2010–2019
Mga Panalangin sa Sakrament
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Panalangin sa Sakrament

Kita panalanginan kon kita mobati og pasalamat alang sa Pag-ula ni Jesukristo, mobag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag, mobati og kapasayloan, ug madasig sa Espiritu Santo.

Nagdako ko sa Rexburg, Idaho, diin naimpluwensya ug natudloan sa nindot nga pamilya, mga higala, mga magtutudlo, ug mga lider. Adunay espesyal nga kasinatian sa kinabuhi natong tanan nga nakapatandog sa atong kalag ug nakahimo og kalainan sa hangtud. Usa nianang kasinatian nahitabo sa akong kabatan-on. Kining kasinatian nakausab sa akong kinabuhi.

Aktibo ko kanunay sa Simbahan ug nag-uswag diha sa Aaronic Priesthood. Sa tin-edyer pa ko, si Brother Jacobs, akong magtutudlo, mihangyo nako nga isulat sa kard kon unsay among gihunahuna atol sa sakrament. Gikuha nako ang akong kard ug misugod og sulat. Nag-una sa listahan mao ang dula sa basketball nga among nadag-an sa miaging gabii. Ug dayon sa date human sa dula, ug nagpadayon ang lista. Nalayo-layo ug dili kaayo klarong pagkasulat ang pangalan ni Jesukristo.

Kada Dominggo sulatan ang kard. Sa batan-ong naghupot og Aaronic Priesthood, ang sakrament ug miting sa sakrament adunay bag-o, gipalapad, ug espirituhanong kahulugan. Naghinamhinam ko nga moabut ang Dominggo ug sa oportunidad nga moambit sa sakrament, samtang ang pagsabut sa Pag-ula sa Manluluwas hinay-hinay nga nakapausab nako. Kada Dominggo hangtud karon, sa akong pag-ambit sa sakrament, makita nako ang akong kard ug moribyu sa akong lista. Kanunay sa akong listahan karon, una sa tanan, ang Manluluwas sa katawhan.

Sa Bag-ong Tugon atong mabasa kabahin sa panahon nga ang Manluluwas ug ang Iyang mga Apostoles nagtigum sa lawak sa itaas alang sa Pasko sa Pagpalabay.

“Ug siya mikuha sa tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikaspikas, ug gihatag niya, nga nag-ingon, Kini mao ang akong lawas nga gihatag kaninyo: buhata ninyo kini sa paghandom kanako.

“Ug maingon man usab human sa panihapon ang kopa gikuha niya, nga nag-ingon, Kining kopa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakigsaad sa akong dugo, nga gipaagas alang kaninyo.1

Gipahigayon usab ni Jesus ang ordinansa sa sakrament sa Iyang pagbisita sa mga Nephite.2 Nasayran nako ang kaimportante niining duha ka panghitabo.

Si Presidente David O. McKay miingon, “Nadasig ko nga mopasabut pag-ayo sa unsay gipili sa Ginoo isip labing importanting miting sa Simbahan, ug kana ang miting sa sakrament.”3 Kon kita mangandam og maayo alang sa sakrament, makapausab kini sa atong kinabuhi. Mosugyot ko og lima ka mga baruganan nga makapanalangin sa atong kinabuhi kon takus kita nga moambit sa sakrament.

1. Pagbaton og Pagbati sa Pasalamat alang sa Pag-ula ni Jesukristo

Ang unang baruganan mao ang pagbaton og pagbati sa pasalamat ngadto sa Langitnong Amahan atol sa sakrament alang sa Pag-ula sa Iyang Anak. Ang mosunod nga istorya giasoy mahitungod sa pagpasa sa sakrament:

“Ang sakrament wala kaayoy kahulugan alang nako hangtud sa Dominggo nga gi-ordinahan ko nga usa ka deacon. Nianang hapona mipasa ko sa sakrament sa unang higayon. Sa wala pa ang miting, usa sa mga deacon mipasidaan nako, ‘Pagbantay ni Brother Schmidt. Kinahanglan nimo siyang pukawon!’ Sa katapusan miabut ang panahon nga moapil ko og pasa sa sakrament. Maayo ang akong pagpahigayon sa unang unom ka linya. Ang mga bata ug mga hingkod miambit sa pan nga walay problema. Dayon miabut ko sa ikapitong linya, ang linya diin maoy kanunay nga lingkuran ni Brother Schmidt. Apan nasurprisa ko. Imbis matulog nagmata gayud siya. Dili sama sa uban nga akong nahatagan, mikuha siya sa pan nga daw may lawom nga gihunahuna ug may balaang pagtahud.

“Pipila ka minuto ang milabay miabut na usab ko sa ikapitong linya nga nagdala og tubig. Niining higayuna sakto ang akong higala. Si Brother Schmidt naglingkod nga nagduko ang ulo ug nagpiyong. Morag nakatulog gyud siya. Unsay akong buhaton o isulti? Mitan-aw kog kadiyot sa iyang agtang, nangunot sa katuigan sa mga paghago ug kalisdanan. Nagpasakop siya sa Simbahan sa batan-on pa ug nakasinati og grabeng pagpanggukod didto sa iyang gamayng lungsod sa Germany. Kadaghan na nako nadungog ang istorya sa miting sa pagpamatuod. Nakahukom ra gyud ko nga hinayon og pikpik ang iyang abaga aron pagpukaw niya. Sa dihang buhaton ko na kini, ang iyang ulo hinay nga miyahat. May mga luha nga miagas sa iyang mga aping ug sa akong pagtan-aw sa iyang mga mata nakita nako ang gugma ug kalipay. Hinay siyang mikab-ot ug mikuha sa tubig. Bisan og dose anyos pa ko nianang higayuna, mahinumduman pa kaayo nako ang akong gibati samtang nagtan-aw ko niining tigulang nga miambit sa sakrament. Nasayud ko sa walay pagduha-duha nga duna siyay gibati sa sakrament nga wala nako batia. Dayon gusto nako nga bation kadto nga mga pagbati.”4

Si Brother Schmidt nakigsulti sa langit, ug ang langit nakigsulti kaniya.

II. Hinumdumi Nga Nagbag-o Kita sa mga Pakigsaad sa Bunyag

Ang ikaduhang baruganan mao ang paghinumdom nga nagbag-o kita sa atong mga pakigsaad sa bunyag sa atong pag-ambit sa sakrament. Pipila sa mga saad nga atong gihimo, sama sa nahisulat sa kasulatan, naglakip sa:

“Pag-ipon ngadto sa panon sa Dios, ug pagatawgon nga iyang mga katawhan, … sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, … sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan … , mobarug ingon nga mga saksi sa Dios.”5.

“Moduol uban ang masulub-on nga mga kasingkaisng ug mahinulsulon nga mga espiritu, … andam sa pagdala diha kanila sa ngalan ni Jesukristo, nga adunay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan,”6 ug maghupot sa Iyang mga sugo ug sa kanunay mohinumdom Kaniya.7

Ang pag-ampo sa sakrament mao ang pagpahinumdom niini nga mga pakigsaad. Kon kita moambit sa sakrament, nagbag-o kita sa atong pasalig sa pagtuman niining mga pakigsaad. Nagtuo ko nga mas maayo kon mosag-ulo sa pag-ampo sa sakrament sa atong hunahuna ug kasingkasing. Makatabang kini kanato nga maka-focus sa pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag. Bisan kita 8 o 80 anyos man dihang kita nabunyagan, unta dili gayud nato kalimtan kanang adlawa ug ang mga pakigsaad nga atong gihimo.

III. Atol sa Sakrament Atong Bation nga Napasaylo sa Atong mga Sala

Ikatulo, atol sa sakrament atong bation nga napasaylo sa atong mga sala. Kon migahin kita og panahon sa dili pa ang miting sa sakrament sa paghinulsol sa atong mga sala, makabiya kita sa miting sa sakrament nga mobati og kalimpyo ug kaputli. Si Presidente Boyd K. Packer miingon: “Ang sakrament nagbag-o sa proseso sa kapasayloan. Matag Dominggo kon ang sakrament ipahigayon, kana ang buluhaton sa pagbag-o sa proseso sa kapasayloan. … Matag Dominggo inyong limpyohan ang inyong kaugalingon aron, moabut ang panahon, kon kamo mamatay ang inyong espiritu limpyo.”8 Ang takus nga pag-ambit sa sakrament makatabang nato nga mobati sama sa mga tawo ni Haring Benjamin, nga “napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala, ug nagbaton og kalinaw sa ilang tanlag.9

IV. Kita Makadawat og Inspirasyon alang sa mga Solusyon sa atong mga Problema

Ang ikaupat nga baruganan mao nga kita makadawat og inspirasyon alang sa mga solusyon sa atong mga problema atol sa miting sa sakrament. Dihang ako ang presidente sa misyon sa Bolivia, si Mary Anne ug ako napanalanginan nga makatambong og seminar sa mga presidente sa misyon uban ni Presidente Eyring. Niana nga miting mitudlo siya nga dunay tulo ka importanting paagi sa pag-andam aron makabenepisyo sa miting. Kinahanglang motambong kita uban sa atong mga problema, mapaubsanon sama sa gagmayng bata nga andam sa pagkat-on, ug may tinguha sa pagtabang sa mga anak sa Dios.

Kon kita mapaubsanong motambong sa miting sa sakrament, mapanalanginan kita nga mabati ang mga solusyon sa atong matag adlaw nga mga problema. Kinahanglan nga motambong kita nga andam, andam maminaw, ug dili mabalda. Sa kasulatan atong mabasa, “Apan, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa imong hunahuna; unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako kon kini husto, ug kon kini husto Ako mohimo sa imong dughan nga moinit diha sulod kanimo; busa, imong mabati nga kini husto.10 Kita masayud unsay angay natong buhaton aron pagsulbad sa atong mga problema.

V. Ang Takus nga Pag-ambit sa Sakrament Makatabang Kanato nga Mapuno sa Espiritu Santo

Ang ikalimang baruganan, ang takus nga pag-ambit sa sakrament, makatabang kanato nga mapuno sa Espiritu Santo. Sa pagpahigayon sa miting sa sakrament atol sa Iyang pagbisita sa mga Nephite, si Jesus namahayag, “Siya nga mokaon niini nga pan mokaon sa akong lawas ngadto sa iyang kalag; ug siya nga moinom niini nga bino moinom sa akong dugo ngadto sa iyang kalag; ug ang iyang kalag dili gayud gutumon ni uhawon, apan pagatagbawon.”11 Sila gisaaran kon sila gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, sila mapuno sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo sa sakrament nagsaad usab nga kon kita motuman sa atong mga pakigsaad, kita sa kanunay makabaton sa Iyang Espiritu uban kanato.12

Si Elder Melvin J. Ballard miingon: “Ako usa ka saksi nga adunay usa ka espiritu nga nagtambong sa pagpahigayon sa sakrament nga moinit sa kalag gikan sa ulo hangtud sa tiil; inyong mabati ang mga samad sa espiritu nga naayo, ug ang kabug-at nawala. Kahupay ug kalipay ang moabut sa kalag nga takus ug tinuoray nga nagtinguha sa pag-ambit niining espirituhanong pagkaon.”13

Kita panalanginan kon kita mobati og pasalamat alang sa Pag-ula ni Jesukristo, mobag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag, mobati og kapasayloan, ug modawat og pagdasig gikan sa Espiritu Santo samtang nag-ambit kita sa sakrament matag semana. Usa kini ka talagsaon nga miting sa sakrament kon ang sakrament mao ang tumong sa atong pagsimba. Ako mopahayag sa akong pasalamat alang sa Pag-ula ni Jesukristo. Nasayud kong Siya buhi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.