2010–2019
เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า

การทำหน้าที่รับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดด้วยความชอบธรรม ความเป็นหนึ่งเดียว และความเท่าเทียมกันจะเตรียมเราให้พร้อมพบพระผู้เป็นเจ้า

เอไลซา อาร์. สโนว์ พูดถึงการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ (ซึ่งเธอเข้าร่วม) ว่า “พิธีอุทิศครั้งนั้นอาจนำมาบอกเล่าได้อีก แต่ไม่มีภาษาใดของมนุษย์บรรยายปรากฏการณ์จากสวรรค์ของวันอันน่าจดจำนั้นได้ เหล่าเทพปรากฏต่อคนบางคน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรู้สึกได้ถึงการประทับของเบื้องบน และใจทุกดวงเต็มตื้นด้วยความปีติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้”1

ปรากฏการณ์จากสวรรค์ที่เกิดขึ้นที่พระวิหารเคิร์ทแลนด์เป็นพื้นฐานของจุดประสงค์ของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ในการทำให้เกิดความรอดและความสูงส่งของบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์2 ขณะที่เราเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า เราจะรู้ได้ว่าหน้าที่รับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้เราคืออะไรจากการทบทวนกุญแจศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการฟื้นฟูในพระวิหารเคิร์ทแลนด์

ในคำสวดอ้อนวอนอุทิศ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวิงวอนพระเจ้าอย่างนอบน้อมถ่อมตนให้ “รับพระนิเวศน์นี้ … ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้พวกข้าพระองค์สร้าง”3

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ พระเจ้าทรงปรากฏในนิมิตอันเลอเลิศและรับพระวิหารของพระองค์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 เกือบ 182 ปีพอดีจากวันอาทิตย์อีสเตอร์นี้ และยังเป็นเทศกาลปัสกาด้วย—หนึ่งในช่วงเวลาหายากที่อีสเตอร์กับปัสกาเกิดขึ้นทับซ้อนกัน หลังจากนิมิตสิ้นสุด ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสามท่าน โมเสส เอลีอัส และเอลียาห์ ปรากฏและมอบกุญแจซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ในสมัยการประทานนี้ พระประสงค์นั้นนิยามไว้อย่างเรียบง่ายแต่มีวาทศิลป์ว่าคือการรวบรวมอิสราเอล การผนึกเป็นครอบครัว และการเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า4

การที่ทั้งเอลียาห์และโมเสสมาปรากฏนั้นมี “ความคล้ายกันอย่างยิ่ง … [กับ] ประเพณีชาวยิว ที่ว่าโมเสสและเอลียาห์จะมาด้วยกันเมื่อ ‘สิ้นสุดยุคสมัย’”5 ในหลักคำสอนของเรา การปรากฏครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูอันเป็นพื้นฐานของกุญแจบางอย่างที่ “ให้ … เพื่อวันเวลาสุดท้ายและเพื่อเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวเป็นสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา”6 บรรลุผลสำเร็จ

พระวิหารเคิร์ทแลนด์ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ทั้งในด้านสถานที่ตั้งและขนาดของอาคาร แต่ในเรื่องของความสำคัญใหญ่หลวงต่อมนุษยชาตินั้น พระวิหารมี อิทธิพลนิรันดร์ ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณฟื้นฟูกุญแจฐานะปุโรหิตสำหรับศาสนพิธีแห่งความรอดนิรันดร์ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรื่องนี้ส่งผลให้สมาชิกที่ซื่อสัตย์เกิดปีติอย่างท่วมท้น

กุญแจเหล่านี้ให้ “อำนาจจากเบื้องบน”7 สำหรับหน้าที่รับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดซึ่งประกอบกันเป็นจุดประสงค์หลักของศาสนจักร8 ในวันอีสเตอร์ที่แสนวิเศษวันนั้นในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ กุญแจสามดอกได้รับการฟื้นฟู

หนึ่ง โมเสสปรากฏและมอบกุญแจแห่งการรวบรวมอิสราเอลจากสี่ส่วนของแผ่นดินโลก ซึ่งได้แก่งานเผยแผ่ศาสนา9

สอง เอลีอัสปรากฏและมอบกุญแจแห่งสมัยการประทานพระกิตติคุณของอับราฮัม ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูพันธสัญญาของอับราฮัม10 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่าจุดประสงค์ของกุญแจพันธสัญญาคือการเตรียมสมาชิกให้พร้อมรับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ท่านกล่าวว่า “เรารู้ว่าเราเป็นใครและ [เรารู้ว่า] พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเรา”11

สาม เอลียาห์ปรากฏและมอบกุญแจแห่งอำนาจการผนึกในสมัยการประทานนี้ ซึ่งได้แก่งานประวัติครอบครัวและศาสนพิธีพระวิหารซึ่งเปิดทางสู่ความรอดสำหรับคนเป็นและคนตาย12

ที่สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรมีสภาบริหารสามสภาภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองซึ่งดูแลหน้าที่รับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเหล่านี้โดยขึ้นอยู่กับกุญแจที่ได้รับการฟื้นฟูในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ สภาเหล่านั้นได้แก่สภาบริหารผู้สอนศาสนา สภาบริหารฐานะปุโรหิตและครอบครัว และสภาบริหารพระวิหารและประวัติครอบครัว

วันนี้เราอยู่จุดไหนในการทำหน้าที่รับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้เกิดสัมฤทธิผล

หนึ่ง เกี่ยวกับการฟื้นฟูกุญแจสำหรับการรวบรวมอิสราเอลของโมเสส ทุกวันนี้ผู้สอนศาสนาเกือบ 70,000 คนกระจายอยู่ทั่วแผ่นดินโลก สั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค์เพื่อรวบรวมผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ นี่คือจุดเริ่มต้นของสัมฤทธิผลในงานสำคัญและน่าอัศจรรย์ยิ่งที่นีไฟมองเห็นล่วงหน้าท่ามกลางคนต่างชาติและเชื้อสายแห่ง​อิสรา‌เอล นีไฟเห็นสมัยของเราที่วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ทั่วพื้นพิภพ แต่พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเพราะความชั่วร้าย อย่างไรก็ตามท่านเห็นล่วงหน้าว่าพวกเขาจะ “มีอาวุธคือความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่”13 เมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์โดยสังเขปของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู ความพยายามด้านงานเผยแผ่ศาสนาส่วนใหญ่น่าทึ่งที่สุด เรากำลังเห็นนิมิตของนีไฟเกิดสัมฤทธิผล แม้จำนวนของเราจะน้อย แต่เราจะพยายามต่อไปและเอื้อมออกไปหาคนเหล่านั้นผู้จะตอบรับข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอด

สอง เอลีอัสมาปรากฏและมอบหมายสมัยการประทานพระกิตติคุณของอับราฮัม โดยประกาศว่าในพวกเราและพงศ์พันธุ์ของเราอนุชนทุกรุ่นต่อจากเราจะได้รับพร ในการประชุมใหญ่นี้ ได้มีการเสนอแนวทางสำคัญในการช่วยทำให้วิสุทธิชนดีพร้อมและเตรียมพวกเขาให้พร้อมรับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า14 ข้อประกาศในภาคฐานะปุโรหิตที่เกี่ยวกับโควรัมเอ็ลเดอร์และมหาปุโรหิตจะปลดปล่อยพลังและสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิต การสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” ดังที่สอนไว้อย่างฉะฉานในภาคนี้จะเตรียมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพบพระผู้เป็นเจ้า

สาม เอลียาห์มอบกุญแจแห่งการผนึกของสมัยการประทานนี้ สำหรับพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ จำนวนพระวิหารที่เพิ่มขึ้นและงานประวัติครอบครัวเป็นสิ่งพิเศษมาก อัตราการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปและทวีความเร็วจนถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดหาไม่แล้วทั้งแผ่นดินโลก “จะร้างลงสิ้น ณ การเสด็จมาของพระองค์”15

งานประวัติครอบครัว ได้รับพรด้วยเทคโนโลยี จึงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในสองสามปีที่ผ่านมา เราไม่ควรชะล่าใจเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดและคาดหวังว่าป้าเจนหรือญาติที่มุ่งมั่นคนอื่นๆ จะทำให้ ข้าพเจ้าขอแบ่งปันความเห็นที่น่าตกใจของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ “ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ ทั้งอัครสาวกตลอดจนเอ็ลเดอร์ [หรือซิสเตอร์] ที่นอบน้อมถ่อมตนที่สุดก็จำเป็นต้องทำงานนี้ สถานที่ หรือยศศักดิ์ หรือการรับใช้ยาวนานในศาสนจักร … จะไม่ทำให้ใครคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยต่อความรอดของคนตาย”16

ปัจจุบันเรามีพระวิหารทั่วโลกและแหล่งช่วยเหลือคือกองทุนช่วยเหลือผู้เข้าพระวิหารเพื่อช่วยคนขัดสนที่อยู่ไกลจากพระวิหาร

ในฐานะบุคคล เราจะทำได้ดีในการประเมินผลความพยายามของเราเมื่อเราทำงานเผยแผ่ศาสนา งานพระวิหารและประวัติครอบครัว และการเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า

ความชอบธรรม ความเป็นหนึ่งเดียว และความเท่าเทียมกันต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นพื้นฐานของหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้

ในเรื่องของความชอบธรรม ชีวิตนี้เป็นเวลาสำหรับเราทุกคนที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า17 พระคัมภีร์มอรมอนให้ตัวอย่างหลายครั้งเกี่ยวกับผลลัพธ์อันน่าสลดใจเมื่อบุคคลหรือกลุ่มคนไม่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า18

ตลอดชีวิตข้าพเจ้า ปัญหาและความวิตกกังวลทางโลกเปลี่ยนแปลงในลักษณะแปรปรวนตลอดเวลา—ตั้งแต่การไล่ตามเรื่องเหลวไหลไร้สาระไปจนถึงการผิดศีลธรรมขั้นร้ายแรง เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่การผิดศีลธรรมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับร่วมกันถูกเปิดโปงและประณาม19 การผิดศีลธรรมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับร่วมกันเช่นนั้นขัดกับกฎของพระผู้เป็นเจ้าและของสังคม คนที่เข้าใจแผนของพระผู้เป็นเจ้าควรต่อต้านการผิดศีลธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันด้วย นั่นก็คือบาปด้วย ครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกเตือนว่า “ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนพันธสัญญาแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ ผู้ที่ทำร้ายคู่ครองหรือบุตรธิดา [หรือใครก็ตาม] … วันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า”20

เมื่อเรามองไปรอบๆ เราเห็นการทำลายล้างของความชั่วร้ายและสิ่งเสพติดทุกหนแห่ง ในฐานะบุคคล หากเรากังวลเกี่ยวกับการพิพากษาสุดท้ายของพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆ เราควรแสวงหาการกลับใจ ข้าพเจ้าเกรงว่าหลายคนไม่รู้สึกรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป และไม่หันไปขอการนำทางจากพระคัมภีร์หรือศาสดาพยากรณ์ ในฐานะสังคมหนึ่ง หากเราจะใคร่ครวญผลลัพธ์ของบาป พลังมหาชนจะต่อต้านสื่อลามกและการมองสตรีเป็นเพียงวัตถุ21 ดังที่แอลมาบอกโคริแอนทอนบุตรของท่านในพระคัมภีร์มอรมอนว่า “ ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย”22

ในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียว พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “หากเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา”23 เรารู้ว่าวิญญาณของความขัดแย้งเป็นของมาร24

ในสมัยของเรา พระบัญชาจากพระคัมภีร์ที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมักจะถูกเพิกเฉย หลายคนมุ่งเน้นที่การแบ่งพรรคแบ่งพวก25 บ่อยครั้งตามสถานะ เพศ เชื้อชาติ และความมั่งคั่ง ในหลายประเทศ หรืออาจจะเกือบทุกประเทศ ผู้คนแตกแยกกันมากในเรื่องของวิธีดำเนินชีวิต ในศาสนจักรของพระเจ้า วัฒนธรรมเดียวที่เรายึดมั่นและสอนคือวัฒนธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ความเป็นหนึ่งเดียวที่เราแสวงหาคือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์26

เมื่อเราพิจารณาจุดประสงค์หลักของศาสนจักร ทั้งหมดมีพื้นฐานอยู่ที่ ความเท่าเทียมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า 27 และการทำตามวัฒนธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา คุณสมบัติหลักสำหรับการรับบัพติศมาคือการนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า การมีใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิด28 การศึกษา ความมั่งคั่ง เชื้อชาติ หรือสัญชาติจะไม่นำมาพิจารณาเลย

นอกเหนือจากนี้ ผู้สอนศาสนายังรับใช้อย่างนอบน้อมถ่อมตนในทุกพื้นที่ซึ่งได้รับเรียก พวกเขาไม่พยายามรับใช้ตามมาตรฐานสถานภาพของโลกหรือเพื่อเตรียมรับงานอาชีพในอนาคต พวกเขารับใช้ด้วยสุดใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ไปที่ใด พวกเขาไม่ได้เลือกคู่ผู้สอนศาสนาของตนเอง และพวกเขาเพียรพยายามพัฒนาคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์29 ซึ่งเป็นแก่นแท้ในวัฒนธรรมของพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าพระบัญญัติข้อแรกคือ “จง​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​ท่าน” และข้อที่สองคือ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”30

พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าทุกคนคือเพื่อนบ้านของเรา31 พระคัมภีร์มอรมอนทำให้เห็นชัดเจนว่าจะต้องไม่มีชาวพรรคพวก เผ่าพันธุ์ หรือชนชั้นใดๆ32 เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและเท่าเทียมกันต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า

ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์และหน้าที่รับผิดชอบจากพระเจ้าต่อยอดจากสมมุติฐานข้อนี้ ข้าพเจ้าคาดหวังว่าประสบการณ์ของท่านในพระวิหารจะคล้ายกับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าละจากกิจการของโลกในซานฟรานซิสโกและมาที่พระวิหารโอ๊คแลนด์ ข้าพเจ้าจะสัมผัสถึงความรู้สึกท่วมท้นของความรักและสันติสุข ส่วนสำคัญคือการรู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์มากขึ้น ศาสนพิธีแห่งความรอดเป็นจุดมุ่งหมายหลักของข้าพเจ้า แต่ส่วนสำคัญของความรู้สึกที่งดงามเหล่านั้นคือความเท่าเทียมกันและความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งแผ่ซ่านทั่วพระวิหาร ทุกคนสวมชุดสีขาว ไม่มีร่องรอยของความมั่งคั่ง ยศตำแหน่ง หรือความสำเร็จทางการศึกษาให้เห็น เราทุกคนเป็นพี่น้องผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า

ในห้องผนึกอันศักดิ์สิทธิ์ ศาสนพิธีแต่งงานนิรันดร์เป็นเหมือนกันสำหรับทุกคน ข้าพเจ้าชอบข้อเท็จจริงที่ว่าคู่สามีภรรยาที่มีภูมิหลังต่ำต้อยที่สุดและคู่สามีภรรยาที่มีภูมิหลังมั่งคั่งที่สุดต่างมีประสบการณ์เดียวกัน พวกเขาสวมเสื้อคลุมแบบเดียวกันและทำพันธสัญญาเดียวกันบนแท่นเดียวกัน พวกเขาได้รับพรฐานะปุโรหิตนิรันดร์อย่างเดียวกันด้วย ทั้งหมดนี้บรรลุผลสำเร็จในพระวิหารอันสวยงามที่สร้างจากส่วนสิบของวิสุทธิชน เป็นพระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

การทำหน้าที่รับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้เกิดสัมฤทธิผล ซึ่งมีพื้นฐานจากความชอบธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเท่าเทียมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า นำมาซึ่งความสุขส่วนตัวและสันติสุขในโลก เป็นการเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง33 เตรียมเราให้พร้อมพบพระผู้เป็นเจ้า34

เราสวดอ้อนวอนว่าพวกท่านแต่ละคน ไม่ว่าสภาวการณ์ปัจจุบันของท่านจะเป็นอย่างไร จะปรึกษากับอธิการของท่านและมีค่าควรถือใบรับรองพระวิหาร35

เราซาบซึ้งใจที่สมาชิกอีกมากมายหลายคนกำลังเตรียมตัวไปพระวิหาร จำนวนผู้ถือใบรับรองพระวิหารซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีค่าควรเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นเวลาหลายปี ใบรับรองแบบจำกัดการใช้สำหรับเยาวชนที่มีค่าควรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดสองปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าสมาชิกภาพหลักผู้ซื่อสัตย์ของศาสนจักรไม่เคยเข้มแข็งเท่านี้มาก่อน

สุดท้ายนี้ ขอให้มั่นใจว่าผู้นำอาวุโสของศาสนจักรผู้ควบคุมดูแลจุดประสงค์ของศาสนจักรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดได้รับความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า การนำทางมาจากพระวิญญาณและบางครั้งมาจากพระผู้ช่วยให้รอดโดยตรง เราได้รับการนำทางทางวิญญาณทั้งสองอย่าง ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่ได้รับความช่วยเหลือเช่นนั้น แต่เราได้รับการนำทางตามเวลาของพระเจ้า เป็นบรรทัดมาเติมบรรทัดและกฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์36 เมื่อ “พระเจ้าผู้ทรงสรรพปรีชาญาณตั้งพระทัยเลือกที่จะสอนเรา”37 การนำทางสำหรับศาสนจักรโดยรวมมาสู่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์เท่านั้น

เราทุกคนมีโอกาสพิเศษในการสนับสนุนประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันในฐานะศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการประชุมใหญ่นี้ อัครสาวกสิบสอง ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีประสบการณ์ทางวิญญาณที่สำคัญยิ่งเมื่อเราวางมือบนศีรษะของประธานเนลสัน และประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวออกเสียง แต่งตั้งท่านและวางมือมอบหน้าที่ท่านเป็นประธานศาสนจักร ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าและได้รับการเตรียมมาตลอดชีวิตเพื่อเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าในสมัยของเรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน