2010–2019
Dili Mahulagway nga Gasa gikan sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dili Mahulagway nga Gasa gikan sa Dios

Ang Espiritu Santo naglihok sa hingpit nga panaghiusa sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, nagtuman sa importanting tahas ug talagsaon nga responsibilidad.

Niadtong 1994, si Presidente Howard W. Hunter midapit sa tanang miyembro sa Simbahan sa “pag-establisar sa templo … isip talagsaong simbolo sa [atong] pagkamiyembro.”1 Unya sa mao gihapong tuiga, nahuman ang pagtukod sa Templo sa Bountiful Utah. Sama sa uban, mahinamon nga miadto ang among pamilya sa open house sa wala pa ang pagpahinungod. Naningkamot kami sa pag-andam sa among mga anak nga makasulod sa templo, nag-ampo nga unta maka-angkon silag espirituhanon nga kasinatian aron ang templo mahimong sentro sa ilang kinabuhi.

Samtang hilum kaming misulod sa templo, nakadayeg ko sa maayo kaayong arikitektura, sa maayong pagkahimo, sa suga nga midan-ag sa tag-as nga bintana, ug sa daghang makadasig nga mga painting. Tanang aspeto niining sagrado nga building matahum gayud.

Sa pagsulod sa celestial room, akong namatikdan nga ang sayis anyos namong anak si Ben nanggunit sa akong paa. Daw gikulbaan siya—tingali nabalaka usab.

“Anak, unsay problema?” Mihunghong ko.

“Daddy,” tubag niya, “unsay nanghitabo dinhi? Wala pa ko mobati og ingon niini.”

Nahibalo nga una kining panahon nga ang among anak mibati sa impluwensya sa Espiritu Santo nga puno sa gahum, miluhod ko sa salog tupad niya. Samtang nangagi ang mga bisita, ako ug si Ben nagtupad nga migahin sa mga gutlo sa pagkat-on bahin sa Espiritu Santo. Natingala ko sa kalinaw nga nakahimo mi sa paghisgot sa iyang sagrado nga mga pagbati. Samtang nag-istorya mi, klaro nga ang nakadasig ni Ben dili unsay iyang nakita apan unsay iyang gibati—dili ang katahum sa templo kondili ang hinay, hinagawhaw nga tingog sa Espiritu sa Dios sa iyang kasingkasing. Gisultihan nako siya kabahin sa kaugalingon nakong kasinatian, gani ang iyang katingala mipabag-o sa akong dako nga pasalamat alang niining dili mahulagway nga gasa sa Dios—ang gasa sa Espiritu Santo.2

Kinsa ang Espiritu Santo?

Ang Espiritu Santo mao ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan, ug, sama sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo, Siya nahibalo sa atong hunahuna ug tumong sa atong kasingkasing.3 Ang Espiritu Santo nahigugma nato ug gustong malipay ta. Kay nahibalo siya sa atong mga hagit, Siya makagiya ug makatudlo nato sa tanang angay natong buhaton aron ikauban og balik ang atong Langitnong Amahan.4

Lahi sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, nga may nahimaya nga lawas nga unod ug bukog, ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu nga makigsulti sa atong espiritu pinaagi sa mga pagbati.5 Isip espiritu, siya dunay talagsaong responsibilidad isip representante diin ang personal nga pagpadayag madawat. Sa kasulatan, ang Espiritu Santo gipasabut nga, Balaang Espiritu, ang Espiritu sa Ginoo, Balaang Espiritu sa Saad, o ang Espiritu.6

Unsa ang Misyon sa Espiritu Santo?

Ang Espiritu Santo naglihok sa hingpit nga panaghiusa sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, nagtuman sa importanting tahas ug talagsaon nga responsibilidad. Ang unang tuyo sa Espiritu Santo mao ang pagsaksi sa Dios Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo,7 ug pagtudlo kanato sa tanang butang.8 Ang siguradong saksi gikan sa Espiritu Santo nagdala og kasiguroan kay sa saksi sa laing tinubdan. Si Presidente Joseph Fielding Smith nagtudlo nga “ang Espiritu sa Dios nga mamulong sa espiritu sa tawo dunay gahum sa paghatag sa kamatuoran og dakong epekto ug panabut kay sa kamatuoran nga personal nga ihatag bisan sa langitnong mga binuhat.”9

Ang Espiritu Santo nailhan usab isip Maghuhupay.10 Atol sa kasamok o kasagmuyo o kon gusto tang mahibalo nga naa sa duol ang Dios, makabayaw ang Espiritu Santo kanato, makahatag og paglaum, ug makatudlo “sa malinawon nga mga butang sa gingharian,”11 mopabati sa “kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang panabut.”12

Daghang tuig nang milabay samtang nagpundok kaming pamilya alang sa panihapon, nakigdula ang akong papa sa daghan niyang apo. Sa kalit lang, sa walay timailhan natumba siya ug diha-diha namatay. Kining wala damha nga hitabo sakit kaayo, labi na para sa iyang mga apo, nangutana nga lisud nga tubagon. Hinoon, dihang gipundok namo ang among mga anak, samtang nag-ampo ug nagbasa sa mga pulong sa mga propeta sa Basahon ni Mormon bahin sa tuyo sa kinabuhi, ang Espiritu Santo personal nga mihupay kanamo. Sa mga paagi nga lisud ihulagway sa pulong, ang tubag nga among gipangita misulod sa among kasingkasing. Among gibati ang kalinaw nianang adlawa milabaw gayud sa among panabut, gani ang saksi sa Espiritu Santo sigurado, dili malimod, ug tinuod.

Ang Espiritu Santo usa ka magtutudlo ug tigpadayag.13 Kon kita magtuon, mamalandong, ug mag-ampo bahin sa kamatuoran sa ebanghelyo, ang Espiritu Santo modan-ag sa atong hunahuna ug mopalagsik sa atong panabut.14 Iyang isilsil ang kamatuoran diha sa atong kalag ug makahimo og dakong kausaban sa atong kasingkasing. Kon ipakigbahin nato kini nga kamatuoran uban sa atong pamilya, sa isig ka miyembro sa Simbahan, ug kahigalaan ug mga silingan, ang Espiritu Santo mahimo nilang magtutudlo usab, kay Siya ang nagdala sa mensahe sa ebanghelyo “ngadto sa kasingkasing sa mga katawhan.”15

Ang Espiritu Santo nagdasig kanato sa pagtabang sa uban. Alang nako, ang tin-aw nga ehemplo sa pagpatalinghug sa aghat sa Espiritu Santo sa pag-alagad sa uban naggikan sa kinabuhi ug pangalagad ni Presidente Thomas S. Monson, kinsa miingon: “Sa paghimo sa atong mga responsibilidad, akong nakat-unan nga kon maminaw kita sa hilom nga aghat ug lihukon dayon kini, giyahan kita sa Langitnong Amahan ug panalanginan ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban. Wala koy nahibaloan nga labaw pa katam-is o kabililhon niana nga kasinatian kay sa pagpatalinghug sa aghat aron mahibaloan nga gitubag sa Ginoo ang pag-ampo sa uban pinaagi ninyo.”16

Mopakigbahin ko og nindot nga kasinatian. Dihang si Presidente Monson nagserbisyo isip bishop, nahibaloan niyang usa ka miyembro sa ward, si Mary Watson, naospital. Iyang gibisita, nahibaloan niya nga naa siya sa dakong kwarto nga may uban pang pasyente. Sa pagduol niya kang Sister Watson, namatikdan niya ang tapad nga pasyente mitabon dayon sa iyang ulo.

Human makig-istorya si Presidente Monson kang Sister Watson ug nakahatag og panalangin sa priesthood, milamano siya, nanamilit, ug molakaw na. Dayon dunay yano apan makatingalang nahitabo. Kutloon nako ang kang Presidente Monson nga kaugalingong kasinatian:

“Dili ko makabiya niya. Ingon og ang dili makita nga kamot [mi] patong sa akong abaga, ug akong gibati nga nakadungog niini nga mga pulong: ‘Adtoa ang tapad nga higdaanan diin ang babaye mitabon sa iyang nawong pag-abut nimo.’ Miadto ko. …

“Miadto ko kilid sa higdaanan, hinay nga gipikpik ang iyang abaga ug mainampingong mitangtang sa habol nga iyang gitabon. Ug sa dihang gisud-ong! Siya, miyembro sab diay sa akong ward. Wala ko kahibalo nga naospital sab diay siya didto. Siya si Kathleen McKee. Dihang nagtagbo among panan-aw, miingon siya nga nagluha, Bishop, pagsulod nimo sa pultahan, nagtuo kong mianhi ka sa pagbisita ug pagpanalangin nako agig tubag sa akong pag-ampo. Nalipay ko sa kahiladman nga nahibalo kang nia ko dinhi, apan dihang mihunong ka sa laing higdaanan, nahugno ko, ug nahibalo kong dili ako ang imong gianhi.’

“Giingnan nako si [Sister] McKee: ‘Walay sapayan kon wala ko kahibalo nga nia ka dinhi. Importante, hinoon, nga ang Langitnong Amahan nahibalo ug nga ikaw hilum nga nag-ampo og panalangin sa priesthood. Siya ang nag-aghat nako sa pagduol nimo bisan nagtabon ka og habol.”17

Unsang Paagi Makigsulti Kanato ang Espiritu Santo?

Tanan kita may mga kasinatian sa Espiritu Santo, bisan dili nato kanunayng mamatikdan kini. Samtang ang dinasig nga hunahuna moabut, nasayud ta nga tinuod kini pinaagi sa espirituhanong pagbati sa atong kasingkasing. Si Presidente Boyd K. Packer mitudlo: “Ang Espiritu Santo mamulong sa tingog nga inyong bation labaw kay sa inyong madungog. … Samtang maghisgot kita sa ‘pagpaminaw’ sa hagawhaw sa Espiritu, kasagaran gihulagway kini nga espirituhanong pag-aghat sa pag-ingon, ‘Akong gibati …’.”18 Pinaagi niining sagrado nga pagbati sa Espiritu Santo kita masayud sa gustong ipabuhat sa Dios, kini, sumala sa kasulatan, “mao ang espiritu sa pagpadayag.”19

Unsay Ipasabut sa Pagkadawat sa Gasa sa Espiritu Santo?

Sa pagtudlo sa sayis anyos namong anak nga si Ben, nagtuo kong importante ang pag-ila kon unsa ang iyang gibati, nga mao ang impluwensya sa Espiritu Santo, ug sa gasa sa Espiritu Santo, nga madawat niya human sa bunyag. Sa dili pa mabunyagan, ang tanang matinud-anong nangita sa kamatuoran mobati sa impluwensya sa Espiritu Santo matag karon ug unya. Hinoon, ang oportunidad nga makadawat sa padayong pakig-uban sa Espiritu Santo ug sa kinatibuk-ang panalangin madawat lamang sa mga takus, nabunyagan nga miyembro kinsa nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa naghupot sa awtoridad sa priesthood sa Dios.

Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, madugangan ang atong kapasidad ug espiritwal nga mga gasa, dugang nga pagpadayag ug proteksyon, kanunay nga giya, ug gisaad nga panalangin sa pagkabalaan ug himaya sa celestial nga gingharian. Tanan kini ihatag isip bunga sa atong personal nga tinguha aron madawat kini ug moabut kon magkinabuhi kita subay sa kabubut-on sa Dios ug magtinguha sa Iyang direksyon.

Kon maghunahuna ko sa kasinatian ni Ben sa Templo sa Bountiful, daghan ko og tam-is nga pagbati ug mga impresyon. Usa nga panumduman mao nga samtang nalingaw ko sa katahum sa akong nakita, ang gamayng bata sa akong tapad nakabatyag sa gamhanang pagbati sa iyang kasingkasing. Uban sa pahinumdom, nadapit ko dili lang sa paghunong ug pagluhod apan sa pagpatalinghug sa tawag sa Manluluwas nga mahimong gamayng bata—mapaubsanon, maaghop, ug andam maminaw sa hinay hinagawhawng tingog sa Iyang Espiritu.

Ako mosaksi sa buhing reyalidad ug balaang misyon sa Espiritu Santo ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo mahibalo kita sa kamatuoran sa tanang butang. Mopamatuod ko nga ang gasa sa Espiritu Santo bililhon ug dili mahulagway nga gasa sa Langitnong Amahan sa tanan nga moduol sa Iyang anak, magpabunyag, ug modawat sa Espiritu Santo pinaagi sa kumpirmasyon sa Iyang Simbahan. Niini nga sagradong kamatuoran ako mosaksi pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, amen.