2010–2019
เตรียมทาง
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

เตรียมทาง

ถึงแม้พวกเขาจะมีพันธกิจและสิทธิอำนาจที่แตกต่างกัน แต่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเป็นหุ้นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในงานแห่งความรอด

เมื่ออายุ 30 ปี ข้าพเจ้าเริ่มทำงานกับบริษัทค้าปลีกที่ฝรั่งเศส วันหนึ่งประธานบริษัทซึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งที่นับถือต่างศาสนาเรียกข้าพเจ้าไปพบในห้องทำงาน ข้าพเจ้าตกใจกับคำถามของเขาที่ว่า “ผมได้ยินมาว่าคุณเป็นนักบวชในศาสนาของคุณ เป็นเรื่องจริงไหม”

ผมตอบว่า “ใช่ครับ ผมมีฐานะปุโรหิต”

คำตอบของผมทำให้เขาประหลาดใจ จึงถามต่อว่า “แล้วคุณเคยศึกษาในโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ไหม”

“เคยครับ” ผมตอบ “สมัยผมอายุ 14 ถึง 18 ผมศึกษาบทเรียนเซมินารีเกือบทุกวันครับ” เขาเกือบจะตกจากเก้าอี้

หลายสัปดาห์ต่อมาเขาทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจ เขาเรียกข้าพเจ้าไปที่ห้องทำงาน เสนอให้ข้าพเจ้าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ ข้าพเจ้าประหลาดใจมากและบอกเขาถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลใจ ข้าพเจ้าอายุยังน้อยและขาดประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบสูงเช่นนั้น เขายิ้มอ่อนโยนและบอกว่า “นั่นอาจจะจริง แต่ก็ไม่สำคัญ ผมรู้หลักธรรมของคุณ และรู้ว่าคุณเรียนรู้มาแล้วจากโบสถ์ ผมต้องการคุณ”

เขาพูดถูกว่าข้าพเจ้าเรียนรู้มาแล้วจากที่โบสถ์ หลายปีต่อมาเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย ข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่หากไม่มีประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการรับใช้ในศาสนจักรเมื่อยังเป็นเยาวชน

ข้าพเจ้าได้รับพรจากการเติบโตในสาขาเล็กๆ เพราะมีสมาชิกไม่กี่คน เยาวชนจึงได้รับเรียกให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทุกด้าน ข้าพเจ้ามีงานมากและชอบที่จะรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ วันอาทิตย์ข้าพเจ้าทำหน้าที่อยู่ที่โต๊ะศีลระลึก รับใช้ในโควรัมฐานะปุโรหิต และทำการเรียกอื่นมากมาย ระหว่างสัปดาห์ข้าพเจ้ามักจะติดตามบิดาและผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่เป็นผู้ใหญ่ท่านอื่นไปสอนประจำบ้าน ปลอบโยนผู้ป่วยและคนทุกข์ยาก ช่วยเหลือคนขัดสน ไม่มีใครคิดว่าข้าพเจ้าเด็กเกินไปที่จะรับใช้หรือแม้แต่เป็นผู้นำ สำหรับข้าพเจ้าทุกอย่างดูเป็นเรื่องปกติธรรมดา

การรับใช้ที่ข้าพเจ้าทำในช่วงวัยรุ่นช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานและยึดเหนี่ยวชีวิตข้าพเจ้าให้อยู่กับพระกิตติคุณ ผู้คนที่แวดล้อมข้าพเจ้าเป็นคนดี มีใจกรุณา ผู้มุ่งมั่นใช้ฐานะปุโรหิตของพวกเขาเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น ข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือนพวกเขา การรับใช้กับพวกเขา ซึ่งมากกว่าที่ข้าพเจ้าตระหนักในเวลานั้น ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้การเป็นผู้นำในศาสนจักรและในโลก

ในค่ำคืนนี้เรามีเยาวชนชายมากมายเข้าร่วมหรือฟังการประชุมนี้ซึ่งเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน จากที่ข้าพเจ้ามองไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้าเห็นเยาวชนชายหลายคนนั่งข้างชายที่เป็นผู้ใหญ่ อาจจะเป็นบิดา ปู่ พี่ชาย หรือผู้นำของท่าน—ทุกคนเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค พวกเขารักท่าน และส่วนใหญ่พวกเขามาที่นี่คืนนี้เพื่อมาอยู่กับท่าน

การชุมนุมของคนหลายรุ่นนี้เสนอภาพอันน่าอัศจรรย์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นพี่น้องที่มีอยู่ระหว่างฐานะปุโรหิตทั้งสองของพระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้พวกเขาจะเกี่ยวข้องกับพันธกิจและสิทธิอำนาจที่แตกต่างกัน แต่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเป็นหุ้นส่วนที่แยกกันไม่ได้ในงานแห่งความรอด พวกเขาทำงานเคียงข้างกันและร่วมมือร่วมใจกัน

ต้นแบบอันล้ำเลิศของความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างฐานะปุโรหิตทั้งสองมีอยู่ในการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างพระเยซูกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ท่านนึกภาพยอห์นผู้ถวายบัพติศมาโดยไม่มีภาพพระเยซูได้หรือไม่ พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเป็นอย่างไรหากไม่มีงานแห่งการเตรียมที่ยอห์นทำไว้

ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาได้รับพันธกิจอันสูงส่งที่สุดอย่างหนึ่งที่เคยมีมาคือ “เพื่อเตรียมทางของพระเจ้า”1 เพื่อถวายบัพติศมาพระองค์ด้วยน้ำ และเตรียมผู้คนให้พร้อมรับพระองค์ “คนชอบ‍ธรรมและบริ‌สุทธิ์”2 ท่านนี้ ผู้ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่า ตระหนักดีถึงความสำคัญและขอบเขตพันธกิจและสิทธิอำนาจของเขา

ผู้คนพร้อมใจกันมาฟังยอห์นและรับบัพติศมาจากท่าน ผู้คนให้เกียรติและเคารพท่านในฐานะบุรุษของพระผู้เป็นเจ้า แต่เมื่อพระเยซูทรงปรากฏ ยอห์นนอบน้อมต่อพระผู้ยิ่งใหญ่กว่าตนเองและประกาศว่า “ข้าพ‌เจ้าให้บัพ‌ติศ‌มาด้วยน้ำ แต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่าม‍กลางพวก‍ท่าน … ท่านผู้นั้นมาภาย‍หลังข้าพ‌เจ้า แม้แต่สาย‍รัด‍รอง‍เท้าของท่าน ข้าพ‌เจ้าก็ไม่สม‍ควรที่จะแก้”3

พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระบิดา ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่สูงกว่า ทรงน้อมรับสิทธิอำนาจของยอห์น พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึงยอห์นว่า “ในบรร‌ดาคนซึ่งเกิดจากผู้‍หญิงนั้น ไม่‍มีใครยิ่ง‍ใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพ‌ติศ‌มา”4

ขอให้นึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโควรัมฐานะปุโรหิตหากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทั้งสองได้รับแรงบันดาลใจจากแบบแผนที่พระเยซูและยอห์นผู้ถวายบัพติศมากำหนดไว้ ชายหนุ่มผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ดังเช่นยอห์น บทบาทของท่านคือ “เตรียมทาง”5 สำหรับงานสำคัญของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ท่านกำลังทำสิ่งนี้ในวิธีที่แตกต่างกัน ท่านปฏิบัติศาสนพิธีบัพติศมาและศีลระลึก ท่านช่วยเตรียมผู้คนให้พระเจ้าโดยการสั่งสอนพระกิตติคุณ โดย “[การเยี่ยม] บ้านสมาชิกแต่ละคน”6 และโดย “[การดูแล] ศาสนจักร”7 ท่านให้ความช่วยเหลือคนยากไร้และคนขัดสนโดยการเก็บเงินบริจาคอดอาหาร ท่านมีส่วนร่วมดูแลอาคารการประชุมตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ บทบาทของท่านสำคัญ จำเป็น และศักดิ์สิทธิ์

พี่น้องชายที่เป็นผู้ใหญ่ทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นบิดา อธิการ ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนชาย หรือเป็นเพียงผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ท่านสามารถทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยนึกถึงพี่น้องผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่าและเชื้อเชิญให้พวกเขาทำงานกับท่าน ในความเป็นจริง คำเชื้อเชิญนี้มาจากพระเจ้าพระองค์เอง พระองค์ตรัสว่า “ฉะนั้น, จงพาไปกับเจ้าคนเหล่านั้นที่ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตที่ต่ำกว่า, และส่งพวกเขาไปก่อนเจ้าเพื่อนัดหมาย, และเพื่อเตรียมทาง, และเพื่อไปตามนัดหมายที่ตัวเจ้าเองไม่สามารถไปได้”8

เมื่อท่านเชื้อเชิญให้บรรดาน้องชายของท่าน “เตรียมทาง” ท่านช่วยให้พวกเขาตระหนักและให้เกียรติสิทธิอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาดำรงอยู่ โดยการทำเช่นนี้ ท่านช่วยให้พวกเขาเตรียมทางของตนเองขณะเตรียมพร้อมสำหรับวันที่จะรับและใช้ฐานะปุโรหิตที่สูงกว่า

ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องจริงของอเล็กซ์ ปุโรหิตหนุ่มซึ่งเป็นคนเงียบๆ มีน้ำใจ และเฉลียวฉลาด วันอาทิตย์วันหนึ่งอธิการเห็นเขาอยู่คนเดียวในห้องเรียน มีท่าทีวิตกกังวลมาก เด็กหนุ่มอธิบายถึงความยากลำบากของการมาโบสถ์โดยที่บิดาซึ่งไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรไม่มาด้วย เขากล่าวทั้งน้ำตาว่าคงจะดีกว่าถ้าเขาจะออกจากศาสนจักร

ด้วยความหวังดีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ อธิการประชุมสภาวอร์ดทันทีเพื่อช่วยอเล็กซ์ แผนของเขาเรียบง่ายมากเพื่อให้อเล็กซ์แข็งขันและช่วยให้เขาพัฒนาประจักษ์พยานอันลึกซึ้งในพระกิตติคุณ พวกเขาต้อง “ให้อเล็กซ์แวดล้อมด้วยคนดีและมอบงานสำคัญให้เขาทำ”

พี่น้องฐานะปุโรหิตและสมาชิกทุกคนในวอร์ดพร้อมใจกันช่วยอเล็กซ์ ทุกคนแสดงออกถึงความรักและการสนับสนุน ผู้นำกลุ่มมหาปุโรหิต ชายผู้มีศรัทธาและความรัก ได้รับเลือกเป็นคู่สอนประจำบ้านของอเล็กซ์ สมาชิกฝ่ายอธิการสนับสนุนเขาและทำให้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด

อธิการกล่าวว่า “เราให้อเล็กซ์มีงานรัดตัว เขาเป็นพนักงานต้อนรับที่งานแต่งงาน ที่งานศพ เขาช่วยผมที่พิธีอุทิศหลุมศพ บัพติศมาสมาชิกใหม่หลายคน แต่งตั้งเยาวชนชายสู่ตำแหน่งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน สอนบทเรียนเยาวชน สอนกับผู้สอนศาสนา เปิดอาคารสำหรับการประชุม และปิดประตูหน้าต่างอาคารหลังการประชุมตอนกลางคืน เขารับใช้หลายโครงการ ไปเยี่ยมสมาชิกสูงวัยในบ้านพักคนชรา เป็นผู้พูดในการประชุมศีลระลึก ปฏิบัติศีลระลึกให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านพวกเขา และเป็นคนหนึ่งของกลุ่มคนไม่กี่คนที่ผมในฐานะอธิการจะพึ่งพาได้”

Bishop

อเล็กซ์เปลี่ยนแปลงทีละน้อย ศรัทธาที่เขามีต่อพระเจ้าเพิ่มพูน เขามั่นใจในตนเองและในพลังอำนาจฐานะปุโรหิตที่เขาดำรงอยู่ อธิการสรุปว่า “อเล็กซ์เป็นและจะเป็นพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอในช่วงเวลาที่ผมเป็นอธิการ ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ร่วมงานกับเขา ผมเชื่อจริงๆ ว่าไม่มีเด็กหนุ่มคนไหนไปสนามเผยแผ่ด้วยความพร้อมมากกว่าเขาเพราะการรับใช้ของเขา”9

อธิการที่รัก ในการแต่งตั้งและวางมือท่านเป็นอธิการในวอร์ด ท่านมีการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ในการรับใช้เป็นประธานของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและโควรัมปุโรหิต ข้าพเจ้าทราบว่าเป็นภาระหนักที่ท่านต้องแบกรับ แต่ท่านควรทำให้หน้าที่ซึ่งมีต่อเด็กหนุ่มเหล่านี้เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุด ท่านต้องไม่ละเลยหรือมอบหมายบทบาทในความรับผิดชอบนี้ให้ผู้อื่น

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านนึกถึงเด็กหนุ่มแต่ละคนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในวอร์ดของท่าน ต้องไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งหรือไร้ค่า มีเด็กหนุ่มคนใดบ้างที่ท่านและพี่น้องปุโรหิตคนอื่นๆ สามารถช่วยได้ เชื้อเชิญให้เขามารับใช้เคียงข้างท่าน บ่อยครั้งที่เราพยายามให้ความบันเทิงแก่เด็กหนุ่มของเราและปล่อยให้พวกเขาเป็นผู้ชม แต่ศรัทธาและความรักต่อพระกิตติคุณสามารถพัฒนาได้ดีที่สุดโดยการขยายฐานะปุโรหิตของพวกเขา โดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานแห่งความรอด พวกเขาจะเชื่อมโยงกับสวรรค์และตระหนักในศักยภาพอันสูงส่งของตนเอง

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นมากกว่ากลุ่มอายุ โปรแกรมการสอนหรือกิจกรรม หรือคำเรียกเยาวชนชายของศาสนจักร นี่คือพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของการมีส่วนร่วมในงานแห่งการช่วยจิตวิญญาณให้รอด—ทั้งจิตวิญญาณของเด็กหนุ่มเหล่านั้นและจิตวิญญาณของผู้ที่เขารับใช้ ขอให้เราวางฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในที่ซึ่งถูกต้อง ในที่พิเศษ—ที่แห่งการรับใช้ การเตรียมตัว และความสำเร็จสำหรับเด็กหนุ่มทุกคนของศาสนจักร

พี่น้องชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ขอให้ท่านเสริมสร้างการเชื่อมโยงให้ฐานะปุโรหิตทั้งสองของพระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน มอบอำนาจให้เด็กหนุ่มฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเพื่อเตรียมทางไว้ก่อนท่าน บอกเขาด้วยความมั่นใจว่า “ผมต้องการคุณ” และถึงท่านผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ขณะที่ท่านรับใช้กับบรรดาพี่ชายของท่าน ท่านจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับท่านว่า “เจ้าเป็นสุขแล้ว, เพราะเจ้าจะทำสิ่งสำคัญยิ่ง. ดูเถิด เราส่งเจ้าออกไป, แม้ดังยอห์น, ที่จะเตรียมทางไว้ก่อนเรา”10 ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน