2010–2019
ความกรุณา จิตกุศล และความรัก
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ความกรุณา จิตกุศล และความรัก

ขอให้เราพิจารณาชีวิตและตั้งใจทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีใจกรุณา เปี่ยมด้วยความรัก และมีจิตกุศล

พี่น้องที่รัก นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสพูดกับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพร้อมใจมาชุมนุมกันทั่วโลก ค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงหัวข้อซึ่งเคยพูดไว้แล้วก่อนหน้านี้

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนอธิบายพระอุปนิสัยสำคัญประการหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งสานุศิษย์ควรถือเป็นแบบอย่าง ท่านกล่าวดังนี้

“และหากผู้ใดมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อม, และสารภาพโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเยซูคือพระคริสต์, เขาจำต้องมีจิตกุศล; เพราะหากเขาไม่มีจิตกุศลเขาก็ไม่เป็นอะไรเลย; ดังนั้นเขาต้องมีจิตกุศล.

“และจิตกุศลอดทนนาน, และมีน้ำใจ, และไม่ริษยา, และไม่ผยอง, ไม่แสวงหาเพื่อตน, ไม่ขุ่นเคืองง่าย …

“ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, หากท่านไม่มีจิตกุศล, ท่านก็ไม่เป็นอะไรเลย, เพราะจิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น. ดังนั้น, จงแนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสิ่งทั้งปวง, เพราะสิ่งทั้งปวงต้องสูญสิ้น—

“แต่จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์, และสิ่งนี้ยั่งยืนตลอดกาล; และผู้ใดที่ถูกพบว่าครอบครองมันในวันสุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา”1

พี่น้องทั้งหลาย เราไม่ให้เกียรติฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าหากเราไม่มีใจกรุณาต่อผู้อื่น

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน เพื่อนรักและเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ของข้าพเจ้าเป็นผู้มีใจกรุณาอย่างแท้จริง ท่านกล่าวว่า

“ความกรุณาคือแก่นแท้ของชีวิตซีเลสเชียล คือวิธีที่บุคคลซึ่งเป็นเหมือนพระคริสต์ปฏิบัติต่อผู้อื่น ความกรุณาควรซึมซาบอยู่ในคำพูดและการกระทำทั้งหมดของเรา ทั้งในที่ทำงาน ในโรงเรียน ที่โบสถ์ และในบ้านของเรา

“พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทรงเป็นแบบอย่างอันล้ำเลิศของความเมตตากรุณา”2

พระคัมภีร์สอนเราว่าการใช้ฐานะปุโรหิตอย่างชอบธรรมขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของความกรุณา จิตกุศล และความรัก ในหลักคำสอนและพันธสัญญา เราอ่านว่า

“ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดสามารถหรือจะธำรงไว้ได้โดยอาศัยฐานะปุโรหิต, นอกจากโดยการชักชวน, … โดยความสุภาพอ่อนน้อมและความอ่อนโยน, และโดยความรักที่ไม่เสแสร้ง;

“โดยความกรุณา, และความรู้บริสุทธิ์, ซึ่งจะขยายจิตวิญญาณออกไปอย่างกว้างขวางโดยปราศจากความหน้าซื่อใจคด, และปราศจากมารยา”3

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราพิจารณาชีวิตและตั้งใจทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีใจกรุณา เปี่ยมด้วยความรัก และมีจิตกุศล และเมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการขอพลังอำนาจจากสวรรค์เพื่อตัวเราเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกลับไปยังบ้านบนสวรรค์ของเรา ซึ่งบางครั้งเส้นทางนั้นอาจมีความยากลำบากอยู่บ้าง ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า เอเมน