2010–2019
Pagkahimo nga Tinuod nga Disipulo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkahimo nga Tinuod nga Disipulo

Samtang mosunod kita sa Iyang mga sugo ug moserbisyo sa atong isig ka tawo, mamahimo kitang mas buotang disipulo ni Jesukristo.

Kita nga mga nabunyagan ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo mipakigsaad nga kita andam sa pagdala nganhi kanato sa ngalan ni Jesukristo, o sa laing pagkasulti, i-deklarar ang atong mga kaugalingon nga mga disipulo sa Ginoo. Atong gibag-o kana nga pakigsaad matag semana sa atong pag-ambit sa sakrament, ug atong gipakita kana nga pagkadisipulo pinaagi sa atong pagpakabuhi. Kana nga pagkadisipulo nindot nga napakita sa bag-ohay lang nga mga panghitabo sa Mexico.

Nindot kadto nga tingpamulak alang sa mga prutasan nga komunidad sa amihanang Mexico. Hingpit ang pagpamulak sa mga bungang kahoy, ug taas ang paglaum nga abunda ang ani. May mga plano na nga bayaran ang mga utang, ilisan ang gikinahanglang ekipo ug gulang nga prutasan, ug atubangon ang ubang personal nga balayran sama sa pangmatrikula sa mga sakop sa pamilya. Gani may mga plano alang sa mga pagbakasyon sa pamilya. Malaumon ang kadaghanan. Dayon, usa ka Lunes sa hapon sa ulahing bahin sa Marso, usa ka bagyo sa tingtugnaw miabot, ug misugod sa pag-snow. Nag-snow hangtud sa alas 3 sa buntag. Dayon, sa pagbiya sa mga dag-um, kalit nga mius-os ang temperatura. Nianang tibuok gabii ug sayo sa buntag, tanang paningkamot gihimo aron maluwas bisan gamayng parte lang sa alanihon. Kawang lang ang tanan. Hilabihan ang katugnaw, ug hingpit nga mikaging ang alanihon. Walay bunga nga maani ug mabaligya karong tuiga. Miabut ang Martes uban sa makapahugno ug makapaminghoy nga pagkawagtang niadtong maanindot nga mga plano, paglaum, ug pangandoy sa milabay nga adlaw.

Nakadawat ko og email kabahin nianang mapintas nga buntag sa Martes gikan sa asawa ni John Hatch, unang magtatambag sa kapangulohan sa Templo sa Colonia Juárez Chihuahua. Mokutlo ko og mga parte niana nga email: “Si John mibangon og sayo sa mga alas 6:30—aron moadto sa templo sa pagsusi kon amo ba nga ikanselar ang sesyon sa buntag. Mibalik siya nga nag-ingon nga walay snow sa parking lot ug sa dalan, mao nga mihukom mi nga mopadayon. Gihunahuna namo nga basin moabut ang pipila sa mga worker nga walay prutasan, ug among usahon ang tanang mga worker ngadto sa sesyon. … Makadasig kaayo nga makita ang mga lalaki nga miabot, sa tagsa-tagsa. Didto sila, bisan walay mga tulog, ug naghunahuna nga ang ilang mga alanihon nadaut na. … Nagtan-aw ako kanila atol sa among miting sa pagpangandam, ug naningkamot sila nga dili makatulog. Apan imbis nga maghunahuna nga aduna silay nindot nga rason aron dili motunga, anaa gihapon sila. Ug adunay 38 ka tawo sa sesyon (puno nga sesyon)! Makadasig kadto nga buntag alang kanamo, ug nagpasalamat kami sa Langitnong Amahan alang sa maayong mga tawo nga nagbuhat sa ilang katungdanan, bisan unsa pa ang mahitabo. Gibati ko nga adunay espesyal nga espiritu didto niining buntaga. Sigurado ako nga nahimuot Siya nga masayud nga gimahal namo ang Iyang balay ug mibati nga maayo kini nga dapit alang nianang malisud nga kabuntagon.”

Ang istorya wala mahuman dinhi ug gani nagpadayon pa.

Kadaghanan niadtong nawad-an sa ilang mga alanihon aduna pay luna nga katamnan og alternatibong mga tanum, sama sa chili ug batong. Kini nga mga tanum makahatag og bisan gamay lang nga kinitaan, igo nga makasapal hangtud sa sunod tuig nga alanihon. Hinoon, adunay usa ka brother nga may batan-ong pamilya nga walay laing luna ug nag-atubang og usa ka tuig nga walay kinitaan. Ang uban sa komunidad, nakakita sa lisud nga sitwasyon niini nga brother ug milihok sa ilang kaugalingong kabubut-on ug gasto, mihan-ay og usa ka luna, migamit sa ilang mga ekipo aron maandam ang luna, ug misangkap og mga chili nga iyang ikatanum.

Nakaila ko sa mga tawo kinsa ako karong gi-istorya. Sa pagkaila kanila, wala ako matingala sa ilang gibuhat. Apan kadtong wala makaila nila tingali mangutana og duha ka pangutana, sugod sa pulong ngano. Nganong moadto man sila sa templo sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan ug pagserbisyo human sa tibuok gabii nga paningkamot, sa pagkaamgo lamang nga nawagtang na ang dakong bahin sa ilang kita alang nianang tuiga? Nganong gamiton man nila ang ilang nihit ug bililhon kaayo nga kapanguhaan aron sa pagtabang sa nanginahanglan nga sila mismo lisud man usab?

Kon nakasabut ka kon unsa gayud ang usa ka disipulo ni Jesukristo, nan nakahibalo ka sa tubag niining duha ka mga pangutana.

Ang pagpakigsaad nga mahimong disipulo ni Kristo maoy sinugdanan niining tibuok kinabuhi nga proseso, ug ang dalan dili kanunay sayon. Samtang maghinulsol kita sa atong mga sala ug maningkamot sa pagbuhat sa unsay Iyang ipabuhat kanato ug moserbisyo sa atong isig ka tawo sama sa Iyang pagserbisyo kanila, mas mahisama kita Kaniya. Ang pagkahimong sama Kaniya ug mahiusa uban Kaniya mao ang labing mahinungdanong katuyoan—ug mao gayud ang gipasabut sa tinuod nga pagkadisipulo.

Sama sa gipangutana sa Manluluwas sa Iyang mga disipulo sa Iyang pagbisita sa kayutaan sa Amerika, “Busa, unsa nga matang sa mga tawo kamo mahisama?” Ug dayon, Siya mitubag sa Iyang kaugalingong pangutana, “Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, gani sama nga Ako mao” (3 Nephi 27:27).

Ang pagkahimong sama sa Manluluwas dili sayon nga tahas, ilabi na ning kalibutan nga atong gipuy-an. Nag-atubang kita og mga kalisdanan halos sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Adunay rason niini, ug usa kini sa mga nag-unang katuyoan sa pagka-mortal. Sama sa atong mabasa sa Abraham 3:25, “Ug kita mosulay kanila dinhi, aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila.”

Lain-lain ang matang ug kalisud niini nga mga pagsulay. Apan walay makabiya niining mortal nga pagpakabuhi nga dili makasulay niini. Kasagaran, gihulagway nato ang mga pagsulay isip pagkawala sa mga ani o trabaho, kamatayon sa usa ka minahal, sakit, kakulangan sa pisikal, mental, o sa emosyon, kakabus, o pagkawala sa mga higala. Hinoon, bisan ang katumanan sa maayo nga mga katuyoan magdala og makapeligro nga garbo, diin mas nagtinguha kita sa mga pagdayeg sa tawo kay sa pag-uyon sa langit. Kini naglakip og pagkasikat, pagkainila sa publiko, pisikal nga kabatid, talento sa arte o sa dula, kausbawan, ug kaadunahan. Kabahin ning naulahing mga pagsulay, pipila kanato siguro may mga pagbati nga susama sa gilitok ni Tevye sa Fiddler on the Roof: Kon ang kadato usa ka tunglo, “hinaut nga ang [Dios] mohampak nako niini. Ug ako dili gayud makasulbad!”1

Apan kining ulahing mga matang sa pagsulay mas makahadlok ug peligro ug mas lisud buntugon kay sa nag-una. Ang atong pagkadisipulo mapalambo ug mapamatud-an dili sa matang sa mga pagsulay nga atong giatubang apan giunsa nato kini paglahutay. Sama sa gitudlo ni Presidente Henry B. Eyring: “Busa, ang dakong pagsulay sa kinabuhi mao ang pagsuta kon mopatalinghug ug motuman ba kita sa mga sugo sa Dios taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Dili ang paglahutay sa mga kalisdanan, pero ang pagpili sa matarung samtang mikusokuso kini. Ug ang trahedya sa kinabuhi mao ang pagkapakyas sa niana nga pagsulay ug sa ingon mapakyas nga mahimong takus nga mobalik diha sa himaya ngadto sa atong langitnong panimalay” (“Espirituhanong Pagkaandam: Sugod og Sayo ug Pagmakanunayon, ” Liahona, Nob. 2005, 38).

Mapasigarbuhon ako nga lolo sa 23 ka mga apo. Kanunay akong mahingangha sa ilang panabut sa mga mahangturong kamatuoran, bisan pa sa ilang kabatan-on. Samtang nag-andam ako alang niini nga pakigpulong, gihangyo ko ang matag usa kanila nga mohatag kanako og mubo nga pagpasabut kon unsa ang disipulo o sumusunod ni Jesukristo. Nakadawat ko og talagsaong mga tubag gikan nilang tanan. Apan gusto kong mopakigbahin ninyo sa tubag gikan sa otso anyos nga si Benjamin: “Ang pagkadisipulo ni Jesukristo nagpasabut nga mahimong usa ka ehemplo. Kini nagpasabut nga mahimong usa ka misyonaryo ug pagpangandam nga mahimong usa ka misyonaryo. Kini nagpasabut sa pagserbisyo sa uban. Nagpasabut kini sa inyong pagbasa sa mga kasulatan ug sa pag-ampo. Nagpasabut kini sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay. Nagpasabut kini sa pagpaminaw sa mga aghat sa Espiritu Santo. Nagpasabut kini sa pag-adto sa simbahan ug sa templo.”

Mouyon ako ni Benjamin. Ang pagkadisipulo kabahin tanan sa pagbuhat ug sa pagkahimo. Samtang mosunod kita sa Iyang mga sugo ug moserbisyo sa atong isig ka tawo, mamahimo kitang mas buotang disipulo ni Jesukristo. Ang pagkamasulundon ug pagtugyan ngadto sa Iyang kabubut-on moresulta sa pakig-uban sa Espiritu Santo, uban sa mga panalangin sa kalinaw, kalipay, ug kasigurohan nga kanunayng nag-uban ning ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan. Walay laing paagi nga kini moabut. Sa katapusan, ang hingpit nga pagtugyan ngadto sa Iyang kabubut-on mao ang magtabang kanato nga mahisama sa Manluluwas. Ang pagkahimong sama Kaniya ug mahiusa uban Kaniya mao ang labing mahinungdanong katuyoan—ug mao gayud ang gipasabut sa tinuod nga pagkadisipulo.

Ang pagkadisipulo mao ang akong nakita nga gibuhat didto sa Templo sa Colonia Juárez ug kasikbit nga mga umahan samtang ang mga kaigsoonan sa pagtuo mipamatuod pag-usab sa ilang mga pasalig ngadto sa Dios ug sa usag-usa bisan sa makahinuklog nga pagsulay.

Ako mopamatuod nga samtang mosunod kita sa Iyang mga sugo, moserbisyo sa uban, ug motugyan ngadto sa Iyang kabubut-on, kita, sa pagkatinuod, mahimong tinuod Niya nga mga disipulo. Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.