2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Gisugyot nga atong paluyohan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; si Henry Bennion Eyring isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon mahimong mopakita niini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga kita mopaluyo kang Boyd Kenneth Packer isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ang mosunod isip sakop niana nga korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ug Neil L. Andersen.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Elder Jay E. Jensen gi-released isip sakop sa Kapangulohan sa mga Korum sa Seventy.

Kadtong moapil namo sa paghatag og pasalamat, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Elder Craig C. Christensen isip sakop sa Kapangulohan sa mga Korum sa Seventy.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat alang sa iyang maayo kaayo nga pagserbisyo si Elder Marlin K. Jensen isip Church Historian and Recorder.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Elder Steven E. Snow isip Church Historian and Recorder.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Dunay supak.

Gisugyot nga atong i-release si Elder Keith K. Hilbig, Jay E. Jensen, Marlin K. Jensen, ug Octaviano Tenorio isip mga sakop sa Unang Korum sa Seventy ug itudlo sila isip emeritus nga mga General Authority.

Gisugyot nga atong i-release si Elder Keith R. Edwards ug Larry W. Gibbons isip mga sakop sa Ikaduhang Korum sa Seventy.

Kadtong buot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga Kaigsoonan sa ilang maayo kaayo nga serbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Ang supak mahimong mopakita niini.

Salamat, mga kaigsoonan, sa inyong mapaluyohong boto, sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon, ug mga pag-ampo.