2010–2019
Welcome sa Komperensya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Welcome sa Komperensya

Hinaut nga maminaw kita og maayo sa mga mensahe …, aron atong mabati ang Espiritu sa Ginoo ug makaangkon og kahibalo nga Iyang gitinguha alang kanato.

Sa akong makita, tanang lingkuranan napuno—gawas sa pipila diha sa likod. Adunay lawak alang sa kalamboan. Alang siguro kini niadtong medyo nalangay, tungod sa trapik, nga makakita og lingkuranan inig abut nila.

Importante kining adlawa—adlaw sa komperensya. Nakadungog kita sa maanindot nga choir nga mikanta og talagsaong musika. Matag higayon nga makadungog ko sa choir o sa organ o sa piano, maghunahuna ko sa akong inahan, kinsa miingon, “Ganahan ko sa tanang pasidungog nga imong nadawat, sa tanang mga kurso nga imong naangkon, ug sa tanang buhat nga imong nahimo. Ang ako lang pagmahay nga wala ka magpadayon sa piano.” Salamat, Ma. Unta ako kanang gibuhat.

Pagkanindot niini, akong mga kaigsoonan, nga mo-welcome ninyo sa ika-182 nga Tunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Sukad nagkita kita sa miaging unom ka bulan, tulo ka bag-ong mga templo ang gipahinungod, ug usa ka templo ang gipahinungod pag-usab. Niadtong Mayo aduna koy pribilehiyo sa pagpahinungod sa maanindot nga Templo sa Kansas City Missouri ug sa pagtambong sa kultural nga selebrasyon nga may kalabutan niini. Akong hisgutan og maayo kana nga selebrasyon sa akong pakigpulong ugma sa buntag.

Pagka-Hunyo, si Presidente Dieter F. Uchtdorf mipahinungod sa dugay nang gihulat nga templo sa Manaus, Brazil, ug sa sayo sa Septyembre, si Presidente Henry B. Eyring mipahinungod pag-usab sa bag-ong giayo nga templo sa Buenos Aires, Argentina, usa ka templo nga akong gipahinungod dul-an na sa 27 ka tuig ang milabay. Mga duha lang ka semana ang milabay, si Presidente Boyd K. Packer mipahinungod sa Templo sa Brigham City sa lungsod diin siya natawo ug nagdako.

Sa ako nang giingon kaniadto, walay gitukod sa Simbahan nga pasilidad nga mas importante pa kay sa templo, ug malipay kami nga mopahibalo nga adunay 139 ka mga templo nga nag-operate sa tibuok kalibutan, uban sa 27 pa nga gipahibalo o gitrabaho pa. Mapasalamaton kita niining sagrado nga mga edipisyo ug sa mga panalangin nga ikahatag niini sa atong kinabuhi.

Karong buntaga ikalipay nako nga ipahibalo ang duha ka dugang nga mga templo, diin sa sunod nga mga bulan ug katuigan, itukod sa mosunod nga mga lokasyon: Tucson, Arizona; ug Arequipa, Peru. Ang mga detalye kabahin niining mga templo ihatag sa umaabot kon ang mga pagtugot ug pag-aprubar makuha na.

Mga kaigsoonan, maghisgut ko og laing butang—nga mao ang, pagserbisyo og misyon.

Taud-taud na nga ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mitugot sa batan-ong mga lalaki gikan sa piho nga mga nasud sa pagserbisyo sa edad nga 18 kon sila takus, makahimo, ug nakagradwar na sa high school ug mipadayag og sinserong tinguha nga moserbisyo. Kini polisiya sa mga pinili nga nasud ug nagtugot sa liboang batan-ong mga lalaki nga moserbisyo og halangdong misyon ug motuman sa gikihanglang obligasyon sa militar ug oportunidad sa pag-eskwela.

Ang atong kasinatian niining mga 18 anyos nga mga misyonaryo positibo. Ang ilang mga presidente sa misyon mireport nga sila masulundon, matinud-anon, hamtong, ug miserbisyo nga sama kamaayo sa mas maguwang nga mga misyonaryo nga nagserbisyo sa samang misyon. Ang ilang kamatinud-anon, kamasulundon ug kahamtong nakapatinguha kanamo sa samang opsyon sa pagmisyon og sayo sa tanang batan-ong mga lalaki, dili igsapayan kon asa nga nasud sila nagagikan.

Malipayon kong mopahibalo nga epektibo dayon ang tanang takus ug makahimo nga batang-ong mga lalaki kinsa nakagradwar og high school o kaparehas niini, bisan asa pa sila nagpuyo, may opsyon nga marekomendar sa misyonaryo nga pagserbisyo sugod sa 18 anyos, imbis 19 anyos. Ako wala mosugyot nga tanang batan-ong mga lalaki—kinahanglang—moserbisyo sa mas sayo nga edad. Apan, basi sa indibidwal nga mga kahimtang ingon man sumala sa pagdeterminar sa mga lider sa priesthood, kini nga opsyon mahimo na.

Samtang kami mainampoong namalamdong sa edad diin ang batan-ong mga lalaki mosugod sa ilang misyonaryo nga pagserbisyo, kami mihatag usab og konsiderasyon sa edad diin ang batan-ong babaye makaserbisyo. Karon, malipayon ko nga mopahibalo nga ang makahimo, takus nga batan-ong mga babaye nga may tinguha sa pagserbisyo mahimong marekomendar sa misyonaryo nga pagserbisyo sugod sa edad nga 19 anyos, imbis nga 21 anyos.

Kami mopamatuod nga ang misyonaryo nga buhat usa ka buluhaton sa priesthood—ug kami nag-awhag sa tanang batan-ong mga lalaki kinsa takus ug makahimo sa pisikal ug mental, sa pagsunod sa tawag sa pagserbisyo. Daghan usab nga batan-ong mga babaye ang makaserbisyo, apan dili sila ubos sa samang sugo sa pagserbisyo sama sa batan-ong mga lalaki. Kami nagsiguro hinoon sa batan-ong mga sister sa Simbahan, nga sila nakahatag ug bililhon nga kontribusyon isip mga misyonaryo, ug among dawaton ang ilang serbisyo.

Nagpadayon ang atong panginahanglan og dugang senior nga mga magtiayon. Kutob sa itugot sa inyong kahimtang, kon kamo angayan na nga moretiro, ug maayo ang inyong panglawas, moawhag ko ninyo nga mag-full-time nga misyonaryo. Ang bana ug asawa adunay mas dakong kalipay samtang sila kaubang magserbisyo sa mga anak sa atong Amahan.

Karon, akong mga kaigsoonan, hinaut nga maminaw kita og maayo sa mga mensahe nga ihatag sa mosunod nga duha ka adlaw, aron atong mabati ang Espiritu sa Ginoo ug makaangkon og kahibalo nga Iyang gitinguha alang kanato. Nga kini atong masinati ako nag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.