2010–2019
Pangutan-a ang mga Misyonaryo! Makatabang Sila Kaninyo!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pangutan-a ang mga Misyonaryo! Makatabang Sila Kaninyo!

Ang tanang mga misyonaryo, batan-on ug hamtong, nagserbisyo nga may bugtong paglaum nga mas mapaayo ang kinabuhi sa ubang tawo.

Akong mga kaigsoonan, among ipaabut among gugma ug timbaya nganha kaninyo. Nalipay kita sa pahibalo ni Presidente Thomas S. Monson kaganihang buntag, nga nag-usab sa minimum nga edad sa misyonaryo ngadto sa 18 alang sa lalaki ug 19 alang sa babaye. Pinaagi niini nga opsyon, daghang kabatan-onan ang makatagamtam sa mga panalangin sa misyon.

Duha ka tuig na ang milabay nagmatuod pag-usab karong buntaga, si Presidente Monson mipahayag “nga ang tanang takus, makahimo nga batan-ong lalaki kinahanglang mangandam sa pagmisyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo usa ka priesthood nga katungdanan—usa ka obligasyon nga gipaabut sa Ginoo nato kinsa nahatagan og daghang panalangin.”1 Mipasabut usab siya nga alang sa batan-ong mga sister, ang misyon usa ka opsyon dili responsibilidad. Ug pag-usab miimbitar siya og daghan pang hingkod nga mga magtiayon nga moserbisyo.

Ang pagpangandam og misyon importante. Ang misyon usa ka boluntaryong buhat sa pagserbisyo sa Dios ug sa katawhan. Ang mga misyonaryo mosuporta nianang pribelihiyo ginamit ang ilang personal nga tinigum. Ang mga ginikanan, pamilya, higala, ug tighatag sa General Missionary Fund makatabang. Ang tanang mga misyonaryo, batan-on ug hamtong, nagserbisyo nga may bugtong paglaum nga mas mapaayo ang kinabuhi sa ubang tawo.

Ang desisyon sa pagserbisyo og misyon makahulma sa espiritwal nga kapaingnan sa misyonaryo, sa iyang kapikas, ug sa ilang kaliwatan nga moabut. Ang tinguha sa pagserbisyo mao ang natural nga resulta sa pagkakabig, katakus, ug pagpangandam sa tawo.

Niining daghang naminaw karon, daghan ninyo ang dili miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug gamay ray nahibaloan bahin namo ug sa mga misyonaryo. Kamo naminaw tungod kay gusto ninyong mas mahibalo pa kabahin sa mga Mormon, ug sa gipangtudlo sa mga misyonaryo. Samtang kamo mas magkat-on kabahin namo, inyong makaplagan nga daghan kitag susama nga mga mithi. Moawhag kami kaninyo nga ipadayon ang maayo ug tinuod, ug tan-awa kon makadugang ba mi niini. Niining kalibutan nga puno sa mga hagit, kita kanunay nanginahanglan og tabang. Ang relihiyon, mahangturong dalan, ug among mga misyonaryo makatabang gyud niini.

Ang among batan-ong mga misyonaryo mihiklin sa ilang edukasyon, trabaho, dating, ug bisan unsa pang sagad nga buhaton sa mga young adult. Sulod sa 18 ngadto sa 24 ka bulan, temporaryo nila kining gibiyaan, tungod sa ilang bug-os nga tinguha sa pagserbisyo sa Ginoo.2 Ug pipila sa among mga misyonaryo miserbisyo nga edaran na. Nasayud ko nga ang ilang pamilya mapanalanginan. Sa among pamilya, walo karon ang full-time nga mga misyonaryo—tulo ka anak nga mga babaye, ilang bana, usa ka apo nga babaye ug usa ka apo nga lalaki.

Tingali uban ninyo matingala bahin sa ngalan nga Mormon. Angga kini namo. Kini dili ang tinuod namong ngalan, bisan tuod naila mi kaayo isip mga Mormon. Ang pulong gikan sa usa ka sagradong basahon nga naila nga Basahon ni Mormon.

Ang tinuod nga ngalan mao ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini ang gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo. Samtang dinhi pa Siya sa kalibutan, Siya miorganisar sa Iyang Simbahan. Mitawag Siya og mga Apostoles, Seventies, ug uban pang lider kinsa Iyang gihatagan og priesthood sa paglihok alang sa Iyang ngalan.3 Pagkamatay ni Kristo ug sa Iyang mga Apostoles, giusab sa mga tawo ang mga ordinansa ug doktrina. Ang orihinal nga Simbahan ug priesthood nawala. Human sa Dark Ages, ug ubos sa direksyon sa Langitnong Amahan, gibalik ni Jesukristo ang Iyang Simbahan. Anaa na kini karon, gipahiuli, ug naglihok ubos sa Iyang balaanong giya.4

Kami nagsunod ni Ginoong Jesukristo ug nagtudlo kabahin Niya. Kami nasayud nga human sa Iyang mahimayaong pagbuntog sa kamatayon, ang nabanhaw nga Ginoo mipakita sa makadaghan sa Iyang mga disipulo. Siya mikaon uban nila. Siya milakaw uban nila. Sa wala pa Siya Mokayab ngadto sa Langit, sila Iyang gisugo sa “Pagpanglakaw … ug himoong tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.”5 Ang mga Apostoles misunod niining sugo. Sila usab mitawag sa uban aron sa pagtabang nila sa pagtuman sa sugo sa Ginoo.

Karon, ubos sa direksyon sa modernong mga apostoles ug propeta, ang sama nga sugo gipatuman ngadto sa mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kining mga misyonaryo nagserbisyo sa sobra sa 150 ka nasud. Isip representante ni Ginoong Jesukristo, sila naningkamot sa pagtuman niining balaanong sugo—gibag-o sa Ginoo Mismo sa atong panahon—sa pagdala sa kahingpitan sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan ug sa pagpanalangin sa kinabuhi sa tanang tawo.6

Ang mga misyonaryo nga nag-edad og hapit na o lapas gamay sa 20 anyos o mga bata pa sa pamaagi sa kalibutan. Apan sila napanalanginan og mga gasa—sama sa gahum sa Espiritu Santo, gugma sa Dios, ug pagpamatuod sa kamatuoran—nga makahimo nila nga epektibong representante sa Ginoo. Ilang gipakigbahin ang maayong balita sa ebanghelyo nga makahatag og tinuod ug mahangturong kalipay niadtong mosunod sa ilang mensahe. Ug sa kasagaran, ila kining gibuhat sa nasud ug pinulongan nga bag-o ngadto kanila.

Ang mga misyonaryo naningkamot sa pagsunod ni Jesukristo sa pulong ug buhat. Sila nagsangyaw kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula.7 Sila nagtudlo sa literal nga Pagpahiuli sa daang Simbahan ni Kristo pinaagi sa unang propeta sa Ginoo sa atong panahon, si Joseph Smith.

Tingali sa una kamo nakahimamat, o wala tagda, ang among mga misyonaryo. Akong panghinaut nga dili mo mahadlok nila apan magkat-on gikan kanila. Sila mahimong gipadala sa langit alang kaninyo.

Kana nahitabo ni Jerry, usa ka buotang Protestante nga ang edad anaa sa mga tunga-tungang 60, nagpuyo sa Mesa, Arizona. Ang iyang amahan usa ka ministro sa Baptist; ang iyang inahan usa ka ministro sa Methodist. Usa ka adlaw ang suod nga higala ni Jerry nga si Pricilla mipakigbahin kaniya sa sakit nga iyang nabati gumikan sa pagkamatay sa iyang masusu atol sa pagpanganak ug sa kapait sa pagdiborsyo. Nanlimbasog isip single mother, si Priscilla may upat ka anak—tulo ka babaye ug usa ka lalaki. Sa iyang pagpakigbahin ni Jerry, siya miangkon nga naghunahuna na siya nga maghikog. Uban sa tanang kusog ug gugma nga mahimo ni Jerry, siya naningkamot sa pagpasabut ni Priscilla nga may bili ang iyang kinabuhi. Iya siyang gidapit sa pagsimba, apan mipasabut si Priscilla nga dili na siya motuo sa Dios.

Wala masayud si Jerry sa angayng buhaton. Sa wala madugay, samtang namu-bo sa mga kahoy sa iyang nataran, kining tawo nga hugot og pagtuo nag-ampo sa Dios. Samtang siya nag-ampo, siya nakadungog og tingog, “Pahununga kanang mga lalaki nga nagbisekleta.” Si Jerry, ingon og naglibog, naghunahuna unsay pasabut niini. Samtang siya namalandong, siya mitan-aw sa karsada ug nakakita og duha ka batan-ong lalaki nga nakaputi ug nakakurbata nga nagbisekleta. Nahibulong niining “sulagma nga panghitabo,” siya mitan-aw kanila nga milabay. Dayon nakahunahuna sa sitwasyon siya misyagit, “Oy, kamo, palihug hunong! Kinahanglan kong makig-istorya ninyo!”

Naglibug apan mahinamon, ang batan-ong mga lalaki mihunong. Sa ilang pagduol, si Jerry nakabantay nga sila may mga name tag nga nagpaila kanila isip mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Si Jerry mitan-aw kanila ug miingon, “Katingad-an kini, apan nag-ampo ko ug nakadungog nga ‘pahununga kanang mga lalaki nga nagbisikleta.’ Mitan-aw ko sa karsada, ug anaa mo. Makatabang Ba Kamo?”

Ang mga misyonaryo mipahiyom ug miingon, “Oo, makatabang mi.”

Gipasabut ni Jerry ang iyang grabeng kabalaka ni Priscilla. Sa wala madugay ang mga misyonaryo nakighimamat ni Priscilla, sa iyang mga anak, ug ni Jerry. Sila naghisgut kabahin sa katuyoan sa kinabuhi ug sa mahangturong plano sa Dios alang kanila. Si Jerry, Priscilla, ug iyang mga anak mitubo sa pagtuo pinaagi sa tim-os nga pag-ampo, pagtuon sa Basahon ni Mormon, ug sa mahigugmaong pag-fellowship sa mga miyembro. Ang lig-on na nga pagtuo ni Jerry kang Jesukristo mas milig-on pa. Ang pagduha-duha ug paghunahuna ni Priscilla nga maghikog nahimong paglaum ug kalipay. Sila nabunyagan ug namiyembro sa gipahiuling Simbahan ni Kristo.8

Oo, ang mga misyonaryo makatabang sa daghang paagi. Pananglitan, pipila ninyo gustong mas makahibalo kabahin sa inyong katigulangan. Kamo nasayud sa ngalan sa inyong mga ginikanan ug upat ka apohan, apan nasayud ba mo sa walo ninyo ka apohan sa tuhod? Kahibalo ba mo sa ilang ngalan? Ganahan ba mong mas makahibalo kabahin nila? Pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila ninyo!9 Sila may access sa dakong rekord sa family history sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Pipila kaninyo mga miyembro apan sa karon wala magbuhat. Kamo nahigugma sa Ginoo ug kanunayng naghunahuna nga mobalik sa Iyang panon. Apan wala mo masayud unsaon sa pagsugod. Mosugyot ko nga pangutan-a ang mga misyonaryo!10 Makatabang sila ninyo! Sila usab makatabang pinaagi sa pagtudlo niadtong inyong gimahal. Kami ug ang mga misyonaryo nahigugma ninyo ug nagtinguha sa pagdala og balik sa kalipay ug kahayag sa ebanghelyo sa inyong kinabuhi.

Pipila ninyo tingali gustong masayud kon unsaon pagbuntog ang adiksyon o mas mapataas ang kinabuhi ug mas mamaayo ang panglawas. Pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila kaninyo! Gawasnong mga pagtuon nagpakita nga, isip grupo, ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mas himsog. Ang gidaghanon sa nangamatay [death rates] mao ang usa sa labing ubos ug mas taas ang ilang kinabuhi kaysa gi-report nga pagtuon sa bisan unsa nga grupo sulod sa taas nga panahon sa Estados Unidos.11

Pipila kaninyo mobati nga ang kinabuhi busy kaayo, apan diha sa inyong kasingkasing mobati mo og kahaw-ang, walay direksyon o katuyoan. Pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila kaninyo! Sila makatabang ninyo nga mas masayud sa tinuod nga katuyoan sa kinabuhi—nganong naa mo dinhi sa kalibutan ug asa paingon human sa kamatayon. Kamo makakat-on kon sa unsang paagi ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo makapanalangin kaninyo labaw pa kay sa inyong gihunahuna karon.

Kon may problema mo sa inyong pamilya, pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila kaninyo! Ang paglig-on sa kaminyoon ug pamilya mao ang labing mahinungdanon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang pamilya mahimong magkauban sa kahangturan. Pangutan-a ang mga misyonaryo kon sa unsang paagi kini posible sa inyong pamilya.

Ang mga misyonaryo makatabang ninyo sa inyong tinguha nga mas makat-on pa. Ang espiritu sa tawo naghandum nga malamdagan. Bisan ang kamatuoran gikan sa scientific laboratory o gikan sa pagpadayag sa Dios, kita magtinguha niini! Ang himaya sa Dios sa pagkatinuod salabutan.12

Ang pagdugang sa pagkat-on naglakip sa kaayo sa espiritwal ug sa temporal. Kami naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa pagsabut sa sagradong kasulatan. Usa ka bag-ohay lang nga gawasnong pagtuon mipakita nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang labing nahibalo sa Kristiyanismo ug Biblia.13 Kon gusto ninyong mas makasabut sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, ug makaangkon og lapad nga panabut sa panag-igsoonay ug sa pagka-amahan sa Dios, pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila kaninyo!

Daghan kaninyo may tinguha nga motabang sa mga nanginahanglan. Kay nagsunod mi ni Jesukristo, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gimandoan niining dili mapugngang tinguha.14 Bisan kinsa mahimong moapil namo sa pagtabang sa nanginahanglan ug mohupay sa mga biktima sa kalamidad bisan asa sa kalibutan. Kon ganahan mong moapil, pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila kaninyo!

Ug kon gusto ninyong masayud sa kinabuhi human sa kamatayon, sa langit, sa plano sa Dios alang kaninyo; kon gusto pa ninyong mas masayud ni Ginoong Jesukristo, Iyang Pag-ula, ug Pagpahiuli sa Iyang Simbahan sama sa orihinal kining gitukod, pangutan-a ang mga misyonaryo! Makatabang sila kaninyo!

Nasayud ko ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Ang Iyang Simbahan napahiuli na. Matinguhaon akong nag-ampo nga ang Dios mopanalangin kaninyo ug sa tanang talagsaong mga misyonaryo. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.