2010–2019
Pinaagi sa Hugot nga Pagtuo ang Tanang mga Butang Matuman
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pinaagi sa Hugot nga Pagtuo ang Tanang mga Butang Matuman

Ang hugot nga pagtuo motabang nato nga luwas nga makasaka sa dalan sa ebanghelyo, makabuntog sa matag hagit sa pagkamortal, ug makabalik sa harianong presensya sa atong Langitnong Amahan.

Dili pa lang dugay pipila kanamo sa pamilyang Nash mibaktas paingon sa tumoy sa Huayna Picchu, usa ka taas nga bukid nga tupad sa karaang mga salin sa Inca sa Machu Picchu sa kabukiran sa Peru. Tungason kaayo kini nga adunay maanindot nga mga talan-awon ug tiptip nga mga pangpang. Makasubo, pipila sa mga tigbaktas nangamatay kay nahulog nianang hagip-ot, bakilid nga agianan. Aron paglikay sa maong mga trahedya, lig-on nga mga kable gitaud ngadto sa solido nga bato buyon sa kilid sa bukid sa Huayna Picchu. Migunit kami sa maong mga kable sa among pagsaka, ug nagtugot kini kanamo nga luwas nga moabot sa kinatumyan.

Sama sa agianan sa Huayna Picchu, ang atong mortal nga biyahe tungason ug lisud nga pagsaka, nga nagkinahanglan sa tabang sa atong Langitnong Amahan aron makompleto. Tungod niini nga rason, nag-establisar Siya og mga baruganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo sa pagdala nato ngadto sa Manluluwas ug sa Iyang makaluwas nga gahum.1 Ang una niini nga mga baruganan, ang hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoong Jesukristo,2 sama sa mga kable sa Huayna Picchu: kon lig-on ug hugot nga pagkataud ngadto sa “sukaranan sa atong Manunubos,”3 ang hugot nga pagtuo motabang nato nga luwas nga makasaka sa dalan sa ebanghelyo, makabuntog sa matag hagit sa pagkamortal,4 ug makabalik sa harianong presensya sa atong Langitnong Amahan. Ang tanang mga butang matuman pinaagi sa hugot nga pagtuo.5

Ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan sa buhat ingon man sa gahum.6 Kini “dili ang pagbaton sa hingpit nga kasayuran sa mga butang; busa kon [kita] adunay hugot nga pagtuo [kita] molaum sa mga butang diin dili makita, diin mga tinuod.”7 Kini usa ka kasigurohan8 sa Espiritu nga naangkon pinaagi sa pagkat-on nga magpalihok kanato9 sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas ug mainampuong mosunod sa Iyang mga sugo, bisan sa panahon sa mga sakripisyo ug pagsulay.10 Ang hugot nga pagtuo nagdala kanato sa gahum sa Ginoo, diin—gawas sa uban pang mga butang—kini mapakita pinaagi sa paglaum sa mga maayong butang nga moabut,11 mga milagro nga naglig-on sa hugot nga pagtuo,12 ug balaang pagpanalipud sa espiritwal ug temporal nga mga butang.13

Ang kinabuhi ni Ann Rowley, usa ka babayeng pioneer sa unang mga adlaw sa Simbahan, nagpakita sa unsang paagi ang hugot nga pagtuo mahangturong makaapekto sa atong kinabuhi. Usa ka biyuda gikan sa England, si Sister Rowley migamit sa iyang hugot nga pagtuo sa pagsanong sa tawag sa propeta sa pagpundok ngadto sa Zion. Sakop siya sa Willie handcart company nga nakasagubang og baga nga snow sa agianan niadtong tinglarag sa 1856. Miabut sila sa punto sa ilang pagbiyahe diin ang iyang pito ka mga anak gipanggutom. Misulat siya: “Nasakitan kong magtan-aw sa akong mga anak nga walay makaon. … Miabut na ang gabii ug walay ikapanihapon. Nangayo kog tabang sa Dios sama sa kanunay nakong buhaton. Miluhod ko, nahinumdom sa duha ka gahi nga biskwit nga … salin pa gikan sa among pagbiyahe tabuk sa kadagatan. Dili sila dagko, ug sobra kini ka gahi nga dili gayud mapikas. Sigurado, kini dili gayud igo nga ikapakaon sa 8 ka tawo, apan ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda dili usab igo ikapakaon sa 5,000 ka tawo, apan pinaagi sa usa ka milagro, nabuhat kini ni Jesus. Mao nga, uban sa tabang sa Dios, walay imposible. Akong nakit-an ang mga biskwit ug gibutang kini sa dakong kaldero ug gipalapawan og tubig ug miampo alang sa panalangin sa Dios. Dayon ako kining gitabunan ug gitak-ang. Sa pag-ukab nako sa takub sa wala madugay, akong nakita ang sulod nga napuno sa pagkaon. Miluhod ako uban sa akong pamilya ug mipasalamat sa Dios sa iyang kaayo. Nianang gabhiuna ang akong pamilya adunay igong pagkaon.”14

Si Ann Rowley misunod sa ebanghelyo pinaagi sa personal nga pagsakripisyo. Nagkinahanglan siya og tabang ug nangayo niini pinaagi sa pag-ampo. Tungod sa iyang hugot nga pagtuo, napuno siya sa paglaum ug milagrong nahatagan og pagkaon alang sa iyang pamilya. Ang Ginoo mipanalangin niya sa mahangturong abilidad sa “paglahutay pinaagi sa pagtuo hangtud sa katapusan.”15 Bisan pa sa walay kasiguroang umaabot, wala siya mohangyo nga masayud unsaon niya pagpakaon ang iyang mga anak sa sunod adlaw; hinoon, mapailubon siyang naghulat sa Ginoo”16 ug mipadayon uban sa paglaum—sama sa gipahayag sa maanindot nga himno:

Giyahi, maloloy-ong kahayag; Giyahi ko!

Mangitngit, ako mahisalaag; Giyahi ko!

Tultuli ko bisag di makita

Ang halayo—usak lakang igo ra.17

Kita usab makagamit sa atong hugot nga pagtuo sa Ginoo, nagtuo ug nagsalig nga ang atong mabination ug makanunayong Dios18 mopanalangin kanato sa Iyang milagrusong gahum nga angay sa atong kahimtang ug sumala sa Iyang panahon. Kon buhaton nato, kita usab makakita sa gahum sa Dios sa atong kinabuhi.

Ang Ginoo nagmando nato nga magdala sa “panagang sa hugot nga pagtuo diin kamo makasagubang sa tanan nga nagdilaab nga mga pana sa dautan.”19 Si Satanas mogamit sa pagduhaduha, kahadlok, o sala sa pagtintal nato nga buhian ang hugot nga pagtuo ug mawad-an sa panalipod nga gihatag niini. Atong susihon ang matag usa niining mga hagit sa hugot nga pagtuo aron atong maila ug malikayan ang mga pagtintal sa kaaway.20

Una, ang dili pagtuo sa Ginoo o sa Iyang ebanghelyo maghimo kanato nga mobatok sa Espiritu sa Dios.21 Ang tambal sa Ginoo alang sa pagduhaduha yano ra. Sama sa gideklarar ni Haring Benjamin, “Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; tuo nga ang tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo mahimo nga makasabut.”22

Kon, tungod sa dili pagtuo o pagduhaduha, ang imong hugot nga pagtuo magpaling-paling, hinumdomi nga bisan ang mga karaang Apostoles mihangyo sa Ginoo nga “dugangi ang among pagtuo.”23 Uban sa pagtimaan nga ang hugot nga pagtuo ug salabutan managkauban gayud, ikonsiderar ang mosunod nga pasumbingay: ang hugot nga pagtuo ug salabutan sama sa duha ka pako sa usa ka eroplano. Ang duha gikinahanglan aron makalupad. Kon, sa imong panglantaw, ang salabutan daw mosukwahi sa hugot nga pagtuo, hunong ug hinumdumi nga ang atong panglantaw limitado kaayo kon ikumpara sa Ginoo.24 Ang hugot nga pagtuo dili gayud isalikway sama nga ang usa ka pako dili tangtangon gikan sa eroplano nga naglupad. Hinoon, amumaha ang usa ka tipik sa hugot nga pagtuo ug tugoti ang paglaum nga gimugna niini nga mahimong angkla sa inyong kalag—ug sa inyong salabutan.25 Mao kini ngano nga gimandoan kita sa “pagpangitaa sa pagtulun-an … pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.”26 Hinumdumi, ang hugot nga pagtuo nag-una ug nagmugna og mga milagro diin dili kita makapasabut kon i-base sa atong mga kasinatian, sama sa pagpuno sa dakong kaldero og mga pagkaon gikan sa duha ka gagmayng biskwit o yanong paglahutay diha sa hugot nga pagtuo batok sa mga kalisdanan.27

Ikaduha, ang kahadlok makapatipas palayo ug makaluya sa hugot nga pagtuo sa Manluluwas. Si Apostol Pedro mitan-aw ngadto sa Ginoo usa ka unuson nga gabii ug milakaw ibabaw sa tubig—hangtud nga mitan-aw siya sa lain ug “pagkakita niya sa hangin [ug] siya nahadlok” ug mitidlom sa baluron nga dagat.28 Nakapadayon unta siya sa paglakaw kon wala pa siya mahadlok! Imbis magpokus ug mahadlok sa kusog nga hangin ug balud sa atong mga kinabuhi, ang Ginoo nagdapit kanato sa “paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduhaduha, ayaw kahadlok.”29

Ikatulo, ang sala makaminos sa presensya sa Espiritu sa atong kinabuhi, ug kon wala ang Espiritu Santo, wala kitay espirituhanong kalig-on aron maghupot ug mogamit sa hugot nga pagtuo. Pinakamaayo nga gamiton ang atong hugot nga pagtuo nga “ayaw paghikap sa dautan nga gasa, ni sa mahugaw nga butang”30 ug “pagmakugihon sa paghupot sa akong tanan [nga mga] sugo, basin … ang inyong hugot nga pagtuo mopakyas kaninyo, ug ang inyong mga kaaway madaugon labaw kaninyo.”31 Kon ang sala nakadaut sa inyong kinabuhi, hangyoon ko kamo sa paggamit og “hugot nga pagtuo sa paghinulsol,”32 ug ang Manluluwas pinaagi sa Pag-ula, mohinlo ug moayo sa inyong kinabuhi.

Mga kaigsoonan, ang Ginoo, sumala sa atong hugot nga pagtuo, motuman sa Iyang mga saad ug motabang kanato nga mabuntog ang matag hagit.33 Gibuhat Niya kini kang Ann Rowley ug mibuhat niini alang sa Iyang mga tawo sa tanang nasud ug sa kada panahon ug henerasyon. Tungod kay Siya “Dios sa mga milagro” ug “dili mausab,” Siya usab mopanalangin sa matag usa kanato og paglaum, pagpanalipud, ug gahum sumala sa atong hugot nga pagtuo Kaniya.34 Ang makanunayon nga hugot nga pagtuo kang Jesukristo—sama sa mga kable sa agianan sa Huayna Picchu—moangkla kaninyo ug sa inyong mga minahal ngadto a “lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos”35 ug sa Iyang dili matupngang gahum sa pagluwas.

Si Presidente Thomas S. Monson miingon, “Ang umaabot sama kahayag sa inyong hugot nga pagtuo.”36 Ako mopamatuod nianang halangdong kamatuoran ug modapit sa matag usa kanato nga makanunayong magpadayon uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, “sa walay pagduhaduha.”37 Nasayud ako nga ang Manluluwas buhi, maoy “tigpasiugda ug tighingpit sa atong hugot nga pagtuo,”38 “magabalus sa mga nagapangita kaniya.”39 Niana ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.