2010–2019
ความรักอันบริสุทธิ์: เครื่องหมายที่แท้จริงของสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ความรักอันบริสุทธิ์: เครื่องหมายที่แท้จริงของสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีความรักของพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอดต่อเรา ความรักที่เรามีต่อทั้งสองพระองค์และความรักที่เรามีต่อกันเป็นศูนย์กลาง

เรารักและคิดถึงประธานโธมัส เอส. มอนสัน เรารักและสนับสนุนประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานเนลสันมีที่พิเศษในใจข้าพเจ้า

สมัยข้าพเจ้าเป็นคุณพ่อวัยหนุ่ม ลูกชายตัวน้อยของเราอายุห้าขวบ วันหนึ่งเขากลับจากโรงเรียนและถามคุณแม่ว่า “งานของคุณพ่อเป็นแบบไหนครับ” จากนั้นเขาก็อธิบายว่าเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ของเขาเถียงกันเรื่องงานของคุณพ่อของพวกเขา คนหนึ่งพูดว่าคุณพ่อของเขาเป็นหัวหน้าตำรวจนครบาล ส่วนอีกคนประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าคุณพ่อของเขาเป็นหัวหน้าบริษัทใหญ่

พอเพื่อนๆ ถามถึงคุณพ่อของลูกชายข้าพเจ้า เขาตอบเพียงว่า “คุณพ่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ” จากนั้น เมื่อเห็นว่าเพื่อนใหม่ไม่ประทับใจคำตอบของเขามากนัก เขาจึงเสริมว่า “อีกอย่าง คุณพ่อของฉันเป็นหัวหน้าของจักรวาล”

ข้าพเจ้าคิดว่านั่นคือจุดจบของการสนทนา

ข้าพเจ้าบอกภรรยาว่า “ได้เวลาสอนรายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดและคนที่ควบคุมจริงๆ ให้ลูกเราแล้ว”

แต่เมื่อเราสอนลูกเรื่องแผนแห่งความรอด ความรักที่พวกเขามีต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดเพิ่มพูนขณะพวกเขาเรียนรู้ว่านั่นเป็นแผนแห่งความรัก พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีความรักของพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอดต่อเรา ความรักที่เรามีต่อทั้งสองพระองค์และความรักที่เรามีต่อกันเป็นศูนย์กลาง

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวว่า “พระบัญญัติ ข้อสำคัญข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับนิรันดรคือรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ สุดพลัง สุดความนึกคิด และสุดพละกำลัง ของเรา—นั่นคือพระบัญญัติข้อสำคัญข้อแรก แต่ ความจริง ข้อสำคัญข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับนิรันดรคือพระผู้เป็นเจ้าทรงรัก เรา ด้วยสุดพระทัย สุดพระพลานุภาพ สุดพระปรีชาสามารถ และสุดพระฤทธานุภาพ ของพระองค์ ความรักนั้นคือศิลารากฐานของนิรันดร และควรเป็นศิลารากฐานในชีวิตประจำวันของเรา”1

ความรักอันบริสุทธิ์เป็นศิลารากฐานของชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อกำหนดสำหรับสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนสอนว่า “ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้, ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์”(โมโรไน 7:48)

แน่นอนว่าความรักเป็นเครื่องหมายที่แท้จริงของสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์

สานุศิษย์ที่แท้จริงชอบรับใช้ พวกเขารู้ว่าการรับใช้เป็นการแสดงออกของรักแท้และพันธสัญญาที่พวกเขาทำไว้เมื่อครั้งบัพติศมา3 ไม่ว่าการเรียกของพวกเขาในศาสนจักรหรือบทบาทของพวกเขาในชุมชนเป็นอย่างไร พวกเขารู้สึกปรารถนาจะรักและรับใช้พระเจ้าและรับใช้กันมากขึ้น

สานุศิษย์ที่แท้จริงชอบให้อภัย พวกเขารู้ว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดครอบคลุมบาปและความผิดพลาดทั้งหมดของเราแต่ละคน พวกเขารู้ว่าราคาที่พระองค์ทรงจ่ายเป็น “ราคารวมทั้งหมด” ราคานั้นครอบคลุมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายทางวิญญาณเกี่ยวกับบาป ความผิดพลาด หรือการทำผิดทั้งหมด สานุศิษย์ที่แท้จริงให้อภัยเร็วและขอโทษเร็ว

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ถ้าท่านยังไม่มีพลังในการให้อภัย อย่านึกถึงสิ่งที่คนอื่นทำกับท่าน แต่นึกถึงสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำให้ท่าน และท่านจะพบสันติสุขในพรของการไถ่อันเนื่องจากการชดใช้ของพระองค์

สานุศิษย์ที่แท้จริงชอบยินยอมให้ตนเองเชื่อฟังพระเจ้าโดยมีสันติสุขในใจพวกเขา พวกเขาถ่อมตนและว่าง่ายเพราะพวกเขารักพระองค์ พวกเขามีศรัทธาที่จะยอมรับพระประสงค์ของพระองค์โดยครบถ้วน ไม่เฉพาะในสิ่งที่ทรงทำเท่านั้น แต่ในวิธีและเวลาของพระองค์ด้วย สานุศิษย์ที่แท้จริงรู้ว่าพรจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขา

สานุศิษย์ที่แท้จริงรักพระเจ้ามากกว่าโลก แน่วแน่และไม่หวั่นไหวในศรัทธา พวกเขาเข้มแข็งมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงและสับสน สานุศิษย์ที่แท้จริงชอบฟังสุรเสียงของพระวิญญาณ เสียงของศาสดาพยากรณ์ และไม่สับสนตามเสียงของโลก สานุศิษย์ที่แท้จริงชอบ “ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”4 และชอบทำให้สถานที่ซึ่งพวกเขายืนอยู่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าพวกเขาไปที่ใด พวกเขานำความรักของพระเจ้าและสันติสุขเข้าไปในใจผู้อื่น สานุศิษย์ที่แท้จริงชอบเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาเชื่อฟังเพราะพวกเขารักพระเจ้า เมื่อพวกเขารักและรักษาพันธสัญญา ใจพวกเขาเปลี่ยนและธรรมชาติวิสัยของพวกเขาเปลี่ยน

ความรักอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องหมายที่แท้จริงของสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องความรักอันบริสุทธิ์จากมารดาข้าพเจ้า ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร

วันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ข้าพเจ้าทราบว่าคุณแม่ใกล้สิ้นชีวิต แต่เป็นห่วงที่ท่านทรมาน ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไร แต่เพราะรู้จักข้าพเจ้าดี ท่านจึงพูดว่า “แม่เห็นว่าลูกเป็นห่วง”

ยังความประหลาดใจแก่ข้าพเจ้าเมื่อท่านถามเสียงแผ่วๆ ว่า “ลูกสอนแม่สวดอ้อนวอนได้ไหม แม่อยากสวดอ้อนวอนให้ลูก แม่รู้ว่าลูกเริ่มโดยพูดว่า ‘ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์’แล้วแม่ควรพูดอะไรต่อ”

ขณะคุกเข่าข้างเตียงท่านและท่านสวดอ้อนวอนให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย ถึงแม้ท่านไม่ทราบเรื่องแผนแห่งความรอด แต่ท่านมีแผนส่วนตัวของความรักในใจท่าน แผนแห่งความรักของมารดาต่อบุตรชาย ท่านเจ็บปวดขณะดิ้นรนให้มีพลังสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าแทบไม่ได้ยินเสียงของท่าน แต่รู้สึกถึงความรักของท่าน

ข้าพเจ้าจำได้ขณะคิดว่า “คนที่เจ็บปวดมากขนาดนี้สวดอ้อนวอนให้คนอื่นได้อย่างไร ท่านต่างหากที่เราต้องสวดอ้อนวอนให้”

จากนั้นคำตอบก็เข้ามาในความคิดข้าพเจ้า นั่นคือความรักอันบริสุทธิ์ ท่านรักข้าพเจ้ามากถึงขนาดลืมเรื่องของตัวท่านเอง ในชั่วโมงวิกฤตที่สุดของท่าน ท่านรักข้าพเจ้ามากกว่าตนเอง

พี่น้องที่รักทั้งหลาย นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำหรอกหรือ พระองค์ทรงมองเห็นถึงนิรันดรและกว้างกว่ามาก แต่ท่ามกลางความเจ็บปวดแสนสาหัส ในสวนคืนนั้น พระองค์คือผู้ต้องการความช่วยเหลือ ทรงทนทุกข์ในสภาพที่เรานึกภาพไม่ออกหรือไม่เข้าใจ แต่สุดท้ายกลับลืมพระองค์เองและสวดอ้อนวอนให้เราจนกระทั่งพระองค์ทรงจ่ายเต็มราคา พระองค์ทรงทำเช่นนั้นได้อย่างไร ทรงทำได้เพราะความรักอันบริสุทธิ์ต่อพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มา และต่อเรา พระองค์ทรงรักพระบิดาและเรามากกว่าพระองค์เอง

พระองค์ทรงชดใช้สิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำ ทรงชดใช้บาปที่พระองค์ไม่ได้ละเมิด เพราะเหตุใด เพราะความรักอันบริสุทธิ์ เพราะทรงจ่ายเต็มราคาพระองค์จึงทรงอยู่ในฐานะที่จะประทานพรเราในสิ่งที่ทรงชดใช้หากเราจะกลับใจ เหตุใดพระองค์ประทานพรนี้ อีครั้ง และเหมือนเดิม ความรักอันบริสุทธิ์

ความรักอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องหมายที่แท้จริงของสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “ขอให้เราเริ่มแสดงความรักต่อบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ วันนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกครอบครัวเรา เพื่อนของเรา แค่คนรู้จัก หรือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง เมื่อเราลุกขึ้นทุกเช้า ขอให้เราตั้งใจว่าจะตอบรับด้วยความรักความกรุณาต่อสิ่งใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับเรา”5

พี่น้องทั้งหลาย พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นพระกิตติคุณแห่งความรัก พระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับความรัก ทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับความรักความรักของพระบิดาผู้ทรงเสียสละพระบุตรเพื่อเรา ความรักของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเสียสละทั้งหมดเพื่อเรา ความรักของมารดาหรือบิดาผู้ยอมสละทุกอย่างเพื่อบุตรธิดาของตน ความรักของคนที่รับใช้อย่างเงียบๆ และพวกเราส่วนใหญ่ไม่ทราบแต่พระเจ้าทรงทราบดี ความรักของคนที่ให้อภัยทุกคนเสมอ ความรักของคนที่ให้มากกว่ารับ

ข้าพเจ้ารักพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้ารักพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้ารักพระกิตติคุณ ข้าพเจ้ารักศาสนจักรนี้ ข้าพเจ้ารักครอบครัว ข้าพเจ้ารักชีวิตอันแสนวิเศษนี้ ทั้งหมดล้วนกี่ยวกับความรัก

ขอให้วันรำลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้เป็นวันที่เราแต่ละคนเริ่มต้นใหม่ทางวิญญาณ ขอให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรัก “ศิลารากฐานในชีวิตประจำวันของเรา”

ขอให้ใจเราเปี่ยมด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ เครื่องหมายที่แท้จริงของสานุศิษย์ที่แท้จริงทุกคนของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน