2010–2019
Tan-awa ang Uban kon Unsa Sila sa Umaabut
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tan-awa ang Uban kon Unsa Sila sa Umaabut

Atong palamboon ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga tawo dili kon unsa sila karon apan kon unsa sila sa umaabut.

Minahal kong kaigsoonan, kaduha sa usa ka tuig kining nindot nga Conference Center mapuno sa priesthood sa Dios samtang nagtigum kita aron maminaw sa mga mensahe sa pagdasig. Adunay talagsaong espiritu nga molukop sa kinatibuk-ang miting sa priesthood sa Simbahan. Ang espiritu naggikan sa Conference Center ug mosulod sa matag building diin nagpundok ang anak nga mga lalaki sa Dios. Gibati gayud nato ang espiritu karong gabhiona.

Pipila ka tuig ang milabay, sa wala pa matukod kining Conference Center, usa ka bisita sa Temple Square sa Salt Lake City mitambong og sesyon sa kinatibuk-ang komperensya sa Tabernacle. Naminaw siya sa mga mensahe sa Kaigsoonan. Gipaminaw gayud niya ang mga pag-ampo. Nadungog niya ang matahum nga musika sa Tabernacle Choir. Natingala siya sa kaanindot sa talagsaong organ sa Tabernacle. Pagkahuman sa miting miingon siya, “Akong ihatag ang tanan nga naa nako kon masayud ko nga ang tanang gisulti sa mga namulong karon tinuod.” Buot ipasabut sa iyang giingon, “Manghinaut ko nga makaangkon og pagpamatuod sa ebanghelyo.”

Wala gayuy butang niining kalibutan nga makahatag og labaw nga kahupayan ug kalipay kay sa pagpamatuod sa kamatuoran. Bisan sa magkalahi nga kalig-on, nagtuo ko nga matag lalaki nga nia karon dunay pagpamatuod. Kon gibati ninyo nga kamo wala pay lig-ong pagpamatuod nga inyong gipangandoy, awhagon ko kamo sa paglihok aron maangkon ang sama nga pagpamatuod. Kon kini lig-on, paningkamot nga magpabilin kini. Pagkabulahan nato nga maangkon ang kahibalo sa kamatuoran.

Ang akong mensahe karon, mga kaigsoonan, mao nga daghang indibidwal nga dunay gamay o walay pagpamatuod sa pagkakaron, sila makadawat sa maong pagpamatuod kon kita andam nga mopakigbahin sa atong pagpamatuod ug motabang nila nga mausab. Sa laing higayon kita makahatag og kadasig alang sa kausaban. Hisgutan nako og una ang mga miyembro apan sa pagkakaron dili pa hingpit nga mapasaligon sa ebanghelyo.

Katuigan nang milabay, sa area conference sa Helsinki, Finland, nadungog nako ang puno sa gahum, halandumon, ug makapadasig nga mensahe nga gihatag diha sa sesyon alang sa mga inahan ug anak nga mga babaye. Wala nako kalimti kanang mensahe, bisan og dul-an sa 40 ka tuig na sukad nako kini nadungog. Pipila sa kamatuoran nga gihisgutan, mao nga ang babaye kinahanglang sultihan nga matahum siya. Kinahanglan siyang sultihan nga gipangga siya. Kinahanglan siyang sultihan nga bililhon siya.

Kaigsoonan, kahibalo ko nga ang lalaki sama gayud sa mga babaye niining bahina. Kinahanglan kitang sultihan nga kita dunay katakus, nga kita makahimo ug kita bililhon. Kinahanglan kitang hatagan og higayon nga moserbisyo. Sa mga miyembro nga dili na aktibo o nagpanagana nga mahimong aktibo, kita mainampoong makapangita og paagi sa pagtabang nila. Ang paghangyo nila sa pagserbisyo basin maoy makapadasig nila nga kinahanglan silang mag-aktibo. Apan ang mga lider nga makatabang unta nila usahay magduhaduha sa pagbuhat niini. Atong hinumduman nga mahimo nga mausab ang mga tawo. Mahimo nilang talikdan ang ngil-ad nga mga kinaiya. Makahinulsol sila sa mga kalapasan. Makahupot sila nga takus sa priesthood. Ug makaserbisyo nga makugihon sa Ginoo. Mohatag ko og pipila ka ehemplo.

Sa pagkasakop nako sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, kahigayunan nako nga ikauban si Presidente N. Eldon Tanner, magtatambag ni Presidente David O. McKay, sa usa ka stake conference sa Alberta, Canada. Atol sa miting, gibasa sa presidente sa stake ang mga ngalan sa upat ka igsoong lalaki nga kwalipikadong ma-orden nga elder. Mga tawo kini nga nailhan ni Presidente Tanner, kay nakapuyo siya kaniadto niana nga dapit. Apan si Presidente Tanner nahibalo ug nahinumdom kinsa sila kaniadto ug wala mahibalo nga nag-usab na diay sila ug takus gayud nga mahimong elder

Ang presidente sa stake mibasa sa ngalan sa unang lalaki ug mihangyo niya sa pagbarug. Si Presidente Tanner mihunghong nako, “Tan-awa siya. Wala ko magdahum nga mahimo niya kini.” Ang presidente sa stake mibasa sa ngalan sa ikaduhang lalaki, ug siya mibarug. Si Presidente Tanner mikuhit na usab nako ug misulti sa iyang kahingangha. Ug ingon niana sa tanang upat ka kaigsoonan.

Human sa miting, si Presidente Tanner ug ako nakahigayon sa pagpahalipay niining upat ka kaigsoonan. Gipakita nila nga ang mga tawo mahimong mausab.

Mga 1940 ug 1950, usa ka Amerikano nga warden sa prisohan, si Clinton Duffy, nailhan sa paningkamot nga mabuotan ang mga tawo sa iyang prisohan. Usa ka kritiko miingon, “Wala ka ba mahibalo nga ang mga leopard dili makausab sa ilang puntik-puntik?”

Mitubag si Warden Duffy, “Angay nimong masayran nga dili leopard ang akong gitrabaho. Mga tawo ang akong gitrabaho, ug mangausab sila kada adlaw.”1

Katuigan nang milabay nakaserbisyo ko isip presidente sa Canadian Mission. Didto duna kami branch nga gamay ra kaayo og priesthood. Misyonaryo kanunay ang nagdumala sa branch. Gibati nako nga nagkinahanglan kami og miyembro nga modumala sa branch didto.

Aduna kami usa ka hingkod nga miyembro sa branch nga usa ka deacon sa Aaronic Priesthood apan dili kaayo motambong o moapil aron ma-advance sa priesthood. Nadasig ko nga tawagon siya isip presidente sa branch. Kanunay nakong hinumduman ang adlaw nga giinterbyu nako siya. Giingnan nako siya nga ang Ginoo midasig kanako nga tawagon siya nga presidente sa branch Human sa daghang pagbalibad, ug daghang pagdasig gikan sa iyang asawa, mitando ra siya nga moserbisyo. Gi-orden nako siya nga priest.

Sinugdanan kadto sa kausaban adtong tawhana. Natarung ang iyang kinabuhi, gipasaligan ko niya nga mosunod siya sa mga sugo ingon nga siya gilauman nga mosunod niini. Pipila ka bulan gi-orden siya nga elder Siya ug ang iyang asawa wala madugay miadto sa templo ug nagpabugkos. Ang ilang mga anak nakamisyon ug naminyo sa balay sa Ginoo.

Usahay ang pagpahibalo sa atong kaigsoonan nga sila gikinahanglan ug bililhon makatabang nila niana nga ang-ang ngadto sa pagpasalig ug pagkaaktibo. Mahitabo kini sa naghupot sa priesthood bisan pila pay edad. Atong responsibilidad ang paghatag kanila og oportunidad sa pagpakabuhi sa paagi nga maoy angay. Kita makatabang aron mabuntog nila ang ilang mga sayop. Atong palamboon ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga tawo dili kon unsa sila karon apan kon unsa sila sa umaabut kon madawat nila ang pagpamatuod sa ebanghelyo ni Kristo.

Nakatambong ko og miting sa Leadville, Colorado. Ang Leadville naa sa gihabugon nga sobra sa 10,000 ka pye (3,000 m). Nahinumduman nako kana nga miting tungod sa gihabugon, ug tungod usab sa nahitabo nianang gabhiona. Gamay ra kaayong mga naghupot og priesthood ang nanambong. Sama sa branch sa Canadian Mission, kana nga branch gidumala sa misyonaryo ug pirmeng ingon niana.

Nianang gabhiona nindot kaayo ang among miting, apan samtang nanganta kami sa panapos nga awit, nadasig ko nga kinahanglan dunay lokal nga presidente sa branch ang modumala. Milingi ko sa presidente sa misyon ug nangutana, “Duna ba dinhi makadumala—nga taga dinhi?”

Mitubag siya, “Wala koy nailhan.”

Atol sa pagpanganta mitan-aw ko og maayo sa mga lalaki nga nanglingkod sa unang tulo ka linya. Ang akong pagtagad na-focus didto sa usa sa mga igsoon. Miingon ko sa presidente sa misyon, “Makaserbisyo ba siya isip presidente sa branch?”

Mitubag siya, “Wala ko kahibalo. Basin makaserbisyo siya.”

Miingon ko, “Presidente, dad-on nako siya sa pikas lawak ug interbyuhon. Mamulong ka human sa panapos nga kanta hangtud makabalik mi.”

Dihang namalik na kami sa lawak, ang presidente sa misyon mitapos sa iyang pagpamatuod. Gipresentar nako ang ngalan sa brother nga mahimong bag-ong presidente sa branch. Gikan nianang adlawa, ang Leadville, Colorado, may lokal nga miyembro na nga nagdumala sa unit didto.

Ang samang baruganan, mga kaigsoonan, magamit sa dili pa mga miyembro. Atong palamboon ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga tawo dili kon unsa sila karon apan kon unsa sila sa umaabut kon sila mamiyembro sa Simbahan, kon duna na silay pagpamatuod sa ebanghelyo, ug kon ang ilang kinabuhi mahiuyon sa mga pagtulun-an niini.

Niadtong 1961, usa ka kinatibuk-ang komperensya ang gipahigayon alang sa mga presidente sa misyon, ug ang tanan paadtoon sa Salt Lake City alang niana nga miting. Miadto ko sa Siyudad sa Salt Lake gikan sa akong misyon sa Toronto, Canada.

Sa usa ka miting, si N. Eldon Tanner, nga nianang higayuna Assistant sa Korum sa Napulog Duha, mao pay pagbalik sa iyang pagdumala sa misyon sa Great Britain ug western Europe. Gihisgutan niya ang bahin sa usa ka malampuson kaayo nga misyonaryo nga iyang nahibaloan sa tanang interbyu nga iyang gihimo. Miingon siya nga samtang giinterbyu niya kana nga misyonaryo, miingon siya kaniya, “Tingali ang tanang tawo nga imong gibunyagan sa Simbahan mga referral.”

Ang batan-ong lalaki mitubag, “Dili, silang tanan among nakita pinaagi sa pag-tracting.”

Si Brother Tanner nangutana niya kon unsay kalainan sa iyang paagi—nganong ingon niana ang iyang kalampusan unya ang uban dili man. Ang batan-ong lalaki miingon nga naningkamot siya nga mabunyagan ang matag tawo nga iyang mahimamat. Miingon siya nga kon manuktok siya sa pultahan ug makita ang tawo nga nanigarilyo ug nagsul-ob og daang sinina ug daw dili interesado sa bisan unsa—ilabi na sa relihiyon—iyang hunahunaon kon unsay dagway nianang tawhana ubos sa laing mga kahimtang. Iyang hunahunaon nga limpyo ang iyang nawong ug nagsul-ob og puti nga polo ug puti nga karsones. Ug nakita niya ang iyang kaugalingon nga nag-agak nianang tawhana aron bunyagan. Miingon siya, “Kon tan-awon nako ang tawo sa ingon niana nga paagi, may kapasidad ko sa paghatag sa akong pagpamatuod nga makatandog sa iyang kasingkasing.”

Kita dunay responsibilidad sa pagtan-aw sa atong mga higala, mga kaubanan, mga silingan sa ingon niini nga paagi. Usab, kita dunay responsibilidad sa pagtan-aw sa indibidwal dili kon unsa sila karon apan kon unsa sila sa umaabut. Ako mangamuyo sa paghunahuna nila sa ingon niini nga paagi.

Kaigsoonan, ang Ginoo misulti kanato bahin sa kaimportante sa priesthood nga atong gihuptan. Siya miingon nga kita nakadawat niini uban sa panumpa ug pakigsaad. Siya mihatag kanato og instruksyon nga kita magmatinud-anon ug matinuoron sa tanan natong nadawat, ug nga kita dunay responsibilidad sa pagtuman niini nga pakigsaad hangtud sa katapusan. Ug dayon ang tanan nga iya sa Amahan ihatag ngari nato.2

Ang kaisug mao ang pulong nga atong ihambin—kaisug sa paglikay sa tintasyon, kaisug sa pagpamatuod sa tanan natong mahimamat, mohinumdom nga ang tanan kinahanglang dunay oportunidad nga makadungog sa mensahe. Dili sayon sa kadaghanan ang pagbuhat niini. Apan mahimo kitang motuo sa pulong ni Pablo kang Timoteo:

“Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum, ug sa gugma, ug sa pagpugong sa kaugalingon.

“Busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo.”3

Niadtong Mayo 1974, kauban ko ni Brother John H. Groberg didto sa mga Isla sa Tonga. May iskedyul kami nga mobisita sa hari sa Tonga, ug kami nakighimamat niya sa usa ka pormal nga sesyon. Nindot ang among pag-istoryahanay. Hinoon, sa wala pa kami mobiya, si John Groberg misulti og butang nga dili ordinaryo. Siya miingon, “Mahal nga Hari, kinahanglan gyud ka nga mahimong Mormon ug ang imong katawhan, kay niana lang nga ang imong problema ug ilang problema masulbad.”

Ang hari mipahiyom ug mitubag, “John Groberg, morag sakto ka.”

Naghunahuna ko ni Apostol Pablo sa atubangan ni Agrippa. Naghunahuna ko sa tubag ni Agrippa sa pagpamatuod ni Pablo: “Nagahunahuna ka diay nga dali mo ra akong mahimong Kristohanon.”4 Si Brother Groberg dunay kaisug nga mopamatuod sa hari.

Karong gabhiona dunay liboan kanato ang full-time nga nagserbisyo sa Ginoo isip Iyang mga misyonaryo. Agig tubag sa tawag, mibiya sila sa panimalay, pamilya, mga higala, ug pag-eskwela ug miserbisyo. Kadtong wala makasabut mangutana, “Nganong ingon niana man sila kaandam sa pagtubag?”

Ang atong mga misyonaryo makatubag sa pulong ni Pablo, kanang bantugang misyonaryo kaniadto: “Kay kon ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo: kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini ingon nga akong katungdanan; alaut ako, kon dili ko iwali ang maayong balita!”5

Ang balaang kasulatan naglangkob og pamahayag nga labing mahinungdanon, responsibilidad nga labing kinahanglanon, mando nga labing direkta nga gihatag sa nabanhaw nga Ginoo dihang mipakita Siya sa Galilea sa napulog usa ka disipulo. Miingon Siya:

“Kanako gikahatag ang tanang kagahum sa langit ug sa yuta.

Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo:

“Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo: ug, tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay, hangtud sa katapusan sa kapanahonan.”6

Kining balaang mando, inubanan sa mahimayaong saad, mao ang atong giya karon, sama sa tunga-tungang panahon. Ang misyonaryo nga buhat mao ang nagpaila sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mao kini kaniadto; mao kini karon. Sama sa gipahayag ni Propeta Joseph Smith, “Human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinaka importante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo.”7

Sulod sa duha ka tuig, tanang full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo niining harianong kasundalohan sa Dios mahuman sa ilang serbisyo ug mobalik sa ilang panimalay ug mga minahal. Ang ilang mga puli makita karong gabhiona diha sa mga naghupot og Aaronic Priesthood sa Simbahan. Batan-ong mga lalaki, andam ba kamo sa pagtubag? Andam ba kamo sa pagtrabaho? Andam ba kamo sa pagserbisyo?

Si Presidente John Taylor misumada sa kinahanglanon: “Ang matang sa tawo nga gusto natong modala niini nga mensahe sa ebanghelyo mao ang mga tawo kinsa adunay hugot nga pagtuo sa Dios; mga tawo kinsa adunay hugot nga pagtuo sa ilang relihiyon; mga tawo kinsa mopasidungog sa ilang priesthood; … mga tawo nga puno sa Espiritu Santo ug sa gahum sa Dios[;] … mga tawo sa kadungganan, kaligdong, hiyas ug kaputli.”8

Kaigsoonan, matag usa nato gimandoan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo. Kon ang atong kinabuhi nahiuyon sa sumbanan sa Dios, kadtong maimpluwensyahan nato dili magbangutan sa pag-ingon, “Ang pagpangani miagi na, ug ang ting-init natapus na, ug kita wala mangaluwas.”9

Ang hingpit nga Magbalantay sa mga kalag, ang misyonaryo nga mitubos sa katawhan, mihatag nato sa Iyang balaanong pasalig:

“Kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!

“Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako diha sa gingharian sa akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og daghan nga mga kalag ngari kanako!”10

Kaniya kinsa namulong niini, ako mopahayag sa akong pagsaksi. Siya ang anak sa Dios, atong Manunubos, ug atong Manluluwas.

Ako nag-ampo nga kita dunay kaisug nga makig-abi-abi, determinasyon nga mosulay og balik-balik, ug kamapaubsanon nga gikinahanglan sa pagpangayo og giya sa atong Amahan sa atong pagtuman sa gimando nato nga isangyaw ang ebanghelyo. Ang responsibilidad naa nato, mga kaigsoonan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.