาน และให้การฝึกอบรม การประชุมสเตคตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของเราจะดำเนินต่อไปโดยปรับเปลี่ยนสองข้อคือ

ข้อแรก วอร์ดกับสเตคจะไม่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตอีกต่อไป หากมีประเด็นปัญหาพิเศษเกิดขึ้นในวอร์ด เช่นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวหรือปัญหาด้านสวัสดิการที่ผิดปกติ สามารถนำมาพูดถึงในการประชุมฝ่ายอธิการที่ขยายออกไป เรื่องอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนน้อยกว่าอาจพูดถึงในสภาวอร์ด สิ่งที่รู้จักกันว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตสเตคต่อไปนี้จะเรียกว่า “การประชุมสภาสูง”

ข้อสอง จะไม่จัดประชุมประจำปีของทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตในสเตคอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายประธานสเตคยังคงจัดประชุมประจำปีของโควรัมมหาปุโรหิตสเตคต่อไปตามที่ประกาศวันนี้

แต่ละวอร์ดมีโควรัมเอ็ลเดอร์มากกว่าหนึ่งโควรัมได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ในเจตนารมณ์ของหลักคำสอนและพันธสัญญาภาค 107 ข้อ 89 เมื่อวอร์ดมีจำนวนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่แข็งขันมากเกินปกติ ผู้นำอาจจัดตั้งโควรัมเอ็ลเดอร์ได้มากกว่าหนึ่งโควรัม ในกรณีเช่นนั้น แต่ละโควรัมควรมีความสมดุลอย่างสมเหตุสมผลในเรื่อง อายุ ประสบการณ์ ตำแหน่งฐานะปุโรหิตและความเข้มแข็ง

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเรารุดไปข้างหน้าพร้อมกับการจัดโครงสร้างใหม่ของโควรัมในวอร์ดและสเตคของเรา เราจะเห็นพรมากมาย ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างบางประการ

ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ แหล่งช่วยฐานะปุโรหิตที่มีมากขึ้นอาจช่วยงานแห่งความรอดได้ เรื่องนี้ได้แก่ การรวบรวมอิสราเอลผ่านงานพระวิหารและงานประวัติครอบครัว การทำงานกับครอบครัวและบุคคลที่ขัดสน และการช่วยเหลือผู้สอนศาสนาที่จะนำจิตวิญญาณมาหาพระเยซูคริสต์

เมื่ออดีตผู้นำระดับควบคุมกลับมาแบ่งปันประสบการณ์กับโควรัมเอ็ลเดอร์ ผลที่ได้คือสมาชิกภาพของโควรัมเข้มแข็งขึ้น

ภายในโควรัมจะมีของประทานและความสามารถที่หลากหลายขึ้น

จะมีความยืดหยุ่นและความพร้อมมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เป็นปัจจุบันและเร่งด่วนในวอร์ดและโควรัมรวมทั้งการทำงานมอบหมายที่เป็นการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ให้เกิดสัมฤทธิผล

การให้คำปรึกษาและความเป็นหนึ่งเดียวกันจะเพิ่มขึ้นในฐานะเอ็ลเดอร์คนใหม่และมหาปุโรหิตผู้มีประสบการณ์ที่แบ่งปันประสบการณ์กัน เคียงข้างกัน ในการประชุมโควรัมและงานมอบหมาย

หวังว่าอธิการและประธานสาขาจะเป็นอิสระในการขยายการเรียกเพื่อดูแลแกะในฝูงของท่านและปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้ขัดสน

เราเข้าใจว่าแต่ละวอร์ดแต่ละสเตคแตกต่างกัน แม้จะเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ แต่เราหวังว่าท่านจะทำตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันทีหลังการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ เราได้รับคำแนะนำจากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า! นับเป็นพรและความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง ขอให้เรามีสัมฤทธิผลในงานนี้ด้วยสุดความชอบธรรมและความพากเพียร!

ข้าพเจ้าเตือนท่านว่าสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตมาโดยการวางมือมอบหน้าที่และการวางมือแต่งตั้งแต่พลังอำนาจฐานะปุโรหิตที่แท้จริง พลังอำนาจที่จะกระทำในพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ มาได้โดยการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเท่านั้น

พระเจ้าทรงประกาศแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูว่า

“ดูเถิด, และดูสิ, เราจะดูแลฝูงแกะของเจ้า, และจะยกเอ็ลเดอร์ขึ้นและส่งไปให้พวกเขา.

“ดูเถิด, เราจะเร่งงานของเราเมื่อถึงเวลา.”6

แน่นอนว่า นี่คือเวลาที่พระเจ้าทรงกำลังเร่งงานของพระองค์

ขอให้เราแต่ละคนใช้โอกาสนี้สะท้อนและพัฒนาชีวิตเราให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะคู่ควรแก่การได้รับได้รับพรมากมายที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับคนแน่วแน่และซื่อสัตย์

พี่น้องชายทั้งหลาย ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ท่านกำลังทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานอันล้ำเลิศนี้ ขอให้เรารุดหน้าต่อไปในอุดมการณ์อันทรงเกียรติและสำคัญยิ่งนี้

เมื่อสงครามหยุดสุดสิ้นไป

เมื่อไร้ขัดแย้งต่อสู้

เมื่อต่างอยู่ร่วมกันปลอดภัย

ภายในหุบเขาสันติ

เบื้องพระพักตร์กษัตริย์นิรันดร์

พงศ์พันธุ์ไพศาลศักดา

จะซ้องพระนามชั่วกาล

และขับขานบรรเลงเพลงนี้

ชัยชนะ ชัยชนะ

ทางองค์พระผู้ไถ่เรา!

ชัยชนะ ชัยชนะ

ทางพระเยซูคริสต์เจ้า

ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะ

ทางพระเยซูคริสต์เจ้า!7

วันนี้เราทุกคนยืนเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ นี่คืองานของพระองค์ และนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน