2010–2019
ศาสดาพยากรณ์พูดโดยอำนาจของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ศาสดาพยากรณ์พูดโดยอำนาจของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

การมีศาสดาพยากรณ์เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์ทำให้คำสัญญาและพระลักษณะแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์เป็นที่รู้

พี่น้องที่รัก ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ข้าพเจ้าประสงค์จะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งด้วยใจจริงสำหรับการออกเสียงสนับสนุนของท่านเมื่อวานนี้ แม้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพูดไม่เก่งและพูดไม่คล่องเหมือนโมเสส แต่ข้าพเจ้าปลอบตนเองด้วยพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า

“ใครเล่าสร้างปากมนุษย์ หรือทำให้เป็น‍ใบ้ หู‍หนวก ตา‍ดี หรือ ตา‍บอด? เรา ยาห์‌เวห์เป็นผู้ทำไม่‍ใช่หรือ?

“บัด‍นี้ ไปเถิด เราจะช่วยเจ้าให้พูดและจะสอนคำซึ่งควรจะพูด” (อพยพ 4:11–12; ดู ข้อ 10ด้วย)

ข้าพเจ้ารับการปลอบใจจากความรักและการสนับสนุนของภรรยาที่รักเช่นกัน เธอเป็นแบบอย่างของความดีงาม ความรัก ความภักดีต่อพระเจ้าและสำหรับข้าพเจ้ากับครอบครัว ข้าพเจ้ารักเธอหมดใจ และขอบคุณสำหรับอิทธิพลดีที่เธอมีต่อเรา

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการเป็นพยานต่อท่านว่าประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครมีความรักความเมตตามากไปกว่าท่าน ถึงแม้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่คู่ควรกับการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์นี้ แต่คำพูดและแววตาที่อ่อนโยนของท่านขณะมอบความรับผิดชอบนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นด้วยความรักของพระผู้ช่วยให้รอด ขอบคุณครับประธานเนลสัน ข้าพเจ้าสนับสนุนท่านและข้าพเจ้ารักท่าน

ไม่เป็นพรหรอกหรือที่มีศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยบนแผ่นดินโลกในยุคสมัยนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ ผู้หมายมั่นจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าและทำตามนั้น เราอบอุ่นใจที่รู้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวในโลก แม้ต้องเผชิญความท้าทายในชีวิต การมีศาสดาพยากรณ์เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์ทำให้คำสัญญาและพระลักษณะแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์เป็นที่รู้แก่ผู้คนของพระองค์ ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า

สิบแปดปีก่อน ข้าพเจ้ากับภรรยาได้รับโทรศัพท์จากประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด ท่านเรียกเราให้รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่และคู่ในโปรตุเกส ท่านบอกเราว่าเรามีเพียงหกสัปดาห์ก่อนเริ่มงานเผยแผ่ ถึงแม้เรารู้สึกไม่พร้อมและไม่คู่ควร แต่เรายอมรับการเรียก เรื่องสำคัญที่ข้าพเจ้ากังวลมากที่สุดในเวลานั้นคือเราต้องมีวีซ่าเพื่อรับใช้ในประเทศนั้นเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรารู้ว่าต้องใช้เวลาหกถึงแปดเดือนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

จากนั้นประธานเฟาสท์ถามว่าเรามีศรัทธาหรือไม่ว่าพระเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริย์และเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องวีซ่าได้เร็วขึ้น คำตอบของเราคือมีแน่นอน และเราเริ่มดำเนินการทันที เราเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ขอวีซ่า และพาลูกเล็กสามคนของเราไปกงสุลเร็วที่สุด สตรีที่น่ารักมากพบกับเราที่นั่น ระหว่างตรวจเอกสารและตรวจสอบอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เราจะทำในโปรตุเกส เธอหันมาถามเราว่า “คุณจะไปช่วยคนในประเทศของดิฉันจริงหรือคะ”เราตอบหนักแน่นว่าใช่ครับและอธิบายว่าเราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และเป็นพยานถึงพระองค์และพระพันธกิจของพระองค์ในโลก อีกสี่สัปดาห์ต่อมา เรากลับไปที่นั่น รับวีซ่า และลงจอดในสนามเผยแผ่ของเราภายในหกสัปดาห์ ตามที่ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าขอให้เราทำ

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นพยานจากห้วงลึกสุดของใจข้าพเจ้าว่าศาสดาพยากรณ์พูดโดยอำนาจของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พวกท่านเป็นพยานถึงพระคริสต์และพระพันธกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก พวกท่านแสดงให้เห็นพระดำริและพระหฤทัยของพระเจ้า พวกท่านได้รับเรียกเป็นตัวแทนของพระองค์และสอนสิ่งที่เราต้องทำเพื่อกลับไปอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เราได้รับพรเมื่อเราใช้ศรัทธาและทำตามคำสอนของศาสดาพยากรณ์ โดยทำตามพวกท่าน ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นและซับซ้อนน้อยลง เราจะแบกความยุ่งยากและปัญหาของเราได้ง่ายขึ้น เราสร้างยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณรอบตัวเราเพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูในสมัยของเรา

ในวันอีสเตอร์วันนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจริงจังว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงกำกับดูแลศาสนจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกผ่านศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของโลก และโดยผ่านพระองค์เราจะได้รับความรอดและความสูงส่งในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์ และเทิดทูนพระองค์ ข้าพเจ้าต้องการติดตามพระองค์ ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ และเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น ข้าพเจ้ากล่าวสิ่งเหล่านี้ด้วยความนอบน้อมในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน