2010–2019
Tabangi Sila nga Motaas ang Panglantaw
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tabangi Sila nga Motaas ang Panglantaw

Pinaagi sa inyong paggiya, kadtong inyong gigiyahan makakita, makagusto, ug makatuo nga sila makakab-ot sa ilang potensyal alang sa pagserbisyo sa gingharian sa Dios.

Nagpasalamat ko og dako sa oportunidad nga ania niining talagsaong miting sa priesthood, nga makadungog sa maanindot nga mga pagtulun-an ug pagpamatuod. Tungod niini nakahunahuna ko sa akong kasinatian mismo. Hapit tanan nakong nahimo isip usa ka priesthood nahitabo tungod kay ang mga nakaila kanako nakakita sa unsay wala nako makita sa kaugalingon.

Isip batan-ong amahan nag-ampo ko nga masayud kon unsay ikatampo sa akong mga anak sa gingharian sa Dios. Alang sa mga lalaki, nahibalo ko nga duna silay mga oportunidad sa priesthood. Ang tanan magahimo sa Iyang buluhaton. Nasayud ko nga kada usa ka binuhat, ug ang Ginoo mohatag nila og gasa nga magamit kada usa alang sa pagserbisyo Kaniya.

Karon, dili ko makasulti sa kada amahan ug kada lider sa kabatan-onan sa mga detalye kon unsay pinakamaayo ninyong buhaton. Pero mosaad ko ninyo nga kamo makapanalangin nila sa pagtabang nga sila makaila sa espiritwal nga mga gasa nga dala sa ilang pagkatawo. Ang kada tawo lahi ug adunay lahi nga kontribusyon nga mahimo. Walay usa nga nadestino nga mapakyas. Kon magtinguha mo sa pagpadayag aron makita ang mga gasa sa Dios nga anaa sa mga priesthood nga inyong gigiyahan—ilabi na sa mga batan-on—mapanalanginan kamo sa pagbayaw sa ilang panan-aw sa pagserbisyo nga ilang mapahigayon. Pinaagi sa inyong paggiya, kadtong inyong gigiyahan makakita, makagusto, ug makatuo nga sila makakab-ot sa ilang potensyal alang sa pagserbisyo sa gingharian sa Dios.

Sa akong mga anak, nag-ampo ko sa pagpadayag aron mahibalo ko unsaon sila sa pagtabang nga makaandam sila sa tagsa-tagsa alang sa mga oportunidad sa pagserbisyo sa Dios. Ug dayon maningkamot ko sa pagtabang nila nga makakita, maglaum, ug molihok alang sa ilang umaabut. Nagkulit kog tabla alang sa kada anak nga lalaki nga gibutangan og kinutlo sa kasulatan nga naghulagway sa iyang espesyal nga gasa ug imahen nga nagrepresentar niini nga gasa. Sa ubos sa litrato ug sa menshae bahin niini, akong gikulit ang mga petsa sa bunyag ug ordinasyon sa mga office sa priesthood sa kada bata, nga gimarkahan ang iyang gitas-on og petsa sa kada importanting hitabo sa kinabuhi.

Akong ihulagway ang tabla nga akong gikulit alang sa kada anak nga lalaki aron sa pagtabang niya nga makakita sa iyang espirituhanong gasa ug unsay iyang gikasalmot sa buhat sa Ginoo. Madasig kamo sa pag-ila, sama nako, sa piho nga mga gasa ug talagsaong mga oportunidad sa kada batan-on nga inyong gimahal ug gigiyahan.

Sa dihang ang akong kinamagulangan nga anak nahimong deacon ug Eagle Scout, usa ka litrato sa agila ang akong nahunahunaan samtang naghunahuna ko niya ug sa iyang umaabut. Nagpuyo mi sa Idaho duol sa tiilan sa South Teton mountain, diin kami maglakaw ug manan-aw sa mga agila nga manglupad. Kana nga nakita sa akong hunahuna nakapahinumdom nako sa mga pulong ni Isaias:

“Siya naghatag og gahum niadtong maluya; ug kaniya nga walay kabaskog magadugang siya og kusog.

“Bisan ang mga batan-on mangaluya ug makapuyan, ug ang mga batan-on mangapukan sa hilabihan gayud:

“Apan kadtong nagahulat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila manalagan, ug dili makapuyan; sila manlakaw, ug dili mangaluya.”1

Gani, uban sa kamagulangang anak, mihunong kami sa paglakaw sa ubos sa South Teton tungod kay gikapoy ang akong anak. Gusto siyang mohunong. Miingon siya, “Magbasol ba ako kanunay kay wala ta makalahos sa ibabaw? Pa, padayon lang—dili ko gustong masagmuyo ikaw.”

Mitubag ko, “dili gayud ako masagmuyo, ug dili gayud ka magbasol. Mahinumduman nato kanunay nga nag-uban ta sa pagtangas.” Sa ibabaw sa iyang sukdanan sa gitas-on nga tabla, akong gikulit ang agila ug ang mensahe “Sa mga Pako sa Agila.”

Paglabay sa katuigan, mas taas ang naabtan sa akong anak isip misyonaryo nga milabaw pa kay sa akong gipangandoy. Sa mga hagit sa misyon, ang pipila nga iyang giatubang ingon og labaw sa iyang mahimo. Sa batan-on nga imong gialsa, tingali, sama sa akong anak, gialsa siya sa Ginoo nga mas taas alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa lisud nga pinulongan nga sa akong hunahuna lisud gayud. Kon inyong sulayan ni bisan kinsa nga batan-ong lalaki sa pag-ila sa mga posibilidad sa iyang priesthood, mosaad ko nga ang Ginoo mosulti ninyo sa inyong gikinahanglan. Ang batan-on adunay potensyal labaw sa unsay gipadayag sa Ginoo kaninyo. Tabangi siya nga motaas ang panglantaw.

Ang batan-on nga inyong giawhag tingali magpanuko nga mahimong gamhanang sulugoon nga priesthood. Lain nakong anak nga lalaki maulawon kaayo nga dili siya makig-istorya sa tindera sa tindahan. Nahadlok kaayo siya. Mao nga nag-ampo ko kabahin sa kaugmaon sa iyang pagka priesthood. Naghunahuna ko niya nga tua sa misyon—nga dili kaayo malampuson. Gigiyahan ko sa usa ka kasulatan sa Proverbio: “Ang tawong dautan mokalagiw bisan walay tawo nga magalutos: apan ang matarung maisug ingon sa leon.”2

Akong gikulit ang “Isug sama sa Leon” diha sa iyang tabla, ubos sa imahen sa dako nga ulo sa leon nga mingulob. Sa iyang misyon ug sa mga tuig nga misunod, iyang natuman ang paglaum nga akong gikulit. Ang akong maulawon nga anak misangyaw sa ebanghelyo uban sa dakong konbiksyon ug maisugong miatubang sa mga kakuyaw. Milambo siya tungod sa iyang mga responsibilidad sa pagrepresentar sa Ginoo.

Mahitabo kana sa batan-ong lalaki nga inyong gigiyahan. Kinahanglan ninyong lig-unon ang iyang pagtuo nga ang Ginoo makausab kaniya ngadto sa pagkamaisugon nga sulugoon gikan sa maulawon nga batan-on kay sa inyong nakita karon.

Nasayud kita nga ang Ginoo mohimo sa Iyang mga sulugoon nga maisugon. Ang batan-on nga si Joseph nga nakakita sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, didto sa kakahoyan nahimong hilabihan ka espirituhanon. Nakita kana ni Parley P. Pratt kang Propeta Joseph Smith dihang gibadlong niya ang dautang mga gwardiya nga mibilanggo kanila. Gisulat ni Elder Pratt:

“Sa kalit mibarug siya, ug namulong ingon sa usa ka tingog sa dugdug, sama sa nagngulob nga leon, nagsulti, kutob sa akong mahinumduman, sa mosunod nga mga pulong:

“‘HILUM, kamo mga banyaga sa impyerno. Sa ngalan ni Jesukristo ako mobadlong kaninyo, ug momando kaninyo sa pagpundo; dili ko mopuyo og dugang pa nga minuto ug maminaw niana nga pinulongan. Hunonga kana nga sinultihan, o kamo o ako mamatay KARON DAYON!’”

Niana nga kasinatian, si Elder Pratt misulat, “Kaligdong ug kaharianon ang akong nakita sa makausa, samtang nagbarug nga kinadinahan sa usa ka selda sa malisud nga balangay sa Missouri.”3

Ang Ginoo mohatag og mga oportunidad sa Iyang matarung nga mga sulugoon nga magmaisugon sama sa mga leon kon sila mamulong sa Iyang ngalan ug isip mga saksi sa Iyang priesthood.

Laing anak nga lalaki, bisan batan-on pa, adunay daghang higala nga kanunay nga mangita kaniya. Dali kaayo siyang makakita og mga higala. Samtang nag-ampo ko ug gisulayan sa paglantaw ang iyang nasalmot sa gingharian sa Dios, akong gibati nga siya adunay gahum sa pagpundok sa mga tawo pinaagi sa gugma ug panaghiusa.

Midala kini kanako ngadto sa asoy diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga naghulagway sa paningkamot sa mga elder sa pagtukod sa Zion didto sa Missouri nga giaprobahan sa mga anghel kinsa nakakita sa ilang mga paningkamot ug kontribusyon. Nagkinahanglan kana og dakong sakripisyo. Ang pinadayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad nag-ingon, “Bisan pa niana, kamo mga bulahan, kay ang pagpamatuod nga inyong napamulong gitala diha sa langit alang sa pagtan-aw sa mga anghel, ug sila magmaya diha kaninyo, ug ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo.”4

Sa tabla nga sukdanan sa gitas-on sa akong anak, akong gikulit ang “Ang mga Anghel Nagmaya Ibabaw Kanimo.”

Ang katakus niini nga anak sa pagpundok ug pag-impluwensya sa mga tawo milabaw pa sa mga katuigan sa iyang pagka-high school. Uban sa kaubanan niyang mga priesthood, iyang giorganisar ang mga kalihokan sa stake nga mipalambo sa mga batan-on og hugot nga pagtuo sa paglahutay ug gani sa pagbuntog sa malisud nga mga sitwasyon. Samtang siya naglig-on sa pagtuo niini nga mga batan-on, nakatabang siya sa pagtukod og bantayanan sa Zion sa urban nga mga dapit sa Amerika. Diha sa kinulit, akong gikulit ang mga anghel nga naghuyop sa ilang trumpeta, tingali dili gayud eksakto giunsa nila, apan mas sayon kuliton ang trumpeta kay sa singgit.

Magmaya ang mga anghel kon ang mga lider sa priesthood sa tibuok kalibutan motukod og Zion sa ilang mga ward, stake, ug misyon. Ug sila magmaya sa mga batan-on nga inyong tabangan sa pagtukod og Zion bisan asa man sila ug bisan unsa ang ilang mga kahimtang. Ang Zion mao ang resulta sa mga tawo nga nabugkos sa pakigsaad ug gugma. Giimbitar ko kamo sa pagtabang sa inyong kabatan-onan sa pag-apil.

Sa usa nakong anak nga lalaki, naaghat ko sa pagkulit og adlaw—kana ang, adlaw nga naa sa langit—ug sa mga pulong gikan sa Pangamuyo nga Pag-ampo sa Manluluwas: “Ang Kinabuhing Dayon Mao Kini.” Sa hapit na mahuman ang Iyang mortal nga pagpangalagad, ang Manluluwas nag-ampo sa Iyang Amahan:

“Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala.

“Dinhi sa yuta gipasidunggan ko ikaw: Natuman ko man ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton.”5

Ang akong anak nga lalaki gipaserbisyo sa tulo ka mga kontinente apan ang pinakaimportante mao ang pagserbisyo diha sa iyang panimalay ug sa iyang pamilya. Iyang gilig-on ang iyang kinabuhi libut kanila. Duol ra ang iyang trabahoan, ug kasagaran makauli siya aron maniudto uban sa iyang asawa ug gagmayng mga anak. Nagpuyo ang iyang pamilya nga duol ni Sister Eyring ug kanako. Ilang giatiman ang among nataran ingon og ilaha kini. Kini nga anak nagkinabuhi dili lang aron makaangkon og kinabuhing dayon apan nagkinabuhi usab nga gilibutan sa mapasalamaton sa hangtud sa mga sakop sa pamilya nga iyang gipangtigom.

Ang kinabuhing dayon mao ang pagpuyo sa panaghiusa, sa mga pamilya, uban sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang kinabuhing dayon dili lamang posible tungod sa mga yawe sa priesthood sa Dios, nga gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ang paghimo og mahangturon nga tumong uban sa mga batan-on nga inyong gigiyahan usa ka dakong gasa nga inyong mahatag kanila. Himoon ninyo kana pinaagi sa ehemplo sa inyong pamilya. Kadtong inyong gigiyahan tingali walay pamilya diha sa Simbahan, apan mohagit ko ninyo sa pagtabang nila nga mobati ug gusto nga ang gugma sa pamilya anaa sa duha ka kilid sa tabil.

Ang tabla nga sukdanan sa gitas-on nga akong gihulagway usa lamang ka paagi sa pagtabang sa mga batan-on nga makakita sa kaharianon nga nakita sa Dios diha kanila ug sa ilang kaugmaon ug sa talagsaong serbisyo nga Iyang giandam aron ihatag kanila. Motabang Siya kaninyo unsaon sa pagbuhat alang sa inyong mga anak o sa ubang batan-on nga inyong gitabangan. Apan magmainampoon kamo sa paglantaw sa inyong kaugmaon ug isulti kini ngadto sa tinagsa-tagsa, mahibalo kamo nga ang Dios nakaila ug nahigugma sa kada usa sa Iyang mga anak isip mga indibidwal ug nakakita sa talagsaong mga gasa sa kada usa kanila.

Isip amahan ako bulahan nga nakakita sa talagsaong umaabut didto sa gingharian sa Dios alang sa akong mga anak. Kon mainampoon kong mangita og giya, gipakita kanako ang paagi sa pagtabang sa akong anak nga mga babaye sa pag-ila sa pagsalig nga gihatag sa Dios diha kanila isip mga sulugoon kinsa makatukod sa Iyang gingharian.

Sa gagmay pa ang akong anak nga mga babaye, akong nakita nga makatabang mi sa uban nga mobati sa gugma niadtong anaa sa pikas tabil, sa tibuok henerasyon. Nasayud ko nga ang gugma maggikan sa pagserbisyo ug makahatag og paglaum sa kinabuhing dayon.

Mao nga naghimo mi og butanganan sa pan diin among ibutang ang pan ug ihatud kini nga halad ngadto sa mga biyuda, mga biyudo, ug mga pamilya. Ang mensahe nga akong gikulit sa kada butanganan sa pan mabasa, “J’aime et J’espere,” sinultihan nga French alang sa “Ako nagmahal ug ako naglaum.” Ang ebidensya sa ilang talagsaon nga gasang espirituhanon wala lamang diha sa tabla nga akong gikulit apan diha sa among pag-apud-apod niini ngadto sa nanginahanglan, sa taliwala sa kasakit o kawad-on, kasiguroan pag-usab nga ang gugma sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula makahatag og hingpit nga kahayag ug paglaum. Mao kini ang kinabuhing dayon alang sa akong mga anak nga babaye ug alang sa kada usa kanamo.

Karon, tingalig naghunahuna mo, “Brother Eyring, kinahanglan ba kong magkat-on sa pagkulit?” Ang tubag dili. Nakat-on ko sa pagkulit sa panabang sa buotan ug maayo nga tigtudlo, si Elder Boyd K. Packer. Unsay akong gamay nga nakat-unan og gamay utang nako sa talagsaon niyang gasa isip tigkulit ug sa iyang kamapailubon isip magtutudlo. Ang langit lamang ang makahatag og ingon niana nga tigtudlo sama kang Presidente Packer. Apan adunay daghang mga paagi nga inyong mahulma ang mga kasingkasing sa mga anak nga dili na magkulit pa og mga tabla o height board alang nila.

Pananglit, ang bag-ong mga teknolohiya sa komunikasyon makahimo sa pagpaambit sa mga mensahe sa hugot nga pagtuo ug paglaum sa lagyong dapit nga nag-uwang kanamo, diha-diha ug gamay ra o walay gasto. Ang akong asawa motabang nako sa paghimo niini. Magsugod mi pinaagi sa pagtelepono sa among mga apo. Mohangyo mi nila sa pagpakigbahin og mga istorya sa personal nga mga kalampusan ug panerbisyo. Gidapit sab namo sila nga mopadala og mga litrato sa niana nga mga kalihokan. Among gamiton kini nga mga litrato sa paghulagway og pipila ka paragraph. Among dugangan og usa o duha ka bersikulo gikan sa Basahon ni Mormon. Tingali si Nephi ug si Mormon dili kaayo madani sa espirituhanong kalidad sa among gihimo o sa limitado nga paningkamot nga gikinahanglan sa paghimo sa among gitawag og “Ang Journal sa Pamilya: Ang Gagmay nga mga Palid.” Apan si Sister Eyring ug ako nabulahan niini nga paningkamot. Nadasig kami sa pagpili sa mga tudling sa kasulatan ug sa mubo nga mensahe sa pagpamatuod nga among gisulat. Ug among nakita ang ebidensya diha sa ilang kinabuhi diin ang ilang kasingkasing naduol kanamo ug ngadto sa Manluluwas ug dugang pa.

Adunay daghang paagi sa pagtabang, nahimo na ninyo ang kadaghanan niini. Ang mga naandang buhat sa pamilya nga pag-ampo ug pagbasa sa kasulatan makahimo og mas malungtarong mga handumanan ug dagkong kausaban sa kasingkasing kay sa inyong makita karon. Bisan ang temporal nga mga kalihokan, sama sa pagtambong sa athletic nga kalihokan o pagtan-aw og sine, makapalambo sa kasingkasing sa usa ka bata. Ang kalihokan dili maoy importante apan ang pagbati nga moabut sa pagbuhat niini. Akong nadiskobrehan ang nindot nga pagsulay sa pag-ila og mga kalihokan uban sa potensyal sa paghimo dakong kalainan sa kinabuhi sa batan-on. Mao nga sila mosugyot og kalihokan tungod sa ilang gibati nga miabut isip gasa gikan sa Dios. Nasayud ko nga posible kini tungod sa kaugalingon nakong kasinatian.

Sa dihang nahimo kong usa ka deacon sa edad nga 12, nagpuyo ko sa New Jersey, 50 ka milya (80 km) gikan sa Siyudad sa New York. Gusto kaayo kong mahimong baseball player. Ang akong papa miuyon nga motan-aw ko og dula didto sa karaan ug masaysayon nga Yankee Stadium, didto sa Bronx. Makita gihapon nako ang bat nga gilabyog ni Joe DiMaggio nga nakahimo og home run diha sa tunga-tunga sa dulaanan diin ang akong papa naglingkod tupad nako, ang bugtong panahon nga kami nagkuyog pagtan-aw sa dakong sangka sa baseball.

Apan ang laing adlaw kuyog sa akong amahan nakausab sa akong kinabuhi. Gidala ko niya gikan sa New Jersey ngadto sa balay sa gi-orden nga patriarch sa Siyudad sa Salt Lake. Wala pa gyud ko kakita niya sukad. Gibilin ko sa akong amahan sa may hagdanan. Ang patriarch mipalingkod nako, mipandong sa iyang mga kamot sa akong ulo, ug mihatag og panalangin isip gasa sa Dios nga naglakip sa pagpahayag sa dakong tinguha sa akong kasingkasing.

Miingon siya nga ako usa niadtong ginaingon, “Bulahan ang tigpasiugda og kalinaw.”6 Nasurprisa kaayo ko nga usa ka tawo nga wala gayud makaila nako nasayud sa akong kasingkasing nga akong gibuka ang akong mga mata aron tan-awon ang kwarto diin nahitabo ang maong milagro. Kadto nga panalangin sa mga posibilidad alang kanako mihulma sa akong kinabuhi, sa akong kaminyoon, ug sa akong priesthood nga pagserbisyo.

Gikan niana nga kasinatian ug ang misunod niini, ako makapamatuod, “Kay dili tanan aduna sa matag gasa nga ihatag ngadto kanila; kay adunay daghan nga mga gasa, ug ngadto sa matag tawo gihatag ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios.”7

Tungod kay ang Ginoo mipadayag kanako sa gasa, ako nakahimo sa pag-ila ug pag-andam sa mga oportunidad sa pagbuhat niini alang sa pagpanalangin niadtong akong gimahal ug giserbisyohan.

Ang Dios nasayud sa atong mga gasa. Ang akong hagit ninyo ug nako mao ang pag-ampo aron mahibalo sa mga gasa nga gihatag kanato, aron mahibalo kita unsaon sa pagpalambo niini, ug pag-ila sa mga oportunidad sa pagserbisyo nga gihatag kanato sa Dios. Labaw sa tanan, ako nag-ampo nga kamo madasig sa pagtabang sa uban sa pagdiskobre sa ilang espesyal nga mga gasa gikan sa Dios aron sa pagserbisyo.

Mosaad ko nga kon kamo mangayo, mapanalanginan kamo aron makatabang ug makabayaw sa uban nga makab-ot ang ilang hingpit nga potensyal sa pagserbisyo niadtong ilang gigiyahan ug gimahal. Akong ipamatuod nga buhi ang Dios, si Jesus mao ang Kristo, kini ang priesthood sa Dios, nga atong gihuptan, ug giandam kita sa Dios uban sa espesyal nga gasa sa pagserbiyso Kaniya lapas sa ato gayung gipangandoy. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.