2010–2019
Sa Tinuod, ang Ginoo Wala Makalimot
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sa Tinuod, ang Ginoo Wala Makalimot

Atong Amahan sa Langit ug ang Manluluwas, si Jesukristo, nakaila ug nahigugma nato. … Atong mabati ang Ilang gugma ug kalooy sa atong pag-antus.

Samtang nakahimamat mi sa mga sisters sa tibuok kalibutan, nasurprisa kami sa kalig-on sa inyong pagpamatuod. Daghan kaninyo ang una o ikaduhang henerasyon nga mga miyembro. Dunay mga sisters nga may daghang calling, mobiyahi pa og lagyo aron makasimba, ug nagsakripisyo aron mohimo ug mohupot og sagradong pakigsaad sa templo. Mopasidungog kami ninyo. Mga modernong pioneer kamo sa Ginoo!

Bag-ohay lang ang akong bana, si Mel, ug ako nakahimamat og bolunter samtang mibisita mi og museyo sa Australia. Among nahibaloan nga si Mollie, usa matahum nga babaye nga nag-edad og 70 anyos, walay anak ug wala maminyo. Bugtong siya nga anak, ug dugay nang namatay ang iyang mga ginikanan. Ang pinakaduol niyang kaliwat mao ang duha ka ig-agaw nga nagpuyo sa laing kontinente. Sa kalit, gidaog ko sa Espiritu nga nagpamatuod kanako, sama nga ang Langitnong Amahan ang namulong: “Si Mollie wala mag-inusara! Si Mollie akong anak! Iya kong Amahan! Importante kaayo siyang anak sa akong pamilya, ug siya wala mag-inusara!

Usa sa ganahan nakong istorya sa kinabuhi sa Manluluwas mao ang kang Lazaro. Giingnan ta sa kasulatan “si Jesus nahigugma kang Marta, … ug sa iyang igsoon [Maria], ug kang [igsoong lalaki] Lazaro.”1 Gipahibalo si Jesus nga nagkasakit si Lazaro, apan wala dayon moadto si Jesus; mipabilin pa Siya’g duha ka adlaw, nag-ingon “kining sakita … alang kini sa himaya sa Dios, aron ang anak sa Dios pagahimayaon pinaagi niini.”2

Nakadungog nga naa na si Jesus, si Marta “miadto ug misugat kaniya,”3 gisultihan Siya sa nahitabo. Si Lazaro “upat na ka adlaw didto sa lubong.”4 Ang subo nga Marta, miadto og gisultihan si Maria nga anaa na ang Ginoo.5 Puno sa kasubo, miadto kang Jesus, mihapa sa iyang tiilan, ug miingon.6

Gisuginlan kita nga “sa pagkakita ni Jesus kaniya [Maria] nga naghilak, … siya miluom diha sa iyang espiritu ug naguol,” ug nangutana hain siya ibutang.

“Sila miingon kaniya, Ginoo, aria ug tan-awa.”7

Dayon atong mabasa ang pinakamaloloy-on, mapinanggaong pulong sa kasulatan: “Si Jesus mihilak.”8

Si Apostol James E. Talmage misulat: “Dihang nakita ang duha ka babaye nga hilabihan kasubo … nakapasubo kang Jesus [uban nila], nga Siya miluom diha sa iyang espiritu ug naguol.”9 Kini nga kasinatian nagpamatuod sa kalooy, pagbati, ug gugma nga gibati sa atong Manluluwas ug sa Langitnong Amahan alang natong tanan kon kita anaa sa kasub-anan, sala, kalisdanan, ug mga kasakit.

Kaigsoonan, ang atong Amahan sa Langit ug ang Manluluwas, si Jesukristo, nakaila ug nahigugma nato. Nahibalo siya kon kita gisakitan o nag-antus sa bisan unsa. Dili sila moingon, “OK rang sakiton ka karon kay sa dili madugay ang tanan mamaayo ra. Ikaw mamaayo, o ang imong bana makatrabaho ra, o ang latagaw nimong anak mobalik ra.” Mibati sila sa kadako sa atong pag-antus, ug atong mabati ang Ilang gugma ug kalooy sa atong pag-antus.

Mipamatuod si Alma:

“Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang; ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan.

Ug siya modala diha kaniya … sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, … siya mahimo nga masayud … unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang.”10

Kon maghunahuna ta kon kita nailhan ba kaha sa atong Manluluwas ug sa Langitnong Amahan o unsa kita kailado nila, atong hinumduman ang mga pulong sa Manluluwas kang Oliver Cowdery:

“Kon ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabii nga ikaw misangpit ngari kanako diha sa imong kasingkasing, nga ikaw unta mahibalo mahitungod sa kamatuoran niini nga mga butang.”11

Kaniadto miingon ang Manluluwas, “Walay lain gawas sa Dios nga nasayud sa imong mga hunahuna ug sa mga katuyoan sa imong kasingkasing.”12

Giingnan sa Manluluwas si Oliver nga Siya nahibalo sa matag detalye niana nga pag-ampo—ug nahinumdom sa tukmang oras, niadtong gabhiona.

Mga tuig na ang milabay nga nahiagum ang akong bana sa dili kasagaran nga sakit. Sa paglabay sa semana, misamot iyang sakit, sa akong pagtuo mamatay na gyud siya. Wala koy gisultihan niini. Dako ug bag-o pa ang among pamilya, mahangturon ang kaminyoon, ug ang paghunahuna nga mawad-an kog bana ug mao ray magpadagko sa mga anak nakaguol kanako, gani nasuko. Maulaw kong mosulti nga mipalayo ko sa akong Langitnong Amahan. Mihunong na ko sa pag-ampo; wa nay plano; mihilak ko. Nakamatngon ko nga dili ko kahimo niini nga ako ra.

Sa unang higayon sulod sa katuigan, miluhod ko ug kinasingkasing nga nag-ampo sa Amahan, nangayo og pasaylo sa akong pagpalayo Kaniya, gisultihan sa tanang pagbati sa kahiladman, ug sa katapusan mipahayag nga kon mao man gayud kini ang Iyang gusto, kini akong buhaton. Nahibalo kong Siya dunay plano kanato.

Dihang padayon ko sa pagluhod sa pag-ampo, ang pinakanindot, malinawon, mapinanggaong pagbati miabut kanako. Ingon og ang habol sa paghigugma midagayday kanako. Ingon og akong mabati ang Langitnong Amahan nag-ingon, “Mao kana ang gusto nakong mahibaloan.” Naniguro kong dili na gayud motalikod pa Kaniya. Makatingala ug anam-anam, naulian ang akong bana hangtud hingpit siyang naayo.

Mga tuig human niadto ako ug akong bana nangluhod kilid sa among 17 anyos nga anak nag-ampo alang sa iyang kinabuhi. Niining higayuna ang tubag dili, apan sama sa pagbati sa gugma ug kalinaw nga gisaad sa atong Manluluwas kusog kaayo, ug nahibalo ming bisan gitawag na siya sa Langitnong Amahan, ang tanan maayo ra Among nahibaloan ang kahulugan sa pagbutang sa atong palas-anon diha sa Ginoo, nga Siya nakaila kanato, nahigugma ug mobati og kalooy sa atong mga kasubo ug kasakit.

Usa sa labing tam-is nga panahon sa amahan ug anak sa Basahon ni Mormon mao ang pagpamatuod ni Alma nga Batan-on sa iyang anak si Helaman. Gihulagway ni Alma ang “dili matukib nga kahadlok” dihang gihunahuna niya ang pag-atubang sa Dios aron hukman sa daghan niyang sala. Human mobati sa gibug-aton sa tanan niyang sala sulod sa tulo ka adlaw ug gabii, naghinulsol ug nag-ampo siya sa Ginoo nga kaloy-an siya. Gihulagway niya kang Helaman ang “katalagsaon ug makahimuot” nga kalipay nga wala na siya “samoka sa iyang kasakit”. Imbis mobati sa “dili matukib nga kahadlok” nga moatubang sa Dios, nakakita og panan-awon si Alma “nga naglingkod sa iyang trono” ug miingon, “Akong kalag naghandom nga makaadto didto.”13

Dili ba sama ana atong gibati, akong mga igsoon, samtang maghinulsol ta ug mamalandong sa gugma, kalooy, ug pagsalamat sa Langitnong Amahan ug atong Manluluwas—nga kita usab “maghandom nga makaadto didto,” malibutan og balik sa ilang pagpangga?

Sama sa pagpamatuod sa Ginoo kanako nga wala Niya hikalimti ang Iyang bililhong anak nga si Mollie Lenthal, Ako mopamatuod nga Siya wala makalimot kaninyo! Bisan unsa nga sala o kahuyang o kasakit o pagsulay nga inyong maagian, nasayud Siya ug nakasabut nianang mga gutloa. Gipangga Niya kamo! Kuguson Niya kamo aron makalatas niana, sama sa gibuhat Niya kang Maria ug Marta. Gibayaran Niya ang kantidad aron mahibalo Siya unsaon kamo pagluwas. Isangon ang inyong palas-anon Kaniya. Sultihi ang Langitnong Amahan sa imong gibati. Sultihi Siya sa imong mga kasakit ug ihatag kini ngadto Kaniya. Siksika ang mga kasulatan kada adlaw. Diha makakaplag usab kamo og kahupayan ug tabang.

Nangutana ang atong Manluluwas:

“Mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimot sa iyang masuso nga bata, nga siya walay kalooy diha sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila mahimo nga makalimot, apan Ako dili makalimot kaninyo. …

“… Ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot.”14

“Ako misugo nga walay mopalayo kaninyo, apan hinoon Ako misugo nga kamo moduol ngari kanako, nga kamo unta mobati ug makakita; gani mao kini nga kamo mobuhat ngadto sa kalibutan.”15

Atong Responsibilidad Angay nga mobati ug makakita kita ug dayon motabang sa tanang anak sa Langitnong Amahan nga mobati ug makakita ug masayud nga ang atong Manluluwas midala diha sa Iyang kaugalingon dili lang tanan natong sala apan sa atong kasakit ug pag-antus aron Siya mahibalo unsaon sa paghupay kanato. Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.