2010-2017
  ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
  Footnotes
  Theme

  ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

  เพื่อให้จุดประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์บรรลุผลสำเร็จ เดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์ต้องมีผลต่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ฐานะปุโรหิตนำส่งโอกาสเหล่านี้

  ลองนึกภาพจรวดลำหนึ่งกำลังย้ายไปหอยิงจรวดเพื่อเตรียมยิงขึ้นจากฐาน ตอนนี้ลองนึกภาพการจุดระเบิด เชื้อเพลิงที่ถูกควบคุมการเผาไหม้จะเปลี่ยนเป็นก๊าซร้อนพ่นออกมาทำให้เกิดแรงผลักดันจรวดให้ทะยานขึ้นไปในอวกาศ สุดท้าย ลองวาดภาพน้ำหนักบรรทุกหรือสินค้าที่วางอยู่บนหัวจรวด เราจะรู้ค่าของน้ำหนักบรรทุกจริงก็ต่อเมื่อจรวดไปถึงจุดหมายที่ต้องไปและทำงานตามที่ควรจะเป็น ท่านไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดก็รู้ว่าดาวเทียมสื่อสารราคาแพงจะมีค่าน้อยนิดเมื่อตั้งอยู่ในโกดังสินค้า พันธกิจของจรวดคือนำส่งน้ำหนักบรรทุก

  ค่ำนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะเปรียบเทียบ ฐานะปุโรหิตที่เราดำรงอยู่ กับจรวดและ โอกาสได้ประโยชน์จากเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด กับน้ำหนักบรรทุกที่จรวดนำส่ง

  เพราะการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ พระเยซูคริสต์จึงมีพลังอำนาจและสิทธิอำนาจในการไถ่มวลมนุษยชาติ เพื่อให้เราเข้าถึงเดชานุภาพการชดใช้ พระองค์จึงทรงมอบพลังอำนาจและสิทธิอำนาจส่วนหนึ่งของพระองค์ให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก พลังอำนาจและสิทธิอำนาจที่มอบให้นี้เรียกว่า ฐานะปุโรหิต ซึ่งอนุญาตให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตช่วยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ในงานของพระองค์ ทำให้เกิดความรอดและความสูงส่งแก่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ฐานะปุโรหิตทำเช่นนั้นเพราะให้โอกาสบุตรธิดาของพระองค์ได้รับพรแห่งเดชานุภาพการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

  เดชานุภาพการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จำเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะกลับไปบ้านบนสวรรค์ไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือ ในความเป็นมรรตัย เราทำผิดพลาดและฝ่าฝืนกฎของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ เราแปดเปื้อนด้วยบาปและจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องการเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเราจะสามารถคืนดีกับพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ทรงทำลายสายรัดแห่งความตายทางร่างกาย ทุกคนจึงฟื้นคืนชีวิต พระองค์ทรงเสนอการให้อภัยบาปบนเงื่อนไขของการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ เราได้รับความสูงส่งผ่านพระองค์ โอกาสได้รับประโยชน์จากเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นน้ำหนักบรรทุกสำคัญที่สุดของการสร้าง

  เพื่อให้จุดประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์บรรลุผลสำเร็จ เดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์ต้องมีผลต่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า1 ฐานะปุโรหิตนำส่งโอกาสเหล่านี้ ฐานะปุโรหิตคือจรวด จำเป็นอย่างยิ่งเพราะศาสนพิธีและพันธสัญญาที่จำเป็นบนแผ่นดินโลกประกอบโดยสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตเท่านั้น ถ้าฐานะปุโรหิตไม่นำส่งโอกาสได้ประโยชน์จากเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด อะไรจะเป็นจุดประสงค์ของฐานะปุโรหิตเล่า ฐานะปุโรหิตคงจะเป็นเพียงประทัดดึงความสนใจที่ซับซ้อน พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ใช้ฐานะปุโรหิตมากกว่าแค่ในชั้นเรียนในวันอาทิตย์หรือในโอกาสรับใช้ พระองค์ทรงประสงค์ให้ใช้นำส่งน้ำหนักบรรทุก

  รูรั่วเล็กๆ ในจรวดสามารถทำให้ภารกิจล้มเหลวได้ ฉนวนกันรั่วเก่าๆ และโลหะเปราะสามารถทำให้จรวดทำงานผิดปกติได้ เพื่อปกป้องฐานะปุโรหิตจากฉนวนกันรั่วเก่าๆ และโลหะเปราะ พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงคุ้มครองทั้งการประสาทและการใช้ฐานะปุโรหิต2 การประสาทฐานะปุโรหิตควบคุมโดยกุญแจฐานะปุโรหิตซึ่งคือสิทธิ์ของฝ่ายประธานที่มอบให้มนุษย์3 เช่นเดียวกันการใช้ฐานะปุโรหิตควบคุมโดยกุญแจฐานะปุโรหิตและโดยพันธสัญญาที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทำด้วย ด้วยเหตุนี้การใช้ฐานะปุโรหิตควบคุมโดยทั้งกุญแจและพันธสัญญาฐานะปุโรหิต งานมอบหมายฐานะปุโรหิตของชายคนหนึ่งจะให้เป็นรายบุคคลและดำรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเขา4 ฐานะปุโรหิตไม่ใช่แหล่งที่มาที่ขาดความแน่ชัดของพลังปกครองด้วยตนเอง

  ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดครับโดยพันธสัญญา5 พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเงื่อนไขและมนุษย์ยอมรับ พูดอย่างกว้างๆ คือ ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทำพันธสัญญาว่าจะช่วยพระผู้เป็นเจ้าในงานของพระองค์ ต้นสมัยการประทานนี้ พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายว่าพันธสัญญาฐานะปุโรหิต “ยืนยันไว้บนเจ้าเพื่อเห็นแก่เจ้า, และมิใช่เพื่อเห็นแก่เจ้าเท่านั้น แต่เพื่อเห็นแก่โลกทั้งโลก … เพราะพวกเขามิได้มาหาเรา”6

  พระดำรัสนี้สอนว่าจุดประสงค์ของฐานะปุโรหิตคือเชื้อเชิญให้ผู้อื่่นมาหาพระคริสต์โดยช่วยให้พวกเขารับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู เรามีฐานะปุโรหิตเพื่อเราจะสามารถช่วยให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ลดภาระของบาปและเป็นเหมือนพระองค์ โดยผ่านฐานะปุโรหิต พลังของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ในชีวิตทุกคนที่ทำและรักษาพันธสัญญาพระกิตติคุณและรับศาสนพิธีที่เกี่ยวข้อง7 นี่คือวิธีที่เราแต่ละคนมาหาพระคริสต์ ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า เดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์เข้าถึงได้โดยผ่านฐานะปุโรหิตซึ่งนำส่งน้ำหนักบรรทุก

  พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องจริงจังและศักดิ์สิทธิ์ บุรุษควรเตรียมรับ เรียนรู้ และเข้าสู่พันธสัญญาเช่นนั้นด้วยเจตนาจะให้เกียรติพันธสัญญา พันธสัญญากลายเป็นข้อผูกมัดในตัวมันเอง เราถอดความคำพูดของโรเบิร์ต โบลท์นักเขียนบทละครชาวอังกฤษได้ว่า ชายคนหนึ่งทำพันธสัญญาก็ต่อเมื่อเขาต้องการผูกมัดตนเป็นพิเศษกับสัญญา เขาทำการเชื่อมโยงระหว่างความจริงของสัญญากับคุณธรรมของเขาเอง เมื่อเขาทำพันธสัญญา เขากำลังกักตนเองไว้ในอุ้งมือเหมือนน้ำ และถ้าเขากางนิ้วมือ เขาต้องไม่หวังว่าจะพบตนเองอีก คนฝ่าฝืนพันธสัญญาไม่มีตัวตนให้ผูกมัดหรือไม่มีหลักประกันจะให้อีกต่อไป8

  ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทำพันธสัญญาว่าจะหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย ช่วยให้ผู้อื่นคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า และเตรียมรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค9 ความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลเมื่อเขาสอน ให้บัพติศมา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกศาสนจักร และเชื้อเชิญให้ผู้อื่นยอมรับพระกิตติคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ “จรวด” ของเขา พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาเป็นการตอบแทนว่าจะมอบความหวัง การให้อภัย การปฏิบัติของเหล่าเทพ และกุญแจทั้งหลายของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและบัพติมา10

  ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคทำพันธัญญาว่าจะทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนให้เกิดสัมฤทธิผลและขยายการเรียกของเขาในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค11 เขาทำเช่นนั้นโดยรักษาพระบัญญัติร่วมกับพันธสัญญา พระบัญญัติเหล่านี้ได้แก่การ “ใส่ใจอย่างเข้มงวดกวดขันต่อถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์” โดยดำเนินชีวิตตามพระคำทุกคำที่ออกจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า12 การแสดงประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์และงานยุคสุดท้ายของพระองค์13 การไม่โอ้อวดตน14 และการเป็นเพื่อนของพระผู้ช่วยให้รอดโดยวางใจพระองค์เสมือนเพื่อนจะวางใจ15

  พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาเป็นการตอบแทนว่าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจะได้รับกุญแจทั้งหลายเพื่อเข้าใจความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า เขาจะกลายเป็นคนดีพร้อมทั้งนี้เพื่อเขาจะสามารถยืนในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้ เขาจะสามารถทำบทบาทของตนในงานแห่งความรอดให้เกิดสัมฤทธิผล พระเยซูคริสต์จะทรงเตรียมทางตรงหน้าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตและจะทรงอยู่กับเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในใจผู้ดำรงฐานะปุโรหิตและเหล่าเทพจะประคองเขา ร่างกายของเขาจะแข็งแรงและกระปรี้กระเปร่า เขาจะกลายเป็นผู้สืบทอดพรของอับราฮัมและเขากับภรรยาจะเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์สืบทอดอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์16 นี่คือ “พระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่”17 นึกไม่ออกว่ามีสัญญาใดยิ่งใหญ่กว่านี้

  ถึงชายผู้ได้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคทุกท่าน พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันสัญญาแบบพันธสัญญาของพระองค์ด้วยคำปฏิญาณ18 คำปฏิญาณนี้เกี่ยวข้องกับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเท่านั้น19 และพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ปฏิญาณ ไม่ใช่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิต20 เพราะสถานการณ์พิเศษนี้เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จึงทรงใช้คำปฏิญาณ โดยทรงใช้ภาษาหนักแน่นที่สุดเท่าที่จะทรงใช้ได้ เพื่อทำให้เรามั่นใจในสภาพผูกมัดและไม่เปลี่ยนแปลงสัญญาของพระองค์

  ผลร้ายเกิดจากการฝ่าฝืนพันธสัญญาฐานะปุโรหิตและหันหลังให้พันธสัญญาเหล่านั้น21 การไม่สนใจหรือไม่กระตือรือร้นในการเรียกฐานะปุโรหิตเปรียบเสมือนการนำโลหะเปราะมาใช้ประกอบจรวด นับเป็นภัยต่อพันธสัญญาฐานะปุโรหิตเพราะจะทำให้พันธกิจล้มเหลว การไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าทำลายพันธสัญญา สำหรับคนที่ฝ่าฝืนพันธสัญญามาโดยตลอดและไม่กลับใจ พระองค์จะทรงถอนพรที่สัญญาไว้

  ข้าพเจ้าทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจรวด “ฐานะปุโรหิต” กับน้ำหนักบรรทุก “โอกาสได้ประโยชน์จากเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์” อย่างถ่องแท้มากขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ในช่วงสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้ามีงานมอบหมายสองงาน งานแรกคือจัดตั้งสเตคแรกในประเทศหนึ่ง และอีกงานคือสัมภาษณ์ชายหนุ่มคนหนึ่ง ถ้าทุกอย่างเป็นปกติก็จะฟื้นฟูพรฐานะปุโรหิตและพรพระวิหารให้เขา ชายวัย 30 ปีคนนี้เข้าร่วมศาสนจักรช่วงวัยรุ่นตอนปลาย เขารับใช้งานเผยแผ่อย่างสมเกียรติ แต่เมื่อเขากลับบ้าน เขาหลงทาง และเขาสูญเสียสมาชิกภาพในศาสนจักร หลังจากนั้นไม่กี่ปี “เขาสำนึกตัวได้”22 และด้วยความช่วยเหลือของผู้นำฐานะปุโรหิตที่รักเขาและสมาชิกที่เมตตา เขากลับใจและรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรอีกครั้ง

  ต่อมา เขายื่นเรื่องขอฟื้นฟูพรฐานะปุโรหิตและพรพระวิหาร เรากำหนดนัดเป็นวันเสาร์เวลาสิบโมงเช้าที่อาคารประชุม เมื่อข้าพเจ้ามาถึงก่อนการสัมภาษณ์ เขาอยู่ที่นั่นแล้ว เขาร้อนใจมากที่จะมีฐานะปุโรหิตอีกครั้ง เขาแทบจะรอไม่ไหว

  ระหว่างการสัมภาษณ์ ข้าพเจ้าให้เขาดูจดหมายพลางอธิบายว่าประธานโธมัส เอส. มอนสันตรวจทานคำร้องของเขาด้วยตนเองและมอบอำนาจให้ข้าพเจ้าสัมภาษณ์ ชายหนุ่มที่ปลงตกคนนี้ร้องไห้ ข้าพเจ้าจึงบอกเขาว่าวันสัมภาษณ์ของเราจะไม่มีความหมายอย่างเป็นทางการในชีวิตเขา เขาทำหน้างงๆ ข้าพเจ้าแจ้งว่าหลังจากข้าพเจ้าฟื้นฟูพรให้เขาแล้ว บันทึกสมาชิกภาพของเขาจะแสดงเฉพาะวันบัพติศมาครั้งแรก การยืนยัน การวางมือแต่งตั้งฐานะปุโรหิต และเอ็นดาวเม้นท์เท่านั้น เขาพูดไม่ออกอีกครั้ง

  ข้าพเจ้าขอให้เขาอ่านจากพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา

  “ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำมันอีก

  “โดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับใจจากบาปของเขา—ดูเถิด, เขาจะสารภาพและละทิ้งมัน.”23

  เขาน้ำตาคลอเป็นครั้งที่สาม จากนั้น ข้าพเจ้าวางมือบนศีรษะเขาและในพระนามของพระเยซูคริสต์และโดยสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค และด้วยการมอบอำนาจจากประธานศาสนจักร ข้าพเจ้าฟื้นฟูพรฐานะปุโรหิตและพรพระวิหารให้เขา

  ปีติที่เกิดกับข้าพเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่ง เขารู้ว่าเขาได้รับอนุญาตให้ดำรงและใช้ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง เขารู้ว่าพรพระวิหารของเขาพร้อมใช้งานเต็มที่อีกครั้ง เขากระโดดโลดเต้นและท่าทางมีความสุขมาก ข้าพเจ้าภูมิใจในตัวเขา และข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงภูมิใจในตัวเขาด้วย

  หลังจากนั้นจึงจัดตั้งสเตค วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์และกระตือรือร้นเข้าร่วมการประชุม และสนับสนุนฝ่ายประธานสเตคที่ยอดเยี่ยม แต่สำหรับข้าพเจ้า ประวัติการณ์ของการจัดตั้งสเตคแรกในประเทศหนึ่งดูด้อยกว่าปีติที่ข้าพเจ้ารู้สึกในการฟื้นฟูพรให้ชายหนุ่มคนนี้

  ข้าพเจ้าตระหนักว่าจุดประสงค์ของการจัดตั้งสเตค หรือการใช้ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าในด้านใดด้านหนึ่ง คือช่วยเหลือพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ในงานของพระองค์ จัดเตรียมโอกาสในการไถ่และความสูงส่งให้บุตรธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้า เฉกเช่นจรวดมีไว้เพื่อนำส่งน้ำหนักบรรทุก ฐานะปุโรหิตมีไว้เพื่อนำส่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์โดยเปิดทางให้ทุกคนได้ทำพันธสัญญาและรับศาสนพิธีที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึงสามารถทำให้ “พระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์”24 มีผลในชีวิตเมื่อเราประสบอิทธิพลการชำระให้ศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา

  นอกจากการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านทำและรักษาพันธสัญญาฐานะปุโรหิตด้วย จงรับคำปฏิญาณและสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ขยายความรับผิดชอบของท่านในฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ใช้ฐานะปุโรหิตช่วยนำส่งโอกาสให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด! ขณะทำเช่นนั้น พรยิ่งใหญ่จะมาถึงท่านและครอบครัวท่าน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์และทรงกำกับดูแลงานนี้ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน