2010–2019
Kamo Mibati ba Karon sa Mao?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kamo Mibati ba Karon sa Mao?

Pipila diha sa Simbahan nagtuo nga dili sila katubag sa pangutana ni Alma og klarong oo. Wala kini nila “mabati karon.”

Presidente Monson, kami nahigugma, nagpasidungog, ug nagpaluyo nimo! Kining mahinungdanon sa kasaysayan nga pahibalo kalabut sa misyonaryo nga pagserbisyo makapadasig. Mahinumduman nako ang kalipay pagka-1960 sa dihang ang edad sa batan-ong mga lalaki nga moserbisyo gipaubsan gikan sa 20 anyos ngadto sa 19. Miabut ko sa British Mission isip bag-ong tawag nga 20 anyos. Ang unang 19 anyos sa among misyon mao si Elder Jeffrey R. Holland, talagsaon nga nadugang. Pila na lang ka bulan mag-20 na siya. Dayon sulod nianang tuiga, daghan pa nga mga 19 anyos ang nangabut. Masulundon sila ug matinud-anon sila nga mga misyonaryo, ug ang buhat miuswag. Masaligon ko nga mas dakong ani ang maangkon karon samtang ang matarung, mapasaligon nga mga misyonaryo motuman sa sugo sa Manluluwas nga isangyaw ang Iyang ebanghelyo.

Sa akong panglantaw, kamo nga bag-ong henerasyon mas andam kay sa nangaging henerasyon. Ang inyong kahibalo sa kasulatan impresibo gayud. Hinoon, ang mga hagit nga giatubang sa inyong henerasyon samtang nangandam kamo alang sa pagserbisyo susama ra sa giatubang sa tanang mga miyembro sa Simbahan. Nahibalo kitang tanan nga ang kultura sa kasagaran sa kalibutan dili angay sa matarung o espirituhanong pasalig. Sa tibuok kasaysayan, ang mga lider sa Simbahan nagpasidaan sa katawhan ug nagtudlo sa paghinulsol. Sa Basahon ni Mormon, si Alma ang Batan-on nabalaka kaayo sa kadautan ug kakulang sa pasalig sa mga tawo nga siya miluwat isip labaw nga maghuhukom, ang lider sa mga tawo ni Nephi, ug mipahinungod sa tanan niyang mga paningkamot sa iyang propetikanhong tawag.1

Sa usa sa labing tulukibong mga bersikulo sa kasulatan, si Alma mipahayag, “Kon kamo nakasinati og usa ka kausaban sa kasingkasing, ug kon kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba karon sa mao?”2

Ang lokal nga mga lider sa tibuok kalibutan mi-report nga kon lantawon sa kinatibuk-an, ang mga miyembro sa Simbahan, ilabi na sa atong kabatan-onan, lig-on gayud kaayo. Apan sila kanunay nga may duha ka problema: una, ang hagit nga nagkaanam og kadautan ang kalibutan ug, ikaduha, ang kakulang sa interes ug pasalig sa pipila ka mga miyembro. Sila nagpatambag kon unsaon pagtabang sa mga miyembro sa pagsunod sa Manluluwas ug pagkab-ot og lawom ug malungtarong pagkakabig.

Kining pangutana, “Kamo mibati ba karon sa mao?” importante gihapon sa atong panahon. Uban sa tanan natong nadawat niining dispensasyon—lakip sa Pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo, ang pagbu-bu sa espiritwal nga mga gasa, ug walay duda nga mga panalangin sa langit—ang hagit ni Alma hilabihan ka importante.

Sa wala madugay human si Ezra Taft Benson gitawag isip Apostol niadtong 1943, si Presidente George Albert Smith3 mitambag, “Ang imong misyon … mao ang … pagpasidaan sa mga tawo … sa mabinationg paagi nga ang paghinulsol mao lamang ang tambal sa mga kasakit niining kalibutan.”4 Sa dihang gipahayag kini, anaa kami sa pagpakigbatok sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.

Karon mas migrabe ang kadaut sa moral. Usa ka inilang tigsulat bag-ohay lang miingon, “Ang tanan nasayud nga ang kultura makahilo, ug walay usa ka tawo nga nagdahum nga mausab kini.”5 Ang kanunayng pagpakita sa kabayolente ug imoralidad diha sa musika, kalingawan, art, ug uban pang media sa atong kultura karon walay sama. Kini maayong pagkahulagway sa usa ka tinahud nga Baptist theologian sa dihang siya mipahayag, “Nahuyang na ang espiritwal nga panalipod sa tibuok sibilisasyon.”6

Dili ikatingala nga pipila diha sa Simbahan nagtuo nga dili sila katubag sa pangutana ni Alma og klarong oo. Wala kini nila “mabati karon.” Sila mibati nga ubos ang ilang pagka-espirituhanon. Ang uban nasuko, nasakitan, o nawad-an og kadasig. Kon kini inyong nasinati,7 importante nga timbang-timbangon nganong dili ninyo “mabati karon.”

Daghan nga ubos ang ilang pagka-espirituhanon ug kulang ang pasalig mahimong wala malambigit sa dakong sala o kalapasan, apan sila naghimo og sayop nga mga pagpili. Ang pipila kaswal lang sa pagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Ang uban migahin sa ilang panahon sa pagpahinungod sa dili kaayo importante nga mga butang. Ang uban mitugot sa sobrang panglantaw sa kultura o politika nga nakapahuyang sa ilang kamaunungon sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang uban mituo pag-ayo sa mga materyal diha sa Internet nga gipasubraan, ug, sa pipila ka panghitabo, naghimo-himo og istorya sa mga kakulangan sa mga lider sa Simbahan kaniadto. Dayon mohimo sila og sayop nga mga konklusyon nga makaapekto sa pagpamatuod. Bisan kinsang mihimo niining mga pagpili makahinulsol ug makabag-o sa espirituhanong paagi.

Ang pagtuon og maayo sa kasulatan mahinungdanon sa espiritwal nga pag-amuma.8 Ang pulong sa Dios modasig sa pasalig ug mohupay sa nasakitang pagbati, kasuko, o nawala nga kadasig.9 Kon ang atong pasalig nahuyang tungod sa bisan unsa nga rason, lakip sa solusyon mao ang paghinulsol.10 Ang pasalig ug paghinulsol managsumpay ra.

Si C. S. Lewis, ang kugihan, praktikal nga Kristiyanong tigsulat, gamhanang misulat kabahin sa isyu. Siya mipahayag nga ang Kristiyanismo nagsulti sa mga tawo sa paghinulsol ug nagsaad kanila nga mapasaylo; apan hangtud ang katawhan masayud ug mobati sa panginahanglan sa pagpasaylo, ang Kristiyanismo walay kahulugan kanila. Siya misulat, “Kon ikaw masakit, maminaw ka sa doktor.”11

Si Propeta Joseph mipasabut nga sa wala pa kamo mabunyagi, kamo mahimong naa sa neutral nga kahimtang tali sa maayo ug dautan. Apan “sa dihang kamo mipasakop niini nga Simbahan misaad kamo nga moalagad sa Dios. Samtang inyo kadtong gibuhat inyong gibiyaan ang neutral nga kahimtang, ug dili na gyud kamo [makabalik] pa niadto.” Ang iyang tambag mao nga kita dili gayud mobiya sa Manluluwas.12

Si Alma mihatag og gibug-aton nga pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, “ang mga bukton sa kalooy gitunol” niadtong naghinulsol.13 Dayon siya nangutana og detalyado ug importante nga mga pangutana, sama sa: Andam ba kita nga moatubang sa Dios? Gibuhat ba nato nga mahimong walay sala? Kitang tanan kinahanglang mamalandong niining mga pangutana. Ang kasinatian ni Alma sa pagkapakyas sa pagsunod sa iyang matinud-anong amahan ug dayon ang talagsaong pagsabut kon unsa niya ka gikinahanglan ang pagpasaylo ug ang kahulugan sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma gamhanan ug makakombinser.

Ang bisan unsa nga makapahuyang sa pasalig importanting ikonsiderar, duha ka may kalabutan nga mga hagit ang komon ug mahinungdanon. Ang una mao ang pagkadili mabination, pagkabayolente, ug pag-abuso diha sa panimalay. Ang ikaduha mao ang sekswal nga imoralidad ug hugaw nga mga panghunahuna. Kini sa kasagaran mao ang nag-una ug hinungdan sa pagpili nga dili na kaayo mopasalig.

Kon giunsa nato pagtratar kadtong suod nato mahinungdanon kaayo. Ang pagkabayolente, pag-abuso, kakulang sa pagka-sibil, ug walay pagtahud diha sa panimalay dili angay—dili angay sa mga hamtong ug sa bag-o nga henerasyon. Ang akong amahan dili aktibo sa Simbahan apan talagsaon ang iyang ehemplo, ilabi na sa iyang pagtratar sa akong inahan. Siya miingon, “Ang bana may tulubagon sa Dios sa matag luha nga gipatulo sa ilang asawa.” Kining sama nga konsepto gihatagan og gibug-aton sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.” Atong mabasa, “[Kadtong] moabuso sa ilang kapikas o mga anak … moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay tulubagon sa Dios.”14 Dili igsapayan sa kultura kon asa kita nagdako, ug kon ang atong ginikanan miabuso o wala nato, kita dili gyud moabusar sa uban sa pisikal, emosyonal, o sa pinulongan.15

Ang panginahanglan sa pagka-sibil sa katilingban mahinungdanon gayud. Ang pundasyon sa pagkamabination ug pagka-sibil magsugod sa atong panimalay. Dili ikatingala nga ang pamatasan sa kinatibuk-an mikunhod uban sa pagkatibulaag sa pamilya. Ang pamilya mao ang pundasyon sa gugma ug pagmentinar sa pagka-espirituhanon. Ang pamilya makamugna og palibut nga mapalambo ang pagtuman sa tinuhoan. Sa tinuoray adunay “katahum sa palibut kon dunay gugma.”16

Ang sekswal nga imoralidad ug hugaw nga mga panghunahuna supak sa sumbanan nga gi-establisar sa Manluluwas.17 Kita gipasidan-an sa sinugdanan niining dispensasyon nga ang sekswal nga imoralidad mao tingali ang dakong hagit.18 Kini makapaubos sa espiritwalidad ug makapawala sa pasalig, kon walay paghinulsol. Mga sine, TV, ug Internet kanunay nagpasabut og makapaubos nga mga mensahe ug imahe. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf ug ako bag-ohay lang miadto sa usa ka baryo sa Amazon jungle ug nakabantay sa mga satellite dish diha sa gagmayng mga payag. Kami nalipay sa talagsaong impormasyon nga anaa ining hilit nga dapit. Amo usab nga giila nga klarong walay dapit sa kalibutan nga wala maapektuhi niining higal, imoral, ug bastos nga mga imahe. Kini mao ang rason nganong ang pornograpiya nahimong hampak [plague] sa atong panahon.

Bag-ohay lang ko nga mabungahong nakig-istorya uban sa 15 anyos nga tighupot sa Aaronic Priesthood. Iya kong gitabangan nga masabtan kon unsa ka dali karong panahona nga may Internet, sa mga batan-on nga dili tuyuon nga mapatara sa binastos ug gani sa pornograpiya. Siya mihatag og gibug-aton nga kasagaran sa gipangtudlo sa Simbahan, may pipila ang miila diha sa kinatibuk-ang katilingban nga ang pagsupak niining mga baruganan may grabeng epekto sa panglawas. Siya mihisgut sa pagpanigarilyo, paggamit og drugas, ug pag-inom og alkohol sa mga batan-on. Apan iyang nakita nga walay reklamo o gani klaro kaayong pasidaan gikan sa kinatibuk-ang katilingban sa pornograpiya o imoralidad.

Akong mga kaigsoonan, ang pagsabut niining batan-ong lalaki eksakto. Unsa ang tubag? Sa daghang katuigan, ang mga propeta ug apostoles mitudlo sa kaimportante sa pagtuman sa tinuohan diha sa panimalay.19

Mga ginikanan, importante nga aktibong moapil sa mga miting ug programa sa Simbahan uban sa inyong pamilya, apan, kini dili paigo sa pagtuman sa inyong responsibilidad sa pagtudlo sa inyong mga anak nga magpakabuhi nga moral, matarung, ug masulundon sa Ginoo. Sa pahibalo ni Presidente Monson ganihang buntag, importante nga kini matuman diha sa panimalay, mga dapit nga kadangpan diin ang pagkamabination, pagpasaylo, kamatuoran, ug pagkamatarung mopatigbabaw. Ang mga ginikanan may kaisug sa pag-filter o pag-monitor sa Internet, telebisyon, salida, ug musika. Ang mga ginikanan may kaisug gyud sa pagsulti og dili, sa pagpanalipod sa kamatuoran, ug sa pagpamatuod. Ang inyong mga anak kinahanglang masayud nga kamo nagtuo sa Manluluwas, nahigugma sa Langitnong Amahan, ug nagpaluyo sa mga lider sa Simbahan. Ang pagkaespirituhanon kinahanglang molambo sa panimalay. Naglaum ko nga way mobiya ining komperensya nga wala makasabut nga ang moral nga mga isyu sa atong panahon kinahanglang tubagon diha sa pamilya. Mga bishop, mga lider sa priesthood ug auxiliary kinahanglang mosuporta sa pamilya ug isiguro nga gitudlo ang espiritwal nga mga baruganan. Ang mga home ug visiting teacher makaabag, ilabi na sa mga anak sa single parent.

Kadtong batan-ong lalaki nga akong gihisgutan matinguhaong nangutana kon ang mga Apostoles nasayud kon kanus-a sugdan ang pagtudlo ug pagprotekta batok sa pornograpiya ug bastos nga panghunahuna. Siya kusganong miingon, nga sa pipila ka dapit, gani mas maayong tudloan sa sayo-sayo pa sa dili pa mobalhin ang batan-on gikan sa Primary.

Ang mga batan-on natara na sa imoral nga mga imahe sa dihang bata pa nahadlok nga sila dili na maka-misyon ug mohimo og sagradong mga pakigsaad. Isip resulta, nahuyang ang ilang pagtuo. Isiguro ko kaninyo mga batan-on, sama sa gitudlo, nga pinaagi sa paghinulsol kamo mahimong angay sa mga panalangin sa langit.20 Kana mao ang kahulugan sa Pag-ula sa Manluluwas. Palihug pakig-istorya sa inyong ginikanan o sinaligang adviser, ug patambag uban sa inyong bishop.

Kalabut sa moralidad, ang ubang adult nagtuo nga ang debosyon ngadto sa usa, importanting humanitarian nga proyekto o baruganan makapawala sa panginahanglan sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Sila miingon nga ang sekswal nga sala “gamay lang nga butang … [kon ako] mabination ug manggiloy-on nga tawo.”21 Kini pag-ilad sa kaugalingon. Pipila sa mga batan-on mipahibalo nako nga ang atong kultura karon dili “sikat” nga maningkamot gayud, lakip na sa pagpakabuhi sumala sa matarung nga mga baruganan.22 Palihug ayaw pailad niini.

Sa bunyag kita misaad sa pagdala “sa ngalan ni [Jesus] Kristo, adunay [usa ka] tinguha sa pag-alagad kaniya hangtud sa katapusan.”23 Ang ingon nga pakigsaad nanginahanglan og kaisug, pasalig, ug integridad kon kita mopadayon sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma ug tinuoray nga makabig.

Usa sa makasaysayanong ehemplo sa pasalig nga magmalig-on ug dili matarug alang sa tanan gipakita sa usa ka British Olympian nga nakigsangka niadtong 1924 Olympics sa Paris, France.

Si Eric Liddell anak sa usa ka Scottish missionary ngadto sa China ug relihiyuso nga tawo. Nasuko niya ang British nga nangulo sa Olympics kay dili siya, bisan pa sa pagpamugos, modagan sa preliminary 100-meter race nga gipahigayon og Dominggo. Sa katapusan siya nakadaug sa 400-meter race. Ang ehemplo ni Liddell nga dili modagan og Dominggo makapadasig gayud.

Ang mga depiksyon ug mga pahinumdom sa iyang pasidungog nagpasabut ngadto sa makadasig nga pulong gikan sa Isaias, “Apan kadtong nagahulat sa Ginoo magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila manalagan, ug dili makapuyan; sila manlakaw ug dili mangaluya.”24

Ang makapadayeg nga batasan ni Liddell nakaimpluwensya sa desisyon sa among kinamanghurang lalaki nga dili magdula og Dominggo ug, mas importante, siya magpalayo sa dili matarung ug kalibutanong kinaiya. Iyang gigamit ang kinutlo gikan sa Isaias para sa iyang kontribusyon sa yearbook. Nagbilin si Eric Liddel og epektibong ehemplo sa determinasyon ug pasalig ngadto sa baruganan.

Samtang ang atong kabatan-onan mosunod sa tambag ni Presidente Monson pinaagi sa pag-andam sa pagmisyon, ug ingon man sa pagsunod sa mga baruganan nga gitudlo sa Manluluwas ug mangandam sa pagsugat sa Dios,25 kita nakadaog sa mas importanting lumba.26 Maanaa nato ang Espiritu Santo isip giya sa espirituhanong direksyon. Kadtong kinabuhi nga wala mahan-ay, hinumdumi, dili pa ulahi nga himoong pundasyon ang Pag-ula sa Manluluwas diha sa atong pagtuo ug kinabuhi.27

Sa mga pulong ni Isaias, “bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero.”28

Akong matinud-anong pag-ampo nga kitang tanan mobuhat gayud aron mobati sa Espiritu karon aron kita kinasingkasing nga makahimo sa pag-awit sa awit sa matubsanon nga gugma. Ako mopamatuod sa gahum sa Pag-ula sa Manluluwas, sa ngalan ni Jesukristo, amen.