2010–2019
Paniid Una, Dayon Serbisyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Paniid Una, Dayon Serbisyo

Uban sa pagbansay, ang matag usa kanato mahimong mas mahisama sa Manluluwas samtang kita nagserbisyo sa mga anak sa Dios.

Usa sa labing dako natong ebidensya nga ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson, mao ang pinili nga sulugoon sa Ginoo mao nga siya nakakat-on sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas—indibidwal nga pagserbisyo, tinagsa-tagsa. Ngadto kanato kinsa nagpabunyag nakigsaad sa pagbuhat sa samang butang. Kita nakigsaad nga sa “kanunay mohinumdom [sa Manluluwas] ug maghupot sa iyang mga sugo,”1 ug Siya nag-ingon, “Mao kini ang akong sugo, Nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa, sama sa akong paghigugma kaninyo.”2

Tan-awa kon sa unsa nga paagi ang mosunod nga mga pulong gikan ni Presidente Monson naglakip sa sama nga pagdapit: “Gilibutan kita niadtong nanginahanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, atong suporta, atong paghupay, atong kamabination. … Kita ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta, uban sa mando nga moserbisyo ug motabang sa Iyang mga anak. Nagdepende Siya sa matag usa kanato.”3

Nadungog ba ninyo kini—ang pagdapit sa paghigugma sa usag usa? Alang sa uban, ang pagserbisyo o pagpangalagad sa tinagsa, nga nagsunod sa ehemplo sa Manluluwas, dili sayon. Uban sa pagbansay, ang matag usa kanato mahimong mas mahisama sa Manluluwas samtang kita nagserbisyo sa mga anak sa Dios. Sa pagtabang kanato nga mas maghinigugmaay, buot akong mosugyot og upat ka mga pulong nga timan-an: “Paniid una, dayon serbisyo”

Hapit 40 ka tuig na ang milabay, ang akong bana ug ako miadto sa templo alang sa among gabii sa Biyernes nga sabut. Dili pa kami dugay nga gikasal, ug ako gikuyawan kay kini mao pa ang akong ikaduhang pagtambong isip bag-ong kasal. Usa ka sister naglingkod tupad kanako tingali nakamatikod. Miakbo siya ug mihagawhaw nga matinahuron, “Ayaw ka guol. Tabangan tika.” Nahupay ang akong mga kahadlok, ug nakapahimulos ko sa tanang sesyon sa templo. Naniid una siya, dayon miserbisyo.

Gidapit kitang tanan sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesus ug mangalagad ngadto sa uban. Kini nga pagdapit dili limitado ngadto sa buotang mga sister. Sa akong pagpakigbahin og diyutay nga kada adlaw nga mga ehemplo sa mga miyembro kinsa nakakat-on sa pagpaniid una ug dayon nagserbisyo, paminaw sa mga pagtulun-an ni Jesus nga ilang gipakita.

Usa ka sais anyos nga bata sa Primary miingon: “Sa dihang napili ako nga mahimong tigtabang sa klase, makapili ako og higala nga motabang kanako. Mipili ako [og batang lalaki sa akong klase kinsa midaug-daog kanako] tungod kay siya wala gayud mapili-i sa uban. Gusto nako nga mobati siya og kaayo.”4

Unsay naobserbahan niini nga bata? Iyang naobserbahan nga ang maldito sa klase wala gayud mapilii. Unsay iyang gibuhat sa pagserbisyo? Gipili lamang niya siya nga mahimo niyang higala ug isip tigtabang sa klase. Mitudlo si Jesus, “Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo.”5

Sa usa ka ward, ang mga tighupot sa Aaronic nga Pagkapari naniid una ug karon nagserbisyo sa makahuluganong paagi. Kada semana ang batan-ong mga lalaki sayong moabut ug motindog gawas sa meetinghouse sa ulan, snow, o init kaayo, naghulat sa pag-abut sa kadaghanang tigulang nga mga miyembro sa ilang ward. Nag-alsa sila og mga wheelchair ug mga walker gikan sa mga sakyanan, nagpagunit sa lig-ong mga braso, ug mainantusong giubanan ang puti og buhok nga mga tigulang ngadto sa building. Tinud-anay silang nagbuhat sa ilang katungdanan ngadto sa Dios. Samtang sila nagpaniid ug dayon nagserbisyo, sila ang buhi nga mga ehemplo sa pagtulun-an sa Manluluwas. “Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.”6 Samtang nag-implementar sa bag-ong kurikulum sa kabatan-onan, ang mga mata niining batan-ong mga lalaki sa walay pagduda makakita sa mas daghan pa nga mga oportunidad sa pag-alagad sa Kristohanong paagi.

Ang pagpaniid ug pagserbisyo usahay nagkinahanglan og dako nga paningkamot. Usa ka dinasig nga batan-ong babaye nga ginganlan og Alexandria nakamatikod nga ang iyang ig-agaw si Madison wala makahuman sa iyang kaugalingong mga kinahanglanon sa Personal nga Kauswagan tungod kay siya nag-antus og grabe nga autism. Gipundok ni Alexandria ang batan-ong mga babaye sa iyang ward, mipakitambag sa iyang mga lider, ug determinado sa pagbuhat og usa ka butang alang kang Maddy nga dili niya mismo mahimo. Ang matag batan-ong babaye mihuman og lainlaing bahin sa mga kalihokan ug mga proyekto sa Personal nga Kauswagan aron makadawat si Maddy sa iyang kaugalingong medalyon.7

Kining batan-ong mga babaye mouswag og maayo ngadto sa mga tahas sa pagka-inahan ug panag-igsoonay sa Relief Society tungod kay sila nagkat-on sa pagpaniid una, dayon pagserbisyo sa maloloy-ong mga paagi.

Nagpahinumdom si Presidente Monson kanato nga ang gugmang putli, “ang tiunay nga gugma ni Kristo”8—o sa laing pagkasulti, ang pagpaniid ug pagserbisyo—“klaro kon ang gulangon nga biyuda, mahinumduman ug madala ngadto sa mga kalihokan” ug kon ang sister nga nag-inusarang naglingkod sa Relief Society makadawat sa pagdapit nga ‘Dali—tapad kanamo.’”9 Ang bulawanong lagda magamit dinhi: “Busa ang tanan nga mga butang nga buot ninyo buhaton sa mga tawo nganha kaninyo, buhata kini ngadto kanila.”10

Ang mapaniirong bana miserbisyo sa duha ka importanting mga paagi. Nag-asoy siya:

“Gitabangan nako akong asawa sa iyang klase sa Primary nga mga siyete anyos nga hilabihan ka aktibo. Sa dihang nagsugod ang panahon sa pagpakigbahin sa Primary, nakamatikod ko sa usa ka sakop sa klase nga mitikubo diha sa iyang lingkuranan ug klaro nga dili maayo ang gipamati. Ang Espiritu mihunghong nga kinahanglan niya ang paghupay, busa ako siyang gituparan ug hinayng gipangutana kon unsa ang problema. Wala siya motubag … , mao nga misugod kog kanta og hinay ngadto niya.

“Ang Primary nagkat-on og bag-ong kanta, ug sa dihang amo kining gikanta, ‘Kon maminaw sa dughan ko mabati ko Siya,’ misugod ko sa pagbati sa labing talagsaon nga kahayag ug kainit nga mipuno sa akong kalag. … Nakabaton ko og personal nga pagpamatuod sa gugma sa atong Manluluwas alang kaniya, … ug alang kanako. … Nakat-unan nako nga kita ang mga kamot sa [Manluluwas] kon kita moserbisyo sa nanginahanglan.”11

Wala lamang kining Kristohanong brother nakamatikod sa panginahanglan sa pagtabang sa iyang asawa sa klase nga puno sa lihokan nga mga siyete anyos, mihatag usab siya og tinagsa nga serbisyo ngadto sa usa ka bata nga nanginahanglan. Misunod siya sa Manluluwas, kinsa mitudlo, “Ang mga buhat nga kamo nakakita nga Ako mihimo kana kamo mobuhat usab.”12

Bag-ohay usa ka lunop miabli og daghang mga oportunidad alang sa mga disipulo ni Jesukristo sa pagpaniid una ug dayon pagserbisyo. Kalalakin-an, kababayen-an, mga tin-edyer, ug kabataan nakakita nga ang mga negosyo og mga panimalay nangaguba ug daling mibiya sa ilang tanang buhat sa pagtabang og limpyo ug pag-ayo sa nangagubang mga estruktura. Ang pipila nakakita sa panginahanglan sa pagtabang sa dako kaayong buluhaton sa pagpanglaba. Ang uban makugihon kaayong nagtrapo sa mga litrato, legal nga mga dokumento, mga sulat, ug ubang importanting mga papel, dayon mabinantayon kining gipauga aron mapreserbar ang unsay ilang mahimo. Ang pagpaniid ug dayon pagserbisyo dili kanunay sayon ug dili kanunay haum sa atong kaugalingong panahon.

Asa pa ang mas maayong lugar sa pagpaniid una ug dayon sa pagserbisyo kay sa panimalay? Usa ka ehemplo gikan sa kinabuhi ni Elder Richard G. Scott naghulagway:

“Usa ka gabii ang among gamayng anak nga lalaki si Richard, kinsa adunay problema sa kasingkasing, mimata nga naghilak. … Kasagaran ang akong asawa mobangon aron atimanon ang naghilak nga bata, apan niining higayuna miingon ko, ‘Ako ra ang moatiman niya.’

“Tungod sa iyang problema, kon mosugod na siya og hilak, ang iyang gamayng kasingkasing kusog kaayo nga mopitik. Magsuka siya ug mahugawan ang higdaanan. Nianang gabhiona gigakos nako siya og maayo aron mokalma ang pagpitik sa iyang kasingkasing ug mahunong ang iyang paghilak samtang giilisan nako siya og sinina ug gibutangan og bag-ong hapin ang higdaanan. Gigakos nako siya hangtud nga nakatulog siya. Wala ko masayud nianang higayuna nga pipila na lamang ka bulan siya mamatay na. Kanunay nakong mahimunduman ang pagkugos kaniya nianang tungang gabii.”13

Si Jesus miingon, “Bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon.”14

Usahay matintal kita sa pagserbisyo sa atong gustong paagi sa pagserbisyo ug dili gyud sa paagi nga gikinahanglan niana nga higayon. Sa dihang gitudlo ni Elder Robert D. Hales ang baruganan sa madaginutong pagpuyo, gipakigbahin niya ang ehemplo sa pagpalit og regalo alang sa iyang asawa. Nangutana siya, “Paliton ba nimo kini alang kanako o alang kanimo?”15 Kon atong ipahiuyon kana nga pangutana sa atong mga kaugalingon samtang kita nagserbisyo ug mangutana, “Nagbuhat ba ako niini alang sa Manluluwas, o nagbuhat ba ako niini alang kanako?” ang atong serbisyo mas mahimong sama sa pangalagad sa Manluluwas. Ang Manluluwas nangutana, ug usab kita kinahanglang mangutana, “Unsa may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo?”16

Pila ka semana ang milabay gadali-dali ug gikapoy ako, sa daghan kaayong buhatunon diha sa akong listahan. Naglaum akong makaadto sa templo nianang adlawa apan gibati ko lang gyud ang ka busy. Sa diha nga ang hunahuna sa pagka-busy kaayo alang sa serbisyo sa templo misantup sa akong hunahuna, mipahigmata kini kanako sa unsay akong labing kinahanglang buhaton. Mibiya ako sa akong opisina sa paglakaw ngadto sa Templo sa Salt Lake, naghunahuna kon kanus-a nako mabalik ang panahong nawala. Salamat kaayo, ang Ginoo mainantuson ug maloloy-on ug mitudlo kanako og usa ka matahum nga leksyon nianang adlawa.

Samtang ako naglingkod sa session room, usa ka batan-on nga sister miakbo ug matinahurong mihagawhaw, “Gikuyawan gyud ko. Kini pa ang akong ikaduha nga higayon sa templo. Mahimo bang tabangan mo ako?” Giunsa gyud kaha niya pagkahibalo nga kadto nga mga pulong mao gyud ang akong gikinahanglan nga madungog? Wala siya mahibalo, apan ang Langitnong Amahan nahibalo. Iyang napanid-an ang akong labing gikinahanglan. Gikinahanglan akong magserbisyo, Iyang giaghat kining mapainubsanong batan-ong sister sa pagserbisyo kanako pinaagi sa pagdapit kanako sa pagserbisyo kaniya. Gipaniguro nako kaninyo nga ako ang labing nahatagan og kaayohan.

Akong giila uban sa dakong pasalamat ang daghang Kristohanong mga tawo kinsa nakaserbisyo sa among mga pamilya sa katuigan. Nagpahayag ako og kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa akong minahal nga bana ug pamilya, kinsa nagserbisyo sa walay kahakog ug uban sa dakong gugma.

Hinaut kitang tanan maninguha sa pagpaniid una, dayon pagserbisyo. Samtang kita nagbuhat niini, kita naghupot sa atong mga pakigsaad, ug ang atong serbisyo, sama kang Presidente Monson, mahimong ebidensya sa atong pagkadisipulo. Nasayud ako nga ang Manluluwas buhi. Ang Iyang Pag-ula nagtugot kanato nga mosunod sa Iyang mga pagtulun-an. Nasayud ako nga si Presidente Monson mao ang atong propeta karon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.