2010–2019
พลังของพระคัมภีร์มอรมอน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

พลังของพระคัมภีร์มอรมอน

ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้เราแต่ละคนศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอนทุกวัน

พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นที่สุดเมื่อเราพบกันอีกครั้งในการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มข่าวสารอย่างเป็นทางการในวันนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศพระวิหารใหม่ห้าแห่งที่จะสร้างในสถานที่ต่อไปนี้: บราซีเลีย บราซิล, เมืองหลวงและเขตปริมณฑลของมะนิลา ฟิลิปปินส์, ไนโรบี เคนยา, โพคาเทลโล ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา และซาราโทกาสปริงส์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เช้าวันนี้ ข้าพเจ้าพูดเรื่องพลังของพระคัมภีร์มอรมอนและความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราในฐานะสมาชิกของศาสนจักรนี้ต้องศึกษา ไตร่ตรอง และประยุกต์ใช้คำสอนของพระคัมภีร์มอรมอนในชีวิตเรา ความสำคัญของการมีประจักษ์พยานอันแน่วแน่มั่นคงในพระคัมภีร์มอรมอนไม่อาจกล่าวเกินจริงได้

เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากและความชั่วร้าย สิ่งใดจะปกป้องเราจากบาปและความชั่วร้ายซึ่งมีอยู่ดาษดื่นในโลกทุกวันนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศว่าประจักษ์พยานที่เข้มแข็งในพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ และพระกิตติคุณของพระองค์จะช่วยนำทางเราไปสู่ความปลอดภัย หากท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน ขอให้อ่านเถิด หากท่านจะอ่านร่วมกับการสวดอ้อนวอนและปรารถนาอย่างจริงใจที่จะรู้ความจริงนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงแสดงความจริงให้ประจักษ์แก่ท่าน หากพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง—และข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยความเคารพว่า เป็น ความจริง—โจเซฟ สมิธย่อมเป็นศาสดาพยากรณ์ซึ่งเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์

เพราะพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงเป็นศาสนจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการฟื้นฟูเพื่อประโยชน์และพรของบุตรธิดาพระองค์

หากท่านไม่มีประจักษ์พยานอันมั่นคงถึงสิ่งเหล่านี้ จงทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้รับประจักษ์พยานนี้ เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ท่านจะมีประจักษ์พยานของตนเองในยามยากลำบาก เพราะประจักษ์พยานของผู้อื่นจะพยุงท่านไปได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อได้มาแล้ว ท่านต้องรักษาประจักษ์พยานนั้นให้ดำรงอยู่ต่อไปโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน

ท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้เราแต่ละคนศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอนทุกวัน เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะได้ยินสุรเสียงของพระวิญญาณ เพื่อให้เราต้านทานการล่อลวง เอาชนะความสงสัยและความกลัว เราจะได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์ในชีวิตเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานดังนี้ด้วยสุดใจข้าพเจ้า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน