2010–2019
พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้

วันนี้คือวันอาทิตย์อีสเตอร์ ข้าพเจ้าเป็นพยานยืนยันด้วยความเคารพถึงพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์—พระองค์ “ผู้สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง และทรงลุกขึ้นอีกครั้งในวันที่สาม”

พี่น้องที่รัก เมื่อลูกชายของเรายังเล็กมาก ข้าพเจ้าเล่านิทานก่อนนอนเรื่องลูกสุนัขพันธุ์ขาสั้นและฮัมเพลงสวดก่อนนอนให้พวกเขาฟัง รวมถึงเพลง “พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้”1 บางครั้งข้าพเจ้าเปลี่ยนคำร้องสนุกๆ เป็น “ได้เวลาเข้านอนแล้วหนา อาเลลูยา” ปกติลูกชายจะหลับเร็ว หรืออย่างน้อยพวกเขารู้หากข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขานอนหลับแล้ว ข้าพเจ้าจะหยุดร้อง

คำพูด—อย่างน้อยก็คำพูดของข้าพเจ้า—ไม่สามารถบรรยายความรู้สึกตื้นตันตั้งแต่ประธานรัสเซลล์ เอ็ม.เนลสันจับมือข้าพเจ้าไว้ในมือท่านด้วยความรัก ซูซานที่รักอยู่ข้างๆ และมอบการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์นี้จากพระเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้าลืมหายใจและร้องไห้หลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

วันสะบาโตอีสเตอร์นี้ ข้าพเจ้าร้อง “อาเลลูยา” อย่างเบิกบาน เพลงแห่งความรักที่ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้คืนพระชนม์2 ประกาศความสอดคล้องของพันธสัญญา (ที่เชื่อมต่อกับพระผู้เป็นเจ้าและต่อกัน) กับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (ที่ช่วยให้เราทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนและยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์3)

พันธสัญญาของเราพร้อมด้วยการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดทางและปูทางสู่ความสูงส่ง พร้อมกันนั้น ช่วยให้เราจับและปล่อย เชื่อมเรา ถนอมรักษาเรา ชำระเราให้บริสุทธิ์ ไถ่เรา

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวว่า “กับบางคนอาจดูเหมือนเป็นหลักคำสอนซึ่งอาจหาญมากที่เราทั้งหลายพูดถึง—พลังอำนาจซึ่งบันทึกไว้หรือผูกไว้บนแผ่นดินโลกและผูกไว้ในสวรรค์ กระนั้นก็ตาม, ในทุกยุคสมัยของโลก, เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงให้สมัยการประทานแห่งฐานะปุโรหิตแก่มนุษย์คนใดโดยการเปิดเผยจริงๆ, หรือคนกลุ่มใดก็ตาม, พลังอำนาจนี้มีให้ไว้เสมอ”4

ทุกวันนี้ก็เช่นกัน เรารับพันธสัญญาและศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า 159 แห่งใน 43 ประเทศ ไม่ใช่ที่อื่น พรที่สัญญาไว้มาถึงเราในรุ่นของเรา ในกาลเวลาและนิรันดร ผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต หลักคำสอน และสิทธิอำนาจที่ได้รับการฟื้นฟู โดยสะท้อนให้เห็นศรัทธาของเรา การเชื่อฟัง และคำสัญญาของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

พี่น้องที่รักทั้งหลายในทุกประเทศ ตระกูล และภาษา ตลอดทั้งศาสนจักรทั่วโลกของเรา ขอบคุณสำหรับศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลของท่านในทุกย่างก้าว ขอบคุณที่ท่านเป็นประจักษ์พยานและประสบการณ์ของการรวมความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

พี่น้องที่รัก เราเป็นพวกเดียวกัน เราสามารถ “ผูกพันกันไว้ในความเป็นหนึ่งเดียวและในความรัก”5 ในทุกสิ่งและในทุกแห่ง6 ขณะที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเชื้อเชิญเราแต่ละคน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าสภาวการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร โปรด “มาดูเถิด”7

วันนี้ข้าพเจ้าน้อมปฏิญาณต่อพระผู้ช่วยให้รอด ต่อซูซานที่รักและครอบครัวของเรา ต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ และต่อทุกท่าน พี่น้องที่ข้าพเจ้ารัก ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งสุดพลังความสามารถแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้า8

ทุกสิ่งที่มีค่าและเป็นนิรันดร์มีศูนย์รวมอยู่ในการทรงพระชนม์อยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และการชดใช้ของพระองค์ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยาน9 วันนี้คือวันอาทิตย์อีสเตอร์ ข้าพเจ้าเป็นพยานยืนยันด้วยความเคารพถึงพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์—พระองค์ “ผู้สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง และทรงลุกขึ้นอีกครั้งในวันที่สาม และเสด็จขึ้นสวรรค์”10 พระองค์คืออัลฟาและโอเมกา11—ทรงอยู่กับเราในกาลเริ่มต้น ทรงอยู่กับเราตราบอวสาน

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย ตั้งแต่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจนถึงประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ผู้ที่เรารักและสนับสนุนด้วยความยินดี ดังที่เด็กปฐมวัยของเราขับร้อง “ทำตามศาสดา ท่านรู้หนทาง”12 ข้าพเจ้าเป็นพยานดังที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งในพระคัมภีร์มอรมอน พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ ว่า “อาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นอีกบนแผ่นดินโลกเพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเมสสิยาห์”13 ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน