2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ประธานมอนสันขอให้ข้าพเจ้านำเสนอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อให้ท่านออกเสียงสนับสนุน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองดังต่อไปนี้: รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, และเดล จี. เรนลันด์

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

เราสำนึกคุณสำหรับการรับใช้ของเอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เทอร์ เพื่อนและผู้ร่วมงานของเรา ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เราขอแสดงความรักและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อซิสเตอร์ซูซาน พอร์เทอร์และบุตรหลานของท่าน เราสำนึกคุณที่ได้รับใช้ร่วมกับชายที่ดีท่านนี้

ขอเสนอปลดเทย์เลอร์ จี. โกดอยและจอห์น ซี. พิงกรี จูเนียร์ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณพี่น้องชายเหล่านี้สำหรับการรับใช้ของพวกเขา โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตัน, ซิสเตอร์แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ และซิสเตอร์ลินดา เอส. รีฟส์ในฐานะฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ด้วยความขอบคุณยิ่ง เราขอปลดสมาชิกคณะกรรมการสมาคมสงเคราะห์สามัญด้วยเช่นกัน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณพี่น้องสตรีเหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมและการอุทิศตนของพวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมจากที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญและซิสเตอร์บอนนี่  เอช. คอร์ดอนจากที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณพี่น้องสตรีเหล่านี้อาจทำโดยการยกมือขึ้น

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ในสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ดังนี้ เทย์เลอร์ จี. โกดอย, โซนี แอล. คอช, อะโดลสัน เดอเปาลา ปาเฮยา, จอห์น ซี. พิงกรี จูเนียร์, ไบรอัน เค. เทย์เลอร์ และทาเนียลา บี. วาโคโล

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนจีน บี. บิงแฮมเพื่อรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญพร้อมด้วยแชรอน แอล. ยูแบงค์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และเรย์นา ไอ. อะบูร์โต ที่ปรึกษาที่สอง

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอนนี่ เอช. คอร์ดอนเพื่อรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญและคริสตีนา บี. ฟรังโกเพื่อรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ลูอิส อาร์. อาร์บิซู, เดวิด เอ. เบนัลคาซาร์, เบอร์น เอส. บรอดเบนท์, เดวิด แอล. บัคเนอร์, แอล. ทอดด์ บัดจ์, ลูเซียโน คัสคาร์จิ, ติง จุง แชง, พาโบล เอช. ชาเวซ, เรย์มอนด์ เอ. คัตเลอร์, เฟอร์นันโด พี. เดลคาร์พิโอ, โฮเซ ลูอิซ เดลกูเอร์โซ, อเล็กซานเดอร์ เอ. ดราคีออฟว์, ไอ. เรย์มอนด์ เอคโบ, คาร์ลอส อาร์. หุสโก จูเนียร์, ฮอร์เก เอ. การ์เซีย, แกรีย์ เอฟ. เกสเซล, กีแยร์โม ไอ. การ์เดีย, มาร์เซล เกย์, โฮเซ แฮร์นันเดซ, คาร์ล ดี. เฮิรสท์, เรน เอส. จอห์นสัน, เจย์ บี. โจนส์, แอนโธนี เอ็ม. คาคู, พอล เอน. เลคิอัส, จอห์น เอ. แม็คคูน, โทมัส เอส. เมอร์เดเยีย, อาร์เทอร์ เจ. มิรันดา, เอลี เค. มองกา, ฮวน ซี. โปโซ, แอนโธนี เควซี, เจมส์ อาร์. ราสแบนด์, คาร์ลอส จี. เรบีโย จูเนียร์, มาร์ติน ซี. รีออส, จอห์นนี เอฟ. รูอิซ, เค. รอย ทันนิคลิฟฟ์ และมอยเซส วียานูเอวา

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยท่านอื่นๆ ตามที่ตั้งขึ้นในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

การออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึก ผู้ที่อาจคัดค้านการเสนอชื่อโปรดติดต่อกับประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราซาบซึ้งในศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร

ขอเชิญสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสมาชิกฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญที่เพิ่งได้รับเรียกนั่งประจำที่บนยกพื้น ประธานมอนสันกล่าวเสมอว่า “เป็นทางเดินที่ยาวไกล” ขอบคุณพี่น้องสตรี ขอบคุณพี่น้องชาย เราขอแจ้งให้ทราบว่า ซิสเตอร์ฟรังโกกำลังรับใช้งานเผยแผ่กับสามีในอาร์เจนตินา ตามที่ท่านทราบ เธอเพิ่งได้รับการสนับสนุน และจะเริ่มการรับใช้ของเธออย่างเป็นทางการหลังเดินทางกลับมาในเดือนกรกฎาคม