2010–2019
รายงานสถิติปี 2016
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

รายงานสถิติปี 2016

ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติเกี่ยวกับสถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 ดังต่อไปนี้

หน่วยของศาสนจักร

สเตค

3,266

คณะเผยแผ่

421

ท้องถิ่น

556

วอร์ดกับสาขา

30,304

สมาชิกภาพของศาสนจักร

สมาชิกภาพทั้งหมด

15,882,417 คน

เด็กใหม่ในบันทึก

109,246 คน

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา

240,131 คน

ผู้สอนศาสนา

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

70,946 คน

ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

33,695 คน

พระวิหาร

พระวิหารที่อุทิศในปี 2016 (โพรโวซิตีเซนเตอร์, ซัปโปะโระ ญี่ปุ่น, ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย, ฟอร์ตคอลลินส์ โคโลราโด, สตาร์แวลลีย์ ไวโอมิง, และฮาร์ตฟอร์ด คอนเนตทิคัต)

6 แห่ง

พระวิหารที่อุทิศซ้ำ (ซูวา ฟิจิ และ ไฟรบูร์ก เยอรมนี)

2 แห่ง

พระวิหารที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นปี

155 แห่ง