2010–2019
ความงดงามแห่งความบริสุทธิ์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ความงดงามแห่งความบริสุทธิ์

พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นไว้ให้เราเพื่อเราจะบริสุทธิ์เฉกเช่นพระองค์ทรงบริสุทธิ์

ขณะเตรียมการประชุมนี้ ใจดิฉันนึกถึงพี่น้องสตรีที่ซื่อสัตย์จำนวนมากที่ดิฉันเคยพบทั้งใกล้และไกล เพลงสดุดีพระคุณของกษัตริย์ดาวิดบรรยายถึงพวกเธอได้ดีที่สุด “จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาห์เวห์ จงนำเครื่องบูชามาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระยาห์เวห์ในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์”1

ดิฉันเห็นความงดงามแห่งความบริสุทธิ์ในพี่น้องสตรีผู้มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งดีทั้งปวง ผู้ต้องการเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น พวกเธอถวายทั้งจิตวิญญาณ ใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังแด่พระเจ้าในวิธีที่พวกเธอดำเนินชีวิตประจำวัน2 ความบริสุทธิ์อยู่ในความเพียรพยายามรักษาพระบัญญัติและให้เกียรติพันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้า ความบริสุทธิ์คือการเลือกทำสิ่งที่จะรักษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้เป็นผู้นำทางของเรา3 ความบริสุทธิ์คือการขจัดความเอนเอียงตามธรรมชาติและกลายเป็น “วิสุทธิชนผ่านการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า”4 “ทุกขณะของ [ชีวิตเรา] ต้องบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า”5

พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงบัญชาลูกหลานอิสราเอลว่า “เพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า จงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพื่อเจ้าจะบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมลทิน”6

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันสอนว่า “พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่คาดหวังสูง … พระองค์ทรงวางแผนจะทำให้เราบริสุทธิ์เพื่อเราจะ ‘ทนรัศมีภาพซีเลสเชียล’ ได้ (คพ. 88:22) และ ‘พำนักในที่ประทับของพระองค์’ (โมเสส 6:57)”7 Lectures on Faith อธิบายว่า “ไม่มีใครได้รับรัศมีภาพหากไม่ครอบครองความดีพร้อมและความบริสุทธิ์”8พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงรู้จักเรา ทรงรักเรา และทรงจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นไว้ให้เราเพื่อเราจะบริสุทธิ์เฉกเช่นพระองค์ทรงบริสุทธิ์

เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ และเราแต่ละคนมีมรดกอันสูงส่งแห่งความบริสุทธิ์ พระบิดาในสวรรค์ทรงประกาศว่า “ดูเถิด, เราคือพระผู้เป็นเจ้า; มหาบุรุษแห่งความบริสุทธิ์คือนามของเรา”9 ในโลกก่อนเกิด เรารักพระบิดาและนมัสการพระองค์ เราปรารถนาจะเป็นเหมือนพระองค์ ด้วยความรักฉันบิดาที่ดีพร้อม พระองค์ประทานพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระมหาบุรุษแห่งความบริสุทธิ์10 “พระนามของพระองค์บริสุทธิ์”11 “พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล”12

ความหวังว่าเราจะบริสุทธิ์มีศูนย์รวมอยู่ในพระคริสต์ ในพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ ด้วยศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ เราจะสะอาดปราศจากจุดด่างพร้อยเมื่อเราปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า13 และกลับใจอย่างจริงใจ เรารับบัพติศมาโดยน้ำเพื่อการปลดบาป จิตวิญญาณเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เมื่อเราเปิดใจรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกสัปดาห์ เรารับส่วนศาสนพิธีศีลระลึก เราทำพันธสัญญาด้วยเจตนารมณ์ของการกลับใจโดยปรารถนาความชอบธรรมอย่างจริงใจว่าเราจะยอมรับพระนามของพระคริสต์ ระลึกถึงพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ทั้งนี้เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของพระองค์สถิตกับเราตลอดเวลา เมื่อเราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะกลายเป็นผู้รับส่วนพระลักษณะอันสูงส่งของพระองค์14

ความบริสุทธิ์คือการรักษาพันธสัญญาของเรา

เรารู้จักการทดสอบ การล่อลวง และความยากลำบากมากมายที่สามารถดึงเราออกห่างจากทั้งหมดที่เป็นคุณธรรม และกล่าวขวัญกันว่าดีต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า แต่ประสบการณ์มนุษย์ของเราเปิดโอกาสให้เราเลือกความบริสุทธิ์ บ่อยครั้งเราต้องเสียสละเพื่อรักษาพันธสัญญาที่ชำระเราให้ศักดิ์สิทธิ์และทำให้เราบริสุทธิ์

Women

ดิฉันเห็นความบริสุทธิ์ในสีหน้าของเอเวนเจลีนเด็กสาววัย 13 ปีในกานา วิธีหนึ่งที่เธอรักษาพันธสัญญาคือขยายการเรียกขณะเป็นประธานชั้นเรียนดรุณี เธออธิบายอย่างนอบน้อมว่าเธอไปบ้านเพื่อนเยาวชนหญิงที่แข็งขันน้อยเพื่อขออนุญาตพ่อแม่ของพวกเธอให้พวกเธอมาโบสถ์ พ่อแม่ของเยาวชนหญิงเหล่านั้นบอกเธอว่าคงยากเพราะวันอาทิตย์ลูกๆ ต้องทำงานบ้าน เอเวนเจลีนจึงไปช่วยทำงานบ้านและความพยายามของเธอมักจะทำให้เพื่อนๆ ได้รับอนุญาตให้มาโบสถ์

หากเราจะรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฐานะปุโรหิตจะเปลี่ยนเรา ชำระเราให้บริสุทธิ์ และเตรียมเราให้พร้อมจะเข้าไปในที่ประทับของพระเจ้า15 เราแบกภาระของกันและกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน เรารักษาการปลดบาปไว้เมื่อเราให้การบรรเทาทุกข์ทางโลกและทางวิญญาณแก่คนยากจน คนหิวโหย คนเปลือยเปล่า และผู้เจ็บป่วย16 เรารักษาตัวให้หมดจดจากโลกเมื่อเรารักษาวันสะบาโตและรับศีลระลึกอย่างมีค่าควรในวันบริสุทธิ์ของพระเจ้า17

เราเป็นพรแก่ครอบครัวและทำให้บ้านของเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เราหักห้ามความลุ่มหลงเพื่อเราจะเปี่ยมด้วยความรักอันบริสุทธิ์และยั่งยืน18 เรายื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกรุณา ความสงสาร และยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า เรากลายเป็นคนของไซอันผู้มีจิตใจเดียวและความคิดเดียว คนบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวและความชอบธรรม19 “เพราะไซอันต้องเพิ่มพูนในความงดงาม, และในความบริสุทธิ์”20

พี่น้องสตรี ขอให้ไปที่พระวิหาร หากเราต้องเป็นคนบริสุทธิ์ที่พร้อมต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์เสด็จมา เราต้องลุกขึ้นสวมอาภรณ์ที่สวยงามของเรา21 ในความเข้มแข็งและเกียรติ เราละทิ้งวิถีของโลกและรักษาพันธสัญญาเพื่อเราจะ “ห่อหุ้มไว้ด้วยความพิศุทธิ์, แท้จริงแล้ว, แม้ด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม”22

ความบริสุทธิ์คือการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำทางของเรา

ความบริสุทธิ์เป็นของประทานแห่งพระวิญญาณ เรายอมรับของประทานนี้เมื่อเราเลือกทำสิ่งที่จะเพิ่มอำนาจการชำระให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา

Mary Heard His Word

เมื่อมาร์ธาต้อนรับพระเยซูคริสต์ในบ้าน เธอปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าสุดความสามารถ มารีย์น้องสาวของเธอเลือกนั่ง “ใกล้พระบาทของพระเยซู” ฟังพระดำรัสของพระองค์ เมื่อมาร์ธาต้องรับภาระปรนนิบัติโดยที่มารีย์ไม่ช่วย เธอจึงบ่นว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่คนเดียว”

ดิฉันรักถ้อยคำตำหนิที่อ่อนโยนมากที่สุดเท่าที่ดิฉันนึกออก พระผู้ช่วยให้รอดทรงตักเตือนด้วยความรักและความสงสารว่า

“มาร์ธา มาร์ธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกิน

“สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีย์ก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้”23

พี่น้องทั้งหลาย หากเราจะบริสุทธิ์ เราต้องฝึกนั่งใกล้พระบาทพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลและสละเวลาให้แก่ความบริสุทธิ์ เราตัดโทรศัพท์ รายการยาวเหยียดที่ต้องทำ และความพะว้าพะวังของโลกออกไปหรือไม่ คำสวดอ้อนวอน การศึกษา และการเอาใจใส่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเชื้อเชิญความรักที่ชำระล้างและเยียวยาของพระองค์มาสู่จิตวิญญาณของเรา ขอให้เราให้เวลากับการเป็นคนบริสุทธิ์เพื่อเราจะเปี่ยมด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำทาง เราจะพร้อมต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอดในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์24

ความบริสุทธิ์คือการเป็นวิสุทธิชนผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ตามถ้อยคำที่ได้รับการดลใจของกษัตริย์เบ็นจามิน คนที่กลายเป็นวิสุทธิชนผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์คือคนที่ว่าง่าย อ่อนโยน ถ่อมตน อดทน เปี่ยมด้วยความรัก ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น25 ท่านพยากรณ์ว่าพระเยซูคริสต์ “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงครอบครอง, ผู้ทรงดำรงแล้ว, และทรงดำรงอยู่จากชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดร, จะเสด็จจากสวรรค์ลงมาอยู่ในบรรดาลูกหลานมนุษย์, และจะทรงสถิตอยู่ในร่างที่ทำด้วยดินเหนียว” พระองค์เสด็จมาให้พรผู้ป่วย คนง่อย คนหูหนวก และคนตาบอด และทำให้คนตายคืนชีพ ทว่าพระองค์ทรงทนทุกข์ “มากกว่าที่มนุษย์จะทนได้, เว้นแต่จะถึงแก่ความตาย”26 ถึงแม้จะทรงเป็นพระองค์เดียวที่ความรอดผ่านมาทางพระองค์ แต่พระองค์ทรงถูกล้อเลียน ถูกโบย และถูกตรึงกางเขน แต่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงลุกขึ้นจากหลุมศพเพื่อเราทุกคนจะสามารถเอาชนะความตาย พระองค์คือผู้ที่จะยืนพิพากษาโลกในความชอบธรรม ผู้จะทรงไถ่เราทุกคน พระองค์ทรงเป็นพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความงดงามแห่งความบริสุทธิ์

เมื่อผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินได้ยินถ้อยคำของท่าน พวกเขาล้มลงที่พื้นดิน ความนอบน้อมของพวกเขาและความยำเกรงต่อพระคุณและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าใหญ่หลวงนัก พวกเขายอมรับสภาพตัณหาของตน เราเห็นหรือไม่ว่าเราพึ่งพาพระคุณและพระเมตตาของพระคริสต์พระเจ้าของเรา เรายอมรับของประทานอันดีทุกอย่างทั้งทางโลกและทางวิญญาณที่มาถึงเราผ่านพระคริสต์หรือไม่ เราจำได้หรือไม่ว่าตามแผนนิรันดร์ของพระบิดา สันติสุขในชีวิตนี้และรัศมีภาพของนิรันดรเป็นของเราในและโดยพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เท่านั้น

ขอให้เราเข้าร่วมกับผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินขณะพวกเขาร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า “โอ้ทรงโปรดเมตตา, แล้วทรงโปรดใช้พระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้รับการให้อภัยบาปของพวกข้าพระองค์, และใจพวกข้าพระองค์จะถูกทำให้บริสุทธิ์; เพราะพวกข้าพระองค์เชื่อในพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, และสิ่งทั้งปวง”27

ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อเรามาหาพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระวิญญาณของพระองค์จะสถิตกับเราเพื่อเราจะเปี่ยมด้วยปีติและได้รับการปลดบาปและมีความสงบในมโนธรรม

พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้เราแต่ละคนมีความสามารถที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ ขอให้เราทำสุดความสามารถที่จะรักษาพันธสัญญาและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำทาง ด้วยศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราเป็นวิสุทธิชนผ่านการชดใช้ของพระองค์ เพื่อเราจะได้รับความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ และถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา ขอให้ชีวิตเราเป็นเครื่องถวายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าในความงดงามแห่งความบริสุทธิ์ตลอดไป ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน